Fyysinen internet

Fyysinen Internet on avoin globaali logistiikkajärjestelmä, joka perustuu fyysiseen, digitaaliseen ja operatiiviseen yhteenliittymiseen yksiköinnin, rajapintojen ja protokollien avulla. Kehittäjäverkosto käyttää itse myös slogania ”Efficient Sustainable Logistics” eli tehokasta ja kestävää logistiikkaa.

Fyysinen Internet voitaisiin määritellä myös yhdistetyksi logistiikkapalveluiden verkostoksi tai logistiikan verkostojen verkostoksi. Kuvassa on Fyysinen Internet omassa kokonaisuudessaan.

Fyysinen Internet on kuitenkin selkeä kokonaisvaltainen lähestymistapa tulevaisuuden kuljetusjärjestelmään. Nimestään huolimatta juju ei niinkään piile teknologiassa itsessään vaan, kuten digitaalisessakin Internetissä iso murros on erityisesti se lisäarvo, jota uudet tuotteet ja palvelut luovat.

Fyysinen Internet auttaa ratkaisemaan kestävän kehityksen haasteet logistiikassa

Fyysinen Internet nähdään ratkaisuna luoda kestävä, kannattava ja oikeudenmukainen kuljetusjärjestelmä. Tämä tehokas ja kestävä toimintamalli on järkevä yrityksille ja koko yhteiskunnalle. Se kykenee käsittelemään fyysisiä tuotteita avoimessa globaalissa logistiikkaverkostossaan, koska taustalla on fyysisen, digitaalisen ja operatiivisen toiminnan yhdistävät ja mahdollistavat käsittely-yksiköt, rajapinnat ja protokollat.

Fyysisessä Internessä infrastruktuuri, teknologia ja liiketoiminta kohtaavat uudella tavalla, joka mahdollistaa uudet innovaatiot ja toimintamallit. Samalla saadaan tuotteet oikeaan aikaan oikeaan paikkaan tehokkaasti, kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.

Teknologioiden lisäksi tässä on kyse ennen kaikkea uusista liiketoimintamahdollisuuksista. Lo gistiikkakeskukset tulevat olemaan tällaisessa Fyysisessä Internetissä vastaavia solmukohtia kuin digitaalisellakin liikenteellä on. Siksi Fyysisen Internetin edistyminen on erityisen kiinnostava teema juuri solmukohtien kehitystä ennakoitaessa ja suunniteltaessa.

Logistiikan solmukohtienlogistiikkakeskusten – rooli voi tulla kasvamaan vielä merkittävästi nykyisestä. Logistiikkakeskus yhdistää erilaisista verkostoista koostuvia tasoja, ja siirtyminen verkostosta tai tasosta toiseen tapahtuu logistiikan solmupisteissä. Kuten digitaalisessakin Internetissä myös Fyysisessä Internetissä solmupisteiden merkitys on ratkaiseva: esimerkiksi sähköposti kulkee lähettäjältä vastaanottajalle sujuvasti eri solmupisteiden kautta omana tietopakettinaan. Samalla tavalla tulevaisuuden kuljetusjärjestelmässä voivat liikkua myös kontit ja niitä pienemmät standardoidut kuljetusyksiköt! Solmukohdissa nämä paketit voidaan siirtää verkostosta toiseen, ja koko maailmalla on fyysisesti saavutettavissa kuljetusjärjestelmän resursseja ja kapasiteettia joustavasti käyttäen. Tämä tulee muuttamaan voimakkaasti maailmamme. Ja kuten digitaalisen Internetin mullistuksessakin kävi, myös Fyysinen Internet tulee avaamaan runsaasti uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja mahdollistamaan uudenlaisia liiketoimintamalleja!

Fyysisen Internetin peruspilarit