Tarvittavia dokumentteja

Pyrkimys on, että yhdistetyissä vaarallisten aineiden kuljetuksissa voitaisiin käyttää vain yhtä ja yhtenäistä vaarallisen aineen kuljetusasiakirjaa, jossa luokitus ja kaikki muut tarvittavat tiedot, esim. lähettäjän vakuutus tietojen oikeellisuudesta, annetaan vaadittavalla tavalla ja kaikkien sovellettavien kuljetusmääräysten mukaisina. Toistaiseksi tämä on kuitenkin mahdotonta, koska kansallisia kielellisiä erityisvaatimuksia on ja ilmakuljetuksissa hyväksytään vain määrämuotoinen dokumentti, IATA-DGR-deklaraatio.

Pääsääntöisesti kuljetusdokumentissa on aina annettava selvitys vaarallisista aineista ao. kuljetusmuodon määräysten mukaisesti. Digitalisaatioehitys on tuomassa sähköistä kuljetusasiakirjaa myös vaarallisten aineiden kuljettamiseen soveltuvaksi  kaikkiin kuljetusmuotoihin ja silloin on entistä tärkeämpää, että kuljetustilauksissa annetaan alusta alkaen oikeat ja riittävät tiedot, oikeassa järjestyksessä, koko kuljetusketjuun soveltuvaksi. Tässä on vielä paljon tehtävää, vaikka EDI-maailman työkalut vaarallisten aineidenkin kuljetustietojen välittämiseen ovatkin viime aikoina kehittyneet.

Merikuljetus

Merikuljetus IMDG-säännöstön mukaisesti edellyttää yleensä seuraavia vaarallisen aineen luokitustietoja kirjallisena, Dangerous Goods-deklaraatiolla ilmoitettuna tai vastaavalla ilmoituksella.

 • Aineen YK-numero eli UNNO, ainenumero
 • Laivaus- eli kuljetusnimi, ainenimi, aineen tai esineen virallinen nimi englanninkielisenä (Proper Shipping Name), N.O.S-nimikkeisillä lisätään tekninen/kemiallinen nimi (Technical Name), samoin englanninkielisenä
 • päävaaraluokka eli lipukenumero (Hazard Class) ja mahdolliset lisävaarat (Subrisk) sen perään suluissa
 • Pakkausryhmä (Packing Group), I, II tai III, luokille 3-9, kun määritelty ja annettu koodissa aineluettelossa
 • Mahdollinen leimahduspiste (flashpoint) palaville nesteille ja jos syttyvyys/palavuus on lisävaara ja leimahduspiste on ≤ +60°C, muista myös poikkeusaineet
 • Kontrolli- eli valvonta- ja hätätila- eli hälytyslämpötila (Control and Emergency Temperature), eräät luokkien 4.1 ja 5.2 aineet
 • Räjähteen nettomäärä (1-luokan aineet), Net Weight Explosive
 • Sovelletaanko LQ-eli rajoitetun määrän sääntöjä; laivausnimen yhteydessä ilmoitettava silloin myös termi LTD QTY tai tekstinä limited quantity.
 • Sovelletaanko EQ- eli poikkeusmäärien sääntöjä; deklaraatiolla ilmoitettava dangerous goods in excepted quantities ja pakkausten eli kollien määrä, joka ei saa kuljetusyksikkökohtaisesti ylittää arvoa 1000
 • Mikäli kuljetetaan tyhjiä, puhdistamattomia kuljetuspakkauksia, on ainejäämät ilmoitettava YK-numeroineen ja lisättävä termi EMPTY UNCLEANED tai RESIDUE LAST CONTAINED laivausnimen eteen tai sen jälkeen
 • Mikäli kuljetetaan vaarallista ainetta pelastuspakkauksessa, termi SALVAGE PACKAGE on lisättävä laivausnimen yhteyteen
 • Mikäli kuljetetaan jätteeksi luokiteltua tavaraa (= vaarallinen jäte), on laivausnimen eteen kirjoitettava sana WASTE
 • Mikäli kuljetetaan kohotetussa lämpötilassa olevaa tavaraa, on laivausnimen yhteyteen kirjoitettava sana MOLTEN tai ELEVATED TEMPERATURE. Käytettäessä sanaa HOT on se kirjoitettava heti laivausnimen eteen
 • Mikäli kuljetetaan merta pilaavaa ainetta, ilmoitetaan se termillä MARINE POLLUTANT tai ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS; laivausnimeen on sisällytettävä merta pilaavan aineen tunnistettava kemiallinen nimi, jollei se muuten kuljetusnimestä ilmene.

Huomaa: luokkakohtaisia lisätietoja/erityisdokumentteja tarvitaan esim. luokkien 6.2 ja 7 kuljetuksissa ja mikäli kuljetus suoritetaan toimivaltaisen viranomaisen erityisluvalla.

Perustiedot tarvitaan lähettäjästä, vastaanottajasta ja lähetyserästä määrineen, pakkaustapoineen ja -tyyppeineen. Apuna pakkaustyypin ilmoittamisessa voidaan käyttää UN-pakkaustunnusta täydentämään tätä tietoa, esim. ”one box (4G)”, mutta pelkästään pakkaustunnuskoodia ei saa käyttää.

Merikuljetuksen deklaraatio eli kirjallinen ilmoitus on annettava englanninkielisenä ja ilmoituslomakkeena suositellaan käytettäväksi IMDG-koodin kohdan 5.4.5 mukaista yhdistelmälomaketta Multimodal Dangerous Goods Declaration, jossa on  valmiiksi painettuna lähettäjän vakuutus tietojen oikeellisuudesta (Shipper ’s Declaration) sekä myös suuryksikön pakkaustodistuksen osio vasemmalla alhaalla.

Suuryksikön pakkaustodistus (Container/vehicle packing certificate) täytetään aina, kun maantiekuljetusta seuraa merikuljetus. (IMDG-koodin kohta 5.4; yhdistelmälomakemalli kohdassa 5.4.5) Suuryksikön eli kontin/ajoneuvon pakkaustodistuksella kuljetusyksikön lastaaja vakuuttaa, että kuljetusyksikkö on meriturvallisesti kuormattu, että pakkaaminen on suoritettu IMDG-koodin mukaisesti ja se on määrämuotoinen. (IMDG-koodin kohta 5.4; tarkemmin 5.4.2).

Satamien kautta tapahtuvaan kauttakulkuun liittyy myös ennakkokyselyvaatimus vaarallisimmille aineille, yleensä suurille erille. Ennakkoilmoitus tehdään sataman edellyttämällä tavalla kaikista sen alueelle saapuvista, vaarallisia aineita sisältävistä kuljetusyksiköistä, yleensä viimeistään 24 h ennen aiottua kuljetusta. Nykyisin nämä kyselyt ja ilmoitukset voidaan useimmiten tehdä myös sähköisessä muodossa internetin kautta.

Maantiekuljetus

Kansainvälinen maantiekuljetus ADR-sopimuksen mukaisesti edellyttää seuraavia vaarallisen aineen luokitustietoja kuljetuksessa ja annettavaksi kirjallisena, kansainvälisellä CMR-rahtikirjalla:

 • YK-numero eli ainenumero
 • Aineluettelon mukainen aine- eli kuljetusnimi, aineen tai esineen virallinen nimi, täydennettynä teknisellä nimellä tarvittaessa (N.O.S.-nimikkeet), maan yhdellä omalla kielellä eli meillä suomeksi tai ruotsiksi ja yhdellä ADR-kielellä,joita ovat englanti, saksa ja ranska
 • Varoituslipukkeen numero eli vaaraluokka ja mahdolliset lisävaaraluokat suluissa sen perään, mutta:
  • 1-luokan räjähteillä luokituskoodi ADR:n aineluettelon mukaisesti
  • 7-luokan radioaktiivisilla aineilla luokan numero 7
 • Pakkausryhmä, jota saa edeltää kirjaimet ”PG”, mikäli pakkausryhmä on määritelty ja annettu aineelle aineluettelossa
 • Tunnelirajoituskoodi, mikäli kuljetukseen sisältyy kuljetus tunnelissa
 • Sovelletaanko EQ- eli poikkeusmäärien sääntöjä; rahtikirjalla on silloin ilmoitettava dangerous goods in excepted quantities (kotimaan rahtikirjalla vaarallisia aineita poikkeusmäärinä) ja pakkausten eli kollien määrä, joka ei saa kuljetusyksikkökohtaisesti ylittää arvoa 1000
 • Rajoitetun määrän (LQ) mukaisesti pakatuista tavaroista ilmoitetaan vai siten pakatun tavaran bruttopaino, josta suositeltava muoto on esimerkiksi: RAJOITETTU MÄÄRÄ XXXX KG BRUTTO/LIMITED QUANTITY XXXX KG GROSS WEIGHT (XXXX:n paikalle oikea kilojen määrä)
 • Mikäli kuljetetaan tyhjiä, puhdistamattomia kuljetuspakkauksia, on tieto ilmoitettava kuljetusasiakirjassa määräysten edellyttämällä tavalla ja ainejäämät samoin
 • Mikäli kuljetetaan vaarallista ainetta pelastuspakkauksessa, termi SALVAGE PACKING on lisättävä kuljetusnimen jälkeen (kotimaankuljetuksessa Suomessa PELASTUSPAKKAUS)
 • Mikäli kuljetetaan jätteeksi luokiteltua vaarallista tavaraa (= vaarallinen jäte), on kuljetusnimen yhteyteen kirjoitettava sana WASTE (kotimaankuljetuksessa Suomessa JÄTE)
 • Mikäli kuljetetaan kohotetussa lämpötilassa olevaa tavaraa, on kuljetusnimen yhteyteen kirjoitettava sana MOLTEN tai ELEVATED TEMPERATURE. Käytettäessä sanaa HOT on se kirjoitettava heti laivausnimen eteen (kotimaankuljetuksessa Suomessa SULASSA MUODOSSA, KOHOTETUSSA LÄMPÖTILASSA, KUUMA)
 • Mikäli kuljetetaan lämpötilavalvonnalla stabiloituja aineita, on valvonta- ja hälytys-lämpötila ilmoitettava (Control and Emergency Temperature, kotimaankuljetuksessa Suomessa Valvontalämpötila ja Hälytyslämpötila)
 • ympäristövaaralliset aineet ilmoitetaan YMPÄRISTÖLLE VAARALLINEN, kansainvälisessä muodossa ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS, (hyväksytty on myös MARINE POLLUTANT eli jos tiedetään aineen olevan nimenomaan vesiympäristöä pilaavaa)
 • Huomaa: luokkakohtaisia lisätietoja/erityisdokumentteja tarvitaan eräiden luokkien kuljetuksissa ja mikäli kuljetus suoritetaan toimivaltaisen viranomaisen erityisluvalla. Sovellettaessa jotain erityismääräystä tai monenkeskistä kuljetussopimusta, on niistä ilmoitettava rahtikirjan lisätiedoissa tai kuljetusohjeissa, myös sähköisessä rahtikirjasanomassa asianomaisessa tietoelementissä.
 • Lähettäjä, vastaanottaja ja kokonaismäärä jokaisesta YK-numerolla luokitellusta vaarallisesta aineesta
 • Suositeltavaa on ilmoittaa aina kollien oikea lukumäärä ja oikea kuvaus eli oikea pakkaustyyppi. Apuna voidaan myös käyttää UN-pakkaustunnusta  eli koodia täydentämään tätä tietoa, esim. yksi tynnyri (1A1), mutta pelkästään koodia ei saa käyttää.

CMR = Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road

VAPAARAJAtaulukossa , ADR:n ja Traficomin määräyksen kohta 1.1.3.6.3, Enimmäismäärä kuljetusyksikköä kohti tarkoittaa:

 • Esineille ja välineille bruttomassoja kilogrammoina
 • Luokan 1 esineille ja välineille räjähdysaineen nettomassaa kilogrammoina
 • vaarallisille aineille määräyksissä yksilöidyissä koneissa ja laitteissa aineen kokonaismäärää kilogrammoina tai litroina
 • Kiinteille aineille, nesteytetyille kaasuille, jäähdytetyille nesteytetyille kaasuille ja liuotetuille kaasuille nettomassaa kilogrammoina
 • Nestemäisille aineille vaarallisen aineen kokonaismäärää litroina
 • puristetuille kaasuille, absorboituneille kaasuille ja paneellisille kemikaaleille astian tilavuutta litroina

ADR:n kohta 1.1.3.6.4: Kuljetettaessa eri kuljetuskategorioihin kuuluvia vaarallisia aineita yhdessä kuljetusyksikössä laskennallista lukuarvoa 1000 ei saa ylittää, mikäli halutaan soveltaa vapaarajamääräystä.

Lukuarvo saadaan laskemalla yhteen seuraavat tulot:

 • Kuljetuskategorian 1 aineiden, esineiden ja välineiden määrä kerrotaan 50:llä, kohdan 1.1.3.6.3 taulukon alaviitteessä a) tarkoitettujen kuljetuskategorian 1 aineiden esineiden ja välineiden määrä kerrotaan 20:llä
 • Kuljetuskategorian 2 aineiden, esineiden ja välineiden määrä kerrotaan 3:lla
 • Kuljetuskategorian 3 aineiden, esineiden ja välineiden määrä kerrotaan 1:llä

Rahtikirjalla lasketut lukuarvot ilmoitetaan kuljetuskategorioittain, kuten ADR:n kohdassa 1.1.3.6.4 tarkemmin kerrotaan.

Sovellettaessa kuljetusta alle vapaarajan ovat voimassa mm. seuraavat säännöt:

 • Kappaletavara-ajoneuvoa ei tarvitse merkitä oranssikilvin
 • kuljettaja ei tarvitse ADR-ajolupaa eikä kirjallista turvallisuusohjetta
 • ajoneuvossa ei tarvita ADR-varusteita.
 • kuljettajan on kuitenkin aina saatava soveltuvaa tiedostavaa koulutusta siten, että hän kykenee tunnistamaan vaarallisen aineen kuljetuksen olevan alle vapaarajan
 • pakkaukset on lähettäjän aina varustettava vaarallisen aineen varoituslipukkeilla ja varoitusmerkinnöillä

Rautatiekuljetus

Euroopassa sovelletaan yleensä RID-määräyksiä, joten rautatierahtikirjan tulee sisältää vastaavia tietoja, kuin mitä ADR-dokumentointi sisältää. Suomen sisäisissä rautatiekuljetuksissa sovelletaan kuitenkin kansallisia rautatie-VAK-määräyksiä, jotka pohjautuvat ADR/RID-määräyksiin ja ovat Suomen oloihin muokattuja.

Ilmakuljetus

Kansainvälinen ja kotimainen ilmakuljetus IATA-DGR-määräysten mukaisesti edellyttää täysin vastaavia tietoja deklaraatiolla vaarallisista aineista, kun mitä edellä on kerrottu: YK-numero, aine- eli kuljetusnimi, luokkatieto lisävaaroineen eli lipukenumero/-t, pakkausryhmät, pakkaustavat jne. Mutta koska ilmakuljetuksessa lomakkeen muoto ja mallikin väreineen on tarkkaan määritelty eikä IATA-DGR deklaraatiota saa laatia eikä allekirjoittaa ilman, että laatija/allekirjoittaja on käynyt IATA-DGR-hyväksytyn kurssin ja suorittanut tutkinnon hyväksytysti, niin tässä ei ryhdytä luettelemaan näitä vaadittavia tietoja tarkemmin.

Perusasia on, että ilmakuljetusten vaarallisten aineiden kuljetusmääräykset ovat kaikkein tiukimmat eri kuljetusmuotojen määräyksistä ja määräyksissä käytettävä ja dokumenttien kieli on englanti. Poikkeuksia kielivaatimukseen on maakohtaisina ja lentoyhtiökohtaisina variaatioina.

Jätekuljetukset ja vaarallisen jätteen kuljetukset

Jätteiden ja vaarallisten jätteiden kuljetuksia määrittelevät lukuisat ja suurimmaksi osaksi kansalliset erityismääräykset, niin Suomessa kuin muissakin maissa, joiden nojalla erityislomakkeen eli siirtoasiakirjan Waste Movement Form tai siinä edellytettyjen tietojen on seurattava lähetystä kuljetusdokumenttien mukana tai suoraan niihin kirjattuina.

Huomaa erityisesti niissä tapauksissa, kun kuljetettavana ei ole vaarallinen jäte, vaan pelkästään jätteeksi EWC-koodilla luokiteltu jätejae tai ns. vihreän jäteluettelon jäte-tai kierrätysmateriaali.

Siirtoasiakirjoja on kahden mallisia, joista ns. ANNEX VII on vihreän listan jätejakeille ja ANNEX IB vaarallisille jätejakeille.

Jäte voi olla myös arvokas kierrätysmateriaali ja jollekin yritykselle lähes raaka-aineen arvoinen tavara. Se voi olla myös tunnettu nimikkeellä sivutuote. Lisätietoja kuljetuksista ympäristöviranomaisilta. Huomattavaa: Suomessa jäteluokiteltua tavaraa kuljettavan kuljetusliikkeen tulee olla ympäristöviranomaisten ylläpitämään jätetiedostoon merkitty. Koskee myös ulkomaalaisia jätekuljettajia. Tämä on nykyisin sähköinen rekisteri.

EWC = European Waste Code.