Valmistevero yhteisössä

EU:n v. 1993 alussa harmonoidun valmisteverotuksen piiriin kuuluvat alkoholi ja alkoholijuomat, valmistettu tupakka sekä nestemäiset polttoaineet. Valmisteverojärjestelmään kuuluville tuotteille on säädetty yhtenäiset veronmääräytymisperusteet sekä kullekin tuoteryhmälle oma vähimmäisverotaso, jonka jäsenvaltio voi halutessaan ylittää. Harmonoitujen valmisteverojen lisäksi EU:ssa on mahdollista kantaa myös kansallisia valmisteveroja, jos veron kantaminen ei aiheuta rajamuodollisuuksia.

Suomessa kansallisen valmisteveron alaisia tuotteita ovat kivihiili, polttoturve, maakaasu, polttoaineena käytettävä mäntyöljy, sähkö, virvoitusjuomat, makeiset, jäätelö, juomapakkaukset ja savukepaperi.

Valmisteverotuksen säännöksiä sovelletaan myös seuraaviin kansallisiin veroihimme: öljyjätemaksu, öljysuojamaksu ja jätevero. Suomen oma makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmistevero koskee makeisia, makeisten kaltaisia valmisteita, suklaata, kaakaota sisältäviä tuotteita, jäätelöä, mehujäätä, alkoholittomia ja vain vähän alkoholia sisältäviä mehuja, limonadeja, kivennäisvesiä, kahvijuomia ja vettä (vesi enintään viiden litran pakkauksissa. Suomen elintarviketeollisuus on vuonna 2014 valittanut makeisveromme laillisuudesta Euroopan Unioniin eikä päätöstä ole 1.1.2016 vielä saatu.

Öljyjätemaksun kantamisesta luovuttiin alkaen 1.1.2020 ja siihen liittyvät valmisteveroluvat päättyvät automaattisesti ilman asiakkaan toimenpiteitä.

Liittyen sähkösavukkeitten pohja- ja makunesteet todetaan, että myös niistä on maksettava tupakkaveroa vaikka olisivat nikotiinittomia, ohjeistus:

 • kaikista sähkösavukenesteistä pitää maksaa tupakkaveroa. Veroa maksetaan tuotteista. jotka on tarkoitettu käytettäväksi höyrystettynä sähkösavukkeessa joko sellaisenaan tai sekoitettuna muihin nesteisiin
 • veroa maksetaan nikotiinittomista valmisnesteistä, pohjanesteistä ( kuten propyleeniglykoli PG ja kasvisglyseroli VG tai näiden yhdistelmä ) sekä makunesteistä
 • nikotiinittomista pohja- ja makunesteistä maksetaan vero, jos ne on tarkoitettu käytettäväksi sähkösavukenesteinä
 • vero määräytyy tupakkaverotaulukon mukaan
 • verovelvollisia ovat esimerkiksi sähkösavukenesteiden valmistajat, maahantuojat ja vähittäismyyjät

Hallitus on tehnyt eduskunnalle lakiesityksen laeiksi makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain sekä eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain 3§:n ja liitteen muuttamisesta. Lakiehdotuksen mukaan jäätelön ja makeisten valmisteverosta luovutaan sekä virvoitusjuomaveron piiristä poistetaan maustamattomat kasvipohjaiset maitoa korvaavat juomat sekä jääpalat. Muutos astui voimaan 1.1.2017 alkaen yhtenä perusteena mm. se, ettei Euroopan Unioni erittäin todennäköisesti olisi hyväksynyt makeisten ja jäätelön valmisteveroamme. Samanaikaisesti poistetaan juomapakkausten valmisteveron piiristä poistetaan maustamattomien kasvipohjaisten maitoa korvaavien juomien ja jääpalojen pakkaukset. Tupakasta maksettavan valmisteveron piiriin lisätään sähkösavukkeissa käytettävät nesteet koskien sekä nikotiinipitoisia että nikotiinittomia. Alkaen 1.1.2017 valmisteverotus ja autoverotus siirrettiin verohallinnolle. Tullilaitokselle jäi kuitenkin autoverotusta koskevia valvontatehtäviä ja rikostutkinta. Lisäksi tulli vastaa Euroopan Unionin ulkopuolelta maahantuotavien valmisteveronalaisten tuotteitten verotuksesta tietyissä tilanteissa kuten esimerkiksi valmisteverorekisteröimättömät maahantuojat.

Valmisteverotuksen kehitysnäkymät Suomessa

Valmisteverotuksen vastuun siirryttyä 1.1.2017 lähtökohtana oli valmisteverotuksen menettelyjen ja määräaikojen yhtenäistäminen verohallinnon hallitsemien muiden verojen menettelyjen kanssa. Itse verotuksen aineellinen sisältö, joka johtuu osittain myös EU:sta on tarkoitus pitää ennallaan. Asiakasta on tarkoitus palvella yhtenä kokonaisuutena tehokkaammin ja paremmin, kuten:

 • kaikki asiakkaan verotustiedot yhdessä paikassa
 • verotustiedot myös asiakkaan nähtävillä OmaVero-palvelussa
 • sähköiset asiointikanavat kattavat kaikki asiakkaan tarpeet
 • sähköisyysaste pysyy samana tai nousee
 • verottomien siirtojen valvontajärjestelmä EMCS ( Excise Movement and Control System ) on tarkoitus ottaa käyttöön Verohallinnon tietojärjestelmässä vuonna 2022
 • varsinaisia menettelymuutoksia ei ole tarkoitus toteuttaa
 • valmisteverotuksesta tulee oma-aloitteinen vero arvonlisäveron tapaan
 • veroilmoitukseen ei enää anneta verotuspäätöstä kuin poikkeustilanteissa
 • verotusmenettelystä, seuraamusmaksuista ja muutoksenhausta säädettäisiin oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetussa laissa, valmisteverotuksen erityismenettelyt kuitenkin jäävät valmisteverotuslakiin
 • veroilmoituksen oma-aloitteinen korjaaminen helpottuu ja nopeutuu

Ehkä asiakkaan kannalta merkittävä muutos on veroilmoittamisen ja maksamisen määräaikojen muuttuminen:

 • säännöllisesti verovelvolliset eli nykyiset verokausi-ilmoittajat ilmoittaisivat ja maksaisivat valmisteverot verokautta seuraavan toisen kuukauden 12:pään mennessä
 • satunnaisten ilmoittajien olisi annettava ilmoitukset kalenterikuukauden pituiselta verokaudelta

Tuotteiden veronalaisuus

Yhteisön yhtenäisen valmisteverojärjestelmän mukaan tuotteet verotetaan siinä jäsenvaltiossa, jossa ne kulutetaan. Tämän vuoksi on luotu väliaikainen valmisteverottomuusjärjestelmä, jossa tuotteita voidaan verottomasti valmistaa, jalostaa ja varastoida sekä siirtää verottomasti jäsenvaltion alueella tai jäsenvaltioiden välillä.

Väliaikaisesti valmisteverottomia ovat myös yhteisön ulkopuolelta tuotavat tuotteet silloin, kun ne on tuotu yhteisöön sisäiseen jalostukseen tai ovat tullivarastointimenettelyssä. Valmisteveron alaisilla tuotteilla liiketoimintaa harjoittavien on haettava valmisteverolaissa tarkoitettua lupaa valtuutettuna varastonpitäjänä toimimiseen tai lupaa verottoman varaston pitämiseen sekä lupaa rekisteröitynä elinkeinonharjoittajana toimimiseen.

Jos rekisteröimätön tuoja tuo maahan toisesta EU-maasta valmisveron alaisia tuotteita menettely on seuraava toivotulla tavalla toimien:

 1. Ennen tavaran saapumista (mieluiten ennen sen lähettämistä) tuoja käy Suomessa lähimmässä tullilaitoksen valmisteverotoimipisteessä ja tekee alustavan valmisteveroilmoituksen esim. laskua, proformalaskua tai muuta asiakirjaa vastaan.
 2. Samalla tuoja maksaa tullille maksettavaksi tulevat valmisteverot ja saa tuoja myös kertavalmisteveronumeron, jota monet toisissa EU-maissa toimivat toimittajat vaativat ennen harmonoidun valmisteveron alaisen tavaran toimittamista.
 3. Kun tavara on saapunut Suomeen tuoja tilittää saapumisen samaan tullitoimipaikkaan ja valmisteverotus vahvistetaan lopullisesti. Mikäli kyseessä on Suomen kansallisen valmisteveron mukainen tavara toimittajat EU-maissa eivät yleensä vaadi mitään näyttöjä veron maksamisesta.

Verovelvolliset

Verovelvollisia ovat elinkeinonharjoittajat, valtuutetut varastonpitäjät sekä muut maahantuojat siitä riippumatta, onko lähtömaan mahdollinen valmistevero maksettu vai ei.

Rekisteröity elinkeinonharjoittaja saa vastaanottaa toisesta jäsenvaltiosta tuotteita väliaikaisesti valmisteverottomana tai tuoda niitä yhteisön ulkopuolelta.

Valtuutetulla varastonpitäjällä on oikeus valmistaa, jalostaa, varastoida, vastaanottaa ja lähettää valmisteveron alaisia tuotteita väliaikaisesti valmisteverottomina. Toiminnan on tapahduttava verottomassa varastossa. Varastoimisoikeus koskee yhteisön ulkopuolelta tuotuja, Suomessa tai toisessa jäsenvaltiossa olevasta verottomasta varastosta siirrettyjä tuotteita.

Luvan valtuutettuna varastonpitäjänä toimimiseen ja verottoman varaston pitämiseen myöntää tulliviranomainen. Hakemus jätetään hakijan kotipaikan piiritullikamarille. Lupapäätöksessä vahvistetaan ehdot, joita luvansaajan on noudatettava. Myönnetty lupa voidaan myös tarvittaessa peruuttaa.

Valtuutetun varastonpitäjän on asetettava vakuus, joka kattaa tuotteiden siirtämisestä aiheutuvat riskit. Lisäksi valtuutetun varastonpitäjän on annettava vakuus valmisteverojen suorittamisesta. Myös rekisteröidyn elinkeinonharjoittajan on annettava vakuus valmisteverojen suorittamisesta. Vakuudet ovat yleensä pysyviä pankkitakauksia.

Veron kantaminen

Tullauksen yhteydessä valmisteveroa kannetaan enää ainoastaan siinä poikkeustapauksessa, että maahantuoja on rekisteröimätön elinkeinonharjoittaja. Valmistevero on tällöin suoritettava ennen tuotteiden luovuttamista vapaaseen liikkeeseen.

Valtuutetulle varastonpitäjälle määrätään vero niistä tuotteista, jotka on kalenterikuukauden aikana luovutettu kulutukseen verottomasta varastosta. Rekisteröidylle elinkeinonharjoittajalle vero määrätään kunkin kalenterikuukauden aikana vastaanotetuista tuotteista. Muille verovelvollisille vero määrätään niistä tuotteista, jotka kulloinkin on vastaanotettu.

Valtuutetun varastonpitäjän ja rekisteröidyn elinkeinonharjoittajan on annettava veroilmoitus kultakin kalenterikuukauden mittaiselta verokaudelta viimeistään seuraavan kuukauden 18. päivänä ja suoritettava vero ko. kuukauden 27. päivään mennessä. Rekisteröimättömän elinkeinonharjoittajan ja muiden verovelvollisten on annettava veroilmoitus ja suoritettava valmistevero kolmen arkipäivän kuluessa tuotteiden vastaanottamisesta.