Pikakuljetuspalveluita käyttävät asiakkaat

Pikakuljetusten käyttö on lisääntynyt 2000-luvun puolivälistä näihin päiviin asti huomattavasti.

Asiakassegmentointi oli pitkään pikakuljetusalalla varsin suppeaa. Pitkälle jalostetut tuotteet, kuten elektroniikka sekä Life Science -sektorin tuotteet (lääkkeet, reagenssit jne.) ja asiakirjat muodostivat lähes 95 % kuljetuksista ja asiakkaita segmentointiin toimialan mukaan.

Asiakassegmentoinnin toinen tärkeä ulottuvuus toimialan lisäksi on ollut kuljetusten aikakriittisyys ja kuljetusajan merkitys asiakkaan logistessa kokonaisuudessa. Tuotteilla on kiire joko tuotannollisista syistä tai tärkeiden asiakirjojen saapuminen määrättyyn paikkaan tiettynä aikana on ratkaisevan tärkeää. Suurimpana asiakassegmenttinä olivatkin ns. fire-segmentin yritykset (pankki- ja vakuutusyhtiöt) sekä kansainvälistä toimintaa harjoittavat elektroniikka- sekä lääkealan yritykset.

Nykyisin pikakuljetusten käyttö on levinnyt lähes kaikkiin asiakassegmentteihin. Syitä tähän on käytön helppous sekä kokonaiskuljetuskustannusten edullisuus verrattuna vaihtoehtoisiin kuljetusmuotoihin. Kolmas merkittävä tekijä on tuotteiden elinkaaren lyhentynyt ikä. Tästä johtuen tuotteiden varastointi ei ole enää mielekästä eikä kustannustehokasta. Viimeisenä muttei vähäisimpänä vaikuttavana tekijänä on ollut sähköisen kaupankäynnin helpottuminen sekä arkipäiväistyminen.

Verkkokaupan lähes räjähdysmäinen kasvu on antanut merkittävän sykäyksen pikakuljetusten kasvulle. Yritykset pyrkivät mahdollistamaan tuotteidensa helpon saatavuuden globaalisti, mihin pikakuljetus on erinomainen vaihtoehto. Pikakuljetusten käyttäjinä onkin nimenomaan verkkokaupasta johtuen yhä enenevässä määrin yksityishenkilöitä, erityisesti toimitukset kaupoista yksityishenkilöille (Business-to-Consumer, B2C) ovat kasvaneet. Hiljalleen myös kuluttajien välinen kauppa (Consumer-to-Consumer, C2C) on nousemassa merkittäväksi pikakuljetusten kasvualueeksi.

Kaavio: pikakuljetusalan tärkeimmät asiakasryhmät