LCCS – Kaukoitä

Kaukoidän maiden etuja ovat usein huomattava säästö työvoimakustannuksissa niin tuotannossa kuin tuotekehityksessä. Lisäksi veroedut ovat merkittäviä korkeaa teknologiaa hyödyntäville yrityksille. Heikkouksina voidaan kuitenkin pitää monissa yrityksissä ilmeneviä johtamistaidon ja organisoinnin puutetta, erityisesti innovatiivisia tuotteita tekevässä teollisuudessa. Tämän lisäksi kilpailu on kovaa, byrokratia ja lainsäädäntö ovat monimutkaisia ja paikallisviranomaiset saattavat aiheuttaa ylimääräisiä ongelmia. Myös piratismi, teollisuusvakoilu ja infrastruktuuri voivat johtaa suomalaisyritykset odottamattomiin ongelmiin.

Aasian maiden, kuten Kiinan ja Intian, ja itäeurooppalaisten maiden merkitys kansainvälisessä liiketoiminnassa on korostunut jo vuosia. Kiinassa suuret markkinat ovat lähellä. Intialaisille yrityksille puolestaan on siirretty suuri osa IT- ja konttorialan töistä. Tämä on mahdollistunut siksi, että Intiassa on korkeasti koulutettua ja kielitaitoista työvoimaa.

Kiina on nähty kasvavien markkinoiden ja alhaisten työvoimakustannusten maana ja siksi sinne on siirretty myös tuotantoa. Maiden välistä etäisyyttä ei yleensä pidetä isona ongelmana. Pitkän etäisyyden vuoksi laadunvalvonta hoidetaan paikan päällä Kiinassa, jotta vältyttäisiin virheellisten tuotteiden korkeilta kuljetuskustannuksilta. On kuitenkin syytä ottaa huomioon, että monien suomalaisyhtiöiden ostovolyymi on kiinalaisten toimittajien silmissä varsin pieni.

Haasteina Kiinassa ovat suuret logistiikkakustannukset, infrastruktuurin kehittymättömyys ja pula osaavista työntekijöistä. Kiinassakin hankintatoimeen kiinnitetään yhä enemmän huomiota ja muun muassa toimittajia mitataan. Niin ikään jakelua ja kuljetuksia ulkoistetaan.

Kiinassa toimittajat eivät kuitenkaan vielä osallistu paljoakaan tuotekehitykseen. Kiinasta hankintoja tehtäessä kannattaa kiinnittää huomiota tuotteen laatuun ja tarkastaa se huolellisesti. Laatuongelmien taustalla voi usein olla puutteellinen kommunikaatio ja liian yleisellä tasolla annetut spesifikaatiot. Tärkeitä toimittajan valintaperusteita ovat myös tutkimus- ja kehitystyön osaaminen ja halu lisätä sitä. Niin ikään yrityksen taloudellisen tilanteen seuraaminen on tärkeää kuten myös kasvuhalu ja -kyky.

Monet Kiinan markkinoilla pitkään toimineet yritykset korostavat yhteistyön kehittämisen tärkeyttä ja paikallisen kulttuurin ymmärtämistä ja arvostamista. Kiinalaisten tavarantoimittajien parissa työskentelevien olisi syytä kiinnittää huomiota sosiaalisiin taitoihin ja Kiinan kulttuurin tuntemukseen. Niin ikään luottamuksen rakentamiseen kannattaa panostaa. Tiedonvaihto ja kommunikointi ovat Kiinan kaupassa kriittisen tärkeitä asioita ja ne vaativat usein paikalla oloa. Kiinalaisessa liiketoiminnassa arvostetaan sekä pitkiä yhteistyö- että henkilökohtaisia suhteita.

Tuotantolaitoksen sijoittaminen Aasiaan edellyttää muun muassa maiden infrastruktuurin hyvää tuntemusta. Tuotantolaitokset kannattaa sijoittaa siten, että kuljetuskustannukset voidaan minimoida sekä alihankkijalta tuotantoon että edelleen loppuasiakkaille. Kiinasta tai Intiasta käsin voidaan ottaa huomioon koko Aasian alueen asiakkaat ja heidän tarpeensa. Suomalainen yritys voi pyrkiä integroimaan tuotantolaitoksia keskenään esimerkiksi niin että tehtaat, jotka valmistavat samoja tuotteita, tasoittavat toinen toisensa kuormitushuippuja.