Alusmanifesti-ilmoitukset

Lastien tullioikeudellisen aseman voi todistaa myös ns. alusten manifesti-ilmoituksilla, jotka ovat tarkoitettuja lähinnä lyhyen matkan ja unionin sisäiseen meriliikenteeseen. Tyypillinen tällainen sisävesialue on Itämeri siitäkin huolimatta, että siihen rajoittuu myös unioniin kuulumaton Venäjä, veroalueeseen kuulumaton Ahvenanmaa ja myös muutama vapaasatama. Yhteisötavaroita unionin merialueen kautta kuljetettaessa tullitekniset mahdollisuudet ovat:

 • hyväksytty säännöllinen liikenne, jolloin tulliviranomainen myöntää ko. aseman oikeuttavan luvan
 • epäsäännöllinen muu liikenne, joka ei ole saanut tai hakenut säännöllisen liikenteen lupaa

Vuoden 2014 aikana alusliikenteen ilmoituksia ollaan mahdollisesti muuttamassa yksinkertaisemmiksi, mutta tarkempaa tietoa ei vielä ole saatu.

Hyväksytyn säännöllisen (EU)-liikenteen alusmanifesteilla voi esiintyä seuraavia tavaroiden tullioikeudellista asemaa osoittavia lyhenteitä:

 • tunnus ”C”, joka vastaa yhteisöaseman osoittavaa T2L-asiakirjaa
 • tunnus ”F”, joka vastaa tulliteknisen yhteisöaseman osoittavaa T2LF-asiakirjaa
 • tunnus ”N” muiden kuin edellä mainittujen yhteisötavaroiden osalta

Alusmanifestimenettelyihin voi hakea myös yksinkertaistuksia, jolloin selvitään yhdellä ainoalla manifestilla, eikä tarvitse käyttää erillisiä manifesteja muiden kuin yhteisötavaroiden osalta, jolloin tässä menettelyssä käytettävät manifestilyhenteet ovat:

 • tunnus ”C” yhteisötavaroille ja yhteisötavaroille, joita ei ole asetettu viennin perusteella mihinkään passitusmenettelyyn
 • tunnus ”TF” yhteisön passitusmenettelyssä olevat tullialuetavarat
 • tunnus ”T1” yhteisön passitusmenettelyssä olevat tavarat
 • tunnus ”TD” tavaroille, jotka ON JO asetettu passitus- tai muuhun tullimenettelyyn
 • tunnus ”X” kolmansiin maihin vietäville yhteisötavaroille (tavaroita ei ole asetettu passitusmenettelyyn)

Tunnus TD tarkoittaa kaikkia seuraavia tavaroita:

 • virallisessa passitusmenettelyssä olevat T1-, T2-, T2F-passitukset tai TIR-carnetilla, ATA-carnetilla tai NATO-lomakkeella 302 kuljetettavat tavarat
 • tavaroita kuljetetaan sisäisessä jalostusmenettelyssä luvan tai hallinnollisten asiakirjojen jäljennöksellä, joissa on viite ”IP” (Inner processing) tai
 • tavaroita kuljetetaan tullivarastointia tai väliaikaista maahantuontia koskevassa menettelyssä

Alusmanifestimenettelyssä yhteisön passitusmenettely katsotaan päätetyksi, kun manifesti ja tavarat on esitetty määräsataman (purkaussataman) tulliviranomaisille. Manifestimenettelyt eivät vapauta meriliikenneyhtiötä tai näiden edustajia ns. yleisilmoitusten antamisesta.

Edellä mainittu menettely sopii ainoastaan hyväksyttyyn säännölliseen liikenteeseen ja passituksesta vastaava alusmanifestipassituksen osalta on meriliikenneyhtiö, jolta ei vaadita passitusvakuutta.

1.5.2016 alkaen ei merkittäviä muutoksia alusmanifesti-ilmoituksiin. Koko Unionin tullitoimintaan liittyvien asiakirjojen sähköistäminen vaikuttaa myös alusten manifesti-ilmoituksiin, jotka sähköistetään viimeistään vuonna 2020, aikataulu ei ole vielä tarkentunut. Projekti kulkee nimellä eManifest ja Suomesta jo alkaneessa pilotissa on mukana kolme kaupallista laivayhtiötä. Tiedonsiirtoalustana tullaan käyttämään Portnet-järjestelmää.
Käytännössä jo nyt koko alusliikenteen ilmoitusjärjestelmä ( Portnet, Arex ja alusmanifestit ovat aiheuttaneet jo nyt sen, että taloudellisen toimijan tulee hankkia lupa tullilaitokselta.

Tavaran yhteisöaseman osoittaminen

Tavaran yhteisöasema voidaan tarvittaessa todistaa T2L- tai T2LF-asiakirjalla.

T2L-asiakirja, joka todistaa kyseessä olevan yhteisötavaran, ei kuitenkaan oikeuta mihinkään tullaamattomaan kuljettamiseen. T2LF-asiakirja osoittaa tulliteknisen yhteisöaseman tavaroille, jotka kuljetetaan alueille tai alueilta, jotka eivät kuulu Euroopan unionin veroalueeseen (kuten esim. Ahvenanmaa)..

Yhteisöasema todistetaan 315 artiklan mukaan esittämällä joko:

 1. T2L- tai T2LF- asiakirja tai
 2. kauppalasku tai lastiasiakirja, johon on tehty T2L- tai T2LF-merkintä. Uusittavan tullikoodeksin myötä kauppalasku tai kuljetusasiakirja on mahdollinen 15000 euron arvoisiin lähetyksiin, käytännössä Suomen tulli vaatii asiakirjaan lisäksi tullilaitoksen leiman mikäli lähettäjällä ei ole valtuutetun antajan asemaa (aikaisempi nimitys T2L-valtuutettu lähettäjä).

T2L- tai T2LF-asiakirja on laadittava SAD-lomakkeelle. Sitä voidaan tarvittaessa täydentää yhdellä tai useammalla jatkolehdellä. Tunnus T2L tai T2LF on merkittävä lomakkeeseen kohdan 1. oikeanpuoleiseen osaan. Jatkolehtiin on vastaavasti tehtävä merkintä T2L a tai T2LF a.

T2L- tai T2LF-asiakirja laaditaan yhtenä kappaleena, jollei 394 artiklan säännöksistä muuta johdu. Lähtöjäsenvaltion tulliviranomaisen on asianomaisen pyynnöstä vahvistettava T2L-asiakirja ja sen jatkolehdet. Vahvistettaessa on asiakirjan C kohtaan, lähtötoimipaikka, merkittävä mahdollisuuksien mukaan seuraavat maininnat:

 • T2L- tai T2LF-asiakirjaan lähtötoimipaikan nimi ja leima, toimivaltaisen virkailijan allekirjoitus, vahvistuspäivä ja joko rekisteröintinumero tai mahdollisesti tarvittavan lähetysilmoituksen numero;
 • T2L a- tai T2LF a-asiakirjaan T2L- tai T2LF-asiakirjassa oleva numero. Merkintä on tehtävä joko leimalla, johon sisältyy lähtötoimipaikan nimi, tai käsin, jolloin numeron ohessa on oltava toimipaikan virallinen leima.

Vaikkakin tullimenettelyjen sähköistys on jo arkipäivää, ei T2L- tai T2LF-asiakirjan sähköisestä versiosta ole vielä puhuttu sanaakaan. Mikäli kyseinen asiakirja joudutaan tekemään yhtenäisasiakirjalle eli SAD-lomakkeelle, voimassa olevat ohjeet löytyvät tullilaitoksen Internet-sivuilta www.tulli.fi. Suosittelemme kuitenkin lämpimästi erilaisten yksinkertaistusten tai laivaliikenteen Portnet-järjestelmän, johon on tulossa T2L-osio, käyttöä.

Kauppalasku tai lastiasiakirja

Kauppalaskuun tai kuljetusasiakirjaan on tavaranhaltijan tehtävä näkyvällä tavalla T2L- tai T2LF-merkintä ja sen oheen omakätinen allekirjoitus. Asiakirjasta on lisäksi käytävä ilmi ainakin lähettäjän tai tavaranhaltijan, jos hän ei ole lähettäjä, nimi ja täydellinen osoite, kollien lukumäärä, laji, merkit ja numerot, tavaroiden kuvaus sekä bruttopaino kiloina ja tarvittaessa konttien numerot. Kauppalasku tai kuljetusasiakirjat saavat sisältää ainoastaan yhteisötavaroita.

Myös kauppalasku tai kuljetusasiakirja on annettava lähtöjäsenvaltion tulliviranomaisen vahvistettavaksi. Vahvistuksen on sisällettävä lähtötoimipaikan nimi ja leima, toimivaltaisen virkailijan allekirjoitus, vahvistuspäivä ja koko rekisteröintinumero tai mahdollisesti tarvittavan lähetys- tai vienti-ilmoituksen numero. Vahvistusta ei tarvita, jos kauppalaskun tai kuljetusasiakirjan sisältämien yhteisötavaroiden kokonaisarvo ei ole suurempi kuin 15.000 euroa. Asiakirjaan on kuitenkin merkittävä lisäksi lähtötoimipaikka.

T2L- tai T2LF-asiakirja ei ole kuljetusasiakirja, vaan sen lisäksi tarvitaan aina erillinen kuljetusasiakirja. T2L- tai T2LF-asiakirjaa käytetään yleensä niissä tapauksissa, jolloin tavaraa ei kuljeteta yhteisön passitusmenettelyssä T2.

TIR- ja ATA-carnet

Jos tavaroita kuljetetaan TIR- tai ATA-carnetilla, voi tavaranhaltija merkitä selvästi havaittavalla tavalla tunnuksen T2L tai T2LF ja oman allekirjoituksensa carnetin kaikille lehdille tavaran kuvaukselle varattuun kohtaan. Carnet voi sisältää sekä yhteisötavaroita että muita kuin yhteisötavaroita, mutta tällöin ryhmät on eroteltava toisistaan siten, että tunnus T2L tai T2LF koskee selvästi ainoastaan yhteisötavaroita.

T2L- tai T2LF-asiakirjaa voidaan käyttää lähetettäessä tavaraa:

 1. suoraan EU-maasta toiseen EU-maahan tai EU:n tullialueeseen kuuluvalle alueelle tai
 2. EU-maasta toiseen EU:n passitusjärjestelmän hyväksyneen maan kautta

Suorissa kuljetuksissa T2L tai T2LF ei yleensä ole tarpeen, mutta tullilaitos voi sellaisen vaatia epäillessään kuorman tai sen osan yhteisöasemaa.

Tavaraa pidetään suoraan lähetettynä:

 1. kun kuljetus ei tapahdu muun kolmannen maan kuin EFTA/ETA-maan kautta
 2. kun kuljetus tapahtuu yhden tai useamman muun kolmannen maan kuin EFTA/ETA-maan kautta silloin, kun kuljetus suoritetaan yhdellä asiakirjalla, joka on laadittu joko jossain yhteisömaassa tai EFTA/ETA-maassa.

T2L- tai T2LF-asiakirjaa ei voida antaa yhteisötavaroille:

 1. jotka viedään kolmanteen maahan
 2. joiden viennistä kolmanteen maahan saadaan vientitukea tai palautuksia
 3. joiden päällys edellyttää passitusmenettelyä käytettäessä T1-ilmoituksen antamista.

Tavaroiden yhteisöaseman todistava asiakirja voidaan antaa jälkikäteenkin, jolloin siihen on merkittävä punaisella maininta ”Annettu jälkikäteen”.

Vietäessä tavaroita sellaisiin maihin, joiden kanssa Euroopan unionilla on erilaisia vapaakauppasopimuksia, osoitetaan alkuperäkelpoisuus kuhunkin sopimukseen sisältyvin erillisasiakirjoin.

Yksinkertaistettu T2L- tai T2LF-menettely

Tulliviranomainen voi antaa säädetyt edellytykset täyttävälle henkilölle luvan itse todistaa tavaroiden yhteisöasema joko T2L- tai T2LF-asiakirjalla tai vastaavalla merkinnällä kaupallisiin asiakirjoihin esittämättä niitä tulliviranomaisen vahvistettavaksi. Tällaisen luvan saaneesta käytetään nimitystä valtuutettu antaja. Asiakirjaan on myös tehtävä merkintä ”Yksinkertaistettu menettely”.

Luvan antamisen edellytyksenä on, että hakija lähettää tavaroita toistuvasti, hänellä on asianmukainen kirjanpito, joka tekee valvonnan mahdolliseksi eikä hän ole syyllistynyt vakaviin ja toistuviin tulli- tai verorikoksiin. Luvassa on määrättävä tullitoimipaikka, jonka tehtävänä on antaa ennakkovahvistus kyseisten asiakirjojen laatimiseksi käytettävien lomakkeiden todistusvoimaisuudesta sekä ne edellytykset, joilla valtuutetun lähettäjän on perusteltava mainittujen lomakkeiden käyttö. Lisäksi on vahvistettava määräaika, jonka kuluessa valtuutetun lähettäjän on ennakolta annettava tieto tullitoimipaikalle, jotta se voi mahdollisesti suorittaa tarkastuksen ennen tavaroiden lähettämistä.

Menettelyä voidaan vielä yksinkertaistaa siten, että valtuutetun antajan ei tarvitse allekirjoittaa T2L- tai T2LF-merkintää, jolloin asiakirjassa on oltava soveltamisasetuksen liitteessä 62 tarkoitettu erikoisleima ja asiakirja on laadittava yhtenäistettyä elektronista tai automaattista tietojenkäsittelyjärjestelmää käyttäen. Luvan myöntämisen ehtona on, että valtuutettu lähettäjä antaa tulliviranomaiselle ennakolta kirjallisen sitoumuksen, jossa hän ottaa vastatakseen kaikkien erikoisleimalla varustettujen T2L-asiakirjojen tai kaupallisten asiakirjojen antamisen oikeudellisista seuraamuksista.

EY:n tullimenettely.

Sisäinen passitus T2

Sisäisessä passitusmenettelyssä yhteisötavarat voivat liikkua yhteisön tullialueella sijaitsevasta paikasta toiseen kolmannen maan alueen kautta tavaroiden yhteisöaseman muuttumatta. T2 on passitusasiakirja, joka oikeuttaa kuljettamaan tavaran tullaamattomana.

Sisäisessä passitusmenettelyssä liikkuminen voi tapahtua:

 1. Yhteisön sisäisessä passitusmenettelyssä T2, jos tämä on mahdollista kansainvälisen sopimuksen perusteella
 2. TIR-carnetilla
 3. ATA-carnetilla
 4. Reinin manifestilla
 5. Postitse

Sisäistä passitusmenettelyä T2 käytetään yhteisötavaroiden kuljetuksessa seuraavissa tapauksissa:

 1. Tavarat lähetetään
  • yhteisömaasta toiseen yhteisömaahan EFTA/ETA-maan tai -maiden kautta tai EFTA/ETA-maahan
 2. Tavarat, jotka yhteisön sääntöjen mukaan on lähetettävä sisäistä passitusmenettelyä käyttäen. Säännös koskee kuljetuksia yhteisön tullialueeseen kuuluviin, mutta veroalueen ulkopuolelle jätettyihin alueisiin sekä kuljetuksia ko. alueiden välillä. Tämä koskee 1.3.1997 alkaen myös Suomen ja Ahvenanmaan välisiä kuljetuksia, mikäli ei käytetä Manner-Suomen ja Ahvenanmaan välisiä yksinkertaistettuja menettelyjä.

Sisäistä passitusmenettelyä voidaan käyttää myös silloin, kun kuljetus tapahtuu kahden yhteisön tullialueella sijaitsevan paikan välillä muun kolmannen maan kuin EFTA/ETA-maan kautta, jos kuljetus tapahtuu yhdellä jossain jäsenvaltiossa laaditulla kuljetusasiakirjalla. Liikuttaessa kolmannen maan alueella kuljetus tapahtuu kyseisessä maassa sovellettavien menettelyjen mukaan. Koska T2-passitusta ei hyväksytä toistaiseksi muissa kolmansissa maissa kuin EFTA/ETA-maissa, tulisi muiden maiden osalta valita sellainen kuljetusasiakirja, joka kyseisissä maissa hyväksytään, esim. TIR-carnet.

Vakuus

T2-passitusta varten tulee asettaa vakuus, joka on voimassa kaikkien passitukseen liittyvien sopimusosapuolten osalta. Vakuuden tarkoituksena on niiden tullien ja muiden maksujen kantamisen varmistaminen, jotka kullakin maalla on oikeus periä alueensa kautta kuljetettavista tavaroista, mikäli tavaroita ei asianmukaisesti esitetä määrätoimipaikoissa. Yleisvakuus liitetään normaalisti osaksi passitusyleisvakuutta kattaen myös T1-passitukset.

Vakuus voi olla yleinen ja koskea passitusta tai yksittäinen ja koskea yhtä passitusta.

Mikäli passituksesta vastaavalle ei myönnetä vapautusta vakuuden antamisesta, tarvittavan yleisvakuuden määrä harkitaan hakijan taloudellisen tilanteen ja toiminnan mukaan. Käytettäessä passituskohtaista yksittäisvakuutta alennuksia ei myönnetä, veroriski harkitaan täysimääräisesti huomioiden tullit, arvonlisäverot ja mahdolliset muut verot ja maksut lähtömaan tilanteen mukaan. Passitusvakuuksien alennuskriteerit alkaen vuodesta 2016 (1.5.2016?) ovat edelleen määrittelemättä, mutta voitaneen ennakoida, että AEO-tulliosion saavuttaneet yritykset edelleen saavat vakuusalennuksia entisen käytännön mukaisesti.

Vakuutta ei tarvitse asettaa:

 • meriliikennetoimijoille satamien välille
 • tavaroiden kuljetuksille Reinillä ja Reinin vesiväylillä
 • putkessa tapahtuville kuljetuksille

T1-, T2- ja T2F-passitusten osalta ainoastaan sähköinen NCTS-passitusjärjestelmä on käytössä. Avattaessa sähköistä passitusta lähetys saa ns. MRN-numeron, jonka tiedot välittyvät välittömästi myös vastaanottomaahan. Tavaroiden saapuessa määrämaahan tulliviranomainen suorittaa päättämiskuittauksen tietojärjestelmään, jolloin annettu vakuusvaraus vapautuu.

Mahdollisia tietojärjestelmäkatkoksia varten sähköisestä järjestelmästä tulostetaan kuljetusta seuraamaan kaksisivuinen passituksen saateasiakirja, josta ilmenevät tärkeä MRN-numero kuten myös tavaratiedot. TIR-carnet passituksissa ratkaiseva asiakirja on edelleen paperimutoinen TIR-carnet- vihkonen, mutta monet passitussopimusmaat ovat sitoutuneet avaamaan myös TIR-carnet-passituksista NCTS-järjeselmän kaltaiseen systeemiin sähköiset TIR-carnet-tiedot. Mm. Suomi on mukana sähköisten tietojen välittämisessä ja mm. Venäjän tulliviranomaiset saavat Suomen tullilaitokselta sähköiseen järjestelmään tallennetut TIR-carnet-tiedot.

Sallitut kiellot ja rajoitukset tavaran vapaalle liikkeelle

Jäsenvaltio voi Rooman sopimuksen 36 §:n mukaan asettaa määrällisiä rajoituksia silloin, kun sillä suojellaan:

 • julkista moraalia
 • yleistä järjestystä tai turvallisuutta
 • ihmisten, eläinten tai kasvien terveyttä ja elämää
 • kansallisia kulttuuriaarteita tai teollista ja kaupallista omaisuutta

Rajoituksia on säädetty mm. seuraavien tuoteryhmien osalta:

 • korkea teknologia
 • ohjukset ja ohjusteknologia
 • kemialliset ja biologiset aseet
 • ydinalan tuotteet
 • puolustustarvikkeet
 • aseet
 • kulttuuriesineet
 • eläimet
 • huumeet
 • puolustustarvikkeet
 • koirien ja kissojen turkikset ja näitä sisältävät esineet
 • asianmukaisesti kuumentamaton tai käsittelemätön puupakkausmateriaali
 • uhanalaiset eläimet ja kasvit
 • kidutusvälineet ja kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon tarvittavat laitteet

Tulliviranomaisten valtuudet sisärajavalvonnassa

Tullilain 2 §:n nojalla tullilainsäädännön mukaisia toimivaltuuksia voidaan käyttää yhteisön lainsäädäntöä noudattaen myös yhteisön sisäisessä liikenteessä tavaroiden maahantuontia ja maastavientiä koskevien kieltojen ja rajoitusten noudattamisen valvomiseksi.