Vaarallisten aineiden kuljetus

On tärkeää ymmärtää ero käsitteiden kemikaali ja vaarallinen aine välillä, sillä jokainen kemikaali ei suinkaan ole vaarallinen, mutta jos aine on vaaralliseksi luokiteltu, se voi olla sitä eri määräysten perusteella ja erilaisissa käyttö- ja/tai kuljetusolosuhteissa. Vaarallinen aine voi olla vaaralliseksi luokiteltua ainetta käyttöturvallisuuden perusteella ja edellyttää varastoinnissa tiettyjä turvallisuus- ja muita erillistoimia, mutta ei välttämättä vaadi mitään erityishuomiota normaaleissa kuljetusolosuhteissa ollessaan määräysten mukaisesti pakattua ja merkittyä. Vaarallista voi olla jätekin, jolloin sitä kutsutaan vaaralliseksi jätteeksi.

Käyttöturvallisuutta ja varastointia säätelevät eri määräykset kuin kuljetusvaarallisuutta, mutta näitä kaikkia on voimakkaasti yhtenäistetty viime vuosina. Ympäristövaarallisuus on myös sellainen ominaisuus, joka on nykyisin huomioitava joka paikassa lisävaarana.

Kemikaali on kemiallinen aine, jonka rakenne tunnetaan; se on yleensä teollisesti valmistettu aine tai seos, joka esiintyy erilaisissa olomuodoissa (nestemäinen, kiinteä, kaasumainen). Sillä on yleensä nimi, joka vastaa sen rakennetta. Vasta ominaisuudet tuottavat tarpeen luokitella aine tai aineseos vaaralliseksi.

Vaarallisiksi aineiksi kuljetuksissa voidaan määritellä eräät kemikaalit, aineet, aineiden seokset, tuotteet, jopa esineet, jotka sisältävät sellaisia yksittäisiä aineita tai aineyhdistelmiä (= seoksia), joiden vaikutus saattaa olla vaarallinen tai haitallinen niiden päästyä kosketuksiin materiaalien, ravintoaineiden, rehujen yms. aineiden kanssa. Ympäristövaarallisuus on huomioitava myös aina. Ja tietysti tärkeimpänä: kun erilaiset aineet joutuvat kosketuksiin elävien kudosten kanssa eli niitä kosketettaessa, aineiden joutuessa iholle, niitä hengitettäessä tai niiden joutuessa suuhun. Tällaisten aineiden vaaraominaisuudet ovat siis monia.

Esimerkkejä vaaraominaisuuksista

  • helposti syttyvyys
  • itsesyttyvyys
  • räjähtävyys
  • itsereaktiivisuus yleensä muodostaen uusia yhdisteitä
  • palavuus
  • syövyttävyys
  • myrkyllisyys
  • säteilevyys
  • ympäristövaarallisuus jne.

Aineella voi olla myös vain yksi tai useitakin vaaraominaisuuksia eli niiden yhdistelmiä, esimerkiksi seoksilla on tilanne useimmiten tämä, useita vaaraominaisuuksia niiden sisältämien komponenttien puitteissa. Kuljetusvaarallisuus voi ilmetä tällaisen aineen vuodon yhteydessä, kun kuljetuspakkaus vaurioituu ja ainetta pääsee vapautumaan kuljetusyksikön kuormatilaan tai suoraan terminaalin lattialle. Riski on siis vaarallisen aineen kuljetuksessa aina olemassa ja tunnistettu ja sitä hallitaan nimenomaan kuljetusmääräyksiä noudattamalla

Riski voi vuototapauksissa olla sekä materiaali-, ympäristö- että ihmiseen kohdistuva, siis henkilökohtainen ja siksi siihen tulee aina olla varustautunut oikealla tavalla. Erityisesti kuljetuspakkausten kestävyys, oikea käsittely ja oikeat varoitusmerkinnät ovat avainasemassa näiden riskien hallinnassa. Varoitusmerkinnät on kuljetusketjussa kaikissa pisteissä tunnistettava, vähintään kuljetuspakkausten vaaralipukkeet ja niiden viestittämä vaarallisuuden muoto ja aste yleisellä tasolla.

Vaarallisia aineita kuljetetaan nykyisin kaikilla kuljetusmuodoilla: meri-, maantie-, rautatie- ja ilmakuljetuksina. Niitä kulkee ympäristössämme ja ympärillämme jokaisena vuoden päivänä ja aivan kaikkialla, suurina ja pieninä erinä, pakattuna, bulkkina eli irtolastina, kiinteänä ja nesteenä, raaka-ainemuodossa ja erilaisina kaupallisina valmistuotteina ja valmispakkauksissa, teollisuus- ja kuluttajapakkauksissa.

Vaarallisten aineiden kuljetusmääräykset eroavat käsittely- ja varastointimääräyksistä jonkun verran. Ne kun perustuvat siihen perusasiaan, että jos jotain luokiteltua vaarallista ainetta ylipäätään saa tiellä, rautatiellä, merellä tai ilmassa kuljettaa, niin se pitää sitten pakata, merkitä ja dokumentoida määräysten mukaisesti.

Kuljetusammattilaisen on aina oltava tarkkana, että olosuhteet säilyvät oikeina ja että mahdollisen onnettomuuden kohdatessa kaikki osapuolet osaavat toimia oikein ja tarkoituksenmukaisesti. Virheistä pitää myös osata ottaa oppia.

Vaarallisten aineiden kuljetusten suorittaminen turvallisesti vaatii ammattitaitoa, huolellisuutta, vastuuntuntoa ja kehittynyttä riskien hallintaa. Kuljetusmääräysten noudattaminen kuljetusketjun kaikilla tasoilla, koko henkilöstön piirissä ja yleisen tietoisuuden lisääminen henkilöstön ja asiakaskunnan keskuudessa ja jatkuvan koulutuksen strategia on nykyaikaisen kuljetus-, huolinta- ja logistiikkayrityksen tapa hoitaa omat osansa kaupallisesta ketjusta. Turvallisuustaso on kaikkien osatekijöiden tulos ja vain niin hyvä ja vahva, kuin koko kuljetusketjun heikoin lenkki on.