Kynnysarvot

Julkiset hankinnat jakautuvat kolmeen ryhmään niiden taloudellisen arvon perusteella:

  1. kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat
  2. kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat ja
  3. EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat

Kansalliset kynnysarvot alittavat hankinnat

Kansalliset kynnysarvot alittavat hankinnat ovat siis hankintalain soveltamisalan ulkopuolella. Jättämällä kansallisten kynnysarvojen alittavat hankinnat hankintalainsäädännön soveltamisalan ulkopuolelle on pyritty yksinkertaistamaan hankintamenettelyjä ja vähentämään hallinnollisia kustannuksia. Tähän ryhmään kuuluvissa hankinnoissa on kuitenkin yleensä perusteltua noudattaa vastaavanlaisia menettelyjä kuin arvoltaan suuremmissa hankinnoissa.

Kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat

Kansalliset kynnysarvot (ilman arvonlisäveroa) 1.1.2017 alkaen

Hankintalain 25 §

Hankinnan laji

Euroa

Tavarat, palvelut ja suunnittelukilpailut

60 000

Rakennusurakat

150 000

Sosiaali- ja terveyspalvelut (Liite E kohdat 1-4)

400 000

Muut erityiset palvelut (Liite E kohdat 5-15)

300 000

Käyttöoikeussopimukset

500 000

EU-kynnysarvot (ilman arvonlisäveroa) 1.1.2016 alkaen

Valtion keskushallintoviranomaiset

Hankintalain 26 §

Hankinnan laji

Euroa

Tavarat, palvelut ja suunnittelukilpailut

135 000

Rakennusurakat

5 225 000

Muut hankintayksiköt (mm. kunnat)

Hankintalain 26 §

Hankinnan laji

Euroa

Tavarat, palvelut ja suunnittelukilpailut

209 000

Rakennusurakat

5 225 000

Erityisalat

Erityisalojen hankintalain 13 §

Hankinnan laji

Euroa

Tavarat, palvelut ja suunnittelukilpailut

418 000

Sosiaali- ja terveyspalvelut ja muut erityiset palvelut (Liite C)

1 000 000

Rakennusurakat

5 225 000

Käyttöoikeussopimukset

5 225 000

Lähde: Hankinnat.fi 2017. Kynnysarvot.

Laki puolustus- ja turvallisuushankinnoista

Laissa puolustus- ja turvallisuushankinnoista (12 §) määritellään omat kynnysarvot kyseisille hankinnoille.