Materiaalin ohjaus nimiketasolla

Materiaalinohjaus nimiketasolla – johdettu ja itsenäinen kysyntä

Materiaalinohjaukseen nimiketasolla (SKU) on eri menetelmiä. Menetelmän valitsemiseen vaikuttaa onko materiaalin tarve (kysyntä) johdettua vai itsenäistä.

Itsenäisellä kysynnällä tarkoitetaan kysyntää, joka ei suoraan riipu minkään muun nimikkeen kysynnästä. Tällainen kysyntä on lopputuotteilla ja varaosilla. Johdettu kysyntä on sellaista kysyntää jonka määrää lopputuotteen (tai varaosan) kysyntä. Johdettu kysyntä voidaan laskea, koska se kohdistuu sellaiseen nimikkeeseen joka on alanimikkeenä jonkin lopputuotteen tuoterakenteessa tai reseptissä. Jos alla oleva kaavio kuvaisi vaikkapa toimistotuolin tuoterakennetta, itse tuolin (A) kysyntä olisi itsenäistä. Tuolin kysyntään vaikuttavat monet seikat (esimerkiksi tuolin ulkonäkö, kestävyys, laatu, markkinatilanne) joista osa on sellaisia että niiden avulla voi arvioida tulevaa menekkiä (esimerkiksi rakennettavien uusien toimistotilojen määrä). Tuolin kysyntää ei voi kuitenkaan laskea suoraan minkään muun nimikkeen kysynnästä. Tuolin jalan (B) tarve on johdettua kysyntää, samoin jalkaan tarvittavien osien (D ja E). Näiden osien tarve voidaan laskea, kunhan tuolin kysyntä on tiedossa.

Johdettu ja itsenäinen kysyntä

Johdetun kysynnän nimikkeitä voidaan ohjata tarvelaskennalla (MRP), kun taas itsenäisen kysynnän ohjaamiseen voidaan käyttää esimerkiksi tilauspistettä tai visuaalista ohjausta. Jako ei käytännössä kuitenkaan ole näin terävärajainen, vaan voi olla tarkoituksenmukaista ohjata johdetun kysynnän nimikkeitä tilauspisteellä tai visuaalisella ohjauksella. Eri ohjaustapojen tyypillisiä käyttöalueita on hahmoteltu karkeasti alla olevassa kaaviossa.

Materiaalin ohjaustavat nimiketasolla.