Satama

Satama on kuljetusketjun solmu, joka yhdistää maa- ja meriliikenteen. Satamassa on lukuisia toimijoita, jotka yhdessä vaikuttavat sataman toimintaan.

Johdanto: Osion johdantoesitys (Google Slides). Englanninkielinen versio.

Satamalaitokset hallinnoivat satamaa. Ne ovat yleensä kuntien omistamia osakeyhtiöitä, mutta Suomessa on myös yksityisiä satamia. Satamalaitoksen tehtävänä on rakentaa satama-alueelle tehokas infrastruktuuri (esim. laiturit, varastoalueet, tietoliikenneyhteydet, maantiet ja rautatiet), joka luo satamassa toimiville yrityksille hyvät edellytykset tuottaa asiakkailleen laadukkaita logistiikkapalveluja.

Satamalaitos perii satamassa toimijoilta useita erityyppisiä maksuja, kuten satamamaksua, matkustajamaksua, tavaramaksuja, alusten irrotus- ja kiinnitysmaksuja, vesimaksuja ja jätevesimaksuja, satamaluotsausmaksuja, varastointimaksuja ja vuokria.

Satamaoperaattori on ahtaustoimintoihin erikoistunut logistiikkatoimija. Satamaoperaattorin tehtäviin kuuluu tavaroiden ja kuljetusyksiköiden lastaus ja kiinnitys aluksiin tai muihin kuljetusvälineisiin ja purkaus aluksista tai muista kuljetusvälineistä sekä muunlainen tavarankäsittely satama-alueen sisäpuolella.

Satamassa toimivat lisäksi varustamot ja maaliikenneyhtiöt. Satamassa kulkee myös laivaajia, tavaran vastaanottajia ja matkustajia. Lisäksi satamassa on lukuisa määrä muita palvelujentuottajia kuten laivanselvittäjiä, jotka toimivat varustamoiden apuna laivaan ja lastiin liittyvässä dokumentaatiossa, ja huolitsijoita, jotka auttavat lastin maakuljetuksissa ja dokumentoinneissa. Muita toimijoita satamassa ovat muun muassa merenkulku- ja ympäristöviranomaiset, rajavartiosto ja poliisi, luotsaus- ja jäänmurtopalveluiden tarjoajat, laivamuonittajat sekä polttoaine-, huolto- ja hinauspalveluiden tarjoajat.

Satamassa on myös iso joukko huolto- ja korjausyrityksiä sekä konttisatamissa toimii yksi tai useampi ns. konttidepot, joka ottaa vastaan ja huoltaa satamaan saapuvat kontit ja ilmoittaa niiden sijainnin ja kunnon omistajalle ja tekee tarvittaessa kunnostustöitä. Jätteidenkuljetusyritykset hoitavat kiinteät ja nestemäiset jätteet. Lisäksi satamassa toimii merimiehiä varten usein merimieskirkko ja merimiespalvelutoimisto.

Viranomaiset, kuten Väylävirasto ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficom tekevät tarkastusta ja valvontaa aluksille ja vastaavat väylien kunnosta ja merkitsemisestä. Rajavartiosto, poliisi ja ympäristöviranomaiset tarkkailevat osaltaan satamassa tapahtuvan toiminnan laillisuutta sekä huolehtivat mm. rikollisuuden vastaisista toimista. Tulli kerää varustamoilta väylämaksuja ja lästimaksua.