Vaarallisten aineiden kuljetus

Vaarallinen aine voi olla kemikaali, joka on vaaralliseksi luokiteltua ainetta käyttöturvallisuusmääräysten perusteella ja edellyttää varastoinnissa tiettyjä turvallisuus- ja muita erillistoimia, mutta ei välttämättä vaadi mitään erityishuomiota normaaleissa kuljetusolosuhteissa ollessaan käyttöturvallisuusmääräysten mukaisesti pakattua ja merkittyä. Kemikaaleja on monenlaisia, osa niistä vaarallisia, osa ei. Mikäli jokin aine luokitellaan myös kuljetuksessa vaaralliseksi aineeksi, siihen on suhtauduttava sekä pakkausmerkintöjen että UNNOn edellyttämällä tavalla. Oikein valitulla pakkaamisella voidaan vaarallisen aineen tuottamaa vaaraa vähentää, mutta kokonaan vaaraominaisuutta ei voi poistaa. Myös rajoitetun määrän (LQ, Limited Quantity) tai poikkeusmääräsääntöjen (EQ, Excepted Quantity) mukaisesti pakattu vaarallinen aine on edelleen vaarallista, vaikka määrä yksittäispakkauksessa olisikin pieni. Vaarallista voi olla jätekin, jolloin sitä kutsutaan vaaralliseksi jätteeksi.

Käyttöturvallisuutta ja varastointia säätelevät eri määräykset kuin kuljetusvaarallisuutta. Ympäristövaarallisuus on ominaisuus, joka on huomioitava kaikissa toimissa lisävaarana eli vaaraominaisuutena.

Kemikaali on kemiallinen aine, jonka rakenne tunnetaan; se on yleensä teollisesti valmistettu aine tai seos, joka esiintyy erilaisissa olomuodoissa (nestemäinen, kiinteä, kaasumainen). Sillä on yleensä nimi, joka vastaa sen rakennetta. Vasta kemikaalin ominaisuudet tuottavat tarpeen luokitella jokin aine, aineseos tai ainetta sisältävä esine tai laite vaaralliseksi. Kemiallisen aineen kyky reagoida muiden aineiden kanssa voi myös olla syy sen vaarallisuusluokittelun tarpeeseen, joten kemian alkeet on hyvä hallita myös kuljetustoimissa edes perustasolla. Esimerkiksi voimakkaiden happojen reagointi kuormatilan lattiamateriaalien tai niissä olevien epäpuhtauksien kanssa saattaa tuottaa vuototilanteessa yllätyksiä syntyvien haitallisten ja jopa myrkyllisten kaasujen ja höyryjen muodossa.

Vaarallisiksi aineiksi kuljetuksissa voidaan määritellä eräät kemikaalit, aineet, aineiden seokset, tuotteet, jopa esineet ja laitteet, jotka sisältävät sellaisia yksittäisiä aineita tai aineyhdistelmiä (= seoksia), joiden vaikutus saattaa olla vaarallinen tai haitallinen niiden päästyä kosketuksiin materiaalien, ravintoaineiden, rehujen yms. aineiden kanssa. Myös kuljetuslämpötila saattaa olla merkityksellinen tekijä vaaraominaisuuden huomioimisessa ja vaaran asteen hallinnassa.

Ympäristövaarallisuus on huomioitava aina. Ja tietysti tärkeimpänä: aina, kun erilaiset aineet joutuvat kosketuksiin elävien kudosten kanssa eli niitä kosketettaessa, aineiden joutuessa iholle, niitä hengitettäessä tai niiden joutuessa suuhun ne voivat aiheuttaa erilaisia reaktioita. Siksi kemiallisilta aineilta tulee aina suojautua tarkoituksenmukaisella tavalla, koska niiden aiheuttama reaktio voi olla myös viivästynyt. Allergia-alttius voi lisääntyä, kun tietyille aineille altistutaan usein. Hengitysteitse haitalliset aineet vaikuttavat keuhkoihin, iholle joutuvat saattavat aktivoida kiusallisen ihottuman.

Kemiallisten aineiden vaaraominaisuuksia on siis monia, ja suojaimet pitää valita oikein, ainekohtaisesti ja tilannekohtaisesti. Parasta on poistua vuototilanteesta riittävän nopeasti, että ei turhaan altistu kemialliselle aineelle, se on kuljetusalalla varmasti se tärkein muistettava asia. Vaara-alue on luotettavasti eristettävä ja läheisyydessä työskentelevät ohjattava pois vaara-alueelta. Pelastus- tai vahinkotilanteessakaan ei saa kuitenkaan koskaan laiminlyödä oikeaa suojautumista. Hetken harkinta ennen tilanteeseen reagointia ja toimintaa on tärkeä tehdä aina. Apua on kutsuttava, kun sen tarve todetaan, eli 112 on Suomessa se tärkein puhelinnumero vaarallisen aineen onnettomuudessa ja vuototapahtumassa yleensä.

Esimerkkejä aineiden vaaraominaisuuksista

 • helposti syttyvyys
 • itsesyttyvyys
 • räjähtävyys
 • itsereaktiivisuus yleensä muodostaen uusia yhdisteitä
 • hajoaminen lämpötilan vaikutuksesta
 • polymerisaatio
 • palavuus
 • hapettavuus
 • haihtuvuus, kaasunmuodostus
 • syövyttävyys
 • myrkyllisyys
 • säteilevyys
 • ympäristövaarallisuus

Aineella voi olla yksi tai useitakin vaaraominaisuuksia eli niiden yhdistelmiä. Esimerkiksi seoksilla on tilanne useimmiten tämä, sillä useita vaaraominaisuuksia ilmenee tai muodostuu niiden sisältämien komponenttien puitteissa ja sekoittuessa muihin aineisiin tai epäpuhtauksiin vuototilanteissa. Kuljetusvaarallisuus ilmenee tällaisen aineen vuodon yhteydessä, kun kuljetuspakkaus vaurioituu ja ainetta pääsee vapautumaan kuljetusyksikön kuormatilaan tai suoraan terminaalin tai varaston lattialle tai pihalle. Riski on siis vaarallisen aineen kuljetuksessa aina olemassa ja tunnistettu ja sitä hallitaan nimenomaan kuljetusmääräyksiä noudattamalla. Merkinnät vaarallisen aineen kuljetuspakkauksessa viestittävät tunnistetun riskin. Kuljetuspakkauksen tulee olla ehjä suojatakseen sisältöään ja ympäristöä sisällöltä.

Riski voi vuototapauksissa olla sekä materiaali-, ympäristö- että ihmiseen kohdistuva, siis henkilökohtainen ja siksi siihen tulee aina varustautua oikealla tavalla. Erityisesti kuljetuspakkausten kestävyys, oikea käsittely ja oikeat varoitusmerkinnät ovat avainasemassa näiden riskien hallinnassa. Varoitusmerkinnät on kuljetusketjussa kaikissa pisteissä tunnistettava, vähintään kuljetuspakkausten vaaralipukkeet ja UNNO eli YK-numero, eli niiden viestittämä vaarallisuuden muoto ja aste yleisellä tasolla.

Vaarallisia aineita kuljetetaan nykyisin kaikilla kuljetusmuodoilla: meri-, maantie-, rautatie- ja ilmakuljetuksina. Niitä kulkee ympäristössämme ja ympärillämme jokaisena vuoden päivänä ja aivan kaikkialla, suurina ja pieninä erinä, pakattuna, bulkkina eli irtolastina, säiliöissä, kiinteänä ja nesteenä, raaka-ainemuodossa ja erilaisina kaupallisina valmistuotteina, puolivalmisteina ja valmispakkauksissa, teollisuus- ja kuluttajapakkauksissa, verkkokaupassa.

Vaarallisten aineiden kuljetusmääräykset eroavat käsittely- ja varastointimääräyksistä jonkun verran. Ne kun perustuvat siihen perusasiaan, että jos jotain luokiteltua vaarallista ainetta ylipäätään saa tiellä, rautatiellä, merellä tai ilmassa kuljettaa, niin se pitää sitten pakata, merkitä ja dokumentoida määräysten mukaisesti.

Työtehoseuran ja Logistiikkayritysten liiton VAK-video

VAK-video

 Kuljetusammattilaisen on aina oltava tarkkana, että olosuhteet säilyvät oikeina ja että mahdollisen onnettomuuden kohdatessa kaikki osapuolet osaavat toimia oikein ja tarkoituksenmukaisesti. Oikea reagointi vahinkotilanteessa sisältää oikean suojautumisen ja muiden varoittamisen viipymättä. Vaaranpaikka on ensisijaisesti eristettävä muusta toiminnasta. On pakko hyväksyä, että vahinkoja sattuu vaikka kuinka varovaisia oltaisiin , mutta niistä virheistä pitää myös osata ottaa oppia, ettei sattuisi turhaan samanlaista toista kertaa.

Vaarallisten aineiden kuljetusten suorittaminen turvallisesti vaatii ammattitaitoa, huolellisuutta, vastuuntuntoa ja kehittynyttä riskien hallintaa, turvallisuuskulttuuria yrityksessä kuin yrityksessä. Kuljetusmääräysten noudattaminen kuljetusketjun kaikilla tasoilla, koko henkilöstön piirissä ja yleisen vak-tietoisuuden lisääminen henkilöstön ja asiakaskunnan keskuudessa ja jatkuvan koulutuksen strategia on nykyaikaisen kuljetus-, huolinta- ja logistiikkayrityksen tapa hoitaa omat osansa kaupallisesta ketjusta. Turvallisuustaso on kaikkien osatekijöiden tulos ja vain niin hyvä ja vahva, kuin koko kuljetusketjun heikoin lenkki on.