Maantiekuljetusten luvat, käyttötilanteet, prosessi ja markkinat

Maantiekuljetusten luvat

Suomessa harjoitettavaa tavaraliikennettä säätelevät EU:n liikenteenharjoittaja-asetus ja tavaraliikennelupa-asetus sekä Suomen osalta laki liikenteen palveluista. Sen mukaan tavaran kuljettaminen ajoneuvolla tiellä korvausta vastaan edellyttää muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta tavaraliikennelupaa. Lupia myöntää ELY-keskus. Tavaraliikenneluvan saamisen ehtoja ovat ammattitaito, rikkeettömyys ja vakavaraisuus.

Tavaraliikennelupa voi olla joko kotimaan liikennelupa, liikennetraktorilupa tai yhteisölupa. Kotimaan liikenneluvalla ja liikennetraktoriluvalla voi harjoittaa tavaraliikennettä koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Yhteisöluvalla voi harjoittaa tavaraliikennettä sekä kotimaassa että ulkomailla. Tavaraliikennelupa on aina liikenteenharjoittajakohtainen eikä sitä voi luovuttaa toisen käytettäväksi.

Tavaraliikennelupa on voimassa kymmenen vuotta. Uusille hakijoille myönnetään nykyisin vain yhteisölupia ja liikennetraktorilupia. Kotimaan liikennelupia myönnetään nykyisille luvanhaltijoille lupia uudistettaessa tai kalustoa lisättäessä.

Kiertotalouden ja lajittelun lisääntymisen myötä erilaisten jätteiden kuljettaminen on kasvanut. Osa näistä löytyy Vaarallisten aineiden kuljetus -osiosta, mutta kaikki jätteet eivät ole luokiteltu vaarallisiksi. Käytännössä ne vaativat kuitenkin erillisen luvan. Jätepaperia on kerätty ja kuljetettu jo pitkään. Sen käytön supistuessa mm. elektroniikkajätteen (SER-romu), muovijätteen, vaatejätteen kuljettaminen on lisääntynyt. Kaikille jätelajeille tarvitaan ELY-keskuksen jae-kohtainen lupa. Kv-liikenteessä lupa tarvitaan luonnollisesti koko matkalle ja luvat on haettava maakohtaisesti. Jätekuljetusten toteuttaminen vaatii myös kuljetuskalustolta omat katsastusproseduurinsa.

Lisätietoa: Finlex, laki liikenteen palveluista.

Maantiekuljetuksen käyttötilanteet

Maantiekuljetukset soveltuvat monenlaisen tavaran kuljettamiseen. Maanteitse kulkee kotimaan tavaraliikenteestä kaksi kolmasosaa ja rautateitse neljäsosa.

Maanteitse kuljetetaan bulkkitavarana teollisuuden raaka-aineita kuten nesteitä, maa-ainesta ja puuta sekä näiden jatkojalosteita kuten elintarvikkeita kylmäkuljetuksina, betonia pyörintäsäiliöautoilla tai huonekaluja suoraan kuluttajille kotijakelupalveluna.

Maantiekuljetuksia säädellään usein eri tavoin kuljetettavan rahdin mukaan: muun muassa lääkkeiden kuljettamisesta säädellään lääkelaissa ja -asetuksessa ja rehujen kuljettajien on oltava Eviran rekisteröimiä. Vastaavasti elintarvikkeiden kuljettaminen edellyttää elintarvikehuoneistoksi hyväksymistä ja omavalvontaa.

Maantiekuljetusten prosessi

Maantiekuljetuksen prosessi voi muodostua hyvin monella tavalla.

Esimerkki maantiekuljetusten prosessista.

Kuljetus voidaan toteuttaa suorana kuljetuksena suoraan lähettäjältä vastaanottajalle tai siinä voi olla useita tavarankäsittelypisteitä, kuten terminaaleja ja varastoja, joiden kautta lähetys kulkee. Näissä tavarankäsittelypisteissä lähetys voidaan purkaa, lajitella ja koota uusiin lähetyseriin.

Maantiekuljetusten markkinat

Maantiekuljetukset ovat erittäin herkkiä talouden suhdannevaihteluille, mikä vaikuttaa erityisesti pienempien yritysten kannattavuuteen. Siksi kuljetusala pyrkii keskittymään suuriin palveluntarjoajiin, jotka tekevät alihankintasopimuksia yksittäisten liikennöitsijöiden kanssa.

Tämän lisäksi alan rakenne on jatkuvassa muutoksessa yritysjärjestelyiden vuoksi. Toisaalta yksiselitteisesti markkinaosuuksilla vertailtavia palveluntarjoajia ei ole, koska kuljetuspalveluita tarjoavien yritysten toimintamallit poikkeavat toisistaan hyvinkin paljon.

Suomessa maantiekuljetusten markkinat ovat jakautuneet pääosin muutaman ison yrityksen kesken. Näiden lisäksi toimii erittäin paljon alueellisia yhden–kahden ajoneuvon liikennöitsijöitä.

Kotimaan kuljetuksissa suurimpia palveluntarjoajia ovat DB Schenkerin ja Vähälä Yhtiöiden muodostama ketju, neljän yksityisen liikennöitsijän muodostama Kaukokiito-ketju sekä linja-autoliikennettä hyödyntävä Matkahuolto. Kansainvälisessä maantieliikenteessä merkittäviä ovat DB Schenker, DHL, DSV, Freja, UPS, NCS Finland Oy ja Roadari.