Suomi ja Ahvenanmaa

Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn liittymissopimuksen liitteenä olevan ns. Ahvenanmaa-pöytäkirjan mukaan Ahvenanmaan maakunta jää Euroopan yhteisön veroalueen ulkopuolelle mm. arvonlisäverotuksen osalta. Tämän seurauksena tavaroiden ja palvelujen myynteihin ja muihin siirtoihin Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välillä sovelletaan pääsääntöisesti samoja sääntöjä kuin Suomen ja Euroopan yhteisön ulkopuolisten maiden välisessä kaupassa. Siten mm. tavarakaupassa vienti on arvonlisäverotonta ja vastaavasti tavaroiden maahantuonnista kannetaan arvonlisäveroa. Verorajasta johtuvia poikkeuksia lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakunnassa sovelletaan nykyiseen tapaan samaa arvonlisäverojärjestelmää kuin muuallakin Suomessa. Veroraja on aiheuttanut muutoksia mm. arvonlisäverolakiin ja lisäksi on säädetty laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön.

Tullialue

Ahvenanmaan maakunta kuuluu osana Suomen tasavaltaa Euroopan unionin tullialueeseen, minkä vuoksi vapaassa liikenteessä olevat tavarat ovat myös Ahvenanmaalla yhteisötavaroita, joita ei tulliselvitetä kuljetettaessa niitä Ahvenanmaan maakuntarajan yli, kumpaan suuntaan tahansa. Tällaisista tavaroista ei siten kanneta myöskään tullia eikä niihin sovelleta yhteisön kauppapoliittisia toimenpiteitä (lisenssi-, polkumyynti- tms. määräyksiä).

Veroalue

Vaikka Ahvenanmaan maakunta on osa yhteisön tullialuetta, maakunta jäi kuitenkin Suomen liittymistä yhteisöön koskevan liittymissopimuksen mukaisesti EU:n veroalueen ulkopuolelle. Tämän vuoksi maakunta ei ole yhteisön harmonoidun välillisen verotuksen valvontajärjestelmän eikä siten myöskään sisäkaupan tilastoinnin piirissä. Tästä myös johtuu, että Ahvenanmaan ja muun Suomen välisissä tavaratoimituksissa verorajan ylittäminen rinnastuu vientiin ja vastaavasti maahantuontiin.

Tuonti ja vienti Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välillä

Alkaen 1.1.2018 muuttuivat Suomen arvonlisäveron kantamista koskevat määräykset ulkokaupan osalta, josta alkaen arvonlisäveron kantamisesta vastaa verohallinto silloin, kun maahantuoja tai viejä on merkitty Suomen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ( alv-rekisteröity ). Nämä yritykset eivät enää jätä veroilmoituksia tullille Manner-Suomesta Ahvenanmaalle tai Ahvenanmaalta Manner-Suomeen tapahtuvista maahantuonneista eikä ALA-järjestelmään tehdä yhteenvetoilmoituksia. Arvonlisäveron maksaminen ja mahdollinen ostovähentämnen tapahtuu oma-aloitteisesti normaaleilla arvonlisäveron kausiveroilmoituksilla kuten yhteisökaupassa. Alv-rekisteröimättömät maahantuojat enimmäkseen yksityishenkilöt ja sellaiset arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkityt henkilöt, yhteisöt ja yritykset, joilla tavaroiden maahantuonti ei liity heidän liiketoimintaansa toimivat kuten aikaisemmin antaen tulli-ilmoitukset tullilaitokselle.

Tuonti ja vienti Ahvenanmaan maakunnan ja muiden maiden välillä

Vienti Ahvenanmaan maakunnasta muihin EU-maihin kuin Suomeen ja kolmansiin maihin on verotonta. Tuonti muista EU-maista kuin Suomesta ja kolmansista maista Ahvenanmaan maakuntaan verotetaan maahantuontina tulliviranomaisten toimesta. Käytännössä tehdään normaalit tuonti- ja vientitullaukset. Yksinkertaistettu menettely tuonnissa EU-maista Ahvenanmaalle on mahdollista tilanteessa, jolloin tavarat tullataan vapaaseen liikenteeseen Ahvenanmaalla, muissa tullimenettelyissä tämä ei ole mahdollista. Menettelyssä yksinkertaistettu ilmoitus annetaan tullilaitokselle etukäteen tai viimeistään tavaroiden saapumisen yhteydessä. Menettelyä voivat käyttää ne tullin asiakkaat, joille on myönnetty maksunlykkäystä ( entiset ns. rekisteröidyt luottoasiakkaat ) sekä asiakkaat, jotka käyttävät rekisteröityä huolitsijaa tullauksissa. Menettelyn pohjana on kaupallinen tai hallinnollinen asiakirja, kuten esimerkiksi kauppalasku, kuljetusasiakirja tai perinteinen paperinen SAD-tullilomake. Ilmoitus lähetetään tullilaitokselle sähköpostilla tai annetaan tullille tavaran saapuessa. Täydentävä tulli-ilmoitus eli SAD-lomake tai sähköinen ilmoitus kymmenen päivän kuluessa tavaran luovutuksesta. Yksinkertaistetusta ilmoituksesta tulee löytyä seuraavat tiedot:

 • lähettäjä
 • vastaanottaja
 • tavarankuvaus
 • määrä
 • arvo
 • asiakirjan numero
 • ilmoittajan tai asiamiehen Y-tunnus sekä siihen liittyvä tullin antama jatko-osa
 • merkintä: luovutus vapaaseen liikenteeseen, tullin päätös 25/2016, joka on samalla hakemus menettelyn käyttämiseen

Ilmoitusvelvollisuuden täyttäminen Manner-Suomen ja Ahvenanmaan välisessä kaupassa

Tavaroiden esittäminen tullille ja tietosisältövaatimukset

Lainsäädännön mukaan tuonti- ja vientitavara on esitettävä tullille ja Manner-Suomen ja Ahvenanmaan välisessä kaupassa se tehdään tullille annettavalla esittämisilmoituksella, jossa tullilaitokselle annetaan tiedot Ahvenanmaalle saapuvasta ja sieltä lähtevästä tavarasta sekä tavaran esittämispaikasta, jossa tavara on tullin tarkastettavissa. Hyväksyttäviä paikkoja ovat:

 • Ahvenanmaalla sijaitsevat Liikenne- ja viestintäviraston hyväksymät lentokentät ja satamat
 • postikuljetusten osalta Åland Post Ab yrityksen Maarianhaminassa sijaitseva terminaali
 • Ahvenanmaalla sijaitsevat lauttaliikenteen saapumis- ja lähtöpaikat saaristolauttaliikenteen ja muun lauttaliikenteen osalta

Esittämistä varten ilmoitettavat tiedot:

 • kuljetusväline, jolla tavara kuljetetaan verorajan yli
 • kuljetusväline, johon tavara on lastattu
 • tavaran kuvaus
 • tavaran paino
 • tavaran esittämisestä vastaava kuljetusliike
 • tavaran esittämispaikka, johon tavara saapuu tai josta se lähtee

Määräaika esittämiselle on viimeistään  tuntia ennen tavaroiden saapumista esittämispaikkaan. Muualta Suomesta maakunnan alueelle saaristolauttaliikenteessä kuljetettavista tavaroista esittämisilmoitus on annettava viimeistään tuntia ennen lauttakuljetuksen alkamista. Postilähetysten osalta erillistä esittämisilmoitusta ei vaadita.

Tavaran varsinaisena tulli-ilmoituksena voi käyttää kuljetusasiakirjaa tai rahtikirjaa. Kuljetusasiakirjaa voi käyttää jos tuojana on Suomessa alv-rekisteröity yritystullin  tai tulli-ilmoituksen antaa tullin hyväksymä verorajanumeroaan käyttävä veroraja-asiakas. Ilmoitukselle on tällöin ilmoitettava seuraavat tiedot:

 • tavaran kuvaus
 • tavaran paino
 • tavaran lähettäjä
 • tavaran tuoja
 • ilmoittaja
 • ilmoittajan olevan veroraja-asiakkaan verorajanumero
 • tavaran esittämispaikka

Verorajanumeroa ei saa käyttää, jos kyseessä on alv-rekisteröidyn yrityksen tuonti.

Muissa tilanteissa on tulli-ilmoituksena käytettävä kauppalaskua, jolloin tulli-ilmoituksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

 • myyjän nimi ja osoite
 • ostajan nimi ja osoite
 • laskun/kauppasopimuksen päivämäärä
 • tavaran kuvaus
 • tavaran paino
 • kauppahinta
 • mahdollisen alennuksen määrä ja peruste
 • toimitus- ja maksuehdot
 • ilmoittaja
 • tuojan mahdollinen alv-tunnus
 • ilmoittajana olevan veroraja-asiakkaan verorajanumero

Rahtikuljetuksissa tulli-ilmoitus annetaan erityisellä sähköisen ilmoittamisen menettelyllä. Arvonlisärekisteröidyt yritykset voivat edelleen hoitaa ilmoittamisen kaksivaiheisesti, jolloin tullilaitos voi luovuttaa lähetyksen rahtikirjalla tai vastaavalla muulla dokumentilla. Täydentävä sähköinen ilmoitus on annettava tullilaitoksen tulliselvitysjärjestelmään 10 päivän kuluessa tavaran luovuttamisesta, jolloin ilmoitukseen on merkittävä lisätietokoodi FIEUP, tarkoittaen Unionintavara toisesta EU-maasta luovutettu rahtikirjaa vastaan. Menettely ei siis koske tuontia EU:n veroalueen ulkopuolelta.

Postilähetysten ilmoittamiseen käytetään joko sähköistä menettelyä, kirjanpitoon tehtävää merkintää tai kirjallista ilmoittamisen menettelyä, joka edellyttää tullin toimipisteessä asiointia.

Veroraja-asiakas antaa erikseen arvonlisäverotusta koskevat tiedot, Veroraja-asiakas antaa tullilaitokselle verotusta koskevat tiedot tuojittain tullilomakkeella nro 118As, sekä antaa tämän lisäksi tullille yhteenvetoilmoituksen.

Eräitten EU:n tullilainsäädännön mukaisten erityismenettelyjen yksinkertaistaminen

Yksityishenkilön tai alv-rekisteriin merkitsemättömän tulli-ilmoituksena käytetään tullin lomakkeita 741 ja 742.

ALV-rekisteröidyn yrityksen tulli-ilmoituksen käytetään SAD-lomaketta täydentäen lomakkeen 658 tiedoilla.

Ilmoitus mahdollisine liitteineen jätetään Maarianhaminan tulliin ennen tavaran lähettämistä Ahvenanmaalta tai ennen niiden saapumista Ahvenanmaalle. Alkaen 1.4.2019 tullimuodollisuuksia kaupallisessa tuonnissa ja viennissä helpotettiin lisäksi niin ettei sähköistä webropol-ilmoitusta välttämättä tarvitse tehdä reaaliaikaisesti, kun kopio rahtikirjasta annetaan saapumisen yhteydessä. Sähköisen webropol-ilmoituksen voi tehdä jälkikäteen kymmenen päivän kuluessa tavaran esittämisestä. Rahtikirjassa on oltava maininta ”varamenettely”.

Tulli-ilmoittaminen muuttui osittain Ahvenanmaan ja muun Suomen välisessä tavaraliikenteessä alkaen 1.2.2022. Muutokset koskevat tavaroiden tullille esittämisen vaihetta sen antamisen määräaikaan sekä kaksivaiheista ilmoittamista, johon tulee käyttöön uusi kausi-ilmoitus, jolloin toisen vaiheen ilmoitus tehdään kuukausittaisena koonti-ilmoituksena. Lisätietoja https://www.tulli.fi/ahvenanmaa.

Vakuuden asettaminen

Ahvenanmaan ja Manner-Suomen välinen kaupankäynti on verorajasta huolimatta kotimaankauppaa. Tällaisessa kaupassa ei muilta osin vaadita vakuuksia arvonlisäveron suorittamisen varmistamiseksi eikä sekään ole aina pakollista vähennysoikeuden ja ostajan taloudellisen tilanteen mukaan arvioituna. Käteisverotuksen yhteydessä siihen ei ole minkäänlaista tarvettakaan.

Rekisteröidyn asiakkaan kohdalla liian vähäiseksi määrätty vero puolestaan tuottaa vajaan vähennysoikeuden ostajalle eikä veroriskiä siltä osin synny.

Todellista verovelkaa voi kuitenkin aiheutua silloin, kun tuojan asiamiehenä toiminut viejä ei pystykään maksamaan edellisen kuukauden veroja tuojan puolesta. Tällöin vero pitäisi periä tuojalta tai hän voisi luopua vastaavan veron vähentämisestä. Tuojalle tästä aiheutuisi lopullista vahinkoa vain siinä tapauksessa, että hän olisi jo ehtinyt maksaa viejälle veron osuuden, jota viejä ei kuitenkaan tilittäisi valtiolle.

Veron määrän vahvistaminen

Tulliviranomainen toimittaa käteisasiakkaitten tuomien tavaroiden verotuksen heti ilmoituksen antamisen yhteydessä. Verovelvollisena on tuoja, jota viejä kuitenkin voi edustaa asiamiehenä. Verotus tapahtuu joko tullilaitoksen tietojärjestelmän avulla tai tekemällä ilmoituskirjalle asianmukaiset vahvistus- ja maksuunpanomerkinnät.

Jakso- ja kotitullaajien tavaroiden verotus toimitetaan jälkikäteen täydentävän yhteenvetoilmoituksen perusteella. Näissäkin tapauksissa yksittäisenä verovelvollisena on kukin tuoja.

Pienin kannettava veron määrä on verolajia kohden viisi euroa. Tilattujen sanoma- ja aikakausiehtien osalta kyseistä minimimäärää ei sovelleta, vaan niistä maksetaan aina Suomen voimassa olevan lain mukainen arvonlisävero. Jos tuotavan tavaraerän (pl. tilatut lehdet) arvo todistettavasti ilman kuljetuskustannuksia on enintään 22 euroa tullia ja arvonlisäveroa ei määrätä eikä myöskään tulli-ilmoitusta ole tarpeen antaa. Tavaran arvon ylittäessä 22 euroa lisätään tullausarvoon kuljetuskustannukset (jos eivät ole jo sisältyneet hintaan) ja näin saadusta arvosta määritellään mahdollinen tulli ja arvonlisävero, mikäli molemmat tai jompikumpi jäävät määrältään alle 5 euroa veroa ei tältä osin laiteta maksuun, mutta tullausilmoitus pitää antaa.

Verotuspäätös

Verotuspäätös joko tulostetaan tullilaitoksen tietojärjestelmästä tai vahvistetaan kauppalaskulle, kun lasku esitetään varsinaisena veroilmoituksena (käteisasiakkaat). Rekisteröityjen asiakkaiden kohdalla verotuspäätös joko vahvistetaan täydentävälle ilmoitukselle (atk-yhteenveto tai tullilomake) tai laaditaan erillinen verotuspäätös.

Tullilaitoksen käteisasiakkaille vero erääntyy maksettavaksi heti. Tullilaitoksen rekisteröidyille asiakkaille vero erääntyy maksettavaksi silloin, kun he antavat yhteenvetoilmoituksen ellei toisin säädetä. Maksusuorituksen perusteena on yhteenvetoilmoituksesta ilmenevä veron määrä.

Ahvenanmaan tuonnin tulli-ilmoitukset uudistuvat, ja vain sähköinen menettely yrityksille tulee voimaan vuoden 2020 loppupuolella. Myös vähäarvoisista (aikaisempi raja 150 euroa) on annettava alkaen 2021 tulli-ilmoitus. Myös Ahvenanmaan ja Manner-Suomen väliset ilmoitukset on annettava sähköisesti, jolloin kansallinen verorajailmoitus toimii sekä tulli-ilmoituksena että esittämisilmoituksena ( ”tavaran esittäminen tullille”). Ilmoitusvelvollisuus koskee myös henkilöasiakkaita. Lisätietoja tullilaitoksen Internet-sivuilta ( www.tulli.fi ), Muutos tullin määräykseen 1/2019 tavaroiden tulliselvitysmuodollisuuksista Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välisissä tavarankuljetuksissa.

Veroton matkailijamyynti

Ahvenanmaalle, Ahvenanmaalta tai Ahvenanmaan kautta saapuva matkustaja saa tuoda saman määrän ja samasta arvosta kuin Euroopan unionin ulkopuoleltakin saapuva. Poikkeuksen tähän pääsääntöön muodostaa tosin olut, jota Ahvenanmaan ja Manner-Suomen välillä matkustaville saadaan myydä veroitta enintään kaksi litraa.