CIF Cost, Insurance and Freight

HUOM! Uudistunut toimituslausekekokoelma Incoterms 2020 astui voimaan 1.1.2020.

Cost, Insurance and Freight To (named port of destination) Incoterms 2010
Kuljetus ja rahti maksettuina (nimetty määräsatama ) Incoterms 2010

  • Myyjä toimittaa tavaran ostajalle lastaamalla sen alukseen lastaussatamassa sovittuna toimitusaikana.
  • Myyjä maksaa kustannukset ja vastaa tavaralle aiheutuvista vahingoista, kunnes hän on toimittanut sen.
  • Myyjä tekee kuljetussopimuksen ja maksaa rahdin sovittuun määräpaikkaan.
  • Myyjä hoitaa vientimuodollisuudet.
  • Myyjä vakuuttaa tavaran ostajan puolesta kuljetuksen aikaisten vahinkojen varalta.
  • Ostaja vastaanottaa toimituksen myyjältä, kun myyjä on lastannut tavaran alukseen lastaussatamassa.
  • Ostaja vastaanottaa tavaran rahdinkuljettajalta määräpaikalla.
  • Ostaja maksaa kustannukset lukuunottamatta rahtia ja vastaa tavaralle aiheutuvista vahingoista sen jälkeen, kun se on toimitettu.
  • Ostaja hoitaa tuontimuodollisuudet.

LAUSEKE SOPII VAIN KULJETUKSIIN ALUKSELLA SATAMASTA SATAMAAN!

CIF-havainnekuva
Cost, Insurance and Freight To (named port of destination) Incoterms 2010

Toimituslauseke on samankaltainen kuin CPT sillä erotuksella, että myyjä vakuuttaa tavaran ostajan puolesta kuljetusvahinkojen varalta.

CIF-lausekkeessa on kaksi kriittistä pistettä. Ne ovat lastaussatama ja määräsatama. Myyjä solmii kuljetussopimuksen valitsemansa rahdinkuljettajan kanssa ja maksaa hänelle rahdin sovittuun määräsatamaan. Toimitus myyjältä ostajalle tapahtuu lähtösatamassa silloin, kun myyjä lastaa tavaran alukseen. Ostaja vastaanottaa tavaran rahdinkuljettajalta toimituslausekkeen yhteydessä mainitussa määräsatamassa, josta myyjä ja ostaja olivat sopineet.

Myyjä maksaa rahdin. Ostaja vastaa kaikista toimituksen jälkeisistä kustannuksista lukuunottamatta rahtia. Purkauskustannukset määräsatamassa kuuluvat ostajan maksettaviksi, elleivät ne sisälly myyjän tekemään kuljetussopimukseen, jolloin myyjä maksaa ne.

Toimitus myyjältä ostajalle on samankaltainen kuin FOB:ssa sillä erolla, että CIP:n mukaan myyjä tekee kuljetussopimuksen.

Rahdinkuljettajan sopimuskumppanina on myyjä. Rahdinkuljettajan sopimus kattaa kuljetuksen lähtösatamasta määräsatamaan.

Riski siirtyy myyjältä ostajalle toimitushetkellä. Koska toimituksen jälkeinen riski on ostajalla, ostaja esittää korvausvaatimuksen mahdollisista kuljetuksen aikaisista vaurioista tai tavaran tuhoutumisesta myyjän osoittamalle vakuutusyhtiölle. Se korvaa vahingon vakuutusehtojen mukaisesti ja esittää vaatimuksen regressinä edelleen rahdinkuljettajalle.

Myöhästyminen ei kuulu tavanomaisen tavaravakuutuksen piiriin, joten siitä korvausvaatimuksen esittää ostaja.

Näyttönä toimituksesta myyjä saa rahdinkuljettajalta asiakirjan, joka osoittaa tavaroiden olleen lastatun alukseen. Jos asiakirja on konossementti, sen on oltava ”on board” -konossementti.

Myyjä vastaa vientimuodollisuuksista ja niiden kustannuksista. Tuontimuodollisuudet ja mahdollisten läpikulkumaiden muodollisuudet kuuuluvat ostajalle.

Myyjä vakuuttaa tavaran kustannuksellaan ostajan puolesta hyvämaineisessa yhtiössä lastaussatamasta määräsatamaan. Vakuutus kattaa tavaran tuhoutumisen, vahingoittumisen ja yhteishaverin. Vakuutus on otettava vähintään minimiehdoin. Käytännössä vakuutus on useimmiten otettu mahdollisimman laajoin ehdoin. Vakuutusarvo on tavaran CIF-arvo+10%. Myyjän tulee antaa ostajalle näyttö vakuutuksen ottamisesta.

CIF:ssä mainittu määräsatama on satama, jossa ostaja vastaanottaa tavaran rahdinkuljettajalta. Se ei ole toimituspaikka.

Myyjä ja ostaja voivat sopia määräsataman ohella myös lähtösatamasta, jossa toimitus tapahtuu. Toimitussataman mainitseminen kauppasopimuksessa osoittaa, että ostaja on tietoinen omasta vastuustaan.