VAK-Turvallisuusneuvonantaja

Vaarallisten aineiden tie- tai rautatiekuljetusta sekä niihin liittyvää pakkaus- ja/tai lastaustoimintaa harjoittavan yrityksen tulee nimetä turvallisuusneuvonantaja valvomaan, ohjaamaan ja kehittämään näitä toimintoja yrityksessä, toiminnanharjoittajan valvonnassa. (Asetus vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta, 274/2002 muutoksineen)

Turvallisuusneuvonantajaa ei kuitenkaan tarvitse nimetä, (489/2017) mikäli:

 1. vaarallisen aineen kuljetukset suoritetaan puolustusvoimien valvonnassa tai puolustusvoimien ajoneuvolla;
 2. vaarallisen aineen kuljetuksia suoritetaan satunnaisesti kotimaassa edellyttäen, että toiminnasta voi aiheutua vain vähäistä vaaraa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle;
 3. toiminnanharjoittajan vaarallisen aineen kuljetukset täyttävät seuraavat ehdot:
  1. ovat aina alle vapaarajan eli Traficomin määräyksen kohdan 1.1.3 mukaiset ja muuten vapautetut;
  2. ovat aina vapautettuja Traficomin määräyksen, liitteen A kohdan 1.7.1.4 mukaisesti (7 luokka);
  3. ovat aina kohdan 3.4 mukaisia rajoitettuja määriä;
  4. ovat aina kohdan 3.5 mukaisia poikkeusmääriä;
 4. ovat Traficomin määräyksen liitteen C kuljetuksia eli paikalliskuljetuksia, kuljetuksia linja-autossa tai muita erityiskuljetuksia;
 5. toiminnanharjoittajan vaarallisten aineiden kuljetukset täyttävät vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun Traficomin määräyksen liitteen kohdassa 1.1.3 tai 1.7.1.4 tai luvussa 3.4 tai 3.5 säädetyt ehdot;
 6. vaarallisten aineiden kuljetuksia suoritetaan ja vaarallisia aineita tilapäisesti säilytetään vain satama-alueella tai lentopaikalla.

Turvallisuusneuvonantajan tulee toiminnanharjoittajan toiminnassa erityisesti seurata ja valvoa säännösten noudattamista, tiedottaa, antaa neuvoja ja seurata, että toiminnanharjoittajan henkilöstö on saanut asianmukaisen koulutuksen ja merkinnät löytyvät yrityksen henkilöstörekisteristä. Hänen tulee myös huolehtia vuosittain toiminnanharjoittajalle annettavasta vuosikertomuksesta ja seurata, että toiminnanharjoittajalla on toiminnassaan sovellettava turvasuunnitelma, mikäli sitä edellytetään. Lisäksi vaarallisten aineiden kuljetuksessa tapahtuneesta onnettomuudesta tulee turvallisuusneuvonantajan tarvittaessa laatia onnettomuusselostus.

Turvallisuusneuvonantajan pätevyys todennetaan tutkinnolla, joka on uusittava viiden vuoden välein. Tutkinnon hyväksyttävästi suorittaneelle annetaan määrämuotoinen todistus, joka on voimassa kaikissa EU-maissa.

Toiminnanharjoittajan on huolehdittava siitä, että turvallisuusneuvonantajalla on mahdollisuus hoitaa hänelle säädetyt tehtävät.

Meri- ja ilmakuljetukset

Meri- ja ilmakuljetuksissa ei edellytetä tutkinnon suorittanutta turvallisuusneuvonantajaa, mutta ilmakuljetuksissa IATA-DGR:n vaarallisen aineen ilmoituksen antajan tulee olla suorittanut IATA:n hyväksymä kurssi ja tutkinto, joka uusitaan kahden vuoden välein.

Merikuljetuksissa IMDG-koodin mukaan on vaatimus kouluttautumisesta sellaiselle henkilöstölle yrityksessä, joka käsittelee merikuljetuksessa vaaralliseksi luokiteltuja aineita tai suorittaa niiden kuljettamiseen liittyviä tehtäviä, esimerkiksi lastinsuunnittelua ja/tai tavaroiden/aineiden kuljetukseen hyväksymistä tai laatii kuljetusasiakirjoja.

Vaikka yrityksen toiminta ei täyttäisi aivan kaikkia lainsäädännön edellytyksiä turvallisuusneuvonantajan nimeämiselle, on syytä kuitenkin selvittää hyvissä ajoin etukäteen, että mistä yritys sitten saa sen kuljetuksessa yms. logistisessa toiminnassaan tarvittavan tiedon edes minimitasolla, kun vaarallisten aineiden kuljetuksia eteen tulee ja niiden edellyttämää osaamista tarvitaan.

Ja, mikäli toiminnassa edes ajoittain käsitellään aineita, tavaraoita tai tuotteita, joista on oltava käyttöturvallisuustiedotteet ja tavara on luokiteltu haitalliseksi tai vaaralliseksi, niin niitäkin on jonkun yrityksessä osattava tulkita. Tarvitaan esimerkiksi yrityksen tuoteturvallisuudesta vastaava henkilö. Koskaan ei saa unohtaa yrityksen tuotteita kuljetuksia varten pakkaavaa henkilöstöä, jonka on oltava selvillä, mitä kuljetuspakkaukselta edellytetään, vaikka kuljetettaisiin vain rajoitettujen määrien mukaisesti pakattuja lähetyksiä. Useimmiten tilanne onkin se, että on oltava turvallisuusneuvonantaja tietääkseen, tarvitaanko yrityksessä turvallisuusneuvonantaja.

Turvallisuusneuvonantajan on hyvä tietää rajapinnoista eri kuljetusmuotojen välillä ja hallita harmaita alueita. Varsinkin, jos yrityksen toimintaan liittyy yhdistettyä kuljetusta, esimerkiksi kansainvälsitä maantie- ja merikuljetusta. On hyvä olla selvillä vähintään eri kuljetusmuotojen erottelumääräyksistä vaarallisten aineiden luokkien välillä. Merikuljetuksissa niillä on suuri rooli. On hyvä myös tuntea erityismääräyksiä, jotka voivat tunnusnumeroistaan huolimatta poiketa toisistaan teksteiltään, kuten joskus tapahtuu ADR:n ja IMDG:n erityismääräysten välillä.