Tilastointi

EU-maissa kaupan tilastot kerätään kahtaalta; ulkokaupan tilastot tullaustietojen kautta ja sisäkaupan tilastointi erillisen Intrastat-järjestel­män kautta. Molemmat tilastot kerää tullilaitos, joka toimittaa Suomen tilastotiedot EU:n tilastoviranomaisen Eurostatin käyttöön. Useassa maassa sisäkaupan tilastot kerää tilastoviranomainen. Sisäkaupan tilastointi perustuu EU:n asetuksiin, jotka sitovat kaikkia jäsenmaita.

Tilastovelvolliset

Tilasto- eli tiedonantovelvollisia ovat sisäkauppaa käyvät arvonlisäverojärjestelmään rekisteröidyt yritykset ja yhteisöt kuitenkin niin, että pienemmät sisäkaupan harjoittajat on vapautettu ilmoitusvelvollisuudesta. Tästä johtuen joudutaan vuosittain määrittelemään yhteisömyynnin ja -oston arvoon perustuva tilastointiraja. Sisäkaupan tilastoilmoitus koskee tavaroiden tuontia ja vientiä sisämarkkina-alueella. Palvelujen kauppaa ei tarvitse ilmoittaa tilastoilmoituksella.

Arvorajat Suomessa vuonna 2016 ovat tuonnissa 550.000 euroa ja viennissä 500.000 euroa. Kaukomyyntiä (ns. postimyyntiä) Suomeen yksityishenkilöille harjoittavien myyjien tulisi hakeutua Suomessa verovelvollisiksi vuotuisen myynnin ylittäessä 35000 euroa ja tämän jälkeen näitäkin koskisi tilastointivelvollisuus määriteltyjen arvorajojen puitteissa. Intrastat-tilastointia ollaan kaksinkertaisen työn vähentämiseksi kenties vuoden 2020 alusta muuttamassa niin, että velvoite olisi vain viejillä uutena lisätietona vastaanottajan alv-tunniste.

Tavaran fyysinen siirto

Tilastointi edellyttää tavaran fyysistä siirtoa yhteisömaasta toiseen. Tilastoilmoitus annetaan siinä maassa, josta tavara fyysisesti viedään ja siinä maassa, jonne se fyysisesti tuodaan. Jos esimerkiksi tavara myydään Suomesta Ranskaan, mutta tavara toimitetaan fyysisesti Saksasta Ranskaan, vientiä koskeva sisäkaupan tilastoilmoitus on annettava Saksassa eikä Suomessa.

Tavaran tulo Suomeen yhteisön ulkopuolelta tai sen lähettäminen Suomesta yhteisön ulkopuolelle edellyttää tulliselvitystoimenpiteitä, vaikka tavaran myyjä tai ostaja olisi sijoittunut yhteisöön. Tämän vuoksi tällaisia tavaratoimituksia ei saa silloin sisällyttää sisäkaupan tilastoilmoitukseen, koska tarvittavat tilastotiedot saadaan jo tulli-ilmoituslomakkeella tai tullisanomasta.

Tiedonantovelvollisuuden syntyminen

Tullilaitos saa verottajalta kuukausittain alv-rekisterissä olevien yhteisökaupan harjoittajien kaupan kokonaisarvot, joita käytetään mm. tiedonantovelvollisuuden täyttymisen seurantaan. Tiedonantovelvollisuus voi syntyä kesken vuotta, kun kaupan arvoraja ylittyy, jolloin tiedonantovelvollisille lähetetään tästä ilmoitus sekä tarvittava Intrastat-materiaali ohjeineen. Tiedonantovelvollisuus alkaa pääsääntöisesti arvorajan ylittymistä seuraavasta jaksosta jatkuen siihen saakka, kunnes tilastoviranomainen eli Suomessa tullilaitos ilmoittaa sen päättymisestä.

Läpikuljetus jäsenmaiden kautta

Mikäli tavara vain kuljetetaan jonkin jäsenmaan kautta edelleen vietäväksi kolmanteen jäsenvaltioon, siitä ei tarvitse antaa tilastoilmoitusta. Kolmannesta maasta tuotavasta tavarasta on annettava sisäkaupan tilastoilmoitus, jos tavara tullataan ja luovutetaan vapaaseen liikkeeseen ensimmäisessä jäsenvaltiossa ja vasta sen jälkeen viedään toiseen jäsenvaltioon.

Ulkoisen passituksen alainen tavara

Jos kolmannesta maasta tuotava tavara kuljetetaan ulkoisen passituksen menettelyä käyttäen ensimmäisen jäsenvaltion kautta toiseen jäsenvaltioon, ei ilmoitusta tarvitse antaa. Mikäli tavara kuljetetaan ulkoisen passituksen menettelyä käyttäen Venäjältä Suomen kautta Saksaan, ei sisäkaupan tilastoilmoitusta tarvitse tehdä. Jos Venäjältä tuotu tavara tullataan Suomessa ja otetaan täällä vapaaseen liikkeeseen ja vasta sen jälkeen viedään Saksaan, on siitä annettava sisäkaupan tilastoilmoitus. Tällöin tavaran kuljetusta Suomesta Saksaan pidetään sisäkaupan vientinä.

Asiamies tilastoijana

Tilastotiedot voidaan antaa tulliviranomaiselle lomakkeella tai koneellista tietojen välittämistapaa käyttäen. Yhteisöhankintojen ja myyntien osalta on molemmille omat lomakkeensa, joita saa tilastotullikamarista maksutta. Samasta paikasta saa myös tilastoilmoitusten palautuskuoria. Omien lomakkeiden painattaminen tullin antamien ohjeiden perusteella on myös mahdollista. Jälkeenpäin havaittavista virheistä ilmoituksessa on annettava erillinen korjausilmoitus korjauslomakkeella.

Käytettävissä olevat ilmoitustavat:

 • sähköinen netti-Intrastat-lomake
 • suorasanomailmoittaminen (XML)

Nollailmoitus

Ilmoitus on annettava myös siinä tapauksessa, ettei ilmoitusvelvollisella ole ollut kyseisenä kuukautena vientiä tai tuontia lainkaan. Tällöin annettavaa ilmoitusta kutsutaan nollailmoitukseksi.

Tilastoilmoituksissa annettavat tiedot

Katso tullilaitoksen Internet-sivut tai vuosittain tilastovelvollisille jaettavat tullilaitoksen Intrastat-ohjeet.

Alkaen 1.1.2022 voimassa olevat Intrastat-ilmoituksen kauppatapahtuman luonne koodit

 1. Liiketoimet, joihin liittyy tosiasiallinen omistuksen vaihdos ja rahallinen korvaus
  1. Suora myynti/osto lukuun ottamatta yksityisten kuluttajien harjoittamaa suoraan kauppaa
  2. Yksityisten kuluttajien harjoittama suoran kauppa
 2. Tavaroiden palauttaminen ja korvaaminen veloituksetta
  1. Tavaroiden palauttaminen
  2. Palautettujen tavaroiden korvaaminen
  3. Palautettujen tavaroiden korvaaminen esim. takuun perusteella
 3. Liiketoimet, joihin liittyy suunniteltu omistuksen vaihdos
  1. Kuljetus varastoon tai varastosta (lukuun ottamatta Call off-varastoa tai lähetysvarastoa)
  2. Toimitus myyntiin hyväksynnän yhteydessä tai testauksen jälkeen (mukaan lukien Call off-varasto tai lähetysvarasto)
  3. Rahoitusleasing
  4. Liiketoimet, joihin liittyy omistuksen siirto ilman rahallista korvausta
 4. Liiketoimet, joiden tarkoituksena on sopimusperusteinen käsittely
  1. Tavarat, jotka oletetaan palautettavaksi alkuperäiseen jäsenvaltioon/vientimaahan
  2. Tavarat, joita ei oleteta palautettavaksi alkuperäiseen jäsenvaltioon/vientimaahan
 5. Liiketoimet sopimusperusteisen käsittelyn jälkeen  ( ei sisällä omistuksen vaihdosta )
  1. Tavarat, jotka palautetaan alkuperäiseen jäsenvaltioon/vientimaahan
  2. Tavarat, joita ei palauteta alkuperäiseen jäsenvaltioon/vientimaahan
 6. Liiketoimet, joihin ei liity omistussuhteen muutosta, kuten tavaroiden korjaus
 7. Liiketoimet, joiden tarkoituksena on tulliselvitys / tulliselvityksen jälkeiset toimet, liittyvät näennäistuonnin tai –viennin tavaroihin
  1. Tavaroiden luovutus vapaaseen liikkeeseen jäsenvaltiossa tarkoituksena viedä ne myöhemmin
  2. Tavaroiden kuljetus yhdestä jäsenvaltiosta toiseen tavaroiden asettamiseksi vientimenettelyyn
 8. Liiketoimet, joihin liittyy rakennusmateriaalien ja teknisten laitteiden toimittamista vesirakentamista koskevan yleissopimuksen mukaisesti ja joissa tavaroista ei edellytetä laadittavan koko sopimusta
 9. Muut liiketoimet, joita ei voi luokitella muihin aiempiin koodeihin
  1. Yli 24 kuukautta kestävä vuokraus, lainaus tai käyttöleasing
  2. Muu

Näin yksityiskohtainen luettelo ei ehkä olisi tässä kohtaa tarpeellinen, mutta koska osa ei näistä yksiselitteisesti ei aukea edes ammattilaiselle ne laitettiin tähän, epäselvissä tilanteissa kannattanee olle yhteydessä Suomen tullin Intrastat-asiantuntijoihin.

Tilastointijakso

Sisäkaupan tilastoilmoitus annetaan kuukausittain. Tilastointijakso on yksi kuukausi, jota koskeva ilmoitus on annettava seuraavan kuukauden 10. työpäivään mennessä. Tuonnin ja viennin ajallinen kohdistaminen tapahtuu samalla tavalla kuin arvonlisäveroa koskevien kuukausi-ilmoitusten antaminen. Tammikuussa viety tavara ilmoitetaan helmikuun 10. työpäivään mennessä.

Tilastoilmoituksien sisältämät tiedot säilytetään vähintään kaksi vuotta tilastovuoden päättymisen jälkeen.

Tavarat, joista ei tarvitse antaa ilmoitusta

Sisäkaupan tilastoilmoitusta ei tarvitse antaa, mikäli kyseessä on jonkin seuraavassa mainitun tavaran siirto jäsenmaasta toiseen:

 • lailliset maksuvälineet ja asiapaperit
 • hätäapu katastrofialueille
 • diplomaattien tai siihen verrattavien tavarat
 • tavarat, joiden tuonnin ja viennin edellytetään olevan väliaikaista
 • tavarat, jotka eivät ole kaupallisten liiketoimien kohteena
 • tuotteet, joita käytetään ihmisten ja ympäristön suojelemiseksi
 • tavarat, joita kuljetetaan jäsenvaltioiden rajavyöhykkeeksi määrittelemillä alueilla asuvien henkilöiden välillä ei-kaupallisessa tarkoituksessa
 • tavarat, jotka lähtevät tietyltä tilastoalueelta ja ulkomaan alueen poikki kuljettuaan palaavat
 • suoraan tai kuljetukseen liittyen pysähdyksien jälkeen
 • vienti Ahvenanmaalta jäsenmaihin ja tuonti jäsenmaista Ahvenanmaalle jää Intrastat-järjestelmän ulkopuolelle. Nämä tapaukset kuuluvat sisäkaupan tilastoon, mutta tiedot niistä saadaan tullausmenettelyn avulla.

Tiedonantovelvollisuuden laiminlyönti

Tietojen ilmoittamatta jättäminen määrätyssä ajassa viivästyttää tilastojen julkaisemista ja tämän vuoksi tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnistä on säädetty rangaistusseuraamus. Tämä tullilain 32 §:n 2. momentin mukainen virhemaksu voidaan määrätä, mikäli tiedonantovelvollinen ei ole toimittanut tilastotietojaan tilastotullikamariin määräajassa. Virhemaksu määrätään kustakin laiminlyönnistä erikseen. Virhemaksu voidaan määrätä myös, jos tiedot ilmoitetaan toistuvasti virheellisinä.

Tietojen korjaus

Mikäli tiedonantovelvollinen havaitsee jälkikäteen virheitä ilmoittamissaan tiedoissa, tulee niistä tehdä erillinen ilmoitus korjauslomakkeella, joka toimitetaan tilastotullikamariin. Tavarantoimituksiin liittyviä pienehköjä hyvitys- tai lisälaskuja ei pääsääntöisesti oteta korjauksina huomioon. Tavaran palautuksiin liittyvät hyvityslaskut otetaan kuitenkin huomioon, mutta niitä ei ilmoiteta korjauksina, vaan tavanomaiseen tapaan tuontina ja vientinä.

Aikaisemmin jätetyistä tilastoilmoituksista pois jääneet erät ilmoitetaan lisäyksinä asianomaiseen tilastojaksoon. Lisäys voidaan ilmoittaa joko tavanomaisella ilmoituslomakkeella tai korjauslomakkeella.

Korjaus on ilmoitettava aina, jos on ilmoitettu väärä alv-numero tai tuonti on ilmoitettu vientinä tai vienti tuontina. Tällöin virheellinen tavaraerä on poistettava ja tiedot syötettävä uudelleen oikein. Konekielisen ilmoittajan on tehtävä uusi ilmoitus ja ilmoitettava poisto korjauslomakkeella tai muulla kirjallisella ilmoituksella. Korjaus on myös ilmoitettava aina, jos on ilmoitettu väärä tilastokausi tai koko tavaraerä on poistettava, esim. kuuluu ulkokauppaan ja on tullattava.

Tullihallituksen tilastoyksikössä seurataan tiedonantovelvollisuuden täyttymistä yksityiskohtaisesti vertaamalla verottajalta saatuja alv-arvotietoja ja tilastoilmoitusten arvotietoja keskenään. Vertailu tehdään kuukausittain tuonnin ja viennin osalta erikseen. Mikäli ilmoitetut kokonaisarvot poikkeavat merkittävästi toisistaan, lähetetään yritykselle selvityspyyntö. Tarkistuksia suoritetaan myös keskihintavertailuilla ja esimerkiksi mahdottomien alkuperämaiden (esim. raakakautsun alkuperämaaksi ilmoitetaan Suomi) osalta.