Pakkaaminen ja pakkausten merkinnät

Vaarallisten aineiden pakkaamisessa on oikeastaan vain yksi tärkeä perussääntö, johon koko toiminta nojautuu:

Pakkauksen on kestettävä sisältämänsä aine ja tavara ja suojeltava sitä kaikissa normaaleissa kuljetusolosuhteissa.

Tämän toteutuminen varmistetaan noudatettaessa pakkausmääräyksiä, jotka perustuvat YK:n asiantuntijoiden suosituksiin UN Orange Book’issa eli oranssikirjassa, mallisääntömääräyksissä. Jokaisen kuljetusmuodon määräyksissä on erityinen pakkausmääräysosio, YK-numerokohtainen aineluettelon perusteella, joka perustuu tähän oranssikirjaan eli mallisääntömääräyksiin.

Säiliömääräykset ja säännökset säiliökuljetuksista ovat aivan erilliset, tässä materiaalissa ei puututa niihin ollenkaan.

Pakkaustyyppejä on lukuisia ja teollisuus tuottaa koko ajan paitsi uusia materiaaleja, myös uusia pakkaustyyppejä, mutta kaikkien niiden täytyy soveltua YK-tyyppihyväksyntä-määräysten piiriin, että niitä voidaan käyttää vaarallisia aineita kuljetettaessa.

Pääsääntönä voidaan sanoa, että vaarallisen aineen kuljetuspakkauksen on oltava YK-eli UN-tyyppihyväksytty ja sen on sovelluttava koko kuljetusreitin kaikkiin kuljetusmuotoihin normaaleissa kuljetusolosuhteissa.

Päällelastaus kuljetuspakkausten päälle on sallittua, mikäli kuljetuspakkaus on siihen suunniteltu ja määrärajoituksia noudatetaan, eikä pakkauksen päälle koskaan kasata liikaa painoa. Kuljetusturvallisuus on taattava riittävällä tavaran ja koko kuorman tuennalla ja sidonnalla siten, että tavara ei pääse liikkumaan kuljetusyksikössä ja sen kuormatilassa missään kuljetuksen vaiheessa, jolloin vaara kuljetuspakkauksen vaurioitumisesta tulisi ilmeiseksi. Nesteet alle ja kiinteät aineet päälle on myös yksi perussääntö, jota voi aina noudattaa muistisääntönä.

Paletoidulle eli lavoitetulle tuotteelle ja tavaralle on huolehdittava painopisteen sijoittumisesta riittävän alas, ettei kuorman liikkumisesta kuljetuksen aikana muodostu ongelmaa missään vaiheessa. Säkkitavaran paletoinnissa on erityistä huomiota kiinnitettävä koko säkkilavan koossa pysymiseen ja säkkien lavaan kiinnittämiseen ja niiden suojaamiseen riittävällä suojamateriaalilla. Erityisten pakkaustyyppien, kuten esimerkiksi isojen IBC-pakkausten kuljettamisessa on huolehdittava erilaisten pakkausten yhteiden turvallisuudesta ja hanojen, venttiilien ja sulkimien, pakkausten korkkien yms. oikeasta ja tiiviistä sulkemisesta ja sulkemisen varmistamisesta. Sinetöinti on yksi kätevä varmistamistapa.

IBC= Intermediate Bulk Container.

Joissain tapauksissa kuljetuspakkausten YK-tyyppihyväksyntävaatimuksesta voidaan poiketa, ja silloin puhutaan Rajoitettujen Määrien Kuljettamisesta (= Limited Quantity, LTD QTY, LQ) tai Poikkeusmäärien kuljettamisesta (= Excepted Quantity, EQ).

Rajoitettuja määriä eli niiden määräysten mukaisesti yhdistelmäpakattua vaarallista ainetta ei tarvitse kuljettaa YK-tyyppihyväksytyssä pakkauksessa, vaan riittää, että pakkaus on riittävän luja sovellettavan kuljetusmuodon käsittelyn kestämiseksi. Hyvä peukalosääntö muistettavaksi: yleensä rajoitetun määrän mukainen yhdistelmäpakkaus eli laatikko, jossa yksittäisiä määräkokoisia sisäpakkauksia on sijoitettuna, ei saa painaa yli 30 kg:a tai kutistekalvotettuna alustallaan tavaraerä ei saa painaa yli 20 kg:a.

Poikkeusmäärien kuljettamiseen on sitten aivan omat pakkausmääräykset, joita on noudatettava, mikäli sitä pakkaustapaa halutaan ja kyetään soveltamaan tietylle luokitellulle vaaralliselle aineelle. Nämä molemmat pakkaustavat ovat ainekohtaisesti sovellettavissa vain, mikäli sovellettavan kuljetusmääräyksen aineluettelossa on siihen mahdollisuus annettu ja määräyksiä on aina noudatettava tiukimman kuljetusmääräyksen mukaan, jota kuljetuksessa sovelletaan.

Tyyppihyväksytty pakkaus on aina merkitty erityisellä UN-koodilla, josta ilmenee mm. pakkauksen tyyppi ja se, millaiselle aineelle esim. pakkausryhmän vaatimukset huomioiden, pakkaus soveltuu. Koodista ilmenee myös pakkauksen valmistusajankohta, jonka perusteella voidaan selvittää, onko pakkaus vielä kuljetukseen soveltuva.

Peukalosääntönä on ihan hyvä muistaa, että esimerkiksi muovinen kuljetuspakkaus, kanisteri,  on yleensä enintään viiden vuoden ajan valmistuksestaan vaaralliselle aineelle soveltuva kuljetuspakkaus. Tästä on ainekohtaisia poikkeuksia, eli aika voi olla lyhyempikin.

Tyyppihyväksyntä

Tyyppihyväksyntämerkintä on maalattu, painettu tai meistetty pakkaukseen, riippuen pakkauksen materiaalista.

Merkintä alkaa UN-merkillä, jossa ovat kirjaimet U ja N päällekkäin ja ne on ympyröity, paitsi meistämällä pakkaukseen tehty pakkaustunnus saadaan merkitä vain isoin U ja N kirjaimin.

Esimerkki tyyppihyväksyntämerkinnästä

1A1 tynnyri, teräksinenn kiinteä pääty, pakkaustyyppi tarkennuksineen
Y pakkausryhmä, voi olla x, y tai z (X pakkausryhmille I, II tai III, Y pakkausryhmille II tai III, Z pakkausryhmälle III)
1.2 suhteellinen tiheys, jolle nestepakkaus on testattu
160 koepaine kPa
14 valmistusvuosi (tässä 2014)
NL valmistusmaa, tässä Alankomaat eli Hollanti
BO123 valmistajan tunnus

Varoituslipuke ja -merkintä

Vaarallisen aineen kuljetuspakkauksesta tulee löytyä aina vähintään luokkakohtainen varoituslipuke eli luokkalipuke kokoa 100 x 100 mm ja 12mm:n kokoisella fontilla varoitusmerkintänä YK-numero, jossa kirjaimet UN ovat edessä.

Tarvittaessa lipukkeina kollista tulee löytyä kaikki ne lisävaaraakin kuvaavat varoituslipukkeet, milloin ne aineen luokitukseen liittyvät. Käsittelylipukkeitakaan ei sovi unohtaa, esim. suuntanuolia tai päällelastauskieltoa.

Hyvä peukalosääntö muistaa on myös se, että merikuljetus edellyttää aina kuljetuspakkaukseen lisättäväksi merkintänä myös englanninkielistä kuljetusnimeä eli Proper Shipping Name’a.

Luokkakohtaiset varoituslipukkeet löytyvät omalta sivultaan.

YK-numero ja kuljetusnimi

Eri kuljetusmuodoissa on vaatimuksia sille, onko ainenimi eli kuljetusnimi YK-numeroineen esiinnyttävä myöskin kuljetuspakkauksessa varoituslipukkeen lisäksi ja millä kielellä se on pakkaukseen kirjoitettava.

Maantiekuljetuksen ADR-määräykset edellyttävät varoituslipukkeen lisäksi lisättäväksi vain varoitusmerkinnän eli YK-numeron, mutta merikuljetuksen IMDG-säännöstö edellyttää näkyviin sekä UN-numeron että englanninkielisen aine- eli kuljetusnimen (PSN, Proper Shipping Name).

Ilmakuljetus IATA-DGR:n mukaisesti edellyttää sekä UN-numeron että englanninkielisen aine- eli kuljetusnimen, ja lisäksi on vielä joitakin aivan erityisiä ja omia lisävaatimuksia pakkauksiin tulevista tiedoista. Varoitusmerkinnän eli YK-numeron ja kuljetusnimen kuljetuspakkauksessa on oltava kooltaan vähintään 12mm. Merkintöjen on oltava riittävän selviä ja näkyvissä, vaikka kuljetuspakkauksissa olisi myös erilaisia tuote- ja/tai osoitelipukkeita. Osoite- ja käsittelylipukkeilla ei saa koskaan peittää kuljetuksen varoituslipukkeita ja merkintöjä kuljetuspakkauksessa.

Mikäli yksittäiset vaarallisen aineen varoituslipukkeet ja -merkinnät eivät näy läpi lavalle pakatusta, paletoidusta ja muovitetusta tai pahvilla peitetystä tavarasta eli kuljetuskolliin pakatuista yksittäisistä pakkauslaatikoista tai astioista, on merkinnät ja varoituslipukkeet niistä kahdennettava myös paletin päälle ja lisättävä merkintä ”LISÄPÄÄLLYS/OVERPACK”. Varoituslipukkeiden ja -merkintöjen näkyvyyteen on aina kiinnitettävä erityistä huomiota ja yli 450 kg:n lavoille merkinnät ja lipukkeet on aina oltava vähintään vastakkaisilla sivuilla.

Rajoitetut määrät

Rajoitettujen määrien menettelyä (= Limited Quantity, LTD QTY, LQ, limmarit) sovellettaessa maantie- ja merikuljetuksissa korvataan luokkakohtainen varoituslipuke erityisellä mustakulmamerkinnällä.

Tämä pakkausmerkintä kertoo, että aine on pakattu sellaiseen yhdistelmäpakkaukseen, jossa yksittäinen sisäpakkaus on määräysten mukaisesti pieni, eikä koko pakkauksen paino/tilavuus ylitä suurinta sallittua määrää. Peukalosääntö: yhdistelmäpakkaus, suurin sallittu paino 30 kg laatikolle ja 20 kg kutistekalvotettuna alustalle pakatulle tavaralle.

ADR:n aineluettelossa on määritelty lähes jokaiselle YK-numerolle erillinen raja-arvo eli suurin sallittu yksittäisen sisäpakkauksen koko, jos tätä sääntöä voidaan soveltaa. Koodina on nolla ( 0 ) silloin, kun sääntöä ei voi eikä saa soveltaa.

Myös IMDG-koodista tämä LQ-tieto aineluettelosta ja YK-numerokohtaisesti löytyy. Ilmakuljetuksessakin IATA-DGR:n mukaisesti vastaava käytäntö on käytössä ja siellä sitten lasketaan myös erityinen Q-arvo, jolla aineiden yhteenpakkaussääntöjen soveltuvuus tarkistetaan laskennallisesti.

Rajoitetun määrän mukaisesti pakatun vaarallisen aineen varsinainen vaaraominaisuus ei katoa mihinkään, mutta vaaran aste eli riski kuljetuksessa minimoidaan oikein sovellettavalla ja turvallisella pakkaustekniikalla.

Poikkeusmäärät

Poikkeusmäärien menettelyä (= Excepted Quantity, EQ) sovellettaessa maantie-, meri- tai ilmakuljetuksissa korvataan luokkakohtainen pakkauksen varoituslipuke erityisellä EQ-lipukkeella:

* = luokkanumero eli lipukkeen numero (numerot)
** = lähettäjän tai vastaanottajan nimi, jollei tieto näy muuten kollissa

Tämä kertoo samoin kuin rajoitettujen määrienkin tapauksessa, että aine on pakattu sellaiseen yhdistelmäpakkaukseen, jossa sisäpakkaus on määräysten mukaisesti pieni, eikä koko pakkauksen paino/tilavuus ylitä suurinta sallittua määrää. ADR:n aineluettelossa, IMDG-koodissa ja IATA-DGR:n aineluettelossa annetaan jokaiselle YK-numerolle erillinen E-koodi, jonka perusteella sitten löytyvät tiedot siitä, soveltuvatko rajoitettujen määrien pakkausmääräykset ao. aineelle ja miten.. Poikkeusmäärien mukaisesti pakatun vaarallisen aineen varsinainen vaaraominaisuus ei katoa mihinkään, mutta vaaran aste kuljetuksessa eli sen tuottama riski minimoidaan oikealla ja turvallisella pakkaustekniikalla.

Hyvä huomata aina, että mikäli vaarallisen aineen pakkauksia lavoitetaan ja muovitetaan, eivät vaarallisen aineen kuljetuslipukkeet ja merkinnät välttämättä näy enää selvästi läpi. Silloin on sovellettava jo edellä kuvattua lisäpäällysmääräystä ja esimerkiksi yhdistetyssä maantie- ja merikuljetuksessa on merkittävä lavan ulkopinnalle kaikki samat varoituslipukkeet ja varoitusmerkinnät kuten YK-numero ja englanninkielinen aine- eli kuljetusnimi ja lisäksi teksti LISÄPÄÄLLYS/OVERPACK.

Yli 450 L lähetyksissä on lipukkeet ja merkinnät kiinnitettävä vastakkaisille sivuille, mutta yleensäkin on syytä pitää huolta siitä, että lipukkeita ja merkintöjä on riittävästi aina takaamaan lähetysten oikean käsittelyn. Jos lipuke ja merkintä ei näy, siitä ei ole mitään hyötyä, eli varoituslipukkeiden ja -merkintöjen näkyvyys on kuljetuksessa aina tärkein turvatekijä.