Suomi ja Ahvenanmaa

Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn liittymissopimuksen liitteenä olevan ns. Ahvenanmaa-pöytäkirjan mukaan Ahvenanmaan maakunta jää Euroopan yhteisön veroalueen ulkopuolelle mm. arvonlisäverotuksen osalta. Tämän seurauksena tavaroiden ja palvelujen myynteihin ja muihin siirtoihin Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välillä sovelletaan pääsääntöisesti samoja sääntöjä kuin Suomen ja Euroopan yhteisön ulkopuolisten maiden välisessä kaupassa. Siten mm. tavarakaupassa vienti on arvonlisäverotonta ja vastaavasti tavaroiden maahantuonnista kannetaan arvonlisäveroa. Verorajasta johtuvia poikkeuksia lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakunnassa sovelletaan nykyiseen tapaan samaa arvonlisäverojärjestelmää kuin muuallakin Suomessa. Veroraja on aiheuttanut muutoksia mm. arvonlisäverolakiin ja lisäksi on säädetty laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön.

Tullialue

Ahvenanmaan maakunta kuuluu osana Suomen tasavaltaa Euroopan unionin tullialueeseen, minkä vuoksi vapaassa liikenteessä olevat tavarat ovat myös Ahvenanmaalla yhteisötavaroita, joita ei tulliselvitetä kuljetettaessa niitä Ahvenanmaan maakuntarajan yli, kumpaan suuntaan tahansa. Tällaisista tavaroista ei siten kanneta myöskään tullia eikä niihin sovelleta yhteisön kauppapoliittisia toimenpiteitä (lisenssi-, polkumyynti- tms. määräyksiä).

Veroalue

Vaikka Ahvenanmaan maakunta on osa yhteisön tullialuetta, maakunta jäi kuitenkin Suomen liittymistä yhteisöön koskevan liittymissopimuksen mukaisesti EU:n veroalueen ulkopuolelle. Tämän vuoksi maakunta ei ole yhteisön harmonoidun välillisen verotuksen valvontajärjestelmän eikä siten myöskään sisäkaupan tilastoinnin piirissä. Tästä myös johtuu, että Ahvenanmaan ja muun Suomen välisissä tavaratoimituksissa verorajan ylittäminen rinnastuu vientiin ja vastaavasti maahantuontiin.

Tuonti ja vienti Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välillä

Alkaen 1.1.2018 muuttuivat Suomen arvonlisäveron kantamista koskevat määräykset ulkokaupan osalta, josta alkaen arvonlisäveron kantamisesta vastaa verohallinto silloin, kun maahantuoja tai viejä on merkitty Suomen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ( alv-rekisteröity ). Nämä yritykset eivät enää jätä veroilmoituksia tullille Manner-Suomesta Ahvenanmaalle tai Ahvenanmaalta Manner-Suomeen tapahtuvista maahantuonneista eikä ALA-järjestelmään tehdä yhteenvetoilmoituksia. Arvonlisäveron maksaminen ja mahdollinen ostovähentämnen tapahtuu oma-aloitteisesti normaaleilla arvonlisäveron kausiveroilmoituksilla kuten yhteisökaupassa. Alv-rekisteröimättömät maahantuojat enimmäkseen yksityishenkilöt ja sellaiset arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkityt henkilöt, yhteisöt ja yritykset, joilla tavaroiden maahantuonti ei liity heidän liiketoimintaansa toimivat kuten aikaisemmin antaen tulli-ilmoituket tullilaitokselle.

Tuonti ja vienti Ahvenanmaan maakunnan ja muiden maiden välillä

Vienti Ahvenanmaan maakunnasta muihin EU-maihin kuin Suomeen ja kolmansiin maihin on verotonta. Tuonti muista EU-maista kuin Suomesta ja kolmansista maista Ahvenanmaan maakuntaan verotetaan maahantuontina tulliviranomaisten toimesta. Käytännössä tehdään normaalit tuonti- ja vientitullaukset. Yksinkertaistettu menettely tuonnissa EU-maista Ahvenanmaalle on mahdollista tilanteessa, jolloin tavarat tullataan vapaaseen liikenteeseen Ahvenanmaalla, muissa tullimenettelyissä tämä ei ole mahdollista. Menettelyssä yksinkertaistettu ilmoitus annetaan tullilaitokselle etukäteen tai viimeistään tavaroiden saapumisen yhteydessä. Menettelyä voivat käyttää ne tullin asiakkaat, joille on myönnetty maksunlykkäystä ( entiset ns. rekisteröidyt luottoasiakkaat ) sekä asiakkaat, jotka käyttävät rekisteröityä huolitsijaa tullauksissa. Menettelyn pohjana on kaupallinen tai hallinnollinen asiakirja, kuten esimerkiksi kauppalasku, kuljetusasiakirja tai perinteinen paperinen SAD-tullilomake. Ilmoitus lähetetään tullilaitokselle sähköpostilla tai annetaan tullille tavaran saapuessa. Täydentävä tulli-ilmoitus eli SAD-lomake tai sähköinen ilmoitus kymmenen päivän kuluessa tavaran luovutuksesta. Yksinkertaistetusta ilmoituksesta tulee löytyä seuraavat tiedot:

  • lähettäjä
  • vastaanottaja
  • tavarankuvaus
  • määrä
  • arvo
  • asiakirjan numero
  • ilmoittajan tai asiamiehen Y-tunnus sekä siihen liittyvä tullin antama jatko-osa
  • merkintä: luovutus vapaaseen liikenteeseen, tullin päätös 25/2016, joka on samalla hakemus menettelyn käyttämiseen

Ilmoitusvelvollisuuden täyttäminen Manner-Suomen ja Ahvenanmaan välisessä kaupassa

Ilmoitusmenettelyn yksinkertaistamiseksi veroilmoitukseksi riittää kauppalasku, joka sisältää vaadittavat tiedot. Erillistä tullilomakkeella annettavaa ilmoitusta ei tarvita. Kauppalaskua veroilmoituksena voi käyttää sellainen ilmoittaja, joka ei ole tullilaitoksen rekisteröimä vaan ns. käteisasiakas. Koska kauppalasku sisältää sekä vienti- että tuontisäännösten soveltamiseksi tarpeelliset tiedot, asiakirja voidaan hyväksyä samalla vienti- että tuonti-ilmoitukseksi.

Mikäli ilmoittaja on rekisteröity asiakas, ilmoittamisessa voidaan soveltaa vielä yksinkertaisempaa ilmoitusmenettelyä. Tällöin verorajalla annettavaksi ilmoitukseksi voidaan hyväksyä muukin kaupallinen asiakirja kuin kauppalasku, käytännössä lähinnä rahtikirja tai jopa pelkkä ilmoitus kulkuneuvosta (kotitullausmenettely). Lisäksi on tuojan annettava jälkikäteen Turun piiritullikamariin yhteenvetoilmoitus.

Yksinkertaistettu menettely

Tuonnissa EU-maasta Ahvenanmaalle voidaan käyttää yksinkertaistettua menettelyä edellyttäen, että tavarat tullataan vapaaseen liikenteeseen Ahvenmaalla, muihin tullimenettelyihin tämä ei käy. Tällöin tuoja tai tämän huolitsija-asiamies antaa yksinkertaistetun ilmoituksen tullille etukäteen tai viimeistään tavaroiden saapuessa. Menettely on mahdollinen tullilaitoksen luottoasiakkaille (  oikea termi nykyisin: asiakas, jolle myönnetty maksunlykkäystä ) sekä asiakkaille, jotka käyttävät tullauksen tekemisessä huolintaliikkeen palveluita. Ilmoituksena voidaan käyttää kaupallista tai hallinnollista asiakirjaa. Täydentävä ilmoitus on annettava 10 päivän kuluessa. Tietosisällöt ja toimittamisen tavat on erikseen määritelty.

Kotitullausmenettely

Tullilaitoksen rekisteröity asiakas voi saada luvan käyttää kotitullausmenettelyä. Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että hakija toimittaa säännönmukaisesti huomattavan määrän tavaroita verorajan yli ja että hakijalla voidaan todeta olevan riittävän yksityiskohtainen atk:lla hoidettava varasto- tai muu vastaava tavarakirjanpito. Yksinkertaistettu menettely edellyttää, että ahvenmaalaisella tuojalla tai viejällä on Suomen tullilaitoksen antama verorajanumero, jolloin koko saapuvan tavaran verottaminen Ahvenmaalle hoidetaan arvonlisäverotusilmoituksen kanssa erääntyvin kuukausi-ilmoituksin, jolloin käytännössä ahvenanmaalaiselle ostajalle ei synny lisäkustannuksia. Vienti Ahvenanmaalta mannersuomalaiselle ostajalle hoidetaan kauppalaskuin, joissa on huomioitu Suomen ja Ahvenanmaan yhteinen arvonlisävero.

Lupaa kotitullausmenettelyn käyttöön voidaan pyytää vapaamuotoisella hakemuksella. Hakijan on ilmoitettava vero-rajan yli vietävien tavaroiden keskimääräinen yhteisarvo kalenterikuukautta kohti sekä tärkeimmät toimitettavat tavararyhmät. Kotitullausta koskevan hakemuksen käsittelee ja luvan myöntää Turun piiritullikamari hakijan kotipaikasta riippumatta.

Vakuuden asettaminen

Ahvenanmaan ja Manner-Suomen välinen kaupankäynti on verorajasta huolimatta kotimaankauppaa. Tällaisessa kaupassa ei muilta osin vaadita vakuuksia arvonlisäveron suorittamisen varmistamiseksi eikä sekään ole aina pakollista vähennysoikeuden ja ostajan taloudellisen tilanteen mukaan arvioituna. Käteisverotuksen yhteydessä siihen ei ole minkäänlaista tarvettakaan.

Rekisteröidyn asiakkaan kohdalla liian vähäiseksi määrätty vero puolestaan tuottaa vajaan vähennysoikeuden ostajalle eikä veroriskiä siltä osin synny.

Todellista verovelkaa voi kuitenkin aiheutua silloin, kun tuojan asiamiehenä toiminut viejä ei pystykään maksamaan edellisen kuukauden veroja tuojan puolesta. Tällöin vero pitäisi periä tuojalta tai hän voisi luopua vastaavan veron vähentämisestä. Tuojalle tästä aiheutuisi lopullista vahinkoa vain siinä tapauksessa, että hän olisi jo ehtinyt maksaa viejälle veron osuuden, jota viejä ei kuitenkaan tilittäisi valtiolle.

Veron määrän vahvistaminen

Tulliviranomainen toimittaa käteisasiakkaitten tuomien tavaroiden verotuksen heti ilmoituksen antamisen yhteydessä. Verovelvollisena on tuoja, jota viejä kuitenkin voi edustaa asiamiehenä. Verotus tapahtuu joko tullilaitoksen tietojärjestelmän avulla tai tekemällä ilmoituskirjalle asianmukaiset vahvistus- ja maksuunpanomerkinnät.

Jakso- ja kotitullaajien tavaroiden verotus toimitetaan jälkikäteen täydentävän yhteenvetoilmoituksen perusteella. Näissäkin tapauksissa yksittäisenä verovelvollisena on kukin tuoja.

Pienin kannettava veron määrä on verolajia kohden viisi euroa. Tilattujen sanoma- ja aikakausiehtien osalta kyseistä minimimäärää ei sovelleta, vaan niistä maksetaan aina Suomen voimassa olevan lain mukainen arvonlisävero. Jos tuotavan tavaraerän (pl. tilatut lehdet) arvo todistettavasti ilman kuljetuskustannuksia on enintään 22 euroa tullia ja arvonlisäveroa ei määrätä eikä myöskään tulli-ilmoitusta ole tarpeen antaa. Tavaran arvon ylittäessä 22 euroa lisätään tullausarvoon kuljetuskustannukset (jos eivät ole jo sisältyneet hintaan) ja näin saadusta arvosta määritellään mahdollinen tulli ja arvonlisävero, mikäli molemmat tai jompikumpi jäävät määrältään alle 5 euroa veroa ei tältä osin laiteta maksuun, mutta tullausilmoitus pitää antaa.

Verotuspäätös

Verotuspäätös joko tulostetaan tullilaitoksen tietojärjestelmästä tai vahvistetaan kauppalaskulle, kun lasku esitetään varsinaisena veroilmoituksena (käteisasiakkaat). Rekisteröityjen asiakkaiden kohdalla verotuspäätös joko vahvistetaan täydentävälle ilmoitukselle (atk-yhteenveto tai tullilomake) tai laaditaan erillinen verotuspäätös.

Tullilaitoksen käteisasiakkaille vero erääntyy maksettavaksi heti. Tullilaitoksen rekisteröidyille asiakkaille vero erääntyy maksettavaksi silloin, kun he antavat yhteenvetoilmoituksen ellei toisin säädetä. Maksusuorituksen perusteena on yhteenvetoilmoituksesta ilmenevä veron määrä.

Veroton matkailijamyynti

Ahvenanmaalle, Ahvenanmaalta tai Ahvenanmaan kautta saapuva matkustaja saa tuoda saman määrän ja samasta arvosta kuin Euroopan unionin ulkopuoleltakin saapuva. Poikkeuksen tähän pääsääntöön muodostaa tosin olut, jota Ahvenanmaan ja Manner-Suomen välillä matkustaville saadaan myydä veroitta enintään kaksi litraa.