Vastuut vaarallisten aineiden kuljetuksissa

Lähettäjä vastaa siitä, että vaarallista ainetta saa kuljettaa käytettävässä kuljetusmuodossa. Lähettäjä vastaa siitä, että aine on luokiteltu, pakattu, merkitty ja dokumentoitu kaikkien kuljetuksessa sovellettavien kuljetusmuotojen vaatimalla tavalla. Vastuu on ankara.

Kuormaajalla, pakkaajalla, säiliön täyttäjällä ja vastaanottajalla on lainsäädännössä säädetyt omat vastuunsa. Selvilläolo- ja huolehtimisvastuu on kaikilla kuljetusketjun osapuolilla.

Kuljetuksen suorittajan ja rahdinkuljettajan on huolehdittava erityisesti siitä, että hän lähettäjän antamien tietojen ja dokumenttien perusteella tarjoaa kuljetukseen määräysten mukaisen kuljetuskaluston mahdollisine erityisvarusteineen ja ammattitaitoisen henkilöstön; tarvittaessa siis ADR-ajoluvallisen kuljettajan mahdollisine erityisvarusteineen.

Maantiekuljetuksen kirjallisista turvallisuusohjeista vastaa kuljetuksen suorittaja myös siltä osin, että hänen palveluksessaan olevan (alihankkijankin!) kuljetusliikkeen kuljettajalla on tämä määrämuotoinen kirjallinen turvallisuusohje käytössään sillä kielellä, jota hän ymmärtää ja että hän osaa toimia ohjeiden määräämällä tavalla ja että ajoneuvossa on tarvittavat varusteet toimien suorittamista varten.

Kuljettaja ja kuljetuksen suorittaja vastaavat maantiekuljetuksessa siitä, että ajoneuvo vastaa kysymyksessä olevaa kuljetusta ja on kuormattu ja miehitetty asianmukaisella tavalla. Kuljettaja vastaa siitä, että kuljetus suoritetaan säännösten mukaisesti ja näkyvin merkki on se, että kuljetusyksikkö on merkitty vaaditulla tavalla.

Kuljetuksen suorittaja ja kuljettaja voivat luottaa muiden osapuolten antamiin tietoihin.

Ja sitten ehdottomasti tärkein muistettava asia eli olennainen ote voimassa olevasta (2022) VAK-laista,

Laki Vaarallisten aineiden kuljetuksesta, 719/94 (muutoksineen), luku 4, Kuljetuskiellot ja rajoitukset

14§ Yleinen kuljetuskielto

Jollei vaarallinen aine ole luokiteltu, pakattu ja merkitty tässä laissa ja sen nojalla annettavissa säännöksissä tai määräyksissä tarkoitetulla tavalla tai jollei siitä ole annettu säädettyjä kuljetusasiakirjoja taikka jos vaarallisen aineen kuljettamiseen tarkoitettu pakkaus tai kuljetussäiliö on vaurioitunut, sen kuljettaminen on kielletty.

Jos kuljetuksen aikana todetaan 1 momentissa tarkoitettu puutteellisuus tai laiminlyönti ja puutteellisuus tai laiminlyönti voi vaarantaa toiminnan turvallisuuden, kuljetus on keskeytettävä mahdollisimman nopeasti. Kuljetusta keskeytettäessä on otettava huomioon keskeyttämisestä aiheutuvat vaarat, mahdollisuus sijoittaa kuljetettava lähetys ja muut yleisen turvallisuuden vaatimukset. Kuljetusta saa jatkaa vasta, kun kuljetus on saatettu asianmukaiseen kuntoon. Kuljetuksen keskeyttämisestä ja kuljetuksen jatkamisesta annetaan tarvittaessa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella. (215/2005)

(Linkki kyseiseen lakiin Finlex-sivustolla.)