Pakkausten ympäristönäkökulma

Pakkaukset vaikuttavat ympäristöön koko elinkaarensa ajan. Siksi on tärkeä tietää pakkauksen käytön eri vaiheissa syntyvät ympäristövaikutukset. Jo pakkaustuotannosta aiheutuvat omat ympäristövaikutuksensa. Pakkausta joudutaan ehkä välillä puhdistamaan ja eri vaiheiden kautta se voi lopulta päätyä jätteeksi tai kierrätettäväksi.

Ympäristöhaittojen vähentämiseksi ympäristöön on kiinnitettävä huomiota jo pakkauksia suunniteltaessa. Pakkausten kätevyys, keveys ja helppo hävitettävyys vaikuttavat ympäristöön. Valmistaja voi pakata esimerkiksi viinin pussiin pullon sijasta. Ympäristönäkökulman vuoksi lukuisat kuluttajat valitsevatkin jo pussiviinin pulloviinin sijaan. Kuluttajat ovat huolissaan myös ylipakkaamisesta, joka kasvattaa jätevuoria. Yrityksissä kannattaakin selvittää myös, riittääkö esimerkiksi yksi kerros muovia tuotteen ympärille vai tarvitaanko niitä todella kaksi tai kolme. Pakkauksiin pitää siis käyttää vain tarpeellinen määrä materiaalia, ja haitallisia aineita ei saa käyttää yli sallittujen raja-arvojen. Niin ikään pakkausten hyötykäytöstä on huolehdittava. Ympäristötietoisuuden lisäännyttyä, pakkaukset ovat pääsääntöisesti pienentyneet ja siten ne säästävät tilaa, energiaa ja materiaalin käyttöä.

Ympäristön näkökulmasta pakkauksia valittaessa on tärkeää kiinnittää huomiota ainakin seuraaviin asioihin:

  • pakkaus on standardien mukainen ja se on testattu
  • vaihtoehtoisia pakkausmateriaaleja on vertailtu
  • syntyvä jätemäärä on mahdollisimman vähäinen
  • pakkauksen uudelleenkäyttömahdollisuudet on tutkittu ja ne hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan.

Pakkausten kierrätys tarkoittaa sitä, että pakkausmateriaalista valmistetaan uusia tuotteita. Kierrätystä on myös kompostointi. Lähes kaikki pakkausmateriaalit voidaan kierrättää. Esimerkiksi paperi-, kartonki-, teräs- ja alumiinipakkaukset ovat kierrätettäviä. Lasimurskaa käytetään muun muassa uusien pullojen valmistamiseen ja muoviakin voidaan kierrättää. Pakkausten hyötykäyttöön puolestaan kuuluu niin materiaalin kuin energian hyödyntäminen. Luonnollisesti pakkausmateriaalien markkinat on tärkeä tuntea, jotta voidaan verrata eri vaihtoehtoja keskenään.

Suomessa on harvasta asutuksesta huolimatta päästy EU:n edellyttämiin pakkausten kierrätys- ja hyödyntämisprosentteihin (taulukko 6). Määräysten mukaan pakkaajan on huolehdittava siitä, että kuitu-/lasipakkauksista kierrätetään vähintään 60 prosenttia, metallipakkauksista vähintään 50, muovipakkauksista vähintään 22,5 ja puupakkauksista 15 prosenttia. Vain noin kolme prosenttia pakkausjätteestä päätyy kaatopaikalle.

VuosiHyötykäyttö, sisältää energiakäytön (% pakkausjätteestä)Kierrätys, yhteensä %Kuitu %Lasi%Metalli %Muovi %Puu %
2008 Saavutettu (Suomi)90569380752320
2008 Vaatimus (Suomi)615560605022,515
Tavoite (EU)6055–8060605022,515

Uusiutuvasta raaka-aineesta valmistettuja kierrätettäviä kuitu- ja puupakkauksia hyödynnetään tehokkaasti. Kuitupakkausjätteestä kierrätetään tällä hetkellä yli 85 prosenttia ja puupakkausjätteestä hyödynnetään yli 80 prosenttia. Suomen 88 prosentin kierrätystoteutuma vuodelta 2007 ylitti EU-direktiivin mukaisen 60 prosentin tavoitteen selvästi. Kuitupakkauksia ovat aaltopahvipakkaukset, teollisuuskuitupakkaukset, nestepakkaukset (esim. maito- ja mehutölkit) sekä kartonkipakkaukset (esim. keksi- ja muropaketit).

Puupakkausjätteistä pitää kierrättää 15 prosenttia, mikä on vaativa tavoite. Suomessa noin 80 prosenttia puupakkauksista poltetaan energiaksi, mitä ei lueta kierrättämiseksi. Puupakkauksia voidaan kierrättää esimerkiksi levyteollisuuden raaka-aineena ja uusien pakkausten valmistuksessa, viherrakentamisessa ja kompostoimalla. Kierrättäminen on kuitenkin monissa tapauksissa hyvin haastavaa vähäisten kierrätysmahdollisuuksien ja korkeiden kustannusten vuoksi.

Suomen on EU:ssa pidettävä kiinni siitä, että myös kuormalavojen korjaus voidaan jatkossakin laskea kierrätykseksi. Tämä on edellytys sille, että Suomessa voidaan päästä 15 prosentin puupakkausten kierrätykseen. Puupakkauksia ovat muun muassa kuormalavat, alustat, laatikot, pakkauskehikot ja -tukirakenteet sekä kaapelikelat.

FI-2002-puupakkausjärjestelmällä pyritään puupakkausten tehokkaaseen ja sujuvaan käyttöön sekä taloudelliseen ja tasapuoliseen toimintaan. Järjestelmässä voidaan käsitellä erilaisia puupakkaustyyppejä, ja se palvelee kaikkia puupakkausten käyttäjiä. Järjestelmä mukautuu ympäristölainsäädännön asettamien vaatimusten täyttämiseen, esimerkiksi tilastointiin ja tiedottamiseen.

Suomen Kaupan Liitto ry (SK), Elinkeinoelämän Keskusliitto ry (EK) ja Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry suosittelevat FI-2002-puupakkausjärjestelmän käyttöä sekä tämän toteamista kaikissa niissä kauppasopimuksissa ja kauppaehdoissa, joissa järjestelmän mukaisten puupakkausten käyttö tulee kyseeseen.

FI-2002-puupakkausjärjestelmää hallinnoi ja ylläpitää Suomessa Puupakkausten kierrätys PPK Oy. FI-2002-puupakkausjärjestelmän säännöt ovat korvanneet FI-2002-kuormalavajärjestelmän 1.5.2002 alkaen voimaan astuneet säännöt. (http://www.puupakkauskierratys.fi)