Vaarallisten aineiden kuljetus

Vaarallinen aine voi olla vaaralliseksi luokiteltua ainetta käyttöturvallisuuden perusteella ja edellyttää varastoinnissa tiettyjä turvallisuus- ja muita erillistoimia, mutta ei välttämättä vaadi mitään erityishuomiota normaaleissa kuljetusolosuhteissa ollessaan käyttöturvallisuusmääräysten mukaisesti pakattua ja merkittyä. Kemikaaleja on monenlaisia, osa niistä vaarallisia, osa ei. Mikäli jokin aine luokitellaan myös kuljetuksessa vaaralliseksi aineeksi, siihen on suhtauduttava pakkausmerkintöjen sekä UNNOn edellyttämällä tavalla. Oikein valitulla pakkaamisella voidaan vaarallisen aineen tuottamaa vaaraa vähentää, mutta kokonaan vaaraominaisuutta ei voi siten poistaa. Vaarallista voi olla jätekin, jolloin sitä kutsutaan vaaralliseksi jätteeksi.

Käyttöturvallisuutta ja varastointia säätelevät eri määräykset kuin kuljetusvaarallisuutta. Ympäristövaarallisuus on sellainen ominaisuus, joka on huomioitava joka paikassa lisävaarana eli vaaraominaisuutena.

Kemikaali on kemiallinen aine, jonka rakenne tunnetaan; se on yleensä teollisesti valmistettu aine tai seos, joka esiintyy erilaisissa olomuodoissa (nestemäinen, kiinteä, kaasumainen). Sillä on yleensä nimi, joka vastaa sen rakennetta. Vasta kemikaalin ominaisuudet tuottavat tarpeen luokitella jokin aine, aineseos tai ainetta sisältävä esine tai laite vaaralliseksi.

Vaarallisiksi aineiksi kuljetuksissa voidaan määritellä eräät kemikaalit, aineet, aineiden seokset, tuotteet, jopa esineet ja laitteet, jotka sisältävät sellaisia yksittäisiä aineita tai aineyhdistelmiä (= seoksia), joiden vaikutus saattaa olla vaarallinen tai haitallinen niiden päästyä kosketuksiin materiaalien, ravintoaineiden, rehujen yms. aineiden kanssa. Myös kuljetuslämpötila saattaa olla merkityksellinen tekijä vaaraominaisuuden huomioimisessa ja vaaran asteen hallinnassa. Ympäristövaarallisuus on huomioitava myös aina. Ja tietysti tärkeimpänä: aina, kun erilaiset aineet joutuvat kosketuksiin elävien kudosten kanssa eli niitä kosketettaessa, aineiden joutuessa iholle, niitä hengitettäessä tai niiden joutuessa suuhun ne voivat aiheuttaa erilaisia reaktioita. Siksi kemiallisilta aineilta tulee aina suojautua tarkoituksenmukaisella tavalla, koska niiden aiheuttama reaktio voi olla myös viivästynyt. Kemiallisten aineiden vaaraominaisuuksia on siis monia ja suojaimet pitää valita oikein, ainekohtaisesti ja tilannekohtaisesti. Pelastus- tai vahinkotilanteessakaan ei saa koskaan laiminlyödä oikeaa suojautumista. Hetken harkinta ennen tilanteeseen reagointia ja toimintaa on tärkeä tehdä aina.

Esimerkkejä aineiden vaaraominaisuuksista

  • helposti syttyvyys
  • itsesyttyvyys
  • räjähtävyys
  • itsereaktiivisuus yleensä muodostaen uusia yhdisteitä
  • palavuus
  • syövyttävyys
  • myrkyllisyys
  • säteilevyys
  • ympäristövaarallisuus

Aineella voi olla yksi tai useitakin vaaraominaisuuksia eli niiden yhdistelmiä. Esimerkiksi seoksilla on tilanne useimmiten tämä, useita vaaraominaisuuksia ilmenee niiden sisältämien komponenttien puitteissa ja sekoittuessa muihin aineisiin tai epäpuhtauksiin vuototilanteissa. Kuljetusvaarallisuus ilmenee tällaisen aineen vuodon yhteydessä, kun kuljetuspakkaus vaurioituu ja ainetta pääsee vapautumaan kuljetusyksikön kuormatilaan tai suoraan terminaalin tai varaston lattialle. Riski on siis vaarallisen aineen kuljetuksessa aina olemassa ja tunnistettu ja sitä hallitaan nimenomaan kuljetusmääräyksiä noudattamalla. Kuljetuspakkauksen tulee olla ehjä suojatakseen sisältöään ja ympäristöä sisällöltä.

Riski voi vuototapauksissa olla sekä materiaali-, ympäristö- että ihmiseen kohdistuva, siis henkilökohtainen ja siksi siihen tulee aina varustautua oikealla tavalla. Erityisesti kuljetuspakkausten kestävyys, oikea käsittely ja oikeat varoitusmerkinnät ovat avainasemassa näiden riskien hallinnassa. Varoitusmerkinnät on kuljetusketjussa kaikissa pisteissä tunnistettava, vähintään kuljetuspakkausten vaaralipukkeet ja UNNO eli niiden viestittämä vaarallisuuden muoto ja aste yleisellä tasolla.

Vaarallisia aineita kuljetetaan nykyisin kaikilla kuljetusmuodoilla: meri-, maantie-, rautatie- ja ilmakuljetuksina. Niitä kulkee ympäristössämme ja ympärillämme jokaisena vuoden päivänä ja aivan kaikkialla, suurina ja pieninä erinä, pakattuna, bulkkina eli irtolastina, säiliöissä, kiinteänä ja nesteenä, raaka-ainemuodossa ja erilaisina kaupallisina valmistuotteina, puolivalmisteina ja valmispakkauksissa, teollisuus- ja kuluttajapakkauksissa, verkkokaupassa.

Vaarallisten aineiden kuljetusmääräykset eroavat käsittely- ja varastointimääräyksistä jonkun verran. Ne kun perustuvat siihen perusasiaan, että jos jotain luokiteltua vaarallista ainetta ylipäätään saa tiellä, rautatiellä, merellä tai ilmassa kuljettaa, niin se pitää sitten pakata, merkitä ja dokumentoida määräysten mukaisesti.

Työtehoseuran ja Logistiikkayritysten liiton VAK-video

 
Kuljetusammattilaisen on aina oltava tarkkana, että olosuhteet säilyvät oikeina ja että mahdollisen onnettomuuden kohdatessa kaikki osapuolet osaavat toimia oikein ja tarkoituksenmukaisesti. Oikea reagointi vahinkotilanteessa sisältää oikean suojautumisen ja muiden varoittamisen viipymättä. On pakko hyväksyä, että vahinkoja sattuu vaikka kuinka varovaisia oltaisiin , mutta niistä virheistä pitää myös osata ottaa oppia, ettei sattuisi turhaan samanlaista toista kertaa.

Vaarallisten aineiden kuljetusten suorittaminen turvallisesti vaatii ammattitaitoa, huolellisuutta, vastuuntuntoa ja kehittynyttä riskien hallintaa, turvallisuuskulttuuria yrityksessä kuin yrityksessä. Kuljetusmääräysten noudattaminen kuljetusketjun kaikilla tasoilla, koko henkilöstön piirissä ja yleisen VAK-tietoisuuden lisääminen henkilöstön ja asiakaskunnan keskuudessa ja jatkuvan koulutuksen strategia on nykyaikaisen kuljetus-, huolinta- ja logistiikkayrityksen tapa hoitaa omat osansa kaupallisesta ketjusta. Turvallisuustaso on kaikkien osatekijöiden tulos ja vain niin hyvä ja vahva, kuin koko kuljetusketjun heikoin lenkki on.