Valmistevero yhteisössä

EU:n v. 1993 alussa harmonoidun valmisteverotuksen piiriin kuuluvat alkoholi ja alkoholijuomat, valmistettu tupakka sekä nestemäiset polttoaineet. Valmisteverojärjestelmään kuuluville tuotteille on säädetty yhtenäiset veronmääräytymisperusteet sekä kullekin tuoteryhmälle oma vähimmäisverotaso, jonka jäsenvaltio voi halutessaan ylittää. Harmonoitujen valmisteverojen lisäksi EU:ssa on mahdollista kantaa myös kansallisia valmisteveroja, jos veron kantaminen ei aiheuta rajamuodollisuuksia.

Valmisteverotuksessa otettiin vuoden 2020 lopulla käyttöön Suomi-fi-tunnistus ja Suomi-fi-valtuudet. Valmisteverotuksen EMCS-järjestelmä siirtyi OmaVeroon alkaen 13.2.2023.

Omaveropalvelun aikataulutus:

 • palautushakemukset voi jättää OmaVero-palveluun tammikuusta 2021 alkaen
 • kertaluontoisen vakuuden (entinen yleisvakuutus) voi asettaa ja maksaa Valmisteveroilmoitus- palvelussa 28.12.2020 klo 16:00 asti. Ennakkoilmoituksen ja vakuuden maksamisen voi tehdä OmaVerossa 2.1.2021 alkaen

Myös autoverotusasiat voi hoitaa OmaVero-palvelussa alkaen 1.1.2021.

Valmisteverot maksetaan vuoden 2021 verokausista lähtien samalla oma-aloitteisten verojen viitteellä ja samalle Verohallinnon pankkitilille kuin esimerkiksi arvonlisävero. Uusi viite korviaa aiemman verotuspäätöskohtaisen viitteen. Aikaisempia viitteitä tai tilinumeroita ei pidä käyttää, maksu ei välttämättä tule perille ja silloin verolle kertyy viivästyskorkoa. Lisää tietoja ja käytännön ohjeita löytyy verohallinnon Internet-sivuilta ja Omaverosta. Samoilta nettisivuilta löytyvät mm. tavarakohtaiset valmisteveroperusteet. Internet-sivut: www.vero.fi/valmisteverotus. Samoilta sivuilta voi tilata myös valmisteverotuksen uutiskirjeen.

Suomessa kansallisen valmisteveron alaisia tuotteita ovat kivihiili, polttoturve, maakaasu, polttoaineena käytettävä mäntyöljy, sähkö, virvoitusjuomat, juomapakkaukset ja savukepaperi.

Virvoitusjuomien valmisteverotuksen uudistus (astunee voimaan joskus vuonna 2023)

Suomi haluaa muuttaa virvoitusjuomien valmisteverotusta terveysperusteiseen suuntaan, muutos astunee voimaan sen jälkeen, kun Euroopan komissiolta on saatu vahvistus niiden sopimisesta EU:n valtiontukisäännöksiin. Muutoksen mukaan sokeripitoisten juomien virvoitusjuomavero porrastetaan viiteen luokkaan sokeripitoisuuden mukaan, 16, 24, 32, 40 tai 48 senttiä litralta. Sokerittomien juomien vero laskisi nykyisestä 13 sentistä yhdeksään senttiin litralta. Lisää tietoja hallituksen esitys HE280/2022.

Öljynsuojamaksun kerääminen loppuu 1.1.2023, jolloin hallituksen esityksen mukaan säädetään uusi laki ympäristövahinkorahastosta  ja sitä vastaavasti muutettaisiin ympäristönsuojelulakia, pelastuslakia, valmisteverotuslakia  ja lakia oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä. Korvausten maksamiseen tarvittavat varat kerätään ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavilta toimijoilta. Kts lisää hallituksen esitys HE183/2022.

Muutoksia tulee alkaen 1.1.2023 myös lämmityskaasun verotukeen, sähköpolttoaineiden verotukseen, tupakkaveroa korotetaan ja jäteveroon tulee muutoksia. Kokonaan uusi kaivosmineraalivero saadaan toivottavasti voimaan alkaen 1.1.2024, jolloin kaivosmineraaliveroa maksettaisiin louhittavan tuotteen painon mukaan. Kaivosmineraalit ovat hopea, koboltti, kromi, kulta, kupari, litium, palladium, platina ja sinkki. Lisää tietoa hallituksen esitys 281/2022.

Valmisteverotuksen säännöksiä sovelletaan myös seuraaviin kansallisiin veroihimme: öljyjätemaksu, öljysuojamaksu ja jätevero. Suomen oma makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmistevero koskee alkoholittomia ja vain vähän alkoholia sisältäviä mehuja, limonadeja, kivennäisvesiä, kahvijuomia ja vettä (vesi enintään viiden litran pakkauksissa).

Öljyjätemaksun kantamisesta luovuttiin alkaen 1.1.2020 ja siihen liittyvät valmisteveroluvat päättyvät automaattisesti ilman asiakkaan toimenpiteitä.

Liittyen sähkösavukkeitten pohja- ja makunesteet todetaan, että myös niistä on maksettava tupakkaveroa vaikka olisivat nikotiinittomia, ohjeistus:

 • kaikista sähkösavukenesteistä pitää maksaa tupakkaveroa. Veroa maksetaan tuotteista. jotka on tarkoitettu käytettäväksi höyrystettynä sähkösavukkeessa joko sellaisenaan tai sekoitettuna muihin nesteisiin
 • veroa maksetaan nikotiinittomista valmisnesteistä, pohjanesteistä ( kuten propyleeniglykoli PG ja kasvisglyseroli VG tai näiden yhdistelmä ) sekä makunesteistä
 • nikotiinittomista pohja- ja makunesteistä maksetaan vero, jos ne on tarkoitettu käytettäväksi sähkösavukenesteinä
 • vero määräytyy tupakkaverotaulukon mukaan
 • verovelvollisia ovat esimerkiksi sähkösavukenesteiden valmistajat, maahantuojat ja vähittäismyyjät

Hallitus on tehnyt eduskunnalle lakiesityksen laeiksi makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain sekä eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain 3§:n ja liitteen muuttamisesta. Lakiehdotuksen mukaan jäätelön ja makeisten valmisteverosta luovutaan sekä virvoitusjuomaveron piiristä poistetaan maustamattomat kasvipohjaiset maitoa korvaavat juomat sekä jääpalat. Muutos astui voimaan 1.1.2017 alkaen yhtenä perusteena mm. se, ettei Euroopan Unioni erittäin todennäköisesti olisi hyväksynyt makeisten ja jäätelön valmisteveroamme.Samanaikaisesti poistetaan juomapakkausten valmisteveron piiristä poistetaan maustamattomien kasvipohjaisten maitoa korvaavien juomien ja jääpalojen pakkaukset. Tupakasta maksettavan valmisteveron piiriin lisätään sähkösavukkeissa käytettävät nesteet koskien sekä nikotiinipitoisia että nikotiinittomia. Alkaen 1.1.2017 valmisteverotus ja autoverotus siirrettiin verohallinnolle. Tullilaitokselle jäi kuitenkin autoverotusta koskevia valvontatehtäviä ja rikostutkinta. Lisäksi tulli vastaa Euroopan Unionin ulkopuolelta maahantuotavien valmisteveronalaisten tuotteitten verotuksesta tietyissä tilanteissa kuten esimerkiksi valmisteverorekisteröimättömät maahantuojat.

Alkaen vuodesta 2024 ns. nikotiinipusseista on maksettava valmisteveroa. Tupakkaveroon lisätään uusi savuttomien nikotiinituotteitten tuoteryhmä, joka kattaa nikotiinipussit ja markkinoille mahdollisesti myöhemmin tulevat vastaavat tuotteet. Kyseisistä tuotteista pitää maksaa arvoveroa sovittua prosenttimäärää sen vähittäismyyntihinnasta sekä yksikköveroa sen painon mukaan.

Valmisteverotuksen kehitysnäkymät Suomessa

Valmisteverotuksen vastuun siirryttyä 1.1.2017 lähtökohtana oli valmisteverotuksen menettelyjen ja määräaikojen yhtenäistäminen verohallinnon hallitsemien muiden verojen menettelyjen kanssa. Itse verotuksen aineellinen sisältö, joka johtuu osittain myös EU:sta on tarkoitus pitää ennallaan. Asiakasta on tarkoitus palvella yhtenä kokonaisuutena tehokkaammin ja paremmin, kuten:

 • kaikki asiakkaan verotustiedot yhdessä paikassa
 • verotustiedot myös asiakkaan nähtävillä OmaVero-palvelussa
 • sähköiset asiointikanavat kattavat kaikki asiakkaan tarpeet
 • sähköisyysaste pysyy samana tai nousee
 • verottomien siirtojen valvontajärjestelmä EMCS ( Excise Movement and Control System ) on tarkoitus ottaa käyttöön Verohallinnon tietojärjestelmässä vuonna 2022
 • varsinaisia menettelymuutoksia ei ole tarkoitus toteuttaa
 • valmisteverotuksesta tulee oma-aloitteinen vero arvonlisäveron tapaan
 • veroilmoitukseen ei enää anneta verotuspäätöstä kuin poikkeustilanteissa
 • verotusmenettelystä, seuraamusmaksuista ja muutoksenhausta säädettäisiin oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetussa laissa, valmisteverotuksen erityismenettelyt kuitenkin jäävät valmisteverotuslakiin
 • veroilmoituksen oma-aloitteinen korjaaminen helpottuu ja nopeutuu

Ehkä asiakkaan kannalta merkittävä muutos on veroilmoittamisen ja maksamisen määräaikojen muuttuminen:

 • säännöllisesti verovelvolliset eli nykyiset verokausi-ilmoittajat ilmoittaisivat ja maksaisivat valmisteverot verokautta seuraavan toisen kuukauden 12:pään mennessä
 • satunnaisten ilmoittajien olisi annettava ilmoitukset kalenterikuukauden pituiselta verokaudelta

Tuotteiden veronalaisuus

Yhteisön yhtenäisen valmisteverojärjestelmän mukaan tuotteet verotetaan siinä jäsenvaltiossa, jossa ne kulutetaan. Tämän vuoksi on luotu väliaikainen valmisteverottomuusjärjestelmä, jossa tuotteita voidaan verottomasti valmistaa, jalostaa ja varastoida sekä siirtää verottomasti jäsenvaltion alueella tai jäsenvaltioiden välillä.

Väliaikaisesti valmisteverottomia ovat myös yhteisön ulkopuolelta tuotavat tuotteet silloin, kun ne on tuotu yhteisöön sisäiseen jalostukseen tai ovat tullivarastointimenettelyssä. Valmisteveron alaisilla tuotteilla liiketoimintaa harjoittavien on haettava valmisteverolaissa tarkoitettua lupaa valtuutettuna varastonpitäjänä toimimiseen tai lupaa verottoman varaston pitämiseen sekä lupaa rekisteröitynä elinkeinonharjoittajana toimimiseen.

Jos rekisteröimätön tuoja tuo maahan toisesta EU-maasta valmisveron alaisia tuotteita menettely on seuraava toivotulla tavalla toimien:

 1. Ennen tavaran saapumista (mieluiten ennen sen lähettämistä) tuoja käy Suomessa lähimmässä tullilaitoksen valmisteverotoimipisteessä ja tekee alustavan valmisteveroilmoituksen esim. laskua, proformalaskua tai muuta asiakirjaa vastaan.
 2. Samalla tuoja maksaa tullille maksettavaksi tulevat valmisteverot ja saa tuoja myös kertavalmisteveronumeron, jota monet toisissa EU-maissa toimivat toimittajat vaativat ennen harmonoidun valmisteveron alaisen tavaran toimittamista.
 3. Kun tavara on saapunut Suomeen tuoja tilittää saapumisen samaan tullitoimipaikkaan ja valmisteverotus vahvistetaan lopullisesti. Mikäli kyseessä on Suomen kansallisen valmisteveron mukainen tavara toimittajat EU-maissa eivät yleensä vaadi mitään näyttöjä veron maksamisesta.

Verovelvolliset

Verovelvollisia ovat elinkeinonharjoittajat, valtuutetut varastonpitäjät sekä muut maahantuojat siitä riippumatta, onko lähtömaan mahdollinen valmistevero maksettu vai ei.

Rekisteröity elinkeinonharjoittaja saa vastaanottaa toisesta jäsenvaltiosta tuotteita väliaikaisesti valmisteverottomana tai tuoda niitä yhteisön ulkopuolelta.

Valtuutetulla varastonpitäjällä on oikeus valmistaa, jalostaa, varastoida, vastaanottaa ja lähettää valmisteveron alaisia tuotteita väliaikaisesti valmisteverottomina. Toiminnan on tapahduttava verottomassa varastossa. Varastoimisoikeus koskee yhteisön ulkopuolelta tuotuja, Suomessa tai toisessa jäsenvaltiossa olevasta verottomasta varastosta siirrettyjä tuotteita.

Luvan valtuutettuna varastonpitäjänä toimimiseen myöntää Tulli samalla
myös vahvistaen ehdot, joita luvansaajan on noudatettava. Myönnetty lupa
voidaan myös peruuttaa.

Valtuutetun varastonpitäjän on asetettava vakuus, joka kattaa tuotteiden siirtämisestä aiheutuvat riskit. Lisäksi valtuutetun varastonpitäjän on annettava vakuus valmisteverojen suorittamisesta. Myös rekisteröidyn elinkeinonharjoittajan on annettava vakuus valmisteverojen suorittamisesta. Vakuudet ovat yleensä pysyviä pankkitakauksia.

Alkoholin ja muiden valmisteveron alaisten tuotteitten etämyynti Suomeen

Verohallinto antoi 17.4.2020 (VH/82/00.0100/2020) uudet ohjeet valmisteveron alaisten tuotteitten etämyynnistä Suomeen. Ohjeella pyritään poistamaan etämyynnin ongelmia, joita usein on esiintynyt varsinkin alkoholijuomien kyseessä ollen. Poistaako uusi ohjeistus tulkinnanvaraisuuden on tämän kirjoittajan mielestä epävarmaa. Ohjeet lyhennettyinä:

Myyjä on velvollinen suorittamaan valmisteverot Suomeen myydessään tänne etämyyntinä valmisteveron alaisia tuotteita ja uusi ohjeistus haluaa selventää, milloin on kyse valmisteverotuslaissa tarkoitetusta etämyynnistä. Ohjeistus koskee vain valmisteveroa, ei esim. arvonlisäveroa, josta on omat säännökset verohallinnon ohjeissa koskien kaukomyyntiä.

Valmisteverotuksessa etämyyjä voi nimetä itselleen veroedustajan, jolla tarkoitetaan sellaista Suomeen sijoittautunutta henkilöä, jonka etämyyjä on nimennyt ja jonka Verohallinto on hyväksynyt suorittamaan valmisteverot etämyyjän puolesta Suomessa vastaanotetuista tuotteista. Verovelvollinen on etämyyjä. Jos etämyyjällä on Suomessa hyväksytty veroedustaja on tämä etämyyjän sijasta verovelvollinen. Yksityishenkilö voi eräissä tilanteissa hankkia toisessa jäsenvaltiossa verotettuja valmisteveron alaisia tuotteita myös siten, että myyjän ei katsota myyvän tuotteita etämyyntinä (TÄSSÄ VAARALLINEN TULKINTALOUKKU ). Tällaisessa ns. etäostossa yksityishenkilö muuten kuin matkustajatuomisena tai etämyyntinä hankkii toisesta jäsenvaltiosta omaan käyttöönsä valmisteveron alaisia tuotteita. jotka kuljettaa maahan joko toinen yksityishenkilö tai elinkeinonharjoittaja.  Etäoston tehnyt yksityishenkilö on verovelvollinen hankkimistaan tuotteista. MYÖS TUOTTEITTEN KULJETUKSEEN OSALLISTUNUT SEKÄ TUOTTEITA SUOMESSA HALLUSSAAN PITÄVÄ OVAT VASTUUSSA YKSITYISHENKILÖN SUORITETTAVASTA VEROSTA KUIN OMASTA VEROSTAAN.

Etämyynti on myyntiä yksityishenkilölle, josta on kyse, kun Suomessa asuva yksityishenkilö ostaa toisessa , jäsenvaltiossa kulutukseen luovutettuja valmisteveron alaisia tuotteita, jotka etämyyjä tai joku tämän puolesta lähettää tai kuljettaa Suomeen. Myyjä on velvollinen suorittamaan valmisteverot Suomeen etämyyntinä toimittamistaan tuotteista. Yksityishenkilö voi tilata valmisteverotettavia tuotteita esimerkiksi verkkokaupasta, sähköpostilla tai puhelimitse. Etämyynnistä ei ole kysymys, jos tuotteet on ostanut elinkeinonharjoittaja esimerkiksi osakeyhtiö, kommandiittiyhtiö tai yksityinen elinkeinonharjoittaja, jolloin verovelvollinen on suomalainen ostaja.

Etämyynti koskee vain toisesta EU:n jäsenvaltiosta Suomeen kulutukseen myytäviä tuotteita.

Etämyynnistä ratkaisevaa on valmisteverotuksen kannalta se, kuka järjestää kuljetuksen Suomeen tai kuka järjestää kuljetuksen Suomeen myyjän puolesta. ETÄMYYNNIISTÄ ON AINA KYSE SILLOIN, KUN MYYJÄ JOLLAKIN TAVOIN OSALLISTUU TUOTTEITTEN LÄHETTÄMISEEN, KULJETTAMISEEN TAI KULJETUKSEN JÄRJESTÄMISEEN. Osallistuminen on käsitettävä laajimmassa mahdollisessa muodossa, riittää esimerkiksi, että myyjän Internetsivuilla tarjotaan useampia kuljetusvaihtoehtoja, joista ostaja valitsee mieleisensä.

Etämyyjän, jolla ei ole Suomessa veroedustajaa, on ennen yhdenmukaistetun valmisteveron alaisten tuotteitten lähettämistä toisessa jäsenvaltiossa Suomeen annettava verohallinnolle ilmoitus tuotteista ja annettava vakuus valmisteverojen suorittamisesta. Etämyyjä voi antaa ennakkoilmoituksen ja asettaa vakuuden Verohallinnon lomakkeella 1350. Vakuuden asettamiseksi etämyyjä tarvitsee suomalaisen y-tunnuksen, jonka saa esimerkiksi rekisteröitymällä Suomeen arvonlisäverovelvolliseksi. Myös ns. ulkomaalaisrekisteröinti riittää. Etämyyjän on annettava veroilmoitus Verohallinnolle neljän arkipäivän kuluessa ja maksettava vero kymmenen arkipäivän kuluessa siitä, kun tuotteet on vastaanotettu Suomessa vastaanottopäivä mukaan lukien.

Etäostossa, jolloin siis myyjä ei pienimmässäkään määrin osallistu tai ehdottele kuljetuksen järjestämistä verovelvollinen on tuotteet tilannut yksityishenkilö. Tällöin ostaja tekee tarvittavat veroilmoitukset, antaa tarvittavat vakuudet ja maksaa valmisteverot.

Suomessa rekisteröityjen tuojien ja viejien valmisteverotuksesta vastaa verohallinto. Valmisteverotuksessakin otettiin 1.10.2020 alkaen Suomi.fi-tunnistus ja Suomi.fi-valtuudet. Valtuuksia tarvitaan mm.:

 • valmisteveroilmoituspalvelussa
 • valmisteverotuksen tuensaajarekisterissä (VATU)
 • OmaVero-palvelussa

Vuoden 2021 alusta valmisteverotuksen ilmoittamisen ja maksamisen määräaika pitenee nykyisestä ja valmisteverot muuttuvat oma-aloitteisiksi veroiksi arvonlisäveron tapaan. Tällöin:

 • asiakas antaa valmisteveroilmoituksen ja maksaa veron OmaVerossa
 • veroilmoitusta ei enää vahvisteta Verohallinnon päätöksellä
 • asiakas saa valmisteverolupa-asiat, rekisteröitymiset, oikaisuvaatimukset ja ennakkoratkaisuhakemukset vireille OmaVerossa
 • myös palautushakemukset ja maksujärjestelypyynnön voi tehdä OmaVerossa

Veron kantaminen

Tullauksen yhteydessä valmisteveroa kannetaan enää ainoastaan siinä poikkeustapauksessa, että maahantuoja on rekisteröimätön elinkeinonharjoittaja. Valmistevero on tällöin suoritettava ennen tuotteiden luovuttamista vapaaseen liikkeeseen.

Valtuutetulle varastonpitäjälle määrätään vero niistä tuotteista, jotka on kalenterikuukauden aikana luovutettu kulutukseen verottomasta varastosta. Rekisteröidylle elinkeinonharjoittajalle vero määrätään kunkin kalenterikuukauden aikana vastaanotetuista tuotteista. Muille verovelvollisille vero määrätään niistä tuotteista, jotka kulloinkin on vastaanotettu. Muuttuu 2021, kts. edellä.

Valtuutetun varastonpitäjän ja rekisteröidyn elinkeinonharjoittajan on annettava veroilmoitus kultakin kalenterikuukauden mittaiselta verokaudelta viimeistään seuraavan kuukauden 18. päivänä ja suoritettava vero ko. kuukauden 27. päivään mennessä. Rekisteröimättömän elinkeinonharjoittajan ja muiden verovelvollisten on annettava veroilmoitus ja suoritettava valmistevero kolmen arkipäivän kuluessa tuotteiden vastaanottamisesta.