Alkuperäsäännöt

Yhteisössä sovellettavat alkuperäsäännöt voidaan jakaa seuraavasti:

 • yleiset alkuperäsäännöt
 • preferenssialkuperäsäännöt

Yleiset alkuperäsäännöt

Sovelletaan aina silloin, kun tavaroille on määriteltävä alkuperämaa ja kysymys on muusta kuin tullietuuskohtelun myöntämisestä alkuperän perusteella.

Esimerkkejä käyttöyhteyksistä:

 • tullitilastointi
 • polkumyyntitullien kantaminen
 • tuonti- ja vientirajoitukset
 • alkuperän merkitseminen kauppalaskuun

Yleinen alkuperämaasääntö on käytännössä entisenlainen. Alkaen 1.5.2016 se on kirjoitettu muotoon:

Tavaran, jonka tuottaminen on tapahtunut useammassa kuin yhdessä maassa tai alueella, on katsottava olevan peräisin siitä maasta tai alueelta, jossa sille on suoritettu tähän tarkoitukseen varustetussa yrityksessä viimeinen merkittävä ja taloudellisesti perusteltu jalostus tai käsittely, joka on johtanut uuden tuotteen valmistukseen tai edustaa merkittävää valmistusastetta.

Preferenssialkuperäsäännöt

Alkuperäsäännöt, joilla määritellään mm. tavaroiden alkuperäkelpoisuuden ehdot, käytettävät alkuperäselvitykset ja sopimusmaiden tullihallintojen välinen yhteistyö vapaakaupan ehtojen noudattamisen valvonnassa ja tarkastamisessa, ovat preferenssialkuperäsääntöjä. Alkuperäsääntöjen perusperiaatteet ovat eri sopimuksissa yhteisiä. Yksityiskohdissa esiintyy eroja.

Vapaakauppa- ja muihin tullietuussopimuksiin liittyy yleensä omat alkuperäsäännöt.

Vapaakauppaan liittyvän alkuperäselvityksen antamisen edellytykset:

 • määrämaan tai maaryhmittymän kanssa on olemassa sopimus vapaakaupasta
 • tavarat kuuluvat ko. sopimuksen tuotekatteeseen
 • tavarat ovat sopimuksen alkuperäsääntöjen ehdot täyttäviä

Tuontitilanteessa on vapaakauppakohtelun edellytyksenä lisäksi, että:

 • esitetään muodollisesti oikea alkuperäselvitys
 • lähetyssääntöä on noudatettu tarkoittaen suoraa toimitusta toisesta sopimuskumppanimaasta tai -alueelta tai logistisesti järkevin perustein muiden maiden kautta
 • tullinpalautuskieltoa on noudatettu sen kuuluessa sopimusehtoihin tarkoittaen silloin sitä, ettei kolmannen maan raaka-aineen tai komponentin mahdollista tuontitullia saa hakea takaisin tai ko. tavaraa tuoda maahan väliaikaisesti tullitta

Alkuperäperusteet (alkuperäkelpoisuuden kriteerit)

 • kokonaan valmistettu, tarkoittaa kaikkien raaka-aineiden olevan kyseisen alueen alkuperätuotteita, esimerkiksi Suomessa suomalaisesta puusta sahattu lauta on kokonaan valmistettu sahaavan koneen alkuperämaasta riippumatta, jo esimerkiksi kiinalaisella lahonsuoja-aineella käsitelty lauta ei ole kokonaan valmistettu
 • riittävä valmistaminen kyseisen sopimuksen mukaisin sallituin menettelyin tai ehdoin

Riittävä valmistaminen

Jos valmistuksessa käytetään sopimukseen nähden ulkopuolisia aineksia, niitä tulee ensin valmistaa riittävästi. Vasta sen jälkeen niistä syntyy sopimuksen mukaisia alkuperätuotteita. Riittävän valmistamisen ehdot voi olla jollekin tuotteelle jokin seuraavista tai niiden yhdistelmä:

 • nimikkeenmuutossääntö
 • prosenttisääntö
 • valmistusastevaatimus
 • samaan tavaraan liittyy usein myös kaksi erilaista alkuperäsääntövaihtoehtoa

Esimerkkejä:

 1. Lyijykynä tullinimike 96091010 valmistetaan Suomessa venäläisestä puusta, lyijynä Etelä-Afrikkalaista grafiittia ja pintamaalaus amerikkalaista lakkaa. Onko kyseessä EU-alkuperätuote viennissä Norjaan? Kyllä on, kyseisen tullinimikkeen ainoa vaatimus on pääsääntö, eli kaikki ulkopuoliset raaka-aineet kuuluvat eri nelinumeroiseen tullinimikkeeseen
 2. Navigointilaite tullinimike 90142080 vienti Suomesta Sveitsiin, onko kyseessä alkuperätuote, käytetty amerikkalaisia osia ja japanilaisia transistoreja: Nyt alkuperäkelpoisuus riippuu käytettyjen ulkopuolisten osien arvoista vertailtuna tuotteen ”vapaasti myyjän tehtaalla hintaan”: Nimikkeenmuutossäännön lisäksi on ehto, että kaikkien käytettyjen ei-EU-alkuperätuotteitten arvo ei saa ylittää 40 % tuotteen vapaasti myyjän tehtaalla hinnasta

Kunkin sopimuksen etuuskohteluun oikeuttavat alkuperäsäännöt löytyvät siitä Euroopan unionin virallisesta lehdestä, jossa sopimus on julkaistu.

Riittämätön valmistaminen

Seuraavanlaiset käsittelyt ovat aina sellaisenaan riittämättömiä, riippumatta siitä, täyttyykö nimikkeenmuutosvaatimus tai prosenttisääntö:

 • käsittelyt, joiden tarkoituksena on tavaran kunnon säilyttäminen kuljetuksen ja varastoinnin aikana (tuuletus, ripustaminen, kuivaaminen, jäähdyttäminen, suolaveteen, rikkihapokkeeseen tai muuhun liuokseen upottaminen, turmeltuneiden osien poistaminen ja niiden kaltaiset toimenpiteet)
 • pelkkä pölynpoisto, seulominen, lajittelu, laatuluokittelu, yhteensovittaminen (myös tavaroiden järjestäminen sarjoiksi), peseminen, maalaaminen, paloittelu
 • uudelleen pakkaaminen ja lähetysten jakaminen tai yhdistäminen
 • pelkkä pullotus, pussitus, koteloihin tai rasioihin pakkaaminen, kartongille, laudoille jne. kiinnittäminen ja kaikki muut yksinkertaiset pakkaustoimenpiteet
 • merkkien, nimilappujen ja muiden niiden kaltaisten tunnusmerkkien kiinnittäminen tuotteisiin tai niiden pakkauksiin
 • erilaistenkin tuotteitten pelkkä sekoittaminen, mikäli yksi tai useampi seoksen aineosista eivät vastaa alkuperäsäännöissä määrättyjä ehtoja, jotta niitä voitaisiin pitää alkuperätuotteina
 • tavaroiden osien pelkkä yhdistäminen kokonaiseksi tavaraksi
 • eläinten teurastus

Kumulaatio

Kumulaatiolla tarkoitetaan alkuperäkelpoisuuden kertymistä sopimusmaiden alkuperätuotteista tai näiden maiden alueella tapahtuvassa valmistamisessa. Kumulaatiota esiintyy eri laajuisena ja luonteisena eri sopimuksissa:

 • bilateraalinen (kahdenvälinen)
 • multilateraalinen (monenvälinen)

Pääsääntö on, että sopimusmaiden alkuperätuotteita voidaan käyttää valmistuksessa vapaasti, muiden maiden tuotteita on ensin käsiteltävä riittävästi.

Alkuperäselvitykset

EUR.1. tai EUR-MED-tavaratodistuksen vahvistaa aina tullilaitos. Turkin ja EU:n välisessä kaupassa tarvittavan A.TR.1-tavaratodistuksen vahvistaa tullilaitos tai itsevahvistusoikeuden saanut viejä määrämuotoisella leimallaan.

Kauppalaskuilmoituksen käyttöä koskevat määräykset ovat erilaiset riippuen siitä, antaako sen kuka tahansa viejä vai ns. valtuutettu lähettäjä, joka on hakenut tämän oikeuden. Kuka tahansa viejä voi käyttää kauppalaskuilmoitusta edellyttäen, että lähetykseen sisältyvien alkuperätuotteitten arvo ei ylitä 6000 euroa tai muissa valuutoissa ilmoitettua erikseen määrättyä raja-arvoa. Tällainen kauppalaskuilmoitus tulee käsin allekirjoittaa. Ns. valtuutettu viejä voi käyttää kauppalaskuilmoitusta arvosta riippumatta eikä sitä tarvitse käsin allekirjoittaa, mikäli se tuotetaan tai lähetetään tietokoneavusteisesti. Valtuutetun itsevahvistajan kauppalaskuilmoitusta arvoltaan yli 6000 euroa olevissa lähetyksissä Euroopan Unionin ja Turkin välisessä kaupassa ei voi käyttää; silloin jos oikeus on vahvistetaan A.TR.1- tavaratodistus itsevahvistusleimalla.

Poiketen valtaosasta muita tullietuussopimuksia EU:n ja Turkin välinen sopimus koskee myös kolmansista maista tuotuja ja tullattuja tuotteita poislukien eräät maataloustuotteet ja EHTY- (Euroopan Hiili- ja Teräsyhteisö) tuotteet. Kehitysmaa-sopimus on yksipuolinen Euroopan Unionin kehitysmaille antama etuus, ja saapuville tavaroille asianmukaisen GSP- (General System of Preferences) vahvistaa kussakin sopimuksen mukaisessa lähtömaassa kyseisen maan Unionille vahvistama viranomainen. Muiden EU-maiden tai ETA/EFTA-maiden tulli- tai vapaavarastojen kautta tuoduille kehitysmaatuotteille ns. jatkotodistuksen vahvistaa kyseisen varastointimaan tulliviranomainen.

Kauppalaskualkuperäilmoituksen arvorajat eräissä valuutoissa huhtikuu 2010

Euroalue 6000 euroa
Algeria 517200 Algerian dinaaria
Bulgaria 11735 Bulgarian levaa
Chile 4375740 Chilen pesoa
Tanska/Färsaaret 45000 Tanskan kruunua
Egypti 45000 Egyptin puntaa
Islanti 940000 Islannin kruunua
Iso-Britannia 4830 Englannin puntaa
Israel 29100 Israelin sekeliä
Jordania 6120 Jordanian dinaaria
Liechtenstein 10300 Sveitsin frangia
Länsiranta ja Gaza 29100 Israelin sekeliä
Marokko 68000 Marokon dirhamia
Norja 50000 Norjan kruunua
Puola 28000 Puolan zlotya
Romania 22409 Romanian leuta
Ruotsi 61000 Ruotsin kruunua
Sveitsi 10300 Sveitsin frangia
Tsekki 150000 Tsekin korunaa
Tunisia 10695 Tunisian dinaaria
Turkki 11450 Turkin liiraa
Unkari 1523760 Unkarin forinttia