PSYM – Pohjoismaisen speditööriliiton yleiset määräykset

Huolinta muodostaa kokonaisuuden, jota ei ole yhtenäisesti oikeudellisesti säännelty. Tämän vuoksi on pohjoismaisten huolintaliittojen aloitteesta kehitetty alan yhteiset pelisäännöt, Pohjoismaisen Speditööriliiton yleiset määräykset (PSYM). Uusitut ehdot PSYM 2015 tulivat käyttöön 1.1.2016:

Taustatietoa PSYM määräyksistä

Ensimmäiset pohjoismaiset speditööriehdot ovat jo vuodelta 1919 ja niitä on sen jälkeen uusittu vuosina 1959, 1974, 1985, 1998 ja 2000. Vuodesta 1959 lähtien ehdot ovat syntyneet Pohjoismaisen Speditööriliiton ja neljän pohjoismaan (Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska) huolinta- ja kuljetusasiakkaita edustavien elinkeinojärjestöjen neuvottelutuloksena. Nykyiset ehdot ovat syntyneet Suomen osalta Keskuskauppakamarin, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton (nyk. Elinkeinoelämän keskusliitto EK), Kaupan keskusliiton (nyk. Kaupan liitto), Suomen Rahdinantajain Neuvottelukunnan ja huolitsijatahon välillä.

Pohjoismaisen Speditööriliiton yleiset määräykset määrittelevät huolitsijan ja toimeksiantajan oikeudet ja velvollisuudet sekä ne sisältävät määräykset huolitsijan vastuusta kuljetusoikeuden eri konventioiden mukaan (esim. CMR, COTIF, Haag-Visbyn -säännöt sekä Montrealin konventio).

PSYM 2015 -ehtojen soveltaminen huolintatoimeksiannoissa

Ehtoja sovelletaan kaikkiin toimeksiantoihin, joita Speditööriliiton jäsenet hoitavat. Suomessa ehdot tulevat yksittäisen huolintasopimuksen osaksi, mikäli huolitsija on tarjouksessaan viitannut ehtoihin tai ehtojen soveltamisesta on sovittu osapuolten välisessä suhteessa. Koska ehdoissa on kyse vakioehdoista, niin sopimuksen osapuolten kannalta turvallisinta on, että viittauksen tai erillisen sopimuksen lisäksi PSYM-ehdot lisätään liitteeksi huolintatarjoukseen tai -sopimukseen, sillä vakioehtojen soveltuvuuden kannalta on oleellista, että vastapuolella on ollut mahdollisuus tutustua vakioehtojen sisältöön.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että huolitsijan on syytä viitata Pohjoismaisen Speditööriliiton ehtoihin ja ehtojen sisältämään panttioikeuteen jo laatiessaan asiakkaalleen huolintatarjousta esim. seuraavasti: Kaikki toimeksiannot suoritetaan Pohjoismaisen Speditööriliiton yleisten määräysten mukaan, jotka sisältävät laajennetun panttioikeuden ja lisätä PSYM-ehdot tarjouksen liitteeksi. Edellä mainitun tekstin on hyvä olla myös huolitsijan laskulomakkeissa jo valmiiksi painettuna.

Jos huolitsija haluaa jättää soveltamisalan ulkopuolelle PSYM 2015 -ehtojen kohdat, joissa on määräyksiä aikatakuukuljetuksista tai huolitsijan vakuuttamisvelvollisuudesta varastointitoimeksiantojen yhteydessä, voi em. viittauksen ehtoihin kirjata seuraavasti: Kaikki toimeksiannot suoritetaan PSYM 2015 -ehtojen mukaisesti, lukuun ottamatta 6 §:n 2 momentissa ja 20 §:n B-kohdassa tarkoitettua aikalupausta sekä 26 §:n C.3 -kohdassa mainittua vakuuttamisvelvoitetta. Kyseisten pykälien rajaaminen soveltamisalan ulkopuolelle on huolitsijoille monesti tarpeen, sillä useat suomalaiset vakuutusyhtiöt ovat rajanneet kyseiset pykälät huolintavastuuvakuutusten kattaman korvauspiirin ulkopuolelle.

PSYM ei sisällä yksityiskohtaisia määräyksiä siitä, kuinka toimeksianto on hoidettava. Huolitsijalla on yleinen huolenpitovelvollisuus toimeksiantajan eduista. Suurin osa huolintasopimuksista solmitaan vuosisopimuksina ja PSYM onkin muodostunut näissä sopimuksissa usein osapuolten väliseksi kauppatavaksi.

Seuraavassa tarkastellaan lyhyesti PSYM 2015 -ehtojen sisältöä ja käytäntöön soveltamista eri vastuutilanteissa. Vastuukysymykset kiinnostavat aina silloin, kun jotain on mennyt ”pieleen” ja aletaan etsiä vastuunkantajaa. PSYMin sisältämät vastuupykälät tulevat sovellettaviksi, ellei pakottavasta kuljetusoikeudellisesta lainsäädännöstä (esim. tiekuljetussopimuslaki/CMR, merilaki, Montrealin konventio jne.) muuta seuraa.

Huolitsijan vastuut jaetaan PSYM 2015 -ehdoissa seuraavasti:

 • Huolitsijan vastuu rahdinkuljettajana (15-21 §:t)
 • Huolitsijan vastuu välittäjänä ilman rahdinkuljettajan vastuuta (22-24 §:t)
 • Huolitsijan vastuu varastointitoimeksiannoissa (25 §)

Lisäksi ehdoissa on määräyksiä huolitsijan vastuusta niistä, joita hän on käyttänyt tehtävän suorittamiseen (alihankkijat).

Huolitsijan vastuu rahdinkuljettajana (15-21 §:t)

Huolitsija toimii rahdinkuljettajan vastuulla, kun huolitsija

 • suorittaa kuljetuksen omalla kuljetusvälineellään
 • on sopimuksen tehnyt rahdinkuljettaja
 • on antanut kuljetusasiakirjan omissa nimissään
 • on tarjonnut omaa hintaansa kuljetuksille
 • tarjoaa maantiekuljetuksia

Huolitsija on sopimusosapuolena vastuussa 2 §:n ja 16-21 §:ien mukaisesti tavaran katoamisesta, vähenemisestä ja vahingosta sen haltuun ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana sekä tavaran noudon ja luovutuksen viivästymisestä.

Mikäli huolitsijan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta syystä tehtävän suorittaminen on tai tulee mahdottomaksi suorittaa huolintasopimuksen ehtojen mukaisesti, tai tilanteissa joissa olosuhteet estävät huolitsijaa toimittamasta tavaraa sovitusti niiden saavuttua sovittuun toimituspaikkaan, huolitsija on vastuussa tavarasta 6 §:n ensimmäisen kappaleen mukaisesti, ellei toimeksiantajan kanssa tehdä erillistä sopimusta asiasta.

Huolitsijan vastuuvapaustilanteet (16 §)

Huolitsija on vapaa vastuusta, jos katoaminen, väheneminen, vahinko tai viivästyminen on aiheutunut:

 1. toimeksiantajan virheestä tai laiminlyönnistä
 2. tavaran käsittelystä, lastauksesta, ahtauksesta, kiinnittämisestä tai purkamisesta, josta toimeksiantaja tai hänen puolestaan toiminut henkilö on huolehtinut
 3. tavaran omasta luonnollisesta erityisestä alttiudesta vahingoittumiselle, kuten murtumiselle, vuodolle, itsesytytykselle, mädäntymiselle, ruostumiselle, käymiselle, haihtumiselle sekä kylmän, lämmön tai kosteuden arkuudelle
 4. puuttuvasta tai puutteellisesta pakkauksesta
 5. tavaran virheellisestä tai epätäydellisestä osoittamisesta tai merkitsemisestä
 6. tavaraa koskevien tietojen virheellisyydestä tai epätäydellisyydestä
 7. avonaisen ajoneuvon käytöstä, milloin se on tavanomaista tai siitä on sovittu
 8. olosuhteista, joita huolitsija ei ole voinut välttää ja joiden seurauksia hän ei ole voinut estää.
 9. Rahoista, arvopapereista ja muista kalleuksista huolitsija vastaa ainoastaan, jos siitä on erikseen sovittu.

Huolitsijan vastuu viivästystilanteissa (19 §)

 1. Jos tavara noudetaan, kuljetetaan tai luovutetaan myöhemmin kuin mitä 7 §:n
  ensimmäisessä kappaleessa on sanottu, on huolitsijan korvattava toimeksiantajalle sellaiset välittömät ja kohtuulliset kustannukset, jotka sopimusta tehtäessä saatettiin katsoa viivästymisen todennäköisiksi seurauksiksi. Huolitsijan on kuitenkin korvattava enintään se määrä, joka vastaa tehtävästä sovittua rahtia tai muuta korvausta.
 2. Tapauksissa, joissa kuljetussopimus on sisältänyt 7 §:n toisessa kappaleessa tarkoitetun aikalupauksen, huolitsijan on, ellei muuta ole sovittu, sovitun kul- jetusajan ylittyessä hyvitettävä toimeksiantajalle rahti tai muu kuljetuksesta sovittu korvaus. Hyvitystä ei kuitenkaan ole tehtävä, jos viivästyminen on johtunut olosuhteista, jotka ovat huolitsijan oman vaikutuspiirin ulkopuolella. Euroopan sisäisissä maantiekuljetuksissa huolitsija vastaa kuitenkin myös siitä, mikä sisältyy hänen alihankkijansa vaikutuspiiriin. Toimeksiantajan katsotaan kärsineen rahdin määrää vastaavan vahingon, ellei osoiteta, että va- hinko on tätä pienempi. Viimeksi mainitussa tapauksessa hyvitystä maksetaan ainoastaan vahinkoa vastaava määrä.

Viivästyksen muuttuminen katoamiseksi (20 §)

 1. Toimeksiantajalla on oikeus vaatia korvausta tavaran katoamisesta, jos luovutusta ei ole tapahtunut
  • kansainvälisissä maantiekuljetuksissa 30 päivän kuluessa sovitun määräajan kulumisesta tai mikäli erityistä aikaa ei ole sovittu, 60 päivän kuluessa siitä, kun tavara on otettu kuljetettavaksi
  • muissa kuljetusmuodoissa 60 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin tavaran olisi tullut saapua perille. Toimeksiantajalla ei kuitenkaan ole oikeutta korvaukseen katoamisesta, jos huolitsija voi edellä mainitussa määräajassa osoittaa, että tavara on tallessa ja se voidaan kohtuullisessa ajassa luovuttaa.
 2. Jos tavara on toimitettu huolitsijan virheellisen osoitemerkinnän takia tai muusta huolitsijasta johtuvasta syystä väärään paikkaan, huolitsijan tulee tehdä kohtuudella parhaansa ja pyrkiä toimittamaan tavara edelleen sovittuun määränpäähän käyttäen samaa tai samantyyppistä kuljetusvälinettä kuin alun perin oli sovittu käytettäväksi, tai jota huolitsija oli käyttänyt.

  Mikäli huolitsija epäonnistuu tavaran toimittamisessa sovittuun määränpäähän omien vaiku- tusmahdollisuuksiensa piiriin johtuvista syistä, huolitsija korvaa toimeksian- tajalle tavaran 17 ja 18 §:ien mukaisesti perustuen arvoon, joka tavaralla olisi ollut alun perin sovittuna luovutusaikana sovitussa määränpäässä.

  Olosuhteista riippumatta huolitsija on muusta vastuusta vapaa eikä hän vastaa muista tavaraan liittyvistä kustannuksista.

Huolitsijan vastuu välittäjänä (22-24 §:t)

Huolitsija vastaa vahingosta, joka aiheutuu siitä, ettei hän ole noudattanut riittävää huolellisuutta tehtävän suorittamisessa. Huolitsija ei vastaa kolmannen osapuolen toimenpiteistä eikä laiminlyönneistä kuljetuksessa, lastauksessa, purkamisessa, luovutuksessa, tullauksessa, varastoinnissa, perimistehtävässä tai missään muissa huolitsijan välittämissä palveluissa. Huolitsijan huolellisuutta arvioitaessa tulee ottaa huomioon se, mitä huolitsija on tiennyt tai hänen olisi tullut tietää koskien kolmatta osapuolta. Lisäksi tulee ottaa huomioon toimeksiantajan antamat tiedot tehtävän luonteesta kuin myös muu tieto, jolla on merkitystä sopivaa kolmatta osapuolta valittaessa.

Rahoista, arvopapereista ja muista kalleuksista huolitsija vastaa ainoastaan, jos tästä on erikseen sovittu.

23 §

Laskettaessa korvausta tavaran katoamisesta, vähenemisestä, vahingoittumisesta, viivästymisestä ja muista vahingoista, noudatetaan 17-21 §:issä määriteltyjä korvausperiaatteita.

24 §

Huolitsijan vastuu 3 C kohdassa mainituista tehtävistä on rajoitettu 50.000 SDR:ään jokaista toimeksiantoa kohden, ja kokonaisuudessaan 500.000 SDR:ään yhdestä ja samasta tapahtumasta. Huolitsijan vastuu ei kuitenkaan missään tapauksessa ylitä:

 1. viivästyksen osalta huolitsijalle tehtävästä sovitun korvauksen määrää,
 2. tavaran katoamisen, vähentymisen tai vahingoittumisen tilanteissa 8,33
  SDR:ää kilolta tavaran bruttopainosta siltä osin kuin tavara on kadonnut,
  vähentynyt tai vahingoittunut,
 3. kaikissa muissa vahingoissa summaa, joka vastaa huolitsijalle tehtävästä
  sovitun korvauksen viisinkertaista (5) määrää.

Huolitsijan vastuu varastointitoimeksiannoissa (25 §)

 1. Huolitsijan velvollisuudet tehtävistä sopimusosapuolena, vrt. 3 B §:

  Ellei toimeksiantaja ole antanut kirjallisesti muuta ohjetta, huolitsijan tulee omissa nimissään ja toimeksiantajan lukuun merkitä palo-, vesi- ja murtovakuutus, joka perustuu tavaralaskun arvoon varastoinnin alkaessa + 10 %. Ellei toimeksiantaja ole ilmoittanut huolitsijalle tavaroiden arvoa, tällöin huolitsija saa arvioida tavaroiden arvon. Toimeksiantaja kantaa riskin tavaroiden hinnan väärin arvioimisesta.

  Tavaran katoamisesta, vähenemisestä tai vahingosta, jota edellä tarkoitet
  tu vakuutus ei kata tai jos sellaista vakuutusta ei ole otettu huolitsijan toimesta, huolitsija vastaa virheensä tai laiminlyöntinsä perusteella 17-18 §:ien ja 21 §:n mukaisesti ja niissä mainituin rajoituksin.

  Huolitsijan kokonaisvastuu suhteessa kaikkiin toimeksiantajiin samasta ta- pahtumasta aiheutuneista vahingoista on rajoitettu 500.000 SDR:ään. Viivästyksestä huolitsija vastaa 19-20 ja 21 B §:ien mukaisesti.

 2. Lisäksi seuraavat määräykset soveltuvat:
  1. Huolitsijan tulee tarkastaa ja kuitata vastaanotetuiksi kokonaiset kollit. Hänellä ei kuitenkaan ole vastuuta niiden sisällöstä ja piilevästä vahingosta. Toimeksiantajan vaatimuksesta huolitsijan on suoritettava varaston kokonaisinventaario.

   Mikäli kokonainen kolli rikkoutuu vastaanoton jälkeen, tulee huolitsijan rikkoutumisen tapahduttua välittömästi reklamoida puutteellisuudesta tai vahingosta, jonka hän on havainnut tai joka hänen olisi pitänyt havaita.

   Huolitsijan on huolehdittava tarpeellisesta luovutustarkastuksesta.

  2. Ellei toimeksiantaja ole antanut erityisiä ohjeita tavaran varastoinnista, huolitsijalla on oikeus edellyttäen, että hän toimii riittävän huolellisesti, vapaasti valita eri säilytystapojen välillä.
  3. Jos varastoitu tavara ominaisuuksiensa vuoksi saattaa aiheuttaa vahinkoa
   henkilöille tai omaisuudelle, on toimeksiantaja heti velvollinen viemään
   tavaran pois.
  4. Toimeksiantajan on viimeistään varastoinnin alkaessa ilmoitettava huolitsijalle osoite, johon tavaraa koskevat ilmoitukset on lähetettävä ja josta ohjeet annetaan. Toimeksiantajan on myös välittömästi tiedotettava huolitsijalle mahdollisista osoitteenmuutoksista.

   Nämä varastointia koskevat määräykset eivät koske ehtojen 15 §:n 2 momen- tissa tarkoitettuja tilanteita.

Toimeksiantajan vastuu (26 §)

Toimeksiantaja on velvollinen korvaamaan huolitsijan vahingon sekä huolehtimaan siitä, ettei huolitsija joudu lopullisesti kärsimään tälle aiheutunutta vahin- koa tai menetystä eikä kantamaan vastuuta vahingosta, joka aiheutuu siitä, että:

 1. tavaroita tai toimeksiantoa koskevat tiedot ja dokumentit ovat virheellisiä, epäselviä tai epätäydellisiä
 2. tavarat ovat puutteellisesti pakattu, merkitty tai selvitetty, tai että tavarat on toimeksiantajan tai tämän puolesta toimivan osapuolen toimesta virheellisesti lastattu, ahdattu tai kiinnitetty
 3. tavaralla on sellaisia vahinkoa aiheuttavia ominaisuuksia, joita huolitsija ei kohtuudella ole saattanut havaita
 4. huolitsija on velvollinen maksamaan tullia tai muita virallisia maksuja tai asettamaan vakuuden, ellei kyseinen velvoite johdu huolitsijan huolimattomuudesta
 5. tavarat ovat laittomia, virheellisiä, puutteellisia tai ne eivät täytä niitä koskevia sääntöjä tai määräyksiä, tai tavaroiden epäillään tai näytetään loukkaavan kolmannen osapuolen tekijän- tai teollisoikeutta, tai että tarvittavat viralliset luvat eivät ole kunnossa maahantuontia, maastavientiä, käsittelyä, varastointia tai kuljettamista varten
 6. huolitsija kärsii suoraa taloudellista vahinkoa, joutuu maksamaan sakkoja tai rangaistuksia, huolitsijalle aiheutuu hallinnollisia kuluja tai menetystä tai vahinkoa liittyen huolitsijan lupiin tai lisensseihin

  Arvioitaessa toimeksiantajan vastuuta a- ja b -kohtien mukaisesti on otettava huomioon, onko huolitsija huolimatta siitä, että hän on ollut tietoinen tällaisesta olosuhteesta sen hyväksynyt tai laiminlyönyt huomauttaa toimeksiantajan tavaraa koskevasta toimenpiteestä.

  Jos huolitsija rahdinantajan ominaisuudessa on joutunut velvolliseksi toi- meksiantajan tavaran puolesta maksamaan osuuden yhteishaverista merirahdin ottajalle tai muusta edellä mainitusta syystä joutunut kolmannen henkilön vaatimusten kohteeksi, on toimeksiantaja velvollinen huolehtimaan siitä, ettei huolitsijalle aiheudu tästä vahinkoa.

Pidätys- ja panttioikeus (14 §)

Huolitsijalla on pidätys- ja panttioikeus hänen valvonnassaan olevaan tavaraan sekä kaikkien tavaraa rasittavien kustannusten – palkkio ja varastovuokra niihin mukaan luettuina – että hänen kaikkien muiden samalta toimeksiantajalta edellä 3 §:n tarkoittamiin tehtäviin perustuvien saataviensa vakuudeksi.

Jos tavara häviää tai tuhoutuu, on huolitsijalla sama oikeus korvausmääriin, jotka vakuutusyhtiö, rahdinkuljettaja tai joku muu suorittaa.

Ellei huolitsijan erääntynyttä saatavaa makseta, on huolitsija oikeutettu turval- lisella tavalla myymään tavarasta niin paljon, että kustannusten lisäksi hänen yh- teenlasketut saatavansa tulevat katetuiksi. Mikäli mahdollista, huolitsijan tulee hyvissä ajoin tiedottaa toimeksiantajalle toimenpiteistä, joihin hän aikoo ryhtyä tavaran myymiseksi.

Reklamaatio ja vanhentuminen (27-28 §:t)

Reklamaatio 27§

Huomautukset huolitsijaa vastaan on esitettävä ilman aiheetonta viivytystä. Tavaraa vastaanotettaessa näkyvästä vahingosta tai vähentymisestä on reklamoitava heti vastaanottotilanteessa ja muusta kuin ulkoisesti havaittavissa olevasta vahingosta tai vähentymisestä tulee reklamoida viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta.

Mikäli huomautusta ei tehdä edellä kuvatuissa aikarajoissa, todistustaakka
siitä, että tavaran vahingoittuminen tai vähentyminen on tapahtunut tavaran ollessa huolitsijan hallinnassa, on toimeksiantajalla.

Reklamaatio, joka koskee muuta kuin tavaran vahingoittumista tai vähenemistä, on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä kun toimeksiantaja sai tietää tai hänen olisi pitänyt saada tietää olosuhteista, joihin huolitsijan vastuu perustuu. Jos sellaista reklamaatiota ei ole tehty, toimeksiantaja menettää asiassa kanneoikeutensa.

Jos tietyn kuljetusmuodon käyttämisestä on erityisesti sovittu tai jos osoitetaan, että katoaminen, väheneminen, vahingoittuminen tai viivästyminen on tapahtunut, kun tavaraa kuljetettiin tietyllä kuljetusmuodolla, sovelletaan kyseistä kuljetusmuotoa koskevaa lakia sekä yleisesti käytettyjä kuljetusehtoja, mikäli ne poikkeavat tämän 27 §:n määräyksistä.

Vanhentuminen 28§ (Tanska, Suomi, Ruotsi)

Kanne huolitsijaa vastaan – kanneoikeuden menettämisen uhalla – on nostettava yhden vuoden (1) kuluessa.

Aika lasketaan

 1. tavaran vähenemis- ja vahingoittumistapauksissa päivästä, jolloin tavara
  luovutettiin vastaanottajalle
 2. tavaran viivästys -ja kokonaiskatoamistapauksissa tai muussa vahingossa
  siitä ajankohdasta, jolloin viivästyminen, katoaminen tai muu vahinko
  aikaisintaan oli voitu todeta.
 3. kaikissa muissa tilanteissa ajankohdasta, jolloin syy, johon kanne perustuu, olisi aikaisintaan voitu todeta.

Tätä määräystä on sovellettava silloin, kun huolitsijan pääasiallinen liikepaikka sijaitsee Ruotsissa, Suomessa tai Tanskassa.

Jos tietyn kuljetusmuodon käyttämisestä on erityisesti sovittu tai jos osoitetaan, että katoaminen, väheneminen, vahingoittuminen tai viivästyminen on tapahtunut, kun tavaraa kuljetettiin tietyllä kuljetusmuodolla, sovelletaan kyseistä kuljetusmuotoa koskevaa lakia sekä yleisesti käytettyjä kuljetusehtoja, mikäli ne poikkeavat tämän 28 §:n määräyksistä.

Huolitsijan rahdinkuljettajan vastuu eri kuljetusmuodoissa

Jos huolitsija ja toimeksiantaja ovat tehneet erityisen sopimuksen tietyn kuljetusmuodon käyttämisestä tai jos osoitetaan, että katoaminen, väheneminen, vahingoittuminen tai viivästyminen on tapahtunut, kun tavara on kuljetettu tietyllä kuljetusvälineellä, huolitsija vastaa sen sijasta, mitä PSYM 2015 -ehdoissa on määrätty, tällaista kuljetusmuotoa koskevien lain määräysten ja yleisesti käytettyjen ja hyväksyttyjen kuljetusehtojen mukaisesti kaikissa tapauksissa, joissa tällaiset lainmääräykset ja ehdot poikkeavat PSYM-ehtojen rahdinkuljettajan vastuuta koskevista pykälistä (15-21 §:istä).

Esimerkiksi jos huolitsija ja toimeksiantaja ovat sopineet kuljetuksen toteutettavaksi merikuljetuksena, niin tällöin huolitsijan vastuu määräytyy ensisijassa merikuljetuksia koskevan merilain mukaan ja vasta sen jälkeen tulevat PSYM-ehdot sovellettaviksi.

Tärkeää on tiedostaa, että vastuujärjestelmät vaihtelevat eri kuljetusmuodoissa. Erot tulevat esiin vastuuperusteissa, vastuunrajoitusmäärissä sekä reklamaatio- ja vanhentumisajoissa.

Korvaukset ja niiden rajoitukset

Korvaukset ja niiden rajoitukset eri kuljetusmuodoissa
Kuljetusmuoto Lainsäädäntö Tavaravahingot Viivästysvahingot
Maantiekuljetus, kotimainen TKSL 20,00 EUR/kg Maksimissaan
Maantiekuljetus, kansainvälinen TKSL/CMR 8,33 SDR/kg Maksimissaan rahti
Merikuljetus ML 667 SDR/kollitai 2 SDR/kg 667 SDR/kollitai 2 SDR/kg
Rautatieliikenne, kotimainen RKL 25 EUR/kg Maksimissaan 4 x rahti
Rautatieliikenne, kansainvälinen CIM 17 SDR/kg Maksimissaan 4 x rahti
Lentokuljetus MYS 19 SDR/kg 19 SDR/kg
Huolitsija rahdinkuljettajana PSYM 2015 8,33 SDR/kg Maksimissaan rahti
Huolitsija välittäjänä PSYM 2015 8,33 SDR/kg(Maks. 50.000 SDR/toimeksianto) Maks. huolintapalkkio
Huolitsija varastonpitäjänä PSYM 2015 8,33 SDR/kg(Maks. 50.000 SDR/toimeksianto) Maks. varastointipalkkio

Mikään korvaus ei kuitenkaan saa ylittää kuljetusasiakkaalle vahinkotapauksesta syntynyttä vahingon määrää. Vahinkotilanteissa on kuljetusasiakkaan tehtävänä osoittaa syntynyt vahingon määrä.

Lyhenteet:

 • TKSL = Tiekuljetussopimuslaki
 • CMR = Kansainvälisiä tiekuljetuksia koskeva yleissopimus
 • ML = Merilaki
 • RKL= Rautatiekuljetuslaki
 • CIM = Kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) tavarankuljetusta koskeva vastuuliite.
 • MYS = Montrealin yleissopimus
 • SDR = Special Drawing Right (erityisnosto-oikeus). SDR on IMF:n noteeraama laskennallinen korivaluutta, joka sisältää useita eri valuuttoja sovituissa suhteissa.

Reklamaatioajat

Tavaran vahingoittuessa tai viivästyessä kuljetusasiakkaan tulee reklamoida. Ulkonaisesti havaittavien vahinkojen osalta reklamaation tulee tapahtua heti tavaran vastaanoton yhteydessä ja piilevien vahinkojen tilanteissa tietyssä kuljetusmuodoittain vaihtelevassa ajassa. Koska reklamaation laiminlyönnistä seuraa kannevallan menettäminen tai todistustaakan kääntyminen vahingoittumisesta, on tärkeää, että reklamaatioaikoja noudatetaan.

Reklamaatioajat eri kuljetusmuodoissa
Kuljetusmuoto Näkyvät vahingot Piilevät vahingot Viivästyminen
Maantiekuljetus, kotimainen (TKSL) heti(kuluttaja koht. aika) 7 pv(kuluttaja koht. aika) 21 pv(kuluttaja koht. aika)
Maantiekuljetus,kansainvälinen (CMR) heti 7 pv 21 pv
Merikuljetus (ML) heti 3 pv 60 pv
Rautatieliikenne, kotimainen (RKL) heti(kuluttaja koht. aika) 10 pv(kuluttaja koht. aika)
Rautatieliikenne,kansainvälinen (CIM) heti 7 pv 60 pv
Lentokuljetus (MYS) heti 14 pv 21 pv
Huolitsija rahdinkuljettajana (PSYM 2000) heti 7 pv 14 pv
Huolitsija välittäjänä heti 7 pv 14 pv
Huolitsija varastonpitäjänä (PSYM 2000) heti 7 pv 14 pv

Vanhentumisajat eri kuljetusmuodoissa

Vanhentumisaikojen osalta eri kuljetusmuotojen määräykset ovat lähempänä toisiaan. Kanne huolitsijaa/rahdinkuljettajaa vastaan on pääsääntöisesti nostettava vuoden kuluessa maantie-, meri- ja rautatiekuljetuksissa. Lentokuljetuksissa yleinen vanhentumisaika kanneoikeudelle on kuitenkin 2 vuotta. Ellei kannetta nostata em. aikarajoissa, kuljetusasiakkaan oikeus saada korvausta huolitsijalta/rahdinkuljettajalta vanhenee.