Huolinta-alan alv-ohjeet

1 A) Myynti elinkeinonharjoittajalle Suomeen

Euroopan unionin sisäinen tavarankuljetus, Suomen sisäinen tavarankuljetus, muissa EU-maissa tapahtuva tavarankuljetus, kuljetuksista toisista EU-maista muihin EU-maihin sekä näihin liittyvä lastaus, purku tai muu vastaava oheispalvelu esim:

 • Oulu – Jyväskylä *)
 • Tampere – Berliini
 • Lontoo – Madrid ***)
 • Wien – Salzburg **)
 • Suomen ALV 24%

1 B) Myynti toiseen EU-maahan siellä alv-rekisteröidylle ostajalle tai kolmanteen maahan elinkeinonharjoittajalle

 • ALV 0, käänteinen verovelvollisuus, reverse charge

1 C) Myynti kuluttajalle toiseen jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan:

 • *) Suomen sisäinen kuljetus Suomen ALV 24%
 • **) Toisen jäsenvaltion sisäinen kuljetus suoritusvaltion ALV, edellyttää alv-rekisteröintiä kyseiseen maahan
 • ***) Yhteisökuljetus kahden muun EU-maan välillä (ei Suomi mukana) kuljetuksen lähtövaltion ALV, edellyttää alv-rekisteröintiä kyseiseen maahan

2) Tavarankuljetus oheispalveluineen kolmannesta maasta Suomeen

 • Norja – Suomi

Palveluntuottajan laskulla ALV 0, kustannukset viimeisimpään tiedossa olevaan Euroopan unioniin määräpaikkaan, jotka ovat laskettavissa, huomioitava tuontitullausilmoituksella. Laskennallinen lisäys tehdään, vaikka tullauksessa ei kannettaisikaan arvonlisäveroa.

ALV 0, huomioitava tullausilmoituksella, included in VAT-value of custom’s declaration. Alkaen 1.1.2018 saattaa olla, että moni palveluntuottaja/laskuttaja haluaa veloittaa kustannuksen Suomen alv:lla, koska näyttö sen huomioimisesta tuojan alv-veroilmoituksella on hankalaa, Näin verollisena veloitettu palvelu lienee palvelunostajalle yleensä ostovähennyskelpoinen (kts. arvonlisävero ulkokaupassa).

Vasta tullauksen jälkeen laskettavissa oleva huolitsijan maksupalvelukorvaus:

 • myynti suomalaiselle elinkeinonharjoittajalle ALV 24%
 • myynti toiseen EU-maahan siellä alv-rekisteröidylle tai kolmanteen maahan elinkeinonharjoittajalle: * ALV 0 käänteinen verovelvollisuus, reverse charge
 • myynti kuluttajalle Suomeen, toiseen EU-maahan tai kolmanteen maahan: ALV 24%

3) Tavarankuljetus Euroopan Unionista kolmanteen maahan oheispalveluineen

 • Tampere – Moskova
 • Madrid – Rio de Janeiro *

ALV 0, kuljetus EU:n ulkopuolelle, export to 3rd country

 • *: Saattaa olla maakohtaisia tulkintaeroja.

4) Kolmannessa maassa suoritettu tavarankuljetus siihen liittyvine oheispalveluineen

 • Oslo – Bergen
 • myynti suomalaiselle elinkeinonharjoittajalle ALV 24%
 • myynti toiseen EU-maahan siellä alv-rekisteröidylle ALV 0, käänteinen verovelvollisuus, reverse charge
 • myynti kolmanteen maahan elinkeinonharjoittajalle ALV 0, käänteinen verovelvollisuus, reverse charge
 • myynti kuluttajalle: ALV 0, kolmansissa maissa suoritettu kuljetuspalvelu, transport done in 3rd country, palvelun hintaan voi sisältyä suoritusmaan arvonlisävero

5) Tulli- tai vapaavarastoihin siirrot, kyseisissä varastoissa suoritetut palvelut

ALV 0, tulli- tai vapaavarastoon liittyvä palvelu, service related to custom’s warehouse

6) Vientimenettelyssä tai tullipassituksella tapahtuva kauttakulku Suomen kautta

 • Madrid – Suomen alueen kautta – Moskova (asetettu vientimenettelyyn Espanjassa)
 • New York – Helsinki – Vaalimaa – Moskova (EU:n alueella T1-passitus tai TIR-car-net)
 • ALV 0, tavara vientimenettelyssä tai transitoa, transitgoods

7) Varastointipalvelut

Euroopan unionissa ml. Suomessa ja Euroopan unionin ulkopuolella tapahtuneen varastointipalvelun myynti suomalaisen alv-rekisteröidyn elinkeinonharjoittajan toimesta:

 • myynti Suomeen elinkeinonharjoittajalle tai kuluttajalle ALV 24%
 • myynti muualle Euroopan unioniin alv-rekisteröidylle tai kolmanteen maahan elinkeinonharjoittajalle ALV 0, käänteinen verovelvollisuus, reverse charge
 • myynti kuluttajalle toiseen EU-maahan tai kolmanteen maahan ALV 24%

Ohje ei ota kantaa mahdollisesti Euroopan unionin ulkopuolella suoritetun varastointipalvelun ostohintaan mahdollisesti sisältyneeseen kyseisen maan arvonlisäveroon, josta saattaa olla ulkomaalaispalautusmahdollisuus. Kokonaisen varastokiinteistön vuokraaminen on kiinteistöön kohdistuvaa palvelua, joka arvonlisäverotetaan kiinteistön sijaintimaassa. Osa unionin jäsenvaltioista saattaa katsoa myös varastotilan osan vuokraamisen kiinteistöön kohdistuvaksi palveluksi.

8) Immateriaalipalvelut

Kirjanpito, Intrastat-tilastointi ja muu vastaava immateriaalipalvelu:

 • myynti Suomeen elinkeinonharjoittajalle tai kuluttajalle Suomeen tai toiseen Euroopan unionin maahan ALV 24%
 • myynti muualle Euroopan unioniin siellä alv-rekisteröidylle tai elinkeinonharjoittajalle kolmanteen maahan ALV 0, käänteinen verovelvollisuus, reverse charge
 • myynti kolmanteen maahan kuluttajalle ALV 0, immateriaalipalvelun myynti, sale of immaterial service

9)Tavaroihin kohdistuneet työsuoritukset (esim. autojen, trailereiden tai muiden tavaroiden korjaus ja huolto)

 • myynti suomalaiselle elinkeinonharjoittajalle tai kuluttajalle mihin tahansa maahan ALV 24%
 • myynti toiseen Euroopan unionin maahan siellä alv-rekisteröidylle tai elinkeinonharjoittajalle
 • kolmanteen maahan ALV 0, käänteinen verovelvollisuus, reverse charge

10) Kuljetusvälineen vuokraus (kontti ei ole tässä tarkoitettu kuljetusväline)

 • lyhytaikainen vuokraus, jatkuva hallinta tai käyttö kestää enintään 30 päivää tai vesialuksen osalta enintään 90 päivää: sen maan arvonlisävero, jossa kuljetusväline luovutetaan ostajan käyttöön, edellyttää alv-rekisteröintiä ko. maahan
 • pitkäaikainen vuokraus: kuten varastointipalvelu, vrt. kohta 7
 • Tässä ei kuitenkaan oteta kantaa kuljetusvälineen vuokraukseen kuluttajalle.

11) Kontin vuokraus

 • vuokrausajan kestosta riippumatta kontin vuokraus käsitellään kuten kohdan 7 varastointipalvelun myynti

12) Välityspalvelu, kaikenlainen palvelun tai tavaran välittäminen

 • myynti elinkeinonharjoittajalle uuden pääsäännön mukaan eli siltä osin kuten varastointipalvelu ks. kohta 7
 • myynti kuluttajalle on verollista siinä maassa, missä palvelu tai tavara on myyty

13) Vakuutuspalvelun myynti tai välitys

 • ostajasta riippumatta ALV 0, vakuutuspalvelun myynti tai välitys, sale or providing insurance

14) Vahingonkorvaukset

 • perustuen esim. CMR- tai huolintavastuuvakuutukseen, ALV 0 vahingonkorvaus, compensation for damage/failure
 • Korostettakoon vielä, ettei em. luettelo ole välttämättä kaikkia tilanteita kattava.

Yhteisökuljetukset

Yhteisökuljetukset verotetaan pääsääntöisesti kuljetuksen alkamismaassa. Jos ostaja käyttää jossakin toisessa jäsenvaltiossa annettua alv-numeroa tai kyseessä on elinkeinonharjoittaja kolmannessa maassa, kuljetuspalvelu verotetaan kuitenkin siinä maassa, jonne lasku osoitetaan.

Jäsenvaltioiden välisen kuljetuksen ja jäsenvaltion sisäisen kuljetuksen voi suorittaa eri kuljetusliike. Kuljetus voi muodostua myös useasta erillisestä kuljetuksesta. Kuljetuspalvelun myyjän on kyettävä osoittamaan, että jäsenvaltion sisäinen kuljetus liittyy välittömästi jäsenvaltioiden väliseen kuljetukseen. Välitön liittyminen voidaan osoittaa esimerkiksi rahtiasiakirjoin. Jäsenvaltion sisäinen kuljetus ei liity välittömästi jäsenvaltioiden välisiin kuljetuksiin, jos tavarat varastoidaan maan sisäisen kuljetuksen päätyttyä muusta kuin teknisestä syystä.

Yhteisökuljetuksia ovat myös kuljetukset jäsenvaltiosta toiseen jäsenvaltioon EU:n ulkopuolisen maan tai alueen kautta. Esimerkiksi kuljetus Suomesta Norjan kautta Ruotsiin on yhteisökuljetus.
Yhteisökuljetuksen verotusmaahan vaikuttaa se, onko ostaja elinkeinonharjoittaja. Jollei kyseessä ole elinkeinonharjoittaja (edellyttää EU-maassa alv-rekisteröintiä ja kyseisen alv-tunnisteen ilmoittamista myyntilaskulla) verotetaan kuljetus sen alkamismaassa. Jos kuljetus alkaa Suomesta, yhteisökuljetus verotetaan Suomessa.

Jos tavaran yhteisökuljetuksen ostaja käyttää ostossa jossakin jäsenvaltiossa annettua alv-numeroa, palvelu verotetaan Suomessa, jos palvelun ostaja käyttää ostossa suomalaista alv-numeroa.
Jos ostaja käyttää ostossa jossakin toisessa jäsenvaltiossa annettua alv-numeroa, myyntitositteeseen on merkittävä sekä myyjän että ostajan alv-numerot.

Kuljetukset Suomen ja ns. kolmansien maiden välillä

Suorakuljetukset Suomesta EU:n ulkopuolisiin maihin ja suorakuljetukset EU:n ulkopuolisista maista Suomeen ovat verottomia. Verottomat tuontikuljetukset verotetaan siten, että ne lasketaan mukaan maahantuonnin veron perusteeseen.

Suoraan ulkomaille tapahtuvaksi kuljetukseksi katsotaan saman kuljetusliikkeen myymä kuljetuspalvelu viimeiseltä kuljetussopimuksen mukaiselta Suomessa olevalta lähtöpaikkakunnalta ulkomaille. Suoraan ulkomailta tapahtuvaksi kuljetukseksi katsotaan saman kuljetusliikkeen myymä kuljetus ulkomailta ensimmäiseen kuljetussopimuksen mukaiseen Suomessa olevaan määräpaikkaan.
Verottomia ovat edellä mainittujen suorakuljetusten lisäksi myös suorakuljetuksiin Suomesta EU:n ulkopuolelle liittyvät Suomen sisäiset kuljetukset. Kuljetuksen verottomuuden edellytyksenä on se, että kuljetuspalvelun myyjä voi näyttää, että kysymys on suorakuljetukseen liittyvästä kuljetuksesta. Näyttönä voidaan käyttää esimerkiksi rahtiasiakirjoja.

Verotonta on lisäksi ulkoisessa passitusmenettelyssä olevaa tavaraa ja sisäisessä passitusmenettelyssä olevaa maahantuotavaa tavaraa koskevan kuljetuspalvelun myynti.

Ulkoista passitusmenettelyä käytetään tullaamattoman kolmannen maan tavaran ja tiettyjen erityisvalvottavien yhteisötavaroiden siirtoihin EU:n, ETA-maiden ja Sveitsin muodostamalla passitusalueella. Sisäistä passitusmenettelyä käytetään normaalien yhteisötavaroiden siirtoihin Efta- maihin tai niiden kautta toisiin EU-maihin.