Logistiikka

Logistiikka (Logistics) tarkoittaa materiaalivirtojen ohjaamista raaka-aineiden alkulähteiltä tuotantoon sekä tuotteiden ja palvelujen ostamista, varastoimista ja kuljettamista siten, että tuote on käytettävissä oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja siten, että minimoidaan kustannukset ja muut haitat, kuten negatiiviset ympäristövaikutukset tai turvallisuusriskit.

Logistiikkaa: kontteja satamassa.

Varsinaisen materiaalivirran eli kuljetusten ja varastoinnin lisäksi logistiikkaan kuuluu tieto- ja rahavirtojen kulkuun liittyvä suunnittelu sekä yhteiskunnallisten ja ympäristövaikutusten tarkastelu.

Logistiikka-käsitteestä

Logistiikkaa on harjoitettu niin kauan kuin ollut tuotteiden tai palveluiden vaihdantaa. Logistiikan käsitettä alettiin käyttää Yhdysvalloissa liikkeenjohdon terminä 1950-luvulla. Sitä ennen logistiikka oli liitetty lähinnä sodankäyntiin ja armeijan toimintoihin. Myöhemmin huomiota alettiin kiinnittää kokonaiskustannuksiin, niiden vähentämiseen sekä varastoinnin ja kuljetuksen kehittämiseen. Koko tilaus-toimitusketjun hallintaan on keskitytty lähinnä 2000-luvun jälkeen.

Logistiikasta on kehitelty useita, toisistaan hieman poikkeavia määritelmiä. Yllä olevan määritelmän lisäksi logistiikalla tarkoitetaan tuottavaan ja kustannustehokkaaseen hankintatoimeen, varastointiin sekä kuljetukseen ja jakeluun liittyvien materiaalien ja palvelujen suunnittelua, toteutusta ja seurantaa niin että samalla huomioidaan asiakasvaatimukset. Tämä määritelmä sisältää sekä yrityksen tulo-, sisä- että lähtölogistiikan. Niin ikään logistiikka nähdään prosessina eli erilaisten toimintojen sarjana. Logistiikka voidaan määritellä myös lyhyesti:

Logistiikka on tuotteen tai palvelun ja siihen liittyvän tiedon ja rahan hallintaa organisaatiossa asiakastarpeiden tyydyttämiseksi.

Logistiikan määritelmässä korostetaan myös asiakastarpeita. Niiden tunnistaminen ja ennakointi ovatkin ratkaisevan tärkeässä asemassa, jotta liiketoiminta on tuloksellista ja kannattavaa. Asiakaskeskeisyys ja -lähtöisyys ovat menestyksellisen liiketoiminnan perusta.

Logistiikan merkitys

Liike-elämä ei pyöri ilman logistiikkaa. Tehokas ja toimiva logistiikka on organisaatioiden toiminnan elinehto. Logistiikka on EU-tasollakin kirjattu yhdeksi keskeiseksi toimialaksi, jonka avulla jäsenmaiden kilpailukykyä pyritään parantamaan. Logistisista ongelmista voi toisaalta aiheutua mittavat vahingot maailmantaloudelle. Se huomattiin esimerkiksi keväällä 2010, kun Islannin tulivuorenpurkauksesta johtuva tuhkapilvi lamaannutti Euroopan lentoliikenteen.

Suomen logistiikalle erityisvaatimuksia aiheuttavat pitkät etäisyydet vientiteollisuuden päämarkkina-alueille, riippuvuus merikuljetuksista ja kotimaan ohuet tavaravirrat. Toisaalta Suomessa on kansainvälisesti verrattuna pienet markkinat, kun asukkaita on vain noin 5,4 miljoonaa.

Logistiikkaselvityksen 2018 mukaan Suomen logistiikkakustannukset suhteessa BKT:een ovat noin 11,2 prosenttia, mikä on kansainvälisesti korkea luku. Osa erosta johtuu toimialaeroista (raskaan teollisuuden, esim. metsä- ja metalliteollisuus, suhteelliset logistiset kustannukset ovat suuremmat kuin esim. lääketeollisuuden) sekä Suomen maantieteellisestä etäisyydestä päämarkkinoistamme eli Euroopan unionin maista. Paljon on kuitenkin tehtävissä huolinta-alan, sen asiakkaiden ja viranomaisten yhteistyöllä.

Logistiikan tavoitteena on toimittaa raaka-aineet, puolivalmisteet ja valmiit tuotteet siihen paikkaan, aikaan, laadullisesti ja määrällisesti niin kuin on sovittu. Toimitus on hoidettava kunkin yrityksen valitseman palvelutason mukaisesti siten, että yrityksen taloudellinen tulos on mahdollisimman hyvä. Samalla on pyrittävä kuormittamaan ympäristöä mahdollisimman vähän.

Logistiikkaa ei voi täysin ymmärtää, ellei ole luonut kokonaiskuvaa liiketoimintaympäristöstä. Ei siis riitä, että tarkastellaan yhtä osa-aluetta pohtimatta asiaa kokonaisuuden kannalta. Esimerkiksi hankintatoimen ratkaisut vaikuttavat muun muassa vaihto-omaisuuteen, tuotantoon ja jakeluun. Logistiikkaa on tarkasteltava kokonaisprosessina, jolla pyritään kehittämään koko tilaus-toimitusketjun kilpailukykyä.

Logistiikkastrategia

Toimitusketjun hallinnassa auttaa merkittävästi logistiikkastrategia, jonka avulla...

Avaa sivu

Vihreä logistiikka

Vihreä logistiikka ottaa huomioon kestävän kehityksen. Vihreä...

Avaa sivu

Laatu

Korkea laatu on organisaatioille strateginen kilpailutekijä....

Avaa sivu