Ulkokaupan lainsäädäntö

EU:ssa on voimassa yhteinen tullilainsäädäntö, joka on lakina voimassa kaikissa yhteisömaissa. Sen keskeisimmät säädökset ovat:

 • Neuvoston asetus yhteisön tullikoodeksista eli koodeksi. Koodeksi on uusittu nimellä UCC eli Union’s Custom’s Codex ja se astuu voimaan vähitellen 1.5.2016–2020. Sovellutusasetus korvataan DA:lla eli Deligated Act’eilla, jotka vahvistettiin 29.12.2015 ja astuvat voimaan vähitellen 1.5.2016 – 2020. Uudet soveltamiseen liittyvät IA:t eli Implementation Act’it tulevat niin ikään vähitellen voimaan 1.5.2016 – 2020. Uudet tulliselvityksen tietojärjestelmät otettaneen käyttöön vasta vuosina 2017 – 2020 ja tämän jälkeen pitäisi tulliselvittämisen olla täysin sähköistettyä kaikissa Unionin jäsenmaissa tietyin poikkeuksin. Keskitetty tullaus mahdollistetaan lähes kaikkiin tilanteisiin. Tiedot ja toimintamallit pyritään yhdenmukaistamaan tiukemmin, jolloin kansallisten poikkeusten määrä minimoituu. Kotitullaus eli tullauksen tekeminen viejän tai tuojan omissa tietojärjestelmissä siirtynee myöhempään ns. alustoimituksia lukuunottamatta. Nykyisen tullikoodeksin perusteella annettujen määräaikaisten lupien voimassaolo päättyy viimeistään 1.5.2019 tai sitä ennen, jos luvassa on aikaisempi päättymispäivämäärä. Toistaiseksi voimassa olevat luvat arvioidaan uudestaan 1.5.2019 mennessä ja korvataan samanaikaisesti uusilla, uudistetun UCC:n mukaisilla luvilla.
 • Neuvoston asetus yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta eli tullittomuusasetus
 • Neuvoston asetus tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista eli TARIC-asetus

Muu lainsäädäntö ja käytäntö

Kansallinen tullilainsäädäntö

Jäsenmailla on voimassa myös kansallisia tullisäädöksiä. Tärkein kansallinen tullisäädöksemme on tullilaki, joka uudistettiin vuonna 2016. Tullilaki täydentää yhteisön tullilainsäädäntöä. Suomen tullilaki sisältää tulliverotusta ja -valvontaa, tullin henkilörekistereitä, tietojen salassapitoa ja luovuttamista, tietojensaantia eräistä rekistereistä, ulko- ja sisäkaupan tilastointia, tullirikostutkintaa sekä takavarikoitua tavaraa koskevia säännöksiä. Tulliverotuksen osalta tullilaki sisältää tullittomuutta, tullin maksamista, tullinkorotusta, virhemaksua, arviotullausta, veronkiertoa sekä tullin tileihin kirjaamista ja palauttamisen yhteydessä koskevia säännöksiä.

Tulliasetuksessa on säännöksiä tullilaitoksen henkilörekistereistä, pienimmästä kannettavasta veron määrästä, palautuskorosta, takavarikkomenettelystä sekä viranomaisten työnjaosta tullirikostutkinnassa.

Tulliviranomaisten toimivalta

Yhteisön tullilainsäädäntö jättää kansallisesti määrättäväksi jäsenmaiden eri viranomaisten keskinäisen työnjaon sekä tulliviranomaisten sisäisen toimivaltajaon. Suomessa on nykyisin pääsääntöisesti vain yksi tulliviranomainen eli TULLI, piiritullikamarit on lopetettu.

Erilaisia tullin yksinkertaistettuja lupia haetaan alkaen 1.10.2019 sähköisesti Tullin Luvat-palvelussa, joka löytyy asiointipalveluiden etusivulla. Palvelusta voidaan hakea:

 • lupaa yksinkertaistettuun ilmoitusmenettelyyn (SDE)
 • lupaa tulliselvitykseen kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä (EIR)
 • yleisvakuuslupaa (CGU)
 • maksunlykkäyslupaa (DPO)
 • yksinkertaistetun ilmoitusmenettelyn lupaa ( SDE )
 • lupaa tulliselvityksen kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä ( EIR )
 • muutoksia edellä mainittuihin lupiin
 • alkaen marraskuusta 2019 palvelusta voidaan hakea myös varastoinnin ja passituksen lupia (väliaikaisen varaston lupaa TST, yksityisen tullivaraston lupaa CWP, yleisen tullivaraston lupaa CW1 ja CW2 sekä muutoksia näihin lupiin)

Palvelussa voi lisäksi:

 • tallentaa lupahakemuksen luonnoksen
 • lähettää hakemuksen liitteineen tullille
 • nähdä hakemuksen käsittelyn tilan ja määräajan
 • peruuttaa hakemuksen
 • vastaanottaa lupapäätöksiä
 • kopioida hakemuksen uuden hakemuksen pohjaksi
 • selata hakemuksia ja lupia sekä katsella niiden tietoja

Palveluun tunnistaudutaan Suomi.fi-tunnisteella.

Muut kansalliset luvat haetaan edelleen tullin Lupakeskuksesta.

Useampia  EU:n jäsenvaltioita koskevat luvat haetaan kuitenkin EU:n yhteisestä Tullipäätökset-järjestelmästä (CD, Customs Decisions System). Tällaisia lupia ovat tällä hetkellä (2018):

 • säännöllisen reittiliikenteen lupa (RSS)
 • keskitetyn tullauksen lupa, esim. viennissä (CCL)
 • sisäisen jalostuksen lupa, joka koskee useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota (IPO)
 • ulkoisen jalostuksen lupa, joka koskee useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota (CPO)

Kirjautuminen asiointiportaaliin edellyttää voimassa olevaa EORI-tunnusta.

Eri tilanteisiin tarvittavat hakemuslomakkeet löytyvät tullilaitoksemme Internet-sivuilta.