Tuotannon layout

Tuotannon layoutilla tarkoitetaan sitä, miten tuotantotila on järjestetty: miten laitteet, työpisteet, kulkureitit, varastot ja muut tarvittavat asiat on sijoiteltu tehtaaseen. Tuotannon layoutiin sitoutuu usein aikaa, työtä ja rahaa eikä layoutin muuttaminen ole helppoa. Layoutilla on kuitenkin suuri merkitys tuotannon sujuvuuden ja tehokkuuden kannalta. Layout-päätökset ovat siis tärkeitä tuotannon kannalta.

Hyvä tuotannon layout:

  • on turvallinen työntekijöille ja mahdollisille vierailijoille
  • on organisoitu siten, että materiaalivirta on mahdollisimman tehokas: materiaaleja ja tuotteita ei kuljetella pitkiä matkoja eikä edestakaisin. Usein suora tai U:n muotoinen päämateriaalivirta on tehokas.
  • minimoi tuotteen läpäisyajan
  • minimoi työntekijöiden turhan liikkeen
  • auttaa tuottamaan hyvää laatua
  • hyödyntää käytettävissä olevan tilan tehokkaasti.

Prosessilähtöiset ja tuotelähtöiset layoutit

Layouttyypit voidaan jakaa prosessilähtöisiin ja tuotelähtöisiin layouteihin.

Prosessilähtöisessä eli funktionaalisissa layouteissa samat toiminnot on ryhmitelty yhteen: esimerkiksi sorvaus, hitsaus, muoviosien valmistus, kokoonpano ja pakkaus ovat omia osastojaan. Tällainen layout sallii laajan erilaisen tuotekirjon, mutta vaatii paljon ohjausta koska materiaalivirrat ovat monimutkaiset ja tästä syystä läpäisyajat usein pitkiä.

Tuotelähtöinen layout on suunniteltu päätuotteiden luonnollisen valmistusjärjestyksen mukaan. Etenkin pienivolyymiseen tuotantoon sopiva ratkaisu on usein solutuotanto, jossa yksi solu sisältää tuotteen tai puolivalmisteen tekemiseen vaaditut toiminnot.

Tuotantolinja on myös tuotelähtöinen layout. Linja voi olla pakkotahtinen kuten esimerkiksi autotehtaassa, tai vapaatahtinen, jossa tuotanto on järjestetty linjamaisesti mutta materiaalin siirtyminen työpisteestä toiseen ei ole pakkotahtista. Pakkotahtinen linja soveltuu suurille tuotantovolyymeille samankaltaista tuotetta, ja se on mahdollista kehittää hyvin tehokkaaksi. Se on kuitenkin joustamaton erilaisille tuotteille. Vapaatahtinen linja sallii suuremman vaihtelun tuotteissa.

Tuotanto voidaan myös organisoida linjan tapaan joustavammaksi, virtautetuksi tuotannoksi. Tämä sallii kiinteää linjaa suuremman vaihtelun tuotteissa ja lisää täten joustavuutta etenkin tilanteissa, jossa valmistetaan isoa määrää variaatioita pienehköjä volyymejä.

Käytännössä tuotanto voi olla myös yhdistelmä eri layout-tyyppejä, etenkin jos tuotanto on monivaiheinen. Esimerkkinä tästä on solutuotanto ja/tai funktionaalinen tuotanto komponenteille ja niiden kokoonpano tuotantolinjalla.

Tuotannon layoutia kehitettäessä hyvä lähtökohta on piirtää auki tuotannon nykyiset materiaalivirrat sekä ihmisten liikkeet (n.s spagettikaavio joka kuvaa materiaalin ja ihmisten liikettä). Käytännössä hyväksi havaittu analyysikeino on rakentaa kolmiulotteisia pienoismalleja layout-vaihtoehdoista. Isompien investointien kanssa tietokoneavusteinen kolmiulotteinen simulointimalli voi tuoda lisäymmärrystä layoutin toimivuuteen, etenkin jos mallilla voidaan toteuttaa erilaisia skenaarioita nykyistä kysyntää ja mahdollista tulevaa kysyntää hyödyntäen. Tällaisten simulaatiomallien toteutuskustannus on tullut viime vuosina alas, ja ne voivat olla käypä vaihtoehto jo pienemmissäkin projekteissa.