Case-esimerkki tuontikuljetuksesta

2200 kg, UN1748 KALSIUMHYPOKLORIITTIA, luokka 5.1, pakkausryhmä III, tulossa Vantaalle Meranosta, Italiasta.

 1. Sovellettaessa useita kuljetusmuotoja on tärkeää täyttää vaativimman kuljetusmuodon määräykset alusta alkaen ja kattaen koko kuljetusketjun eli hyvä yhteistyö huolintaliikkeen kanssa ja tieto reitistä ja sovellettavista yhdistetyn kuljetuksen kuljetusmuodoista on oltava selvillä.
 2. Kuljetuspakkaamisen valinnassa on syytä tehdä kiinteää yhteistyötä lähettäjän kanssa alusta alkaen.
 3. Riippuen kuljetusehdosta, asiakas voi tehdä tuontikuljetustilauksen huolintaliikkeelleen Suomessa tai lähettäjä voi tehdä sen lähtömaassa paikalliselle huolintaliikkeen edustajalle.
 4. Kuljetusehdon valinnassa on syytä ottaa huomioon myös sopiminen kaikkien tarvittavien kuljetusasiakirjojen laadinnasta lähtömaassa, erityisesti silloin, mikäli kysymyksessä EX WORKS ja vaarallisen aineen yhdistetty tuontikuljetus Suomeen.
 5. Kun asiakas tekee tuontikuljetustilauksen Suomessa huolintaliikkeelle:
  • pyydetään asiakkaalta kaikki vaarallisen aineen luokitustiedot – luokitustiedon perusteella pystytään huolintaliikkeessä suunnittelemaan reititystä ja tarvittaessa tarkistamaan, että laivakuljetuskin onnistuu käytettävillä aluksilla ja yhteyksillä
 6. Reititys kulkee etukäteistiedon perusteella tässä esimerkissä seuraavasti; myös noudatettavat säännöstöt mainittu:
  • Merano – Verona- Travemünde:
   • ADR-kuljetus maanteitse
   • Merano- Verona, nouto lähtömaan kappaletavaraterminaaliin, josta lastaus ulkomaanyksikköön
   • kansainvälisen kuljetusyksikön veto Veronasta terminaalilta laivaussatamaan Travemündeen
    • CMR-rahtikirja tehtiin lastauspaikassa, se on kuljettajalla mukana
    • Lähettäjä laati Dangerous Goods-deklaraation suuryksikön pakkaustodistuksen kera merikuljetusta varten, CMRn liitteenä
  • Laivaus Travemündesta Suomeen:
   • IMDG-kuljetus meriteitse
  • Suomessa
   • kansainvälisen kuljetusyksikön veto Vuosaaren satamasta huolintaliikkeen terminaaliin Vantaalle ADR-kuljetuksena
    • CMR-rahtikirja tehtiin jo lastauspaikassa
   • ajo suorana kansainvälisellä kuljetusyksiköllä vastaanottajalle tai tavaran purku terminaaliin ja toimitus edelleen jakoautolla määräpaikkaan Vantaalle, dokumenttina kotimaan VAK-rahtikirja, eli VAK-kotimaankuljetus Traficomin määräystä noudattaen
  • Luokituksen ja pakkaustavan osalta on viimeistään rahdinkuljettajan eli huolintaliikkeen tarkistettava IMDG:n mahdolliset kuljetusyksikölle asetettavat erityisvaatimukset (IMDG:n muutossarjan 40-20 aineluettelon sarakkeessa 8-11 vaatimukset) ja ADRn käsittelymääräykset mieluiten etukäteen
  • IMDG, MERIKULJETUS
   • Tässä esimerkissä pakkausohje on P002, erityisehto PP85: Bags are not allowed eli ei saa pakata säkkiin.
   • IBC ei ole ollenkaan sallittu pakkaus merikuljetuksessa,koska määritys puuttuu kokonaan IMDG:n aineluettelosta tämän aineen kohdalla.
   • Aine kuuluu erotteluryhmään eli segregation groupiin SGG8, hypochlorites
   • Erotteluehdot SG35,SG38,SG49,SG53,SG60:
    • SG35:Stow ’separated from’ acids = erotettava hapoista
    • SG38: Stow ’separated from ammonium compounds’ = erotettava ammoniumyhdisteistä
    • SG49:Stow ‘separated from’ cyanides=erotettava syanideista
    • SG53:Stow ‘separated from’ liquid organic substances=erotettava nestemäisistä orgaanisista yhdisteistä
    • SG60:Stow ‘separated from’ peroxides=erotettava peroksideista
    • ahtauskategoria D, SW1,SW11
     1. D : kielletty matkustaja-aluksissa ja rahtialuksissa kuljetus vain kannella, ON DECK ONLY
     2. SW1:Protected from sources of heat = suojattava lämmönlähteiltä
     3. SW11: Cargo transport units shall be shaded from direct sunlight. Packages in cargo transport units shall be stowed so as to allow for adequate air circulation throughout the cargo= kuljetusyksiköt suojattava suoralta auringonvalolta ja pakkaukset ahdattava siten,että vapaa ilmankierto on turvattu.
  • ADR, MAANTIEKULJETUS
   • 5.11 erityismääräykset CV24 ja CV35:
    • CV24:Before loading, vehicles and containers shall be thoroughly cleaned and in particular be free of any combustible debris (straw, hay, paper, etc.). The use of readily flammable materials for stowing packages is prohibited. = Ajoneuvot ja kontit on puhdistettava huolellisesti ennen kuormausta ja erityisesti on poistettava kaikki palavat jätteet (oljet, heinät, paperi yms.)
    • CV35: If bags are used as single packagings, they shall be adequately separated to allow for the dissipation of heat.= Jos säkkejä käytetään yksittäispakkauksina, on ne pidettävä riittävän kaukana toisistaan, jota lämmön poistuminen ei estyisi.
 7. Yleistä huomioitavaa, jota lähettäjä ei välttämättä automaattisesti tiedä, mutta joka on ainakin hyvä tietää ja ainakin rahdinkuljettajalla ja huolintaliikkeessä aina tiedettävä ja huomioitava:
  • Kuorman sidonta on suoritettava siten, että noudatetaan kuormansidontastandardia ja että kuorma kestää sekä normaalit maantiekuljetuksen olosuhteet että merikuljetuksen vaatimukset suuryksikön pakkaustodistuksessa määrätyllä tavalla. Tarvittaessa lisätään irtoliinoja, kitkamattoja, kiiloja, ketjuja ja tukia niin, että riittävä kuljetusturvallisuus saavutetaan.
  • Laivayhtiö päättää yksikön sijainnin laivassa, joten paikalla satamassa on oltava hyvissä ajoin laivan lastauksen alettua, mutta ei liian aikaisinkaan, koska vaarallisen aineen säilyttäminen satamassa on kallista.
  • Jos lähettäjä valitsi pakkaustavan tämän esimerkin alussa väärin, esim. säkkiin tai IBC-pakkaukseen pakkaamisen, niin kuljetus pysähtyy laivaussatamaan, koska merikuljetus IMDG-säännöstön mukaan ei kyseisiä pakkaustapoja hyväksy. Kuljetusehdon tai kaupan ehdon valinnasta riippumatta on hyvä olla selvillä näistä seikoista etukäteen, ettei tule yllätyksiä, kun tavara pitäisi laivata. Keski-Euroopassa saatetaan helposti unohtaa, että Suomi on meren takana.
  • Huolintaliike on yleensä se taho,joka tekee ennakkoilmoituksen käytettävälle satamalle kuljetettavasta vaarallisesta aineesta.
  • Käytettävä laiva noudattaa IMDG-säännöstön määräyksiä ja niiden mukaan ahtauskategoria on tälle aineelle D, joka merkitsee mahdollisuutta kuljettaa tätä yksikköä rahtialuksessa vain kannella ja vain rahtialuksessa. Se on erotettava muista vaarallisia aineita sisältävistä yksiköistä IMDG-säännöstön erottelutaulukon mukaisesti ja edellä kerrotut erityisehdot huomioiden. Kun kuljetusyksikkö joutuu rahtialuksessa sääkannelle laivassa, on se syytä huomioida erityisesti talvenaikaisissa kuljetuksissa, mikäli kuljetettava vaarallinen aine on lisäksi pakkasarkaa. Tässä esimerkissä näin ei ollut, mutta huolintaliikkeen lastinsuunnittelijan rutiinia on tietää se ja huolehtia oikeasta yhteenkuormauksesta.
  • Ajorajoitukset varsinkin Saksassa sisältävät ajokieltoja ja rajoituksia ajoajoille, kiertoteitä, ja tämä kaikki vaikuttaa kuljetuksen kokonaiskestoaikaan. Tunnelimääräykset myös vaikuttavat reititykseen eli vaarallisten aineiden osalta ne on huomioitava kuljetusajan kestoon vaikuttavina tekijöinä.
  • Ajoneuvoa koskevat valvontamääräykset (ADR 8.4) asettavat vaatimuksia ajoneuvon pysäköinnille eli kuljettajan tauko- ja yöpymispaikoille.
  • Suuren riskin sisältäville vaarallisille aineille (=HCDG, High Consequence Dangerous Goods) on omia lisämääräyksiä kuljetusturvallisuuden varmistamisen osalta.

Kaiken kaikkiaan vaarallisten aineiden kuljettaminen vaatii myös tuontisuunnassa aikaa, paneutumista, huolellisuutta ja erityisesti ammattitaitoa ja osaamista.

Hyviksi todettujen kuljetusreittienkin käyttämisessä saattaa joskus tulla yllättäen eteen sellaisia yhtäkkisiä kieltoja ja rajoituksia, joiden hallitsemisessa todella kysytään huolintaliikkeen tilanteenhallintaa.

Kuljetusyksikön merkinnät tässä esimerkkikeikassa:

Kappaletavarakuljetuksen oranssikilpi ADR:n mukaisessa maantiekuljetuksessa, kiinnitetään kuljetusyksikön keulaan ja perään:

Kappaletavarakuljetuksen oranssikilpi

UN1748:lle edellytetyt lipukkeet merikuljetuksessa kuljetusyksikön keulaan, perään ja molemmille sivuille. Vaarana hapettavuus (lipuke 5.1) ja ympäristövaarallisuus, merkintälipuke ’kala ja kelo’:

Tämä esimerkki ei pyri olemaan täydellinen esitys, vaan se on yleiskuvaus eräästä vaarallisen aineen kuljetustapahtumasta ja siitä,mitä kaikkea vaarallisen aineen tuontikuljetuskin saattaa sisältää ja millaisia asioita eri osapuolten on huomioitava ja muistettava. Jokainen kuljetustoimeksianto ja sen suorittaminen on ainutlaatuinen, vaikka valmiita prosesseja ja rutiineja onkin olemassa paljon.