Tausta- ja lisätietoa vaarallisten aineiden kuljetuksista

Hyödyllisiä linkkejä

Merikuljetukset

  • http://www.imo.org/International Maritime Organization’n kotisivut, englanninkielinen tämä toimielin on vastuussa IMDG-koodin päivityksistä ja ylläpidosta paljon asiaa kansainvälisistä merikuljetusmääräyksistä, meriturvallisuudesta yleensä paljon julkaisuja tarjolla, tilaaminen vaatii etukäteismaksun
  • http://www.trafi.fi/ – Liikenteen Turvallisuusviraston kotisivut, merikuljetukselle oma osio
  • http://www.portofhelsinki.fi/ – Helsingin Sataman kotisivut
  • http://www.portofturku.fi – Turun sataman kotisivut

Maantiekuljetukset

  • http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm – UNECE/Transport Division’n kotisivut, englanninkielinen. Tämä toimielin on vastuussa ADR-sopimuksen päivityksistä ja ylläpidosta.
  • http://www.lvm.fi/ – Suomen Liikenne- ja viestintäministeriön kotisivut; toimivaltainen viranomainen kaikissa vaarallisten aineiden kuljetuksissa Suomessa
  • http://www.trafi.fi/ – Liikenteen Turvallisuusviraston kotisivut, maantiekuljetuksille oma osio

Rautatiekuljetukset

  • http://www.otif.org/Intergovernmental Organisation for International Carriage by Railin kotisivu eli asiaa kansainvälisistä rautatiekuljetuksista löytyy tästä
  • http://www.trafi.fi/ – Liikenteen Turvallisuusviraston kotisivut, rautatiekuljetuksille oma osio

Ilmakuljetukset

Muita linkkejä

Lähteitä, lainsäädäntöä

Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Model Regulations, (UN Orange Book, oranssikirja)

Manual of Tests and Criteria

OECD Guidelines for Testing of Chemicals (Ohjeet kemikaalien testaukselle), nro 404, Acute Dermal Irritation/Corrosion (Akuutti ihon syöpyminen), 1992

CLP-asetus: Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus no: 1272/2008 kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta.

REACH-asetus: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus no: 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenet­telyistä ja rajoituksista.