Kansalliset kuljetusmääräykset

Kansallisesti Suomessa noudatetaan maantiekuljetuksissa VAK-määräyksiä ja rautatiekuljetuksissa rautatie-VAK-määräyksiä, jotka ovat yhteneväiset maantie-VAK-määräysten kanssa.

Ylin toimivaltainen viranomainen vaarallisten aineiden kuljetuksissa on liikenne- ja viestintäministeriö ja omalla toimialallaan toimivat sitten Traficom , tullilaitos, poliisiviranomaiset, rajavartiolaitos, satamaviranomaiset, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES, Säteilyturvakeskus ja työsuojeluviranomaiset.

Lisätietoja internetistä http://www.lvm.fi/, https://www.traficom.fi/fi/liikenne/liikennejarjestelma/vaarallisten-aineiden-kuljetus

Maantie- ja rautatiekuljetuksissa Suomen kansalliset VAK-määräykset perustuvat VAK-lakiin (Laki vaarallisten aineiden kuljettamisesta 719/1994 muutoksineen) ja sen nojalla annettuihin asetuksiin ja päätöksiin ja käytännössä ADR/RID-sopimukseen.

VAK-lain uudistaminen on Suomessa toteutettu ja uusi VAK-laki 541/2023 tulee voimaan 1.9.2023.

Merikuljetuksissa sovelletaan VAK-lakia ja sen nojalla annettujen asetusten ja päätösten lisäksi IMDG-koodia, käytännön tasolla Traficomin määräyksiä.

Ilmakuljetuksissa sovelletaan ICAO-TI/IATA-DGR-määräyksiä ja lisäksi OPS-määräyksiä.

Kansallisesti pyritään rajoittamaan erityisesti vaarallisimpien aineiden kuljetuksia. Tällaisiksi tulkitaan räjähteet, radioaktiiviset ja myrkylliset aineet.

Ajoneuvojen kuljetusrajoituksia voi olla myös määrätyllä alueella, tiellä tai tien osalla ja kansalliset määräykset löytyvät Traficomin VAK-määräyksen kohdasta kohdasta 1.9.6

Ajoneuvon kuljetusrajoitukset lautalla (maantielautat eli lossit) löytyvät myös yllämainitun Traficomin VAK-määräyksen kohdasta kohdasta 1.9.7.

Näiden virallisten määräysten lisäksi on huomioitava rahdinkuljettajan, kuljetus- tai huolintaliikkeen tai logistiikkayrityksen tai lauttaliikennettä harjoittavan laivayhtiön omaan ns. Company Policy’yn eli yrityksen menettelytapaan liittyvät rajoitukset eräiden aineiden kuljettamisessa. Näissä tapauksissa syy saattaa olla imagollinen tai kuljetusreittien rakenteeseen liittyvä, käytännössä riskienhallinnallinen, kuljetusturvallisuuteen liittyvä asia. Asia selviää kysymällä.

Tavaralinjaliikenteen yleiset kuljetusmääräykset alkaen 1.1.2016 (pdf).