Julkiset hankinnat

Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja, joita valtio, kunnat ja kuntayhtymät, valtion liikelaitokset sekä muut hankintalainsäädännössä määritellyt hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta. Julkisilla hankinnoilla on hyvin merkittävät taloudelliset vaikutukset: vuosittain Suomessa tehtyjen julkisten hankintojen arvo on noin 35 miljardia euroa. Siten jo muutaman prosentin säästöillä on kansantaloudellisesti iso merkitys.

Uusi kansallinen julkisten hankintojen strategia julkaistiin vuonna 2020. Se sisältää kahdeksan keskeistä kehittämisen osa-aluetta: strateginen johtaminen, hankintataitojen kehittäminen, tietojohtaminen ja vaikuttavuuden arviointi, toimivat hankinnat, innovaatiot sekä ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys.

Hankintalaki määrittelee julkisten hankintojen toteuttamista, ja hankinnoissa pitää noudattaa hankintalainsäädännön menettelytapoja.

  • Hankinnat.fi-sivustolta saat tietoa julkisiin hankintoihin liittyvistä ajankohtaisista asioista.
  • Hilma eli hankintailmoitukset.fi on sähköinen ilmoituskanava, jossa julkisen sektorin ostajat ilmoittavat tulevista hankinnoistaan, käynnissä olevista kilpailutuksistaan ja jo päättyneiden kilpailutusten tuloksista
  • TED eli tenders electronic daily on EU-tason sähköinen ilmoituskanava EU-kynnysarvon ylittäville julkisille hankinnoille