Kauppa ja tullaus

Sisä- ja ulkokauppamenettelyt koskevat esimerkiksi kuljetuksia EU:n sisällä tai EU:n ja kolmansien maiden välillä. Tähän liittyvät keskeisesti tullaus ja alv-käytännöt.

Johdanto: Osion johdantoesitys (Google Slides). Englanninkielinen versio.

Uutiskatsaus 14.2.2023

 • Suomessa tullilaitoksen erilaisten tulliselvitysohjelmien kehitys/muutostyö jatkuu ja täydellinen käyttöönotto tapahtunee vuoden 2023 aikana.
 • Tullipassitusten ilmoitukset uudistuvat syyskuussa 2023.
 • Ukraina on liittynyt Euroopan Unionin passitussopimukseen.
 • Tuonnin tulli-ilmoituksilla on siistymäaika 5.11. – 31.12.2022, jona aikana uudet versiot on otettava käyttöön.
 • SAD-lomakkeen eli paperisen tulli-ilmoituslomakkeen käyttö päättyy, alkaen 5.11.2022 erityismenettelyjen ja yksinkertaistetut tulli-ilmoitukset on annettava sähköisesti.
 • Uusi toimijanluonne-koodi tulee pakolliseksi 1.11.2022 alkaen.
 • Tulli-ilmoitusten muutostyyppi koodit on otettu käyttöön, muutostyypit tarkoittavat tulli-ilmoituksiin tehtäviä korjausvaatimuksia yms, koodit löytyvät tullin tuonnin sanomakuvausten koodiluettelosta kohdasta ’ NCL 063 – Muutostyyppi’.
  • Akuutteina asioina ovat saapumisen ja poistumisen ilmoitusten muutokset.
 • Suomen tullin Internet-sivuilla on julkaistu aakkosellinen Tullitoiminnan sanasto, josta löytyy yleisiä tullitoimintaan liittyviä termejä.

Suomen päätöksellä on turistiviisumilla kulkevien maahan saapuminen Venäjältä lopetettu, poikkeuksen muodostavat harkinnan mukaan Suomessa kiinteistöjä omistavat henkilöt tai henkilöt, joilla on Suomessa asuvia lähisukulaisia. Myös eurojen vienti Suomesta Venäjälle matkustajien mukana on kielletty.

Ukrainan sotatilanteen takia EU on asettanut uusia laajennettuja pakotteita Venäjän viennille ja tuonnille. Uusin pakotepaketti on järjestyksessä kahdeksas. Aivan uusia pakotteita asetettiin tietyille tuotteille, joiden valmistuksessa on käytetty venäläistä alkuperää oleva aineita, kuten puumassasta, paperista, tietyistä koruteollisuudessa käytettävistä tuotteista, tupakasta, muovista ja kosmetiikasta. Kyseiset pakotteet on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä 6.10.2022, ja tämänkin jälkeen on uusia pakotteita astunut voimaan.

Vironomaistoiminnoin on varauduttu tukemaan kansainvälistä meriliikennettä tavarankuljetusten jatkuvaksi mahdollistamiseksi.

Lääkinnällisten laitteiden ja tarvikkeiden tulliton ja arvonlisäveroton maahantuonti Koronaviruksen aikana, Euroopan komission päätös 2020/491. Voimassa oloa on pidennetty 31.12.2021 saakka ja oletettavasti senkin jälkeen tulee uusi pidennys. Edellytykset:

Lääkinnällisten laitteiden ja tarvikkeiden tulliton ja arvonlisäveroton maahantuonti Koronaviruksen aikana, Euroopan komission päätös 2020/491. Voimassa oloa on pidennetty 31.12.2021 saakka ja oletettavasti senkin jälkeen tulee uusi pidennys. Edellytykset:

 • tavarat tuodaan vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten muiden julkisoikeudellisten laitosten toimesta tai puolesta taikka jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten hyväksymien organisaatioiden ( esim. hyväntekeväisyys- tai avustusjärjestöjen ) toimesta tai puolesta. Muuhun julkisoikeudelliseen laitokseen rinnastetaan myös yksityinen toimija, silloin kun toimija tuottaa julkisen toimijan puolesta ja tämän valvomana terveys- ja hoivapalveluja.
 • tavarat on tarkoitettu johonkin seuraavista käyttötarkoituksista:
 • tavarat jaetaan maksutta henkilöille, jotka ovat saaneet tai vaarassa saada COVID-19-tartunnan tai jotka osallistuvat COVID-19 epidemian torjumiseen ensimmäisessä kohdassa mainittujen elinten ja organisaatioden toimesta
 • tavarat asetetaan maksutta sellaisten henkilöiden käyttöön, jotka ovat saaneet tai vaarassa saada COVID-19 –tartunnan tai jotka osallistuvat COVID-19-epidemian torjumiseen siten, että tavarat säilyvät ensimmäisessä kohdassa mainittujen elinten ja organisaatioiden omistuksessa
 • täytetään EY:n tullittomuusasetuksen (1186/2009) artikloissa 75, 78, 79 ja 80 sekä direktiivin 2009/132EY artikloissa 52, 55, 56 ja 57 säädetyt, tavaroiden edelleen luovuttamisen rajoituksiin liittyvät vaatimukset.

Hyväntekeväisyys- tai avustusjärjestöiltä sekä muuhun julkisoikeudelliseen laitokseen rinnastettavilta toimijoilta vaaditaan valtuutuslupa, jota Suomessa haetaan vapaamuotoisella hakemuksessa tullilaitoksen lupakeskukselta mieluiten sähköpostitse (lupakeskus@tulli.fi). Hakemuksen tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot:

 • kuvaus hakijan toiminnasta, jossa tullitta tuotuja tavaroita on tarkoitus jakaa tai käyttää
 • kuvaus tuotavista tavaroista ja tarvittaessa selvitys siitä, miten niitä tullaan käyttämään Korona-epidemian torjunnassa
 • kuvaus hakijan kirjanpitojärjestelmästä, sekä selvitys siitä, miten kirjanpidon avulla Tulli voi tarvittaessa valvoa toimintaa (tullitta tuotujen tavaroiden tullittomuuteen oikeutetun käytön toteaminen jälkikäteisellä tarkastuksella)

Luvan myöntäminen edellyttää myös kirjallisen sitoumuksen antamista velvoitusten asianmukaisesta hoitamisesta.

Säännös astui voimaan taannehtivasti koskien alkaen 30.1.2020 tapahtuvaa maahantuontia. Tullinpalautusta voi hakea Suomen tullilta vapaamuotoisella hakemuksella tai Suomen tullin lomakkeella nro 643s, joka täyttöohjeineen löytyy Suomen tullin nettisivuilta.  Tulli ei kuitenkaan palauta arvonlisäveroa, jos maahantuoja on tai oli arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkitty toimija. Näiden osalta arvonlisäverotuksesta päättää verohallitus. Nämä ilmoittavat arvonlisäverot verohallinnolle oma-aloitteisella veroilmoituksella. (Lisätietoja vero.fi-sivulla). Tuoteluettelo löytyy sekä komission että Suomen tullin nettisivuilta.

Koronapandemia hankaloittaa myös henkilösuojainten tullivalvontaa, yhtäältä tullin tulee varmistaa tavaraliikenteen sujuminen myös poikkeustilanteessa ja toisaalta tullin tulee valvoa tavaroihin mahdollisesti kohdistuvia kieltoja ja rajoituksia sekä varmistaa, ettei markkinoille pääse ihmisille tai ympäristölle vaarallisia tavaroita.

Koronaviruksen kotitestien tuonti

Koronaviruksen kotitestit on vapautettu väliaikaisesti arvonlisäverosta ajalle 1.1.2022 – 31.12.2022. Vapautus koskee myös sellaista yritystä, joka ei ole Suomessa arvonlisäverovelvollisten rekisterissä.

Muuta ajankohtaista tullauksessa

Brexitin vaikutukset tullaukseen, tilanne 1.12.2021.

Suoran sanoma-asioinnin varmenteet

Tullin suorassa sanoma-asioinnissa käytettävät varmenteet tulee päivittää 15.2.2022 mennessä Digi- ja väestöntietoviraston (DVV) uuden varmennehierarkian mukaisiksi.

Uusi tullausjärjestelmä (UTU)

Uusi tullausjärjestelmä otetaan tuonnin osalta käyttöön asteittain alkaen 19.4.2021, osa tulli-ilmoitusten uudistuksista siirtyy kuitenkin syksyyn 2022, näitä ovat mm. eräät saapumisen ilmoitukset kuten tuonnin erityismenettelyjen sekä eräät yksinkertaistetut ilmoitukset. Jo nyt kuitenkin EORI-numero ( Economic Operators Registration and Identification number ) on pakollinen kaikissa vienti- ja tuontitullauksissa. Numero haetaan Suomen tullin asiointipalvelussa (www.tulli.fi).

Suomen tullin asiointipalvelujen nimet on uudistettu:

Tulliselvityspalvelu, osa yritysasiakkaan tuontitullauspalvelusta, sekä Tullivarastoinnin ilmoituspalvelu on siirretty tänne. Palvelussa voi antaa:

 • tuonnin tulli-ilmoituksia vapaaseen liikkeeseen tullattavista tavaroista
 • Ahvenanmaan verorajailmoitukset
 • tullivarastoinnin ilmoituksia

Yritysasiakkaan erityismenettelyjen tuontitullauspalvelu, jossa voi antaa seuraavia ilmoituksia:

 • sisäisen jalostuksen
 • väliaikaisen maahantuonnin
 • tietyn käyttötakoituksen

Veroraja-asiakkaan yhteenvetoilmoituspalvelu, jossa veroraja-asiakas voi antaa yhteenvetoilmoituksia

Ahvenanmaan ja muun Suomen välisiä tulli-ilmoittamisen uudistuksia työstetään yhteistyössä Ahvenanmaan toimijoiden kanssa monipuolistaen ilmoitusten mahdollisuuksia. Uudistus edellyttää sähköistä asiointia kaikissa tulli-ilmoituksissa ja näihin lukeutuvat myös Ahvenmaan yksinkertaistetut menettelyt.

Viejä viennin tullausilmoituksissa

Vienti-ilmoituksissa on ilmoitettava Euroopan Unioniin sijoittautunut toimija. Tämä ei kuitenkaan koske jälleenviejiä eikä yksityishenkilöitä, jotka kuljettavat omia henkilökohtaisia tavaroita.

Uudet viennin ja poistumisen ilmoitukset on tarkoitus (tavoite) ottaa käyttöön maaliskuussa 2023(!). Sanomakuvaukset on julkaistu jo, testaus aloitettaneen syksyllä 2022. Merkittäviä siirtymäaikoja ei liene tulossa, kaikkien tulee siirtyä aikanaan samanaikaisesti yön yli uusiin poistumisen ilmoituksiin.

Uudistusaikataulua:

 • tietyn käyttötarkoituksen tuonti-ilmoitukset uudistuvat syksyllä 2022
 • jaksotullausten tulli-ilmoitukset uudistuvat syksyllä 2022
 • erityismenettelyjen ja yksinkertaistettujen tulli-ilmoitusten uudistus  siirtyy vuodelle 2022
 • meri ja lentoliikenteen väliaikaisenvarastoinnin ilmoitusten uudistus siirtyy vuodelle 2022
 • tuonnin tulli-ilmoitusten uudistus jatkuu syksyllä 2022

Tulli-ilmoituskäsittelyn sujuvoittamisesi on tehty jo toimenpiteitä:

 • yritysasiakkaitten tullausten käsittelyä on varmistettu ja priorisoitu
 • helposti pilaantuvien lähetysten käsittelyä on tehostettu ja osin keskitetty
 • sovellusten toimintaa on parannettu

verkkolaskuosoitteen käyttöä jaksoerittelyn toimittamiseen suositellaan käytettäväksi, mikä varmistaisi mm. maksun kohdistumista oikein, myös huolitsijoiden tulisi informoida asiasta.

Jalostusten INF-palvelu otettiin käyttöön 25.11.2020.

Marraskuussa 2020 käyttöönotettu uusi tulllausjärjestelmä toi muutoksia myös luottoasiakkaitten jaksolaskutukseen koskien yrityksiä, joilla on tullin EDI-ilmoittajan lupa. Verkkolasku on saatavissa pyynnöstä. Erityismenettelyjen ja yksinkertaistettujen tulli-ilmoitusten uudistus siirtyy vuodelle 2022. Arvonlisäverorekisteröityjen tuojien tulee antaa uusia kansallisia verorajailmoituksia 1.9.2021 alkaen.

Suomi.fi-tunnistus ja -valtuudet otettiin käyttöön saapumisen ja poistumisen ilmoittamisessa alkaen 6.6.2020. Ilmoituksia tekevän yrityksen toimitusjohtajan on annettava valtuudet Suomi.fi:n valtuudet-palvelussa. Sama koskee myös edustajayrityksiä. Suomi.fi-valtuuksia eivät vielä voi käyttää yritykset ja yhteisöt, joilla ei ole merkittyinä edustamiseen oikeutettuja henkilöitä kaupparekisteriin, yritys- ja yhteisötietojärjestelmään tai yhdistysrekisterin. Suomi.fi-tunnistusta ei voi myöskään käyttää henkilö, joilla ei ole suomalaista henkilötunnusta. Nämäkin henkilöt saanevat oikeuden vielä vuoden 2020 loppupuolella.

Henkilöasiakkaan tuontitullauspalvelu uusittiin alkaen 5.2.2020 vastaamaan paremmin asiakkaan tarpeita, eikä esimerkiksi yhtä paljon tietoja tarvitse syöttää kuin aikaisemmin. Lisätietoja www.tulli.fi.

Maksuttomat lähetykset

Suomen tulli on tarkentanut ohjeistustaan maksuttomien lähetysten tuonnin tulli-ilmoittamisesta. Nyt pitää maksulliset ja maksuttomat tavarat ilmoittaa omilla ilmoituksillaan Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla. Henkilöasiakas voi kuitenkin edelleen ilmoittaa ne samalla ilmoituksella.

Lisää ajankohtaisia asioita

Maatalouden vientituen poistuminen alkaen 1.1.2020.

AGREX-vientitodistus

Tuojan, joka tuo Euroopan Unioniin (tai valmistaa täällä) tulee rekisteröidä maahantuomansa ja valmistamansa kemikaalit, mikäli niiden määrä vuodessa ylittää yhden tonnin, 31.5.2018 mennessä Euroopan kemikaalivirastoon, mikäli niitä ei ole jo aikaisemmin rekisteröity (kuten syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat ja lisääntymismyrkylliset aineet). Yritysten tulee arvioida ko. aineiden vaarat ja mahdolliset riskit sekä turvallisen käyttötavan. Suomessa lisätietoja saa mm. Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta (www.tukes.fi).

Komission on lisäksi julkaissut uuden asetuksen ( EU 2020/1158 ) liittyen muutoksiin Tsernobylin ydinvoimalaonnettomuuden aiheuttaman radioaktiivisuuden valvontaan. Asetus koskee sellaisia elintarvikkeita, joihin radioaktiivinen säteily erityisesti vaikuttaa kuten sienet ja luonnonmarjat. Jatkossa kyseisillä elintarvikkeilla pitää olla määrämuotoinen viranomaisen antama todistus, kun ne tuodaan erityisen uhanalaisista maista. Esimerkiksi vaatimus koskee Agaricus-suvun sieniä ja karpaloita sekä mustikoita. Tuotteet on tuotava määrättyjen raja-asemien kautta, jotka Suomessa ovat tällä hetkellä Vaalimaa, Helsinki – Vantaan lentokenttä ja Vuosaaren satama.

Maahantuonnin arvonlisäverotus siirtyi verohallinnolle alkaen 1.1.2018. Käytännössä tämä merkitsee muutosta suureen osaan tullausilmoituksella kannettaviin arvonlisäveroihin.

Tullilaitoksen asiakaskirje

Suomen tullilaitoksen asiakaskirjeen voi tilata tullin Internet-sivuilta www.tulli.fi.

Tullikoodeksin ja sen soveltamisasetuksen muutokset

 • eManifestiprojektissa on tarkoitus ottaa käyttöön kaiken kattava sähköinen alusmanifesti, joka mm helpottaisi viranomaisten keskeistä meriliikenteen valvontaa ja tulliasioiden käsittelyä. Mikäli käytössä ei ole sähköinen eManifesti alkaen 1.5.2018 on näiden tavaroiden tullipassituksille annettava 100%:in vakuus.
 • Portnet-järjestelmän erilaiset ilmoitukset uudistetaan myös uusittavan tullikoodeksin edellytyksin.

Suomessa  tuonnin tulli-ilmoitukset uudistetaan kahdessa vaiheessa vuosina 2020 – 2021. Lisätietoja Tullin Internet-sivuilla.

Vienti-ilmoitusten käsittelyssä on alkuvuonna 2020 ollut hitautta, käsittelyaikaa voi nopeuttaa lähettämällä liiteasiakirjat tullille sähköisesti liitetiedoston sanomapalvelun  (LIITU) kautta. Palvelun käyttö edellyttää suora sanoma-asiointia ja toiminnallisuuden testaamista ohjelmistotalojen kanssa. Netti-ilmoittajat voivat lähettää liiteasiakirjoja Tullin asiointipalvelussa liitetiedoston lähetyspalvelussa.

Alkaen 3.3.2020 on tuontikohtainen vertailutieto saatavissa verohallinnon sivuilta koskien arvonlisäveroselvollisia yrityksiä. Palvelu löytyy verohallinnon Oma Vero sivuilta. Tuontikohtaisia tietoja on myös saatavissa suoraan verohallinnon ilmoitin.fi-palvelun kautta. Palvelin sijaitsee osoitteessa http://www.ilmoitin.fi. Vastaavaa palvelua tarjoavat myös monet huolintaliikkeet siltä osin, kun ovat suorittaneet tullauksia tavaranhaltijoiden puolesta.

Pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmä on viranomaisten käytössä. Tämä on osa harmaan talouden ja terrorismin rahoituksen torjuntaa. Menettely perustuu Tilirekisteristä, jonka tullilaitos toteutti ja hajautetuista tiedonhakujärjestelmistä.

Sähköinen jalostustullausten INF-palvelu otettiin Suomessa käyttöön 1.10.2020, joten INF-numero on haettava sähköisesti ennen tulli-ilmoituksen antamista.

Venäläisen kuusen ja männyt vuoden 2021 kiintiölupien haku on alkanut 1.10.2020 alkaen. Luvan voivat saada perinteiset tuojat, jotka ko. statuksen ovat saaneet ja rajoitetusti uudet tuojat.

Intrastat-muutokset alkaen 1.1.2022

Ehkä merkittävin muutos tulee koskemaan tuonnin Intrastat-velvoitetta, joka toteutunee syksyllä 2022: Kynnysraja tulee merkittävästi suuremmaksi ja velvoite saatetaan poistaa niiltä yrityksiltä, joiden tiedot saadaan muilta jäsenmailta riittävän laadukkaina (?). Muutaman vuoden tavoitteena on lopettaa kokonaan EU-sisäkaupan tuonnin nykyinen Intrastat-ilmoittaminen. Uusina yhteisöviennin ilmoitettavina tietoina tulee ilmoittaa kauppakumppanin ALV-tunnus sekä lähetyksen alkuperämaa. Liiketoiminnan luonteen uudet koodit kohdassa Yhteisökauppa ei sisäkauppa/tilastointi.  Intrastat-ilmoittamisen kehittyessä riittävästi suorasanoma-asiointiin operaattorivälitteinen EDIFACT-sanoma-asiointi lopetetaan.

Suosittua Suomen tullin tarjoamaa Tullilaskuria on uudistettu, joka löytyy Suomen tullin Internetsivuilta www.tulli.fi/tullilaskuri. Laskurista voi mm. tarkistaa tulossa olevan lähetyksen tuonnin yhteydessä mahdollisesti maksettavan tullimaksun ja arvonlisäveron.

Jätekuljetukset

Suomen tulli ja SYKE (Suomen ympäristökeskus) valvovat yhteistyössä Suomesta lähteviä jätekuljetuksia. Ongelmia on löytynyt mm. metallijätekuormissa ja käytettyjen ajoneuvojen asiakirjoissa. Laittomuuksia on todettu myös ns. vihreissä jätesiirroissa (vihreä jäte on ns. vaaraton jäte, jotka siirretään uudelleen hyödynnettäväksi eikä niistä todennäköisesti aiheudu haittaa ympäristölle, vihreitä jätteitä ovat mm. metalliromu, jätepaperi ja käsittelemätön puujäte).

Tullille uusia tehtäviä hiilivuodon torjunnassa

Hiilirajamekanismin avulla syntyy uusi keino hiilivuodon torjuntaan ja kansallisen lainsäädännön ja hallinnon valmistelu on aloitettu. Toimeenpanevaksi viranomaiseksi ehdotetaan tullia. Tavoitteena on, että tuontituotteiden hinnat heijastaisivat nykyistä paremmin niiden todellisia hiilipäästöjä. Tarkoituksena on lisäksi kannustaa EU:n ulkopuolisia valmistajia vähentämään päästöjään. Hiilivuotomekanismia sovellettaisiin mm. Rauta- ja terästeollisuuteen, alumiiniin, lannoitteisiin, sementtiin, tuontisähköön, vetyyn ja tiettyihin raaka-aineisiin. Vuodesta 2026 alkaen hiilirajamekanismin soveltamisalaan kuuluvien tavaroiden tuonti EU:n ulkopuolelta poislukien ETA-maat muttuu luvanvaraiseksi, siirtymäaikana 2023 – 2025 voimassa tulee olemaan raportointivelvollisuus alkaen 1.10.2023. Maahantuojien on raportoitava maahantuomiensa tuotteiden suorat ja epäsuorat päästöt vuosineljänneksittäin ja laiminlyönnistä seuraa sanktio. Tullilaitoksen rooliin kuuluu neuvonnan lisäksi lupakäsittelyt, hiilirajamekanismitodistusten myyntiä ja hallintaa sekä seuranta- ja valvontatehtäviä. Lisätietoja löytyy mm. Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteesta 24.1.2023.

Valmisteverotus

Valmisteverotus siirtyi alkaen 13.2.2023 verottajan OmaVero järjestelmään. Asiakkaan pitää ilmoittaa kaikki EU:sa yhdenmukaistetun valmisteveron alaisten tuotteitten siirrot EMCS-järjestelmään koskien myös tavaroita, joista valmistverot on maksettu lähtömaassa. Kuitenkaan Alankomaat, Kreikka, Pohjois-Irlanti ja Liettua eivät ehtineet muuttaa omia järjestelmiään, näiden maiden osalta on poikkeusohjeet.

Valmisteverotusta valvoo ja hoitaa pääosin verohallinto ja valmisteveroilmoitukset pitää pääosin antaa verohallinnon OmaVero-palvelussa. Alkaen 1.1.2022 valmisteverotukseen esitetään seuraavia muutoksia:

 • muutoksia oluen verotukseen
 • muutoksia alkoholin pientuotantotodistuksen antamiseen ( pieni riippumaton alkoholin valmistaja saa antaa toimintaansa koskevan todistuksen itse )
 • tupakkaveroa korotetaan
 • polttoaineveron veronpalautuksen pienentämistä eräin ehdoin jatketaan
 • lämpöpumppujen, sähkökattiloiden ja konesalien sähköverotusta siirretään osin halvempaan veroluokkaan
 • eräiden maakaasun jakeluverkkojen ja biokaasun tuottajien tulee rekisteröityä ( biokaasusta tulee verollista )
 • polttoturpeen verottoman käytön alarajaa korotetaan ja ns. lattiahintamekanismi otetaan käyttöön
 • ammattimaiset kalankasvattajat ja muut vesiviljelijät voivat hakea energiaveron palautusta

EU – Euroopan unioni

Suomi Euroopan unionin jäsenmaana Suomen nykyinen jäsenyys Euroopan unionissa yhtenä...

Avaa sivu

Tulliyhteistyö

Mou-sopimukset Maailman tullijärjestön WCO:n (World Custom’s Organization) suosituksesta Suomen tullilaitos...

Avaa sivu

Suomi.fi-tunnistautuminen Tullin palveluissa

Monissa Suomen tullin palveluissa edellytetään tunnistusta, joka hoidettiin osittain aiemmin...

Avaa sivu

Testaa tietosi: Tullaus

Siirry kauppa ja tullaus -osion alkuun.

Avaa sivu