Tuotanto

Tuotannon tehtävänä on valmistaa yrityksen asiakkailleen myymät tuotteet. Tuotanto on keskeinen osa toimitusketjua ja tilaus-toimitus –prosessia. Tuotanto voidaan mieltää transformaatioprosessiksi: materiaalivirtaa jalostetaan eli raaka-aineista muokataan tuotantoresurssien avulla ja tietoa hyväksi käyttäen tuotteita asiakkaan käyttöön. Tuotteet voivat olla lopputuotteita kuluttajille, investointihyödykkeitä toisille yrityksille tai osia ja puolivalmisteita toisten yritysten jalostettavaksi. Näillä sivuilla käsitellään tuotantoa keskittyen teolliseen tuotantoon. Tuotanto on kuitenkin laajempi käsite: puhutaan myös palvelujen tuotannosta tai vaikkapa kulttuurituotannosta.

Englanniksi tuotanto-sanan lähin vastine on production; nykyisin kuitenkin käytetään usein laajempaa termiä operations, joka kattaa varsinaisen tuotannon lisäksi kaikki ne toiminnot jotka vaaditaan tuotteen tai palvelun toimittamiseksi asiakkaalle. Operations-termille ei ole vakiintunutta suomennosta, vaan se korvataan suomeksi usein termillä tuotanto tai operaatiot.

Tuotannolla on monia tavoitteita, jotka voivat joskus olla ristiriidassa keskenään. Asiakkaat odottavat hyvää toimituskykyä, mikä tarkoittaa sekä lyhyitä toimitusaikoja että hyvää toimitusvarmuutta. Tämä edellyttää tuotannolta joustavuutta: kykyä sopeutua sekä kysynnän määrän että mixin vaihteluihin. Laatu on tärkeä tuotannon tavoite, samoin kuin viedä tuotekehityksen kehittämät uudet tuotteet nopeasti tuotantoon. Nämä tavoitteet tulee myös saavuttaa kustannustehokkaasti. Tuotannon pitäisi myös kehittyä jatkuvasti taatakseen kilpailukykyisen toiminnan.

Tuotantostrategia (operaatiostrategia)

Tuotannon päivittäistä toimintaa ja tehtäviä valintoja ohjaa tuotantostrategia. Tuotantostrategia on osa yrityksen liiketoimintastrategiaa. Tuotantostrategian tulisi tukea liiketoimintastrategiaa ja olla sopusoinnussa muiden toiminnallisten strategioiden kuten markkinointistrategian kanssa. Tärkeimpiä tuotantostrategisia päätöksiä ovat:

  • yrityksen sijainti arvoketjussa: mitä teemme itse, mitä ostamme (ostaa vai valmistaa eli make or buy –päätös).
  • yrityksen tuotantokapasiteettia koskevat isot päätökset: lisäämmekö tai vähennämmekö tuotantokapasiteettia; missä tuotantokapasiteettimme sijaitsee.
  • tuotantoverkostoa ja tehtaiden rooleja koskevat isot päätökset: keskitämmekö tuotantoamme skaalaetujen saamiseksi vai hajautammeko tuotannon lähelle asiakkaita nopeuden maksimoimiseksi ja kuljetuskustannusten minimoimiseksi; jaammeko tehtaille eri roolit esimerkiksi asiakassegmentin, tuotetyypin tai tuotteen elinkaaren vaiheen mukaan.
  • tuotantotapaa koskevat isot päätökset: mitä tuotantoteknologioita käytämme, miten kehitämme tuotantoa, millaisia ohjaus- ja johtamisjärjestelmiä käytämme.

Englanninkielisessä kirjallisuudessa tuotantostrategian keskeinen sisältö on usein termin operations strategy alla.

Lue myös: Digitalisaatio ja tuotantostrategia – mitkä ovat digitalisaation ja uusien teknologioiden mahdollisuudet Sinun tuotannossasi ja tuotantoverkostossasi? (PDF).

Kysyntä ja valmistettavat tuotteet

Tuotantoon vaikuttavat voimakkaasti strategisten päätösten lisäksi kaksi tekijää: kysyntä ja valmistettavat tuotteet. Kysynnän tasaisuus ja ennakoitavuus vaikuttavat siihen, miten tuotantoa on järkevintä ohjata. Lisäämällä näkyvyyttä kysyntään voidaan asiakaspalvelua parantaa ja tuotantoa tehostaa samanaikaisesti. Valmistettavat tuotteet puolestaan sanelevat osittain tuotantotyypin valinnan. Tuotekehityksen merkitys on iso: tuotteiden hyvällä valmistettavuudella ja esimerkiksi osien standardoinnilla ja tuotteiden mahdollisella modulaarisuudella voidaan tukea tuotannon tehokkuutta merkittävästi.