Brexit ja tullaus

Päivitämme tälle sivulle ajankohtaiset tiedot Brexitin vaikutuksista tullaukseen.

Brexit tilanne 1.1.2021

Euroopan Unionin ja Iso-Britannia (ilman Pohjois-Irlantia) ovat saaneet aikaan vapaakauppasopimuksen 24.12.2020, joka vaatii vielä kaikkien osapuolten lopullisen hyväksymisen, tarkoittaen Iso-Britanniaa ja kaikkia 27 EU-maata. Euroopan Unionin saattaa sopimuksen voimaan väliaikaisesti ajalle 1.1.202 –28.2.2021, väliaikaisuutta voidaan ehkä tarvittaessa  pidentää. Sopimusluonnos löytyy netistä: kalastuksesta, eri kuljetusmuodoista, teknisistä määräyksistä aina atomienergiaan jne.

Tärkeimpänä Logistiikan Maailman sivujen osalta voidaan pitää Euroopan Unionin ja Iso-Britannian tullittoman ja kiintiöttämän vapaakaupan jatkumista alueiden alkuperätuotteitten osalta. Tullteknisiä määräyksiä on muun muassa tavaroiden uusiokäytön ja korjauksen osalta. Myöskään vientitulleja ei osapuolten välillä sallita. Sopimuksen mukaan tullausarvo määritellään kuten Euroopan Unionissakin GATT’in tullausarvosopimuksen mukaan. Art. VII GATT 1994.

Isoon Britannian vietävien tuotteitten täytyy täyttää Ison Britannian tekniset vaatimukset ja päin vastoin Iso-Britanniasta Euroopan Unioniin tuotavien tuotteitten Euroopan Unionin vaatimukset. Mahdolliset ristiriidat tullaan sopimaan perustettavassa yhteistyöelimessä.

Alkuperäsäännöt noudattelevat pääosin samoja periaatteita kuin EU:n muissakin alkuperäetuisuussopimuksissa:

Tuote voi olla:

  • kokonaan valmistettu ( määritelty vastaavasti kuin muissakin EU-sopimuksissa )
  • osittain valmistettu, jolloin ulkopuolisen materiaalin käyttö on sallittua alkuperäsääntöjen mukaisin ehdoin ( säännöt löytyvät luonnoksesta ), säännöt voivat olla arvo- tai painorajoja, sallittuja tai kiellettyjä jalostuksia, perustua tullinimikemuutoksiin jne.
  • kumulaatio osapuolten kesken on sallittua, tarkoittaen, että sopimuksen toisen osapuolen osien tai raaka-aineiden käyttö on sallittua

Toimitettavan tuotteen alkuperäkelpoisuus osoitetaan kauppalaskuun tai muuhun toimitukseen liittyvään asiakirjaan kirjoitettavalla alkuperävakuutuksella, malli:

Period: from …………. to ……….. (Täytetään vain, jos vakuutus koskee useampia lähetyksiä, maksimiaika yksi kalenterivuosi)

The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No …….) declares that, except otherwise clearly indicated, these products are of ……………. preferential origin.

 Place and date:
 Signature and printed name of exporter:

Kohtaan Exporter Reference EU-viejät merkitsevät REX-tunnistenumeron ja Britannian viejät EORI-numeron. Kohteluun oikeutetuksi alkuperämaaksi merkitään tilanteen mukaan joko The United Kingdom tai The Union. Vain REX-järjestelmään reisteröidyt viejät voivat käyttää alkuperävakuutusta arvosta riippumatta, joten jos yritys, joka vie tavaroita Isoon Britanniaan ei ole vielä rekisteröitynyt muista syistä jo rekisteröitynyt on syytä tehdä se nopeasti. Jos EU-viejä ei ole REX-rekisteröity alkuperävakuutusta voi käyttää enintään 6000 euron arvoisiin lähetyksiin.

Kaikista lähetyksistä, jotka nyt tai tästä eteenpäin osapuolten välillä ja jotka täyttävät alkuperäkelpoisuusvaatimukset tulee mukaan laittaa mainittu alkuperävakuutus tai muutoin tavarasta joudutaan maksamaan tullia, on jo voimassa, ei mitään siirtymäaikaa.

Toinen vaihtoehto preferenssi-alkuperäkelpoisuuden on tuojan tietämys alkuperäkelpoisuudesta, mutta tällöinkin tuojalla on oltava hallussaan tarvittavat asiakirjat asian todistamiseen.

Sopimus ei tuo mitään tullihelpotuksia sellaisille kolmansien maiden tavaroille, jotka on jo tuotu tullit maksaen sopimusosapuolen haltuun ja sellaisenaan jalostamattomana jälleenmyydään sopijaosapuolelle. Jos tällainen jälleenmyynti on jatkuvaa ja merkittävää ei ko tavaroita kannata tullata vapaaseen liikenteeseen ao. maassa tai osapuolella vaan käyttää ehkä tullivarastointi palveluita.

Miten toimitaan, jos jo ennen sopimuksen voimaanastumista on tuotu esim. yhteisöhankintoina tavaroita eri yhteisömaista ml. Iso-Britannia? Jos kyseistä tavaraa halutaan sellaisenaan tai jatkojalostettuna myydä Iso-Britanniasta Euroopan Unioniin tai Euroopan Unionista Isoon Britanniaan? Nyt tarvitaan tavaran alkuperäiseltä toimittajalta ns. tavaran toimittajan ilmoitus (hankkijan ilmoitus). Siirtymäkauden ajan 1.1.2021 – 31.12.2021 ilmoitusten hankkiminen sallitaan takautuvasti. Lomake malli löytyy sopimusluonnoksesta (Annex ORIG-3 ).

Vaadittaessa tullaustilanteessa preferenssietuuskohtelua Britanniasta tuoduille tuotteille ilmoitetaan tullausilmoitukselle asiakirjakoodi, joka on lähetyskohtaisen alkuperäselvityksen kyseessä ollen U116 ja useampaa lähetystä koskevan alkuperäselvityksen kyseessä ollen U118. Jos kohteluvaatimus tarkoittaa tuojan tietämystä asiasta koodi on U117.

Pienlähetykset kolmansista maista 1.7.2021 alkaen (koskien myös Isoa Britanniaa)

Toistaiseksi on voimassa arvoltaan enintään 220 euron arvoisten kolmansien maiden lähetysten tullittomuus ja arvonlisäverottomuus. Alustavan tiedon mukaan arvonlisäverottomuus poistuu alkaen 1.7.2021, joten tästä eteenpäin arvonlisävero on maksettava lähetyksen arvosta riippumatta. Tarkoittaa merkittävää määrää tuonitullausten kappalemäärien lisääntymistä. Pääsääntöisesti verovelvollinen ja arvon selvittämisvelvollinen on tavaran vastaanottaja. Jos mitään kauppalaskua tai vastaavaa ei ole esitettäväksi tullausarvo tulee vahvistaa ns. toissijaisten arvonmääritysmenetelmien kautta (kts. kohta Tullausarvo).