Suomen tieverkko

Suomen tieverkko käsittää maantiet, kunnalliset katuverkot ja yksityistiet.

Valtion tieverkon ylläpidosta ja kehittämisestä huolehtii väylistä vastaava virasto, Väylä. Väylä on noin 400 hengen asiantuntijavirasto, joka keskittyy tie-, rata- ja meriliikenteen liikenneverkon suunnitteluun, kehittämiseen ja kunnossapitoon sekä liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Väylä toimii liikennejärjestelmäsuunnittelussa maakuntien liittojen, kuntien, kaupunkiseutujen ja muiden toimijoiden ensisijaisena kumppanina. Teiden alueellisesta kunnossapidosta vastaavat edelleen ELY-keskukset. Väylä huolehtii valtakunnallisen palvelutason toteutumisesta. Päivittäisestä teiden kunnossapidosta huolehtivat kilpailutetut urakoitsijat.

Koko tieverkon pituus on noin 454 000 kilometriä. Tästä yksityis- ja metsäautoteiden osuus on noin 350 000 kilometriä ja kuntien katuverkkojen 26 000 kilometriä. Väylän vastuulla olevien maanteiden yhteispituus on noin 78 000 kilometriä.

Valta- ja kantateitä eli pääteitä on reilut 13 000 kilometriä, josta moottoriteitä hieman yli 700 kilometriä. Suurin osa tiepituudesta, 64 900 kilometriä, on seutu- ja yhdysteitä. Ne edustavat liikenteestä vain runsasta kolmannesta. Kevyen liikenteen väyliä on hieman yli 5000 kilometriä.

Puolet teistä vähäliikenteisiä

Päällystettyjä teitä on n. 65 % teistä eli yhteensä noin 50 000 kilometriä.

Vähäliikenteisellä tieverkolla alimpaan hoitoluokkaan kuuluu noin 41 000 kilometriä tiestöä eli yli puolet koko maanteiden verkosta. Kaikkia näitä teitä ei ole mahdollista pitää hyvässä kunnossa niin, ettei tiestöllä esiintyisi ongelmia vaikeimmissa kelitilanteissa.

Suomen tieverkon valta- ja kantatiet (Liikennevirasto, 2017).
Kymmenen vuoden aikana noin 60 väylähankkeessa on valmistunut lisää kaistoja, raiteita, siltoja, ohikulkuteitä, tunneleita, syvennettyä meriväylää ja sähköistettyä rataa. (Väylä)

Sivun lähde: Väylä.