Vastuulliset hankinnat

Hankinnoissa ensisijaisen tärkeää on ollut niiden taloudellinen kestävyys. Ilmastonmuutos sekä esimeriksi erilaiset työvoiman väärinkäyttöön liittyvät skandaalit länsimaalaisten yritysten toimitusketjuissa kehittyvissä maissa ovat kuitenkin viime aikoina nostaneet tapetille myös hankintojen ympäristö- ja sosiaalisen kestävyyden. Usein tätä kolminaisuutta kuvataan termillä ”Triple bottom line”: taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen kestävyys. Koska suuri osa sivuston ohjeistuksesta tähtää taloudelliseen kestävyyteen hankinnoissa, tässä yhteydessä käydään lyhyesti läpi ympäristöasioita ja sosiaalista vastuuta.

Hankintojen ympäristövastuu

Ympäristövastuu hankinnoissa tarkoittaa sitä, että hankinnat toteutetaan niin, että niiden ympäristökuormitus on mahdollisimman pieni. Ympäristövaikutuksia on hyvä arvioida koko toimitusketjun varrelta, tai mielellään jopa koko tuotteen elinkaarta ajatellen (eli miten hankinnassa tehtävät päätökset vaikuttavat esimerkiksi tuotteen kierrätettävyyteen tai sen päästöihin käytön aikana). Tällöin on hyvä esimerkiksi oman organisaation tuotekehityksen kanssa käydä läpi erilaisia materiaalivaihtoehtoja ja niiden ympäristö- sekä kustannusvaikutuksia. Myös tuotteen pakkaus ja sen materiaalivalinnat on syytä harkita tarkkaan.

Hankintojen ympäristöystävällisyyttä voi edistää esimerkiksi seuraavin keinoin:

  • Lisäämällä kierrätettyjen materiaalien hankintaa
  • Vaatimalla toimittajalta ympäristösertifikaatteja
  • Valitsemalla kuljetusmuotoja joiden päästöt ovat pienemmät sekä ajoittamalla kuljetuksia vähäruuhkaisiin aikoihin
  • Vähentämällä turhaa pakkausmateriaalia hankittavissa komponenteissa yms. (kuitenkin niin, että pakkausvähennykset eivät aiheuta tuotteiden rikkoutumista)
  • Lisäämällä kilpailutuksiin minimikriteerejä ympäristöasioita koskien
  • Arvioimalla toimitusketjun hiilijalanjälkeä ja pyrkimällä vähentämään sitä erilaisilla valinnoilla toimitusketjussa
  • Ottamalla hankintatoimen ja toimittajien seurantaan ympäristömittareita (koskien esim. materiaalin käyttöä, energian käyttöä, veden käyttöä, kierrätysprosentteja jne.)

Hankintojen sosiaalinen vastuu

Sosiaalisen vastuun asiat korostuvat erityisesti kansainvälisissä hankinnoissa, varsinkin kehittyvissä maissa, jossa esimerkiksi työntekijän suoja ei ole samalla tavalla kansallisissa laissa turvattu kuin Suomessa. Sosiaalisen vastuun alle kuuluvat esimeriksi seuraavien seikkojen varmistaminen yrityksissä, joilta oma yritys hankkii tuotteita: työntekijöiden työolot, ihmisoikeuksien ylläpito, lapsityövoiman välttäminen sekä työturvallisuusasiat.

Väärinkäytökset ja skandaalit näillä osa-aluille voivat paljastuessaan aiheuttaa tulonmenetyksiä yritykselle, jonka logo lopullisessa tuotteessa on, vaikkei se ollut näistä tietoinen. Kuluttaja pitää myös hankkivaa yritystä usein vastuullisena. Siksi onkin tärkeää alkaa kartoittaa omaa toimitusketjuaan, ymmärtää siellä piilevät riskit sosiaalisen vastuun suhteen ja alkaa toimia niiden vähentämiseksi. Euroopan Unionissa on lähivuosina tulossa enenevässä määrin lainsäädäntöä, joka velvoittaa ainakin tietyn kokoisia tai tietyillä toimialoilla toimivia ostavia yrityksiä (tarvittaessa) raportoimaan siitä miten vastuullisuus ja ihmisoikeudet on toimitusketjussa varmistettu.

Tyypillinen lähtökohta sosiaalisen vastuun toteuttamiseksi omissa hankinnoissa ja toimittajasuhteissa on ns. Code of conduct eli eettinen ohjeistus, joka liitetään sopimuksen liitteeksi. Se määrittelee vähimmäisvaatimukset toimittajan toiminnalle sosiaalisen vastuun piiriin kuuluvissa alueissa. Code of conductissa määriteltävät asiat pohjaavat usein YK:n ihmisoikeusjulistukseen, kansainvälisiin lakeihin sekä erilaisiin kolmansien osapuolten ohjeistuksiin. Niissä voidaan linjata esim. työntekijän oikeuksista, työolosuhteiden minimivaatimuksista sekä erilaisista eettisistä vaatimuksista.

Oikein suunnitellut sosiaalisen ja ympäristövastuun toimenpiteet hankinnoissa tuovat usein myös taloudellista hyötyä. Tyypillisesti erilaiset materiaalisäästöt auttavat paitsi ympäristöä myös materiaalikustannuksissa. Vastuulliset päätökset hankinnoissa voivat olla myös hyvä imagonkohottaja ja myyntivaltti kun niistä muistaa kommunikoida asiakkaille.