Tulliyhteistyö Suomessa

Mou-sopimukset

Maailman tullijärjestön WCO:n (World Custom’s Organization) suosituksesta Suomen tullilaitos on tehnyt huolintaliikkeiden, kuljetusliikkeiden, varustamojen ja satamien kanssa ns. Mou-sopimuksia (Mou = Memorandum of Understanding). Myös muiden ulkomaankaupan osapuolten ja palveluntuottajien kanssa sopimukset ovat mahdollisia.

Sopimusten tarkoitus on yhteisten ponnistusten kautta estää esimerkiksi huumeiden, lääkkeiden, aseteollisuuden, tuoteväärennösten jne. laitonta maahantuontia, maastavientiä ja kauttakulkua. Sopimuksiin sisältyy molemminpuolista tietojen vaihtoa ja tullilaitos opastaa myös yritysten henkilökuntaa tunnistamaan epäilyttäviä toimeksiantoja kuten epäsuhdat arvoissa ja tavaramäärissä, oudot kuljetusreitit ja suuret käteismaksut. Kuljetusliikkeet mahdollistavat yleensä myös tullilaitokselle sen, että tämä pystyy toteamaan kuljetusliikkeen tietojärjestelmistä määrättyjä perustietoja (myyjä/lähettäjä, tavaralaji, reititys), jolloin tullilaitos voi toteuttaa omia riskianalyysejään. Mou-sopimukset ovat salaisia eli sopimuksen tehneitä toimijoita ei julkaista.

Kumppanuusohjelma (alkaen 1.1.2015 tulli+asiakkuus)

Suomen tulli on jakanut asiakkaansa kolmeen ryhmään eli pienasiakkaiksi, jotka tarvitsevat tullilaitoksen palveluja satunnaisesti, avainasiakkaiksi tarviten palveluja jo enemmän, mutta eivät halua hakeutua tai eivät sovi kumppanuusohjelmaan, tai tullin kumppanuusasiakkaiksi. Kumppanuus soveltuu monitahoisesti tullilaitoksen palveluita käyttäville yrityksille ja ohjelma on tarkoitettu yrityksille, jotka pääsääntöisesti asioivat tullin kanssa sähköisesti sekä:

 • yrityksille, jotka asioivat tullissa säännöllisesti ja joilla on jatkuva tarve monipuolisille tullipalveluille
 • kumppanuusohjelman aikana määritellään kyseisen yrityksen tarpeita vastaava palvelukokonaisuus
 • tullin asiantuntijat avustavat yritystä varmistamaan tullitoiminnan laadun
 • yritys toteuttaa omavalvontaa ja laadunhallintaa
 • tarkastustarve vähenee, mutta lakisääteisiä tarkastuksia kohdistetaan aivan normaalisti
 • yritykselle nimetään oma yhteyshenkilö tullissa
 • ajankohtainen tieto tullitoiminnan muutoksista suoraan yhteyshenkilöltä
 • imagoetu tullitoimintaan panostavana yrityksenä

Ennen kumppanuusaseman toteuttamista käydään läpi viisivaiheinen kumppanuusohjelma, joka tullilaitoksen arvion mukaan kestää kahdeksasta kolmeentoista kuukautta riippuen hakijasta, esim. huolintaliikkeen hakeutuminen voi kestää pitempään kuin tavaranhaltija-asiakkaan tai satamalaitoksen.

Kumppanuusohjelmassa tehtävät selvitykset liittyvät tullin omiin taustaselvityksiin; asiakkaan tullitoiminnan ja laadunhallinnan kartoitus, riskien hallinta ja niiden hallintakeinojen määrittäminen, laadunhallinnan ja palvelukokonaisuuden määrittäminen ja itse kumppanuusasiakkuuden vahvistaminen.

Kumppanuusohjelmaan voi hakeutua täyttämällä tullilaitoksemme lomakkeen Ilmoittautuminen Tullin kumppanuusohjelmaan (PDF), joka löytyy myös laitoksen Internet-sivujen kautta.

Ilmoittautumislomakkeessa tulee kuvata seuraavia asioita mahdollisimman tarkasti:

 • yrityksen perustiedot
 • yrityksen yhteyshenkilöt kumppanuusohjelmassa
 • yrityksen tullitoiminnot eri tullipiirien alueella
 • yrityksen tullitoiminnot ja tulliasioinnin volyymit edellisenä kalenterivuotena
 • tietojärjestelmät
 • tulliprosessien osaaminen ja dokumentointi
 • tullitoimintojen tuloksellisuus ja oikeellisuus
 • yrityksen halu kehittää tullitoimintoja

Merkittävin osa itse kumppanuusohjelmaa on sen myötä yhteistyössä tullilaitoksen kanssa laadittava hyvinkin tarkka omavalvontasuunnitelma, joka edellyttää jatkuvaa oman toiminnan auditointia. Vähintään kerran vuodessa myös tullilaitos järjestää kumppanuustapaamisen, jolloin toiminnan tuloksellisuus arvioidaan.

Kumppanuus tuo molemmille osapuolille selkeitä hyötyjä:

 • varmennettu tulliosaamisen taso vähentää virheitä ja tarkastustarpeita
 • omat tullitoiminnot ja esim. kuljetusreititykset dokumentoidaan yhdessä tullilaitoksen kanssa
 • tullin korottaminen tai virhemaksun kantaminen ei ole ensisijainen toimenpide kumppania kohtaan, vaan ensisijaisesti Tulli pyrkii ohjaamaan ja kouluttamaan vastaavan virhetilanteen välttämiseksi
 • nopeaa ja ajan tasalla olevaa tulli-informaatiota kumppanille
 • yhteinen halu toimittaa tulliasiointi oikein ja nopeasti

Kumppanuusohjelma muuttui alkaen 1.1.2015 Tulli+ -asiakkuudeksi, joka on mahdollista AEOC- ja AEOF-toimijoille (ks. Tulliyhteistyö – Euroopan unioni ). Toiminto edellyttää toimivaa ja riittävää omavalvontaa tullilaitoksen määrittämien vaatimusten mukaisesti. Tulli+-järjestelmä syventää yhteistyötä tullilaitoksen kanssa ja saa statuksen omaava asiakas esimerkiksi etusijan tullilaitoksen järjestämiin koulutustilaisuuksiin sekä uusien toimintojen ja tietojärjestelmien pilotoinnissa. Tulli+-asiakkaille tullilaitos muodostaa oman asiakaspalvelutiimin ja saa statuksen omaava asiakas esimerkiksi etusijan tullilaitoksen järjestämiin koulutustilaisuuksiin sekä uusien toimintojen ja tietojärjestelmien pilotointiin. Tulli+-asiakkaiksi voivat ilmoittautua kaikki halukkaat AEOC- tai AEOF-statuksen omaavat yritykset edellyttäen, että tullilaitos on todennut omavalvonnan laadun.

Alkaen 1.5.2016 kumppanuusohjelmat liitettiin osaksi AEO-asemaa.

Suomen Tullin asiakasyhteistyöryhmät

Suomen tullilaitos uudelleen organisoi asiakasyhteistyöryhmiään vuonna 2014. Ryhmät ovat Tullin Asiakasneuvottelukunta, jonka puheenjohtajana toimii Tullin pääjohtaja. Ryhmä käsittelee merkittäviä suuren luokan asioita ja kokoontuu 1–2 kertaa vuodessa.

Tullilaitoksen ulkopuoliset ryhmän jäsenet ovat:

 • Autotuojat ry
 • Elinkeinoelämän Keskusliitto EK
 • Elintarviketeollisuusliitto
 • Energiateollisuus ry
 • Finpro ry
 • Kaupan Liitto
 • Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Suomen osasto
 • Keskuskauppakamari
 • Luontaistuotealan tukkukauppiaiden liitto ry
 • Metsäteollisuus ry
 • Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ry
 • Päivittäistavarakauppa ry
 • Rakennusteollisuus RT ry
 • Satamaoperaattorit ry
 • Suomen Huolintaliikkeiden Liitto ry ( SHL )
 • Suomen kuljetus ja logistiikka SKAL ry
 • Suomen laivameklariliitto ry
 • Suomen satamaliitto
 • Suomen osto- ja logistiikkayhdistys LOGY ry
 • Suomen varustamot ry
 • Suomen Yrittäjät ry
 • Teknisen Kaupan ja Palveluiden Yhdistys ry
 • Teknologiateollisuus ry
 • Tekstiili- ja muotialat TMA
 • Tupakkateollisuusliitto ry
 • Öljyalan keskusliitto

Suomen tullin asiakasyhteistyöverkostot

Tullin asiakas voi ilmoittautua itselleen sopivan asiakasyhteistyöverkoston jäseneksi, jolloin tullilaitos kuuntelee ko asiakkaitaan uusista tarpeista ja ideoista sekä pyytää kommentteja valmisteltaviin asioihin ja jakaa ajankohtaista tietoa. Itse ryhmien kokouksiin osallistuvat jäsenet valikoidaan erilaisten järjestö- ym. suositusten mukaisesti, mutta kaikki verkostoon ilmoittautuneet jäsenet saavat myös kokouspöytäkirjat tiedoksi.

Verkostoihin voi ilmoittautua ryhmien sihteerien kautta.