Kynnysarvot

Julkiset hankinnat jakautuvat kolmeen ryhmään niiden taloudellisen arvon perusteella:

  1. kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat
  2. kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat ja
  3. EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat

Kansalliset kynnysarvot alittavat hankinnat

Kansalliset kynnysarvot alittavat hankinnat ovat siis hankintalain soveltamisalan ulkopuolella. Jättämällä kansallisten kynnysarvojen alittavat hankinnat hankintalainsäädännön soveltamisalan ulkopuolelle on pyritty yksinkertaistamaan hankintamenettelyjä ja vähentämään hallinnollisia kustannuksia. Tähän ryhmään kuuluvissa hankinnoissa on kuitenkin yleensä perusteltua noudattaa vastaavanlaisia menettelyjä kuin arvoltaan suuremmissa hankinnoissa.

Kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat

Kansalliset kynnysarvot (ilman arvonlisäveroa) 1.1.2017 alkaen

Hankintalain 25 §

Hankinnan laji Euroa
Tavarat, palvelut ja suunnittelukilpailut 60 000
Rakennusurakat 150 000
Sosiaali- ja terveyspalvelut (Liite E kohdat 1-4) 400 000
Muut erityiset palvelut (Liite E kohdat 5-15) 300 000
Käyttöoikeussopimukset 500 000

EU-kynnysarvot (ilman arvonlisäveroa) 1.1.2024 alkaen

Valtion keskushallintoviranomaiset

Hankintalain 26 §

Hankinnan laji Euroa
Tavarat, palvelut ja suunnittelukilpailut 143 000
Rakennusurakat 5 538 000

Muut hankintayksiköt (mm. kunnat)

Hankintalain 26 §

Hankinnan laji Euroa
Tavarat, palvelut ja suunnittelukilpailut 221 000
Rakennusurakat 5 538 000

Erityisalat

Erityisalojen hankintalain 13 §

Hankinnan laji Euroa
Tavarat, palvelut ja suunnittelukilpailut 443 000
Sosiaali- ja terveyspalvelut ja muut erityiset palvelut (Liite C) 1 000 000
Rakennusurakat 5 538 000
Käyttöoikeussopimukset 5 538 000

Lähde: Hankinnat.fi 2017. Kynnysarvot.

Laki puolustus- ja turvallisuushankinnoista

Laissa puolustus- ja turvallisuushankinnoista (12 §) määritellään omat kynnysarvot kyseisille hankinnoille.