Huolintayritysten tarjoamat palvelut

Huolintayhtiöiden perustoimintoihin kuuluvat edelleen ne logistiikkapalvelut, jotka on perinteisesti totuttu liittämään huolitsijan toimintoihin. Näihin toimintoihin voidaan muun muassa lukea:

  • tullauspalvelut
  • kansainvälisten kuljetusten järjestäminen/välittäminen sekä
  • kansainvälisiin kuljetuksiin liittyvät nouto- ja jakelupalvelut.

Tämä huolintayritysten perinteinen palvelukokonaisuus ei tule katoamaan, sillä osalle huolintayritysten asiakkaista edellä mainitut logistiikkapalvelut riittävät hyvin kattamaan heidän logistiikkapalvelutarpeensa. Huolintayritykset tarjoavat nykyään asiakkailleen kuitenkin huomattavasti laajempia kokonaisuuksia, joihin voidaan lukea useita erilaisia logistiikkapalveluja esimerkiksi oheisen kuvion mukaisesti:

Huolitsijan roolit ja tehtävät kansainvälisessä kaupassa.

Seuraavassa on lyhyt kuvaus osasta huolintayritysten tarjoamista eri logistiikkapalveluista:

Kansainväliset kuljetukset

Huolintayhtiöt tarjoavat ja toteuttavat asiakkailleen kansainvälisiä kuljetuksia käyttämällä kaikkia niitä kuljetusmuotoja, jotka ovat saatavilla. Tunnetuimmat ja eniten käytetyt kuljetusmuodot ovat maantie-, meri- ja lentoliikenne, mutta myös rautatieliikenne on tärkeä osa kokonaisuutta. Lisäksi monet huolintayhtiöt tarjoavat asiakkailleen muun muassa pika-, kuriiri-, projekti- ja proomukuljetuksia.

Kuljetukset toteutetaan joko suorana kuljetuksena (yksittäisenä kuljetuksena) tai yhteen lastattuna eli niin sanottuna konsolidoituna, jolloin rahtikustannuksissa saavutetaan säästöjä, kun kuljetetaan kerralla suurempi tavaramäärä. Kuljetukset voidaan hoitaa suoralla yhteydellä jonkin uudelleenlastauspisteen kautta tai yhdistelemällä erilaisia kuljetusmuotoja. Näin ollen esimerkiksi Aasiasta Keski-Eurooppaan saapuva lentokuljetus voi jatkaa matkaa Suomeen maantiekuljetuksena tai toisin päin, lähteä Suomesta maantiekuljetuksena ja jatkaa matkaa Keski-Euroopassa sijaitsevalta lentoasemalta lentoteitse Aasiaan. Samoin merikonttia voidaan kuljettaa osa matkasta kuorma-autolla, kuten satamien välillä siirtokuormauksena.

Jakelu- ja/tai noutopalvelut

Huolintayritykset toteuttavat perinteiset jakelu- ja/tai noutokuljetukset joko omalla tai hallinnassaan olevalla kuljetuskalustolla tai hyödyntämällä erilaisia alihankintaverkostoja. Huolitsija tekee usein alihankintasopimuksia usean eri kuljetusyrityksen kanssa, jotta huolintayritys voi tarjota asiakkaalleen mahdollisimman laajaa kuljetusverkostoa ja edullisia ratkaisuja menettämättä mahdollisuutta kuitenkaan olla joustava.

Konsolidointi- eli yhteislastauspalvelut

Huolintayritys voi rakentaa niin sanotun oman kuljetusputken, jossa se sopii asiakkaansa kanssa tietystä kuljetuspaketista. Tätä varten huolitsija voi kerätä useiden asiakkaidensa tavaraa tietyn aikataulun mukaisesti lähtöasemalle ja sitä kautta saada asiakkaidensa tavaroille suhteellisesti edukkaamman rahtihinnan ostamalla varsinaiselta rahdinkuljettajalta, kuten lentoyhtiöltä tai varustamolta, kerralla enemmän rahtitilaa. Tällöin huolintayritys voi tarjota asiakkaalleen edullisemman ratkaisun kuin mitä asiakas joutuisi maksamaan, jos tämän lähetys laitettaisiin erikseen yksin matkaan.

Varastointipalvelut

Huolintayritykset tarjoavat nykyään varsin monenlaisia varastointipalveluja. Kyseessä voi olla väliaikainen tai jakelu-, tai käsittelyvarastointi. Huolitsijat tarjoavat usein myös niin sanottua puhdasta varastointia, missä tavaraa säilytetään asiakkaan lukuun varastossa, mutta jossa asiakas itse järjestää tavaran noudot ja jakelut. Suomalaisen huolitsijan tarjoama varastointipalvelu voi toteutua huolitsijan omassa varastossa, huolitsijan alihankkijan tai edustajan varastossa niin kuljetuksen lähtö- tai määrämaassa taikka kolmannessa maassa.

Huolitsijan varastointipalvelu voi käsittää vain muutaman tai kymmenien tuhansien kuormalavojen määrän. Varastointipalveluun voi liittyä myös asiakkaan tilaushallinnon hoitaminen kokonaan huolitsijoiden omien sähköisten järjestelmien kautta tai esimerkiksi internetiä hyödyntäen.

Lajittelu-, pakkaus-, pakkaussuunnittelu-, laadunvarmistus- ja muut lisäarvopalvelut

Huolintayritykset voivat tarjota asiakkailleen esimerkiksi tavaroiden lajittelua, pakkausta, uudelleenpakkausta, merkitsemistä, hinnoittelua ja asentamistyötä. Niiden avulla tavaroiden turhaa siirtelyä sekä käsittelyaikaa ja niistä aiheutuvia kustannuksia voidaan vähentää. Tällaisia palveluja voivat olla esimerkiksi vaatteiden lajittelu, silittäminen ja esillepano rekille tuotteiden varastoinnin aikana. Näin toimimalla tavarat saadaan suoraan loppuasiakkaan myyntipisteisiin, ilman että ne välillä kulkevat maahantuojalle edellä mainittuja toimenpiteitä varten.

Huolitsijat voivat myös varmistaa tavaroiden laadun niiden saavuttua maahan asiakkaan antamien ohjeiden mukaisesti. Huolitsija voi tarjota asiantuntemustaan kertomalla, millainen pakkaus kuljetuksille kulloinkin on optimaalisin huomioiden ne vaatimukset, joita kullakin kuljetusmuodolla on. Tähän toimintaan voi liittyä esimerkiksi tiettyjen kuljetuspakkausten myynti tai näiden toimittajien edustajana toimiminen.

Paluu- eli kierrätyslogistiikkapalvelut

Huolintayritykset voivat tarjota asiakkaidensa tuotteille myös paluulogistiikkapalveluja, josta on kehittymässä huolintayhtiöiden palvelukokonaisuuteen uusi ja tärkeä osa-alue. Tässä palvelussa toimeksiantajalle palautetaan takaisin hänen myymänsä tuotteet esimerkiksi takuukorjausta, kierrättämistä tai jatkojalostusta varten. Myös esimerkiksi tuotteeseen käytetty pakkausmateriaali voidaan ottaa talteen, palauttaa ja käyttää uudestaan asiakkaan kanssa sovitulla tavalla.

Projektihuolinta

Suomessa useat huolintayhtiöt tarjoavat asiakkailleen projektihuolintaa ja -kuljetuksia. Projektit voivat olla mitä moninaisimpia. Kyseessä saattaa olla esimerkiksi tehtaan purkaminen, kuljetus ja pystytys toisessa maassa tai sellaisen ison laitteiston kuljetus, jota ei voida hoitaa normaalikuljetuksena. Näissä tapauksissa toimeksiantoa ja siihen liittyvää kuljetusta tai siirtoa saatetaan suunnitella useita kuukausia ennen toimeksiannon suorittamista.

Terminaalipalvelut

Huolintayhtiön tarjoama palvelu voi sisältää tulliterminaalin eli varaston, jossa tullin luvalla tullaamatonta tavaraa saadaan purkaa, säilyttää, käsitellä, varastoida ja luovuttaa eteenpäin, joko tullattuna tai tullaamattomana, seuraavaan tullin hyväksymään paikkaan. Toisaalta kyse voi olla EU:n yhteisöalueella kuljetettavan tavaran lastaukseen tai purkuun tarkoitettu terminaali, joka toimii useilta toimittajilta tuotujen tavaroiden uudelleenlastauspaikkana keskitettyä, tietyn aikataulutuksen mukaista jatkokuljetusta varten (ns. cross-docking-toiminto).

Neuvonta- ja konsultointipalvelut

Huolintayhtiö neuvoo usein asiakkaitaan ostotoiminnassa, kauppasopimuksen toimitus- tai maksuehtojen valinnassa, kuljetusten reitityksessä, kuljetusvälineen valinnassa, aikatauluissa, kuljetusten hinnoissa tai opastaa asiakastaan kuljetuksen lähtö- tai määrämaan tullauksessa tai vienti-/tuontiselvityksessä.

Vakuutuspalvelut

Huolintayritys voi tarjota tai välittää asiakkailleen esimerkiksi tavarankuljetus- ja muita vakuutuksia. Huolintayhtiön toimii tällöin yhteistyössä yhden tai useamman vakuutusyhtiön kanssa, joiden tuotteista huolintayhtiö voi tarjota asiakkaalleen tälle parhaiten sopivan vaihtoehdon. Huolintayrityksen palvelu voi toisaalta rajoittua ainoastaan vakuutusten valintaan liittyvään konsultointiin tai mahdollisiin vahinkotapauksiin liittyvään neuvontaan.

Tullauspalvelut

Tullauspalveluissa huolintayritys tekee asiakkaan puolesta tullaukseen liittyvät dokumentit ja ilmoitukset sekä huolehtii kaikista tullaukseen liittyvistä tehtävistä ja muodollisuuksista. Suomessa toimintaa harjoittavat huolintayhtiöt voivat tarjota tullauspalveluja sekä Suomessa että yhteistyöverkostonsa välityksellä myös tavaratoimitusten lopullisissa kohdemaissa.

Tilastointi- ja raportointipalvelut

Tavaraa koskevasta tilastoinnista ja raportoinnista on tullut huolintayhtiöille tärkeä osa tämän asiakkaalle antamaa palvelukokonaisuutta. Huolitsijayritys tulee tekemisiin automaattisesti ja luonnostaan toimeksiantajan tavaraa käsitellessään, reitittäessään, kuljettaessaan tai tullatessaan sellaisen informaation kanssa, mikä liittyy varsinaiseen tavaraan ja sen kulkuun. Täten huolintayhtiö on usein se ainoa toimija, jonka hallussa toimeksiantajan kuljetuksiin ja hankintoihin liittyvät tiedot ovat kaikki yhdessä paikassa vähintäänkin lainsäädännön määräämän minimiajan.

Näissä tilanteissa huolitsija voi toimittaa asiakkaan materiaalivirtoja koskevat tiedot sovituilla jaksoilla ja tavoilla asiakkaan käyttöön. Niistä asiakas voi tuottaa itselleen oman toiminnan kehittämistä koskevia analyyseja ja raportteja. Esimerkiksi Suomen tulli kerää yrityksiltä tietoja niiden harjoittamasta sisäkaupasta muiden EU-maissa toimivien tahojen kanssa (ns. Intrastat-järjestelmä ja -ilmoitus). Useat huolisijat tarjoavat Intrastat-ilmoituspalvelua asiakkailleen, jotta nämä pystyvät täyttämään tullin raportointivelvoitteen asianmukaisesti.

Maksu- ja toimitusvalvontapalvelut

Asiakkaan kanssa voidaan sopia, että huolintayhtiö ei luovuta tavaraa kuljetuksen määränpäässä ennen kuin on saatu varmuus siitä, että asiakkaan sopimuskumppani on hoitanut kauppasopimukseen sisältyvät maksuvelvoitteet asianmukaisesti. Tai huolintayhtiö – saatuaan asiakkaalta remburssin – laatii tarvittavat dokumentit remburssiohjeiden mukaisesti. Tämä mahdollistaa sen, että huolitsijan asiakas saa maksun tavarastaan. Jos huolintayhtiön toimeksiantajana taas on tavaran ostaja, tämä voi pyytää huolintayhtiötään valvomaan ja huolehtimaan siitä, että maksun tapahduttua tavara noudetaan toimittajalta/myyjältä ja että maksettu tavara saadaan toimeksiantajan/ostajan hallintaan.

IT-palvelut

Huolintayritysten tarjoamat IT-palvelut ovat toimitusten seurantaan tai viranomaisille tehtäviin ilmoittamiseen liittyviä palveluja. Suurilla huolintayrityksillä on käytössä maailmanlaajuisia eri toimijoiden kanssa yhteen integroituja tietojärjestelmiä, joiden kautta toimitusketjun eri osapuolet voivat seurata toimitusten kulkua aina tuotantolaitokselta loppuasiakkaalle saakka. Joidenkin huolintayritysten tietojärjestelmät ovat yhteydessä jopa tuotantolaitosten tietojärjestelmiin. Yrityksillä voi olla käytössä poikkeamaraportointijärjestelmiä, joiden avulla tietoa toimituksissa tapahtuvista poikkeamista voidaan välittää nopeasti läpi toimitusketjun.

Tuotetilausten vastaanotto

Toimeksiantajalle voidaan tarjota suora yhteys esimerkiksi internetin välityksellä huolintayrityksen ylläpitämään varastoon, jossa loppukäyttäjä itse tilaa tavaran verkon kautta suoraan huolintayrityksen tietojärjestelmään ja siten käynnistää tavaran toimitukset.

Kolmansien maiden välinen liikenne

Suomen kustannustason noustua on tuotanto yhä etenevässä määrin siirtynyt ulkomaille. Toimijat ovat tätä kautta hakeneet kustannustehokkuutta, lähempää kosketusta päämarkkina-alueisiin sekä lyhyempiä etäisyyksiä asiakkaisiinsa. Tämä on omalta osaltaan vaikuttanut huolitsijan keskeiseen rooliin logistiikkaketjussa.

Tavaran kuljetuksesta päättävä asiakas voi olla Suomessa, mutta toisaalta tavara ei välttämättä milloinkaan kosketa Suomen maaperää. Asiakas eli toimeksiantaja toimii tässä joko ostajana tai myyjänä tai hänellä voi olla molemmat roolit. Tällöin huolitsija koordinoi tai hoitaa kaikki kuljetukseen liittyvät toiminnot saamiensa ohjeiden mukaisesti. Tämän tyyppiseen toimintaan liittyy usein se, että huolitsija maksaa asiakkaansa lukuun rahdit, verot tai muut maksut ja veloittaa ne sitten toimeksiantajaltaan. Huolitsija vie kuljetustehtävän kaikki vaiheet järjestelmäänsä ja tällaisesta ”virtuaalikuljetuksesta” voidaan sitten asiakkaalle antaa erilaista tilastomateriaalia.

Edustustoimintapalvelut

Tässä palvelussa huolintayritys edustaa kuljetusyritystä, linjaliikennettä harjoittavaa yritystä tai toista huolitsijayritystä sellaisessa toiminnassa, joka liittyy tavaran kuljetus- tai toimitusketjuun. Huolitsijan edustaman yrityksen oma lähin toimipiste saattaa sijaita toisella puolella maailmaa eli tässä palvelussa huolitsija toimii toisen yrityksen paikallisedustajana.

2PL, 3PL ja 4PL logistiikkapalvelut – Huolintayhtiön tarjoamat palvelut logistiikkatoimintojen eri ulkoistamisvaihtoehdossa

Logistiikkatoimintojen ulkoistamisen yleistyminen viime vuosikymmeninä, on tuonut uusia mahdollisuuksia logistiikkapalvelujen käyttäjille ja monipuolistanut huolintayhtiöiden tarjoamien palveluiden laajuutta.

  • Ensimmäisen osapuolen logistiikassa (1PL) asiakasyritys hoitaa itse logistiikkatoimintansa suunnittelun, toteutuksen ja hallinnan omalla henkilökunnallaan ja kalustollaan.
  • Toisen osapuolen logistiikassa (2PL) asiakasyritys ostaa ulkopuoliselta logistiikkayritykseltä yksittäisiä logistiikkapalveluja kuten esimerkiksi tavaroiden kuljetus, varastointi, tullaus, jne. ja vapauttaa näin itselleen mahdollisuuden keskittyä ydintoimintaansa paremmin.
  • Kolmannen osapuolen logistiikassa (3PL) yritys ulkoistaa toimitusketjuun liittyviä kokonaispalveluja (ei ydinpalveluja) ulkoisille logistiikkapalvelujen tarjoajille eli 3PL-palveluntarjoajille, joita monet huolintayritykset nykyään jo ovat. 3PL-palveluntarjoaja on logistiikkapalvelujen tuottaja, joka korvausta vastaan ohjaa ja hallinnoi asiakasyrityksensä materiaalivirtoja tai niihin kuuluvia toimintoja. Ulkoistettavat logistiikkatoiminnot ovat asiakkaan oman toiminnan kannalta yleensä kuitenkin suht rutiinitoimintoja ja toimeksiantaja säilyttää vielä itsellään logistiikan ohjauksen.
  • Neljännen osapuolen logistiikassa (4PL) palveluntarjoaja tuottaa logistiikkapalveluja asiakkaan koko toimitusketjussa yhdistelemällä ja koordinoimalla palveluja, palveluntuottajia, osaamista ja teknologiaa. 4PL-palveluntarjoajana toimiva huolintayritys tarjoaa tällöin asiakkaalleen kokonaisratkaisuja asiakkaan useisiin tarpeisiin yhtäaikaisesti ja jopa toimialarajojen yli sekä vastaan myös asiakkaansa logistiikan ohjaamisesta ja kehittämisestä.

Kuten edellä on todettu, niin huolintayhtiö voi toimia useissa rooleissa riippuen siitä, minkä tyyppisestä huolinta- ja logistiikkapalvelusta toimeksiantajan kanssa on sovittu. Kaikki huolintayhtiöt eivät hoida samanlaisia toimeksiantoja, vaan ne ovat saattaneet erikoistua joihinkin tietyntyyppisiin kuljetuksiin tai logistiikkapalveluihin kuten esimerkiksi raskaisiin erikoiskuljetuksiin tai projektihuolintaan. Sen vuoksi huolintayhtiöt ovat tarkoituksellisesti voineet rajoittaa monesti asiakaskenttäänsä, toiminta-aluettaan tai toimintamallejaan.

Esimerkki: Suomalaista tuontihuolintapalvelua