Logistiikkakeskuksen termit ja käsitteet

Logistiikkakeskukseen liittyy erilaisia käsitteitä kuten jakelukeskus (distribution center), keskusvarasto (central warehouse), rahtiliikennekeskus (freight village), logistiikkakylä tai logistiikkapuisto (logistics park), takamaan satama (hinterland port) ja terminaali.

Sopivan tarkkuuden saamiseksi suositamme näiden tarkempien termien käyttämistä silloin, kun se on tarkoituksenmukaista.

Jakelukeskus on ehkä tunnetumpi ja helpommin määriteltävissä oleva kuin logistiikkakeskus, vaikka sillekään ei ole olemassa yleisesti hyväksyttyä määritelmää.

Solmukohtia, joissa varastoinnilla (siis inventory, ei pelkästään warehouse) on suuri merkitys, kutsutaan usein keskusvarastoiksi.

Jos tarkoituksena ei ole varsinaisesti varastoida tavaraa, vaan yhdistellä kuormia, kyseessä voi puolestaan olla läpivirtausterminaali (cross-docking).

Logistiikkapuistoon puolestaan sijoittuu yleensä useampia jakelukeskuksia.

Takamaan satamista on lukuisia mainintoja ja niiden todetaan mahdollistavan usein paremmin integroitumisen toimitusketjuihin ja lisäarvopalveluiden tuottamisen.

Logistiikkapuisto ja takamaan satama ovat lähellä eurooppalaista käsitystä rahtiliikennekeskuksesta (Freight Village, GVZ, Interporto), ja siten käytännössä vastaavia logistiikkakeskuksen tai logistiikkakeskusalueen määritelmän kanssa. Niihin on siis sijoittunut samalle alueelle useamman toimijan jakelukeskuksia, läpivirtausterminaaleja ja keskusvarastoja.Tällaisia takamaan satamina ja logistiikkapuistoina meillä Suomessa voitaisiin hyvinkin nähdä esimerkiksi Keravan Kerca ja Lahden alue ikään kuin Vuosaaren sataman jatkona.

Terminaalilla tarkoitetaan sellaista pistettä, jossa kaksi liikennemuotoa yhdistyy. Se ei tarkoita pelkästään erilaisten kuljetusmuotojen yhdistämistä, kuten intermodaalisuutta, vaan se voi olla myös kuorma-autoterminaali (ks. myös ”kauttakulkuterminaali1”), jossa jakelukuljetukset yhdistyvät runkokuljetuksiin tai toisin päin. Olennaista kuitenkin on, että terminaaliin saapuvalla tavaralla on jatko-osoite selvillä.