Vaarallisten aineiden kuljetus

Vaarallinen aine voi olla kemikaali, joka on vaaralliseksi luokiteltua ainetta käyttöturvallisuusmääräysten perusteella ja edellyttää varastoinnissa tiettyjä turvallisuus- ja muita erillistoimia.

Johdanto: Osion johdantoesitys (Google Slides). Englanninkielinen versio.

Se ei välttämättä kuitenkaan vaadi mitään erityishuomiota normaaleissa kuljetusolosuhteissa, kun se on käyttöturvallisuusmääräysten mukaisesti pakattua ja merkittyä. Jos jokin aine luokitellaan myös kuljetuksessa vaaralliseksi aineeksi, siihen on suhtauduttava sekä pakkausmerkintöjen, kuljetusvaroituslipukkeiden että YK-numeronsa edellyttämällä tavalla.

Oikein valitulla pakkaamisella voidaan vaarallisen aineen vaaraominaisuuden tuottamaa vaaraa vähentää, mutta kokonaan vaaraominaisuutta ei voi poistaa. Myös rajoitetun määrän (LQ, Limited Quantity) tai poikkeusmääräsääntöjen (EQ, Excepted Quantity) mukaisesti pakattu vaarallinen aine on edelleen vaarallista, vaikka määrä yhdistelmäpakattuna yksittäispakkauksessa olisikin pieni.

Vaarallisen aineen kuljetusta voi olla jätekin, kun kuljetetaan jätelainsäädännön mukaisesti luokiteltua jätejaetta, jolloin sitä kutsutaan vaaralliseksi jätteeksi. Tällöin on kyse vaarallisen jätteen kuljetuksesta.

Käyttöturvallisuutta ja varastointia säätelevät eri määräykset kuin kuljetusvaarallisuutta. Ympäristövaarallisuus on ominaisuus, joka on huomioitava molemmissa toiminnoissa lisävaarana eli aineen, tuotteen tai kemikaalin lisävaaraominaisuutena.

Kemikaali on kemiallinen aine, jonka rakenne tunnetaan. Se on yleensä teollisesti valmistettu aine tai seos, joka esiintyy erilaisissa olomuodoissa (nestemäinen, kiinteä, kaasumainen). Sillä on yleensä nimi, joka vastaa sen rakennetta tai on muuten yksilöllinen. Vasta kemikaalin haitalliset ominaisuudet tuottavat tarpeen luokitella jokin aine, aineseos tai sellaista ainetta sisältävä esine tai laite vaaralliseksi. Kemiallisen aineen kyky reagoida muiden aineiden kanssa voi myös olla syy sen vaarallisuusluokittelun tarpeeseen, joten kemian alkeet on hyvä hallita myös kuljetustoimissa edes perustasolla. Esimerkiksi voimakkaiden happojen reagointi niiden vuotaessa kuormatilan lattiamateriaalien tai niissä olevien erilaisten epäpuhtauksien kanssa saattaa tuottaa vahingon yhteydessä ja aineen vuototilanteessa yllätyksiä syntyvien haitallisten ja jopa myrkyllisten kaasujen ja höyryjen muodossa. Puhumattakaan eri kemikaalien syttyvyysominaisuudesta, joka on aina huomioitava.

Vaarallisiksi aineiksi kuljetuksissa voidaan määritellä eräät kemikaalit, aineet, aineiden seokset, tuotteet, jopa esineet ja laitteet, jotka sisältävät sellaisia yksittäisiä aineita tai aineyhdistelmiä (= seoksia), joiden vaikutus saattaa olla vaarallinen tai haitallinen niiden päästyä kosketuksiin erilaisten materiaalien, elävän kudoksen, ruoka- ja ravintoaineiden, rehujen yms. aineiden kanssa. Myös kuljetuslämpötila saattaa olla merkityksellinen tekijä vaaraominaisuuden huomioimisessa ja vaaran asteen eli riskin hallinnassa.

Ympäristövaarallisuus on huomioitava aina. Ja tietysti tärkeimpänä: aina, kun erilaiset kemialliset aineet, olomuodoltaan kiinteät, nestemäiset, kaasumaiset jne., joutuvat kosketuksiin elävien kudosten kanssa eli niitä kosketettaessa, aineiden joutuessa iholle, niitä hengitettäessä tai niiden joutuessa suuhun, ne voivat aiheuttaa erilaisia vahingollisia reaktioita.

Siksi kemiallisilta aineilta tulee aina suojautua tarkoituksenmukaisella tavalla, koska niiden aiheuttama reaktio voi olla myös viivästynyt. Allergia-alttius voi lisääntyä, kun tietyille aineille altistutaan usein. Hengitysteitse haitalliset aineet vaikuttavat keuhkoihin, iholle joutuvat saattavat aktivoida kiusallisen ihottuman.

Kemiallisten aineiden vaaraominaisuuksia on siis monia, ja suojaimet pitää valita oikein, ainekohtaisesti ja tilannekohtaisesti.

Parasta on aina poistua vuototilanteesta riittävän nopeasti ja suojautua, että ei turhaan altistu kemialliselle aineelle. Tämä on kuljetusalalla tärkein muistettava asia.

Vaara-alue on luotettavasti eristettävä ja läheisyydessä työskentelevät ohjattava pois vaara-alueelta. Vuodon patoaminen eli leviämisen estäminen, imeyttäminen turvalliseen imeyttämisaineeseen, on tärkeää tehdä aina, kun se on mahdollista. Pelastus- tai vahinkotilanteessakaan ei saa kuitenkaan koskaan laiminlyödä oikeaa suojautumista. Hetken harkinta ennen tilanteeseen reagointia ja toimintaa on tärkeä tehdä aina.

Lisävahinkojen syntyä on estettävä, mutta ei koskaan oman terveyden kustannuksella. Apua on kutsuttava, kun sen tarve todetaan, eli 112 on Suomessa aina tärkein puhelinnumero vaarallisen aineen onnettomuudessa ja sen vuototapahtumassa.

Esimerkkejä aineiden ja erilaisten kemikaalien vaaraominaisuuksista

 • helposti syttyvyys
 • itsesyttyvyys
 • räjähtävyys
 • itsereaktiivisuus yleensä muodostaen uusia yhdisteitä
 • reagointi epäpuhtauksien kanssa
 • reagointi muiden kemikaalien kanssa
 • hajoaminen lämpötilan vaikutuksesta
 • hajoaminen ja lämmöntuotto
 • polymerisaatio
 • laajeneminen
 • palavuus
 • hapettavuus
 • haihtuvuus, kaasunmuodostus, höyryt
 • syövyttävyys
 • myrkyllisyys
 • säteilevyys
 • ympäristövaarallisuus

Aineella voi olla yksi tai useitakin vaaraominaisuuksia eli niiden yhdistelmiä. Esimerkiksi seoksilla on tilanne useimmiten tämä, sillä useita vaaraominaisuuksia ilmenee tai muodostuu aineseoksien sisältämien komponenttien puitteissa ja sekoittuessa muihin aineisiin tai epäpuhtauksiin vuototilanteissa. Kuljetusvaarallisuus ilmenee tällaisen aineen vuodon yhteydessä, kun kuljetuspakkaus vaurioituu ja ainetta pääsee vapautumaan kuljetusyksikön kuormatilaan tai suoraan terminaalin tai varaston lattialle tai pihalle.

Riski on siis vaarallisen aineen kuljetuksessa aina olemassa ja yleensä tunnistettu ja sitä hallitaan nimenomaan kuljetusmääräyksiä noudattamalla ja pakkaamalla tuote oikein. Merkinnät vaarallisen aineen kuljetuspakkauksessa viestittävät tunnistetun riskin. Kuljetuspakkauksen tulee olla ehjä suojatakseen sisältöään ja ympäristöä sisällöltä. Kuljetuspakkauksen tulee myös olla sellaisesta materiaalista valmistettu, että se kestää sisältämänsä aineen vaikutuksen. Tämän takia vaarallisten aineiden kuljetuspakkausten tulee olla YK-tyyppihyväksyttyjä, se on pääsääntö.

Riski voi vuototapauksissa olla sekä materiaali-, ympäristö- että ihmiseen kohdistuva, siis henkilökohtainen ja siksi siihen tulee aina varustautua oikealla tavalla. Erityisesti kuljetuspakkausten kestävyys, oikea käsittely ja oikeat varoitusmerkinnät ovat avainasemassa näiden riskien hallinnassa. Varoitusmerkinnät on kuljetusketjussa kaikissa käsittelypisteissä tunnistettava, vähintään kuljetuspakkausten vaaralipukkeet ja ainenumero eli UNNO eli YK-numero, eli niiden viestittämä vaarallisuuden muoto ja aste yleisellä tasolla.

Vaarallisia aineita kuljetetaan nykyisin kaikilla kuljetusmuodoilla: meri-, maantie-, rautatie- ja ilmakuljetuksina. Niitä kulkee ympäristössämme ja ympärillämme jokaisena vuoden päivänä ja aivan kaikkialla, suurina ja pieninä erinä, pakattuna, bulkkina eli irtolastina, säiliöissä, kiinteänä ja nesteenä, raaka-ainemuodossa ja erilaisina kaupallisina valmistuotteina, puolivalmisteina ja valmispakkauksissa, teollisuus- ja kuluttajapakkauksissa, verkkokaupassa. Niitä on myös mukana erilaisissa laitteissa ja kojeissa, kuten esimerkiksi erilaiset akut tai mittalaitteiden radioaktiiviset säteilylähteet.

Vaarallisen aineen kuljetuksissa maksettava rahdin VAK-lisä on korvaus rahdinkuljettajalle ja kuljetuksen suorittajalle hänen ottamastaan riskistä kuljetuksen aikana. Sillä katetaan kuljetusturvallisuuden takaamisen aiheuttamia kustannuksia, kuten turvallisuusvarusteluja ja -varusteita, henkilöstön koulutuskustannuksia ja osaamisen ylläpitokustannuksia. Oikea turvallisuusasenne ja -kulttuuri sekä ohjeistus ja toiminnan riittävä valvonta ovat kaiken turvallisen kuljetustoiminnan ja koko logistiikan perusta.

Vaarallisten aineiden kuljetusmääräykset eroavat käsittely- ja varastointimääräyksistä jonkin verran. Ne kun perustuvat siihen perusasiaan, että jos jotain luokiteltua vaarallista ainetta ylipäätään saa tiellä, rautatiellä, merellä tai ilmassa kuljettaa, niin se pitää sitten pakata, merkitä ja dokumentoida määräysten mukaisesti. Erityistä huomiota on kiinnitettävä vaarallisen aineen oikeaan pakkaamiseen ja näkyvään ja selkeään merkintään.

Työtehoseuran ja Logistiikkayritysten liiton VAK-video

VAK-video

Kuljetusammattilaisen on aina oltava tarkkana, että olosuhteet kuljetuksen aikana säilyvät mahdollisimman oikeina, pakkaukset ehjinä, varoituslipukkeet ja -merkinnät luettavina ja että mahdollisen onnettomuuden kohdatessa kaikki osapuolet osaavat toimia oikein ja tarkoituksenmukaisesti. Oikea reagointi vahinkotilanteessa sisältää oikean suojautumisen ja muiden varoittamisen viipymättä. Vaaranpaikka on ensisijaisesti eristettävä muusta toiminnasta. On pakko hyväksyä, että vahinkoja sattuu varovaisuudesta huolimatta, mutta virheistä pitää myös osata ottaa oppia, ettei sattuisi turhaan samanlaista useasti.

Vaarallisten aineiden kuljetusten suorittaminen turvallisesti vaatii ammattitaitoa, huolellisuutta, vastuuntuntoa ja kehittynyttä riskien hallintaa eli turvallisuuskulttuuria kaikenkokoisissa yrityksissä. Kuljetusmääräysten noudattaminen kuljetusketjun kaikilla tasoilla, koko henkilöstön piirissä ja yleisen VAK-tietoisuuden lisääminen henkilöstön ja asiakaskunnan keskuudessa ja jatkuvan koulutuksen strategia on nykyaikaisen kuljetus-, huolinta- ja logistiikkayrityksen tapa hoitaa omat osansa kaupallisesta ketjusta. Turvallisuustaso on kaikkien osatekijöiden tulos ja vain niin hyvä ja vahva, kuin koko kuljetusketjun heikoin lenkki on.

Kaikilla kuljetusketjun osapuolilla on selvilläolovelvollisuus ja huolehtimisvelvollisuus vaarallisesta aineesta.