Kauppa & tullaus

Sisä- ja ulkokauppamenettelyt koskevat esimerkiksi kuljetuksia EU:n sisällä tai EU:n ja kolmansien maiden välillä. Tähän liittyvät keskeisesti tullaus ja alv-käytännöt.

Koronatilanteen vaikutus kansainväliseen tavarankuljetukseen ja suomen tullin toimintaan, tilanne 27.3.2020

Alkaen 15.3.2020 on henkilösuojainten vienti Euroopan Unionin ulkopuolisiin maihin luvanvaraista. Poikkeuksia saattaa olla tulossa Islannille, Liechtensteinille, Norjalle, Sveitsille, Färsaarille, Andorraan, San Marinoon ja Vatikaaniin. Näitä tuotteita valvoo Suomessa Tukes, ja tarvittavan vientiluvan myöntää Sosiaali- ja terveysministeriö. Vientilupavaatimuksen tarkoituksena on varmistaa ko. tuotteitten kotimainen riittävyys. Valmistus on tällä hetkellä keskittynyt muutamiin EU-maihin, tosin kotimaista valmistustakin yritetään käynnistää. Vientilupavaatimusta on pidennetty ainakin 26.5.2020 saakka.

Koirien, kissojen ja frettien tuonti ilman, että eläin matkustaa omistajan mukana myöskin kielletään, lisätietoja Ruokavirastosta.

Hallituksen päätöksen mukaan rajanylitysliikenteen rajoittaminen ei koske tavaraliikennettä. Tullilaitoksen määritelmän mukaan tavaraliikennettä ovat ne vähintään kuorma-autoiksi luokitelluilla kuljetusvälineillä tehtävät kuljetukset, joiden kuljettajilla on Suomen ja Venäjän välisen liikenteen voimassa oleva matkalupa. Tavarankuljetus voi tapahtua myös muulla ajoneuvolla, kuten esimerkiksi tavarankuljetukseen tarkoitetulla pakettiautolla. Tällöin kuljetuksille edellytetään voimassa olevaa etuajo-oikeusmenettelyä, joka on myönnetty viimeistään 19.3.2020. Yksittäistapauksessa voidaan muukin kiistaton tavaraliikenne sallia, jolloin päätösvaltainen viranomainen on Rajavartiolaitos kuultuaan tullia. Norjan, Ruotsin ja Viron rajanylityspaikoilla noudatetaan soveltuvin osin samaa menettelyä.

Vironomaistoiminnoin on myös varauduttu tukemaan kansainvälistä meriliikennettä tavarankuljetusten jatkuvaksi mahdollistamiseksi.

Koronaviruksen leviämisen estämiseksi tullilaitos toivoo/edellyttää käytettäväksi sähköisiä asiointitapoja ja tarpeetonta käyntiä tullitoimipaikalla tulee välttää. Jos henkilökohtainen asiointi on ehdottoman tarpeellista tulee huolehtia riittävistä hygienia toimenpiteistä kuten on suositeltua.

Leviääkö koronavirus maahan saapuvan tavaralähetyksen välityksellä? Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL 19.3.2020) kannanotto tähän suoraan lainattuna:

Laboratoriotutkimuksissa on havaittu, että virus voi säilyä pinnoilla muutamista tunneista muutamaan päivään. Pintojen osuus viruksen leviämisessä ei nykytiedon mukaan kuitenkaan ole merkittävä. Pintojen, elintarvikkeiden tai tavaroiden välityksellä tapahtuvia tartuntoja ei toistaiseksi ole havaittu.

Koronavirus COVID-19

Lääkinnällisten laitteiden ja tarvikkeiden tulliton ja arvonlisäveroton maahantuonti Koronaviruksen aikana, Euroopan komission päätös 2020/491. Edellytykset:

 • tavarat tuodaan vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten muiden julkisoikeudellisten laitosten toimesta tai puolesta taikka jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten hyväksymien organisaatioiden ( esim. hyväntekeväisyys- tai avustusjärjestöjen ) toimesta tai puolesta. Muuhun julkisoikeudelliseen laitokseen rinnastetaan myös yksityinen toimija, silloin kun toimija tuottaa julkisen toimijan puolesta ja tämän valvomana terveys- ja hoivapalveluja.
 • tavarat on tarkoitettu johonkin seuraavista käyttötarkoituksista:
 • tavarat jaetaan maksutta henkilöille, jotka ovat saaneet tai vaarassa saada COVID-19-tartunnan tai jotka osallistuvat COVID-19 epidemian torjumiseen ensimmäisessä kohdassa mainittujen elinten ja organisaatioden toimesta
 • tavarat asetetaan maksutta sellaisten henkilöiden käyttöön, jotka ovat saaneet tai vaarassa saada COVID-19 –tartunnan tai jotka osallistuvat COVID-19-epidemian torjumiseen siten, että tavarat säilyvät ensimmäisessä kohdassa mainittujen elinten ja organisaatioiden omistuksessa
 • täytetään EY:n tullittomuusasetuksen (1186/2009) artikloissa 75, 78, 79 ja 80 sekä direktiivin 2009/132EY artikloissa 52, 55, 56 ja 57 säädetyt, tavaroiden edelleen luovuttamisen rajoituksiin liittyvät vaatimukset.

Hyväntekeväisyys- tai avustusjärjestöiltä sekä muuhun julkisoikeudelliseen laitokseen rinnastettavilta toimijoilta vaaditaan valtuutuslupa, jota Suomessa haetaan vapaamuotoisella hakemuksessa tullilaitoksen lupakeskukselta mieluiten sähköpostitse (lupakeskus@tulli.fi). Hakemuksen tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot:

 • kuvaus hakijan toiminnasta, jossa tullitta tuotuja tavaroita on tarkoitus jakaa tai käyttää
 • kuvaus tuotavista tavaroista ja tarvittaessa selvitys siitä, miten niitä tullaan käyttämään Korona-epidemian torjunnassa
 • kuvaus hakijan kirjanpitojärjestelmästä, sekä selvitys siitä, miten kirjanpidon avulla Tulli voi tarvittaessa valvoa toimintaa (tullitta tuotujen tavaroiden tullittomuuteen oikeutetun käytön toteaminen jälkikäteisellä tarkastuksella)

Luvan myöntäminen edellyttää myös kirjallisen sitoumuksen antamista velvoitusten asianmukaisesta hoitamisesta.

Säännös astui voimaan taannehtivasti koskien alkaen 30.1.2020 tapahtuvaa maahantuontia. Tullinpalautusta voi hakea Suomen tullilta vapaamuotoisella hakemuksella tai Suomen tullin lomakkeella nro 643s, joka täyttöohjeineen löytyy Suomen tullin nettisivuilta.  Tulli ei kuitenkaan palauta arvonlisäveroa, jos maahantuoja on tai oli arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkitty toimija. Näiden osalta arvonlisäverotuksesta päättää verohallitus. Nämä ilmoittavat arvonlisäverot verohallinnolle oma-aloitteisella veroilmoituksella. (Lisätietoja vero.fi-sivulla).

Tuoteluettelo löytyy sekä komission että Suomen tullin nettisivuilta. Koronapandemia hankaloittaa myös henkilösuojainten tullivalvontaa, yhtäältä tullin tulee varmistaa tavaraliikenteen sujuminen myös poikkeustilanteessa ja toisaalta tullin tulee valvoa tavaroihin mahdollisesti kohdistuvia kieltoja ja rajoituksia sekä varmistaa, ettei markkinoille pääse ihmisille tai ympäristölle vaarallisia tavaroita.

Uutta tullauksessa 1.1.2020

 • Brexit-tilanne 1.2.2020, mutta siirtymäajan (31.12.2020 saakka) Iso-Britannia pyrkii neuvottelemaan mm. tavaraliikenteeseen kaupallisen vapaakauppasopimuksen.
 • Uusi tullausjärjestelmä otetaan käyttöön loka-joulukuussa 2020, ja aluksi sitä sovelletaan luovutusmenettelyihin. Viimeistään silloin EORI-numero (Economic Operators Registration and Identification number) on pakollinen kaikissa vienti- ja tuontitullauksissa. Numero haetaan Suomen tullin asiointipalvelussa (www.tulli.fi).
 • Henkilöasiakkaan tuontitullauspalvelu uusittiin alkaen 5.2.2020 vastaamaan paremmin asiakkaan tarpeita, eikä esimerkiksi yhtä paljon tietoja tarvitse syöttää kuin aikaisemmin. Lisätietoja www.tulli.fi.
 • Maatalouden vientituen poistuminen alkaen 1.1.2020.
 • AGREX-vientitodistus

Tullauksissa riskejä: Vaikkakin kansallinen tullilakimme sallii kovatkin veronkorotukset vääristä tiedoista tulli-ilmoituksissa on tullilaitos lähtenyt tarjoamaan myös henkilötasolle meneviä syytteitä törkeästä veropetoksesta ja/tai törkeästä tulliselvitysrikoksesta. Näin on tapahtunut jopa tulkinnanvaraisen tullinimikevirheen kyseessä ollen. Jos aika sallii on suositeltavaa hakea ns. sitova tariffitieto (STT tai BTI, Binding Tariffinformation ). Jos aika ei riitä kannattaa keskustella asiasta Suomen virallisen tullioneuvonnan kanssa siitäkin huolimatta, ettei tällainen puhelinvastaus (tai muukaan vastaus kuin STT/BTI)  ole tullilaitosta sitova. Jos saatte tullineuvonnasta ohjeistuksen merkitkää ylös päivämäärä ja ohjeen antajan nimi, jos mahdollista. Jos tilanteesta joudutaan käymään oikeutta kaikilla saaduilla ohjeilla on merkitystä samoin kuin sillä, onko esim. sovellettu vääräksi todettu tullinimike tuonut henkilökohtaista etua.

Tuojan, joka tuo Euroopan Unioniin (tai valmistaa täällä) tulee rekisteröidä maahantuomansa ja valmistamansa kemikaalit, mikäli niiden määrä vuodessa ylittää yhden tonnin, 31.5.2018 mennessä Euroopan kemikaalivirastoon, mikäli niitä ei ole jo aikaisemmin rekisteröity (kuten syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat ja lisääntymismyrkylliset aineet). Yritysten tulee arvioida ko. aineiden vaarat ja mahdolliset riskit sekä turvallisen käyttötavan. Suomessa lisätietoja saa mm. Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta (www.tukes.fi).

Maahantuonnin arvonlisäverotus siirtyi verohallinnolle alkaen 1.1.2018. Käytännössä tämä merkitsee muutosta suureen osaan tullausilmoituksella kannettaviin arvonlisäveroihin. Lue lisää.

Tullikoodeksin ja sen soveltamisasetuksen muutokset ovat merkittäviä ja astuvat voimaan vähitellen 1.5.2016 – 2020.

 • MCC (Modernized Custom’s Codex) korvataan UCC:llä (Union’s Custom’s Codex).
  Soveltamisasetus korvataan UCC-DA:lla (DA = Deligated Acts, joka on jo hyväksytty) ja UCC-IA:lla (Implementation Acts, joka on Unionissa äännestyksessä).
 • Kaikki tulli-ilmoitukset (pieni poikkeus matkustajailmoituksissa ja alle 1000 euron sekä alle 1000 kg:n vienti-ilmoituksissa) on tehtävä sähköisesti.
 • Ensimmäisessä vaiheessa 1.5.2016 alkaen pidennetään väliaikaisen varastoinnin säilytysaika 90 vuorokauteen, vakuuksiin ilmeisesti alennuksia AEO-toimijoille, sitovat tariffitiedot sitovat myös tiedon hakijoita, poistumispaikkasäännöksiin tarkennuksia, osa lupahakemuksista sähköisiksi (myöhemmin kaikki), erityismenettelyihin (mm. sisäinen jalostus ja tullivapaudessa tapahtuva valmistus jne.) merkittäviä muutoksia ja moniin etuisuuksiin edellytetään AEOC- tai AEOF-asemaa. Seuramme tilannetta jatkuvasti.
 • Saapumisen ja poistumisen tulli-ilmoitukset tullaan käyttämään EUCDM-tietomallia ja –sisältöä. Käyttöönotto poistumisilmoitusten osalta ilmeisesti aikaisintaan 1.10. 2019 ja saapumisen ilmoitusten osalta aikaisintaan 1.10.2020.
 • Verovalitukset Hallinto-oikeuksissa ovat tulleet maksullisiksi jo alkaen 1.1.2016.
 • Suora sanoma-asiointi on sanomaliikenteen ainoa asiointikanava tullilaitoksen ja asiakaskunnan välillä edellyttäen XML-muotoisten sanomien käyttöä sekä erikseen haettavaa lupaa.
 • eManifestiprojektissa on tarkoitus ottaa käyttöön kaiken kattava sähköinen alusmanifesti, joka mm helpottaisi viranomaisten keskeistä meriliikenteen valvontaa ja tulliasioiden käsittelyä. Mikäli käytössä ei ole sähköinen eManifesti alkaen 1.5.2018 on näiden tavaroiden tullipassituksille annettava 100%:in vakuus.
 • Portnet-järjestelmän erilaiset ilmoitukset uudistetaan myös uusittavan tullikoodeksin edellytyksin.

Suomessa  tuonnin tulli-ilmoitukset uudistetaan kahdessa vaiheessa vuosina 2020 – 2021. Lisätietoja Tullin Internet-sivuilla.

Vienti-ilmoitusten käsittelyssä on alkuvuonna 2020 ollut hitautta, käsittelyaikaa voi nopeuttaa lähettämällä liiteasiakirjat tullille sähköisesti liitetiedoston sanomapalvelun  (LIITU) kautta. Palvelun käyttö edellyttää suora sanoma-asiointia ja toiminnallisuuden testaamista ohjelmistotalojen kanssa. Netti-ilmoittajat voivat lähettää liiteasiakirjoja Tullin asiointipalvelussa liitetiedoston lähetyspalvelussa.

Alkaen 3.3.2020 on tuontikohtainen vertailutieto saatavissa verohallinnon sivuilta koskien arvonlisäveroselvollisia yrityksiä. Palvelu löytyy verohallinnon Oma Vero sivuilta. Tuontikohtaisia tietoja on myös saatavissa suoraan verohallinnon ilmoitin.fi-palvelun kautta. Palvelin sijaitsee osoitteessa http://www.ilmoitin.fi. Vastaavaa palvelua tarjoavat myös monet huolintaliikkeet siltä osin, kun ovat suorittaneet tullauksia tavaranhaltijoiden puolesta.

EU – Euroopan unioni

Suomi Euroopan unionin jäsenmaana Suomen nykyinen jäsenyys Euroopan unionissa yhtenä...

Avaa sivu

Tulliyhteistyö

Mou-sopimukset Maailman tullijärjestön WCO:n (World Custom’s Organization) suosituksesta Suomen tullilaitos...

Avaa sivu

Testaa tietosi: Tullaus

Siirry kauppa ja tullaus -osion alkuun.

Avaa sivu