Huolintavastuuvakuutus

Huolinnalla tarkoitetaan tavarankuljetukseen kiinteästi liittyvää toimintaa, jossa yritys ottaa huolehtiakseen asiakkaansa tavaroiden kuljetuksen järjestämisestä. Huolitsijan toimeksiantoon voi kuulua tavaran kuljetukseen liittyviä tehtäviä kuten

 • tavaran kuljetus
 • tavaran varastointi
 • tavaran lastaus, purkaus ja muu käsittely
 • tavaran tullaus
 • toimeksiantajan avustaminen vienti- ja tullausasiakirjojen laadinnassa
 • neuvonta kuljetus- ja jakelukysymyksissä

Huolintavastuuvakuutus on tarkoitettu yrityksille, jotka hoitavat tavaran huolintaa, kuljetusta ja varastointia. Huolitsijan vastuuta ei ole Suomessa säädetty laissa eikä kansainvälisissä sopimuksissa.

Suomessa huolitsijan vastuu määräytyy huolitsijan ja hänen asiakkaansa välisen sopimuksen perusteella. Lainsäädännön on korvannut huolinta-alalla yleisesti käytetyt vakioehdot, Pohjoismaisen Speditööriliiton yleiset määräykset (PSYM). PSYM rajaa huolitsijan vastuuta tavarasta samantyyppisesti, kuin esimerkiksi TKSL ja CMR- yleissopimus rajaavat rahdinkuljettajan vastuuta.

Pohjoismaisessa huolintatoiminnassa noudatetaan yleisesti PSYM-määräyksiä ja huolitsijan tulee huolintatehtävän osalta sopia sitovasti toimeksiantajan kanssa näiden määräysten noudattamisesta. Mikäli näin ei ole tapahtunut, suoritetaan vakuutuksesta kuitenkin enintään PSYM-määräysten mukainen korvaus. Vaikka huolitsija olisi sitoutunut vastaamaan vahingoista laajemmin kuin PSYM-määräysten mukaisesti, vakuutuksesta maksetaan enintään PSYM-määräysten mukainen korvaus.

Vakuutus ei kuitenkaan kata vahinkoa, joka aiheutuu muun muassa:

 • vartioinnin laiminlyönnistä
 • virheellisestä lämpötilasta
 • tavaran suojauksen laiminlyönnistä
 • siitä, että vakuutuksenottaja on sitoutunut PSYM-määräysten sisältämää vastuuta laajempaan vastuuseen
 • katoamista, joka todetaan vasta inventaarin yhteydessä
 • varastoidulle tavaralle palosta tai johtovuodosta