Tieto- raha ja materiaalivirrat

Seuraavassa kuviossa kuvataan logistiikan tieto-, raha- ja materiaalivirtojen kytkeytymistä toisiinsa. Tietoa, materiaaleja ja rahaa liikkuu niin asiakkailta toimittajille kuin toimittajilta asiakkaille. Toimitusketju voi olla hyvinkin pitkä, jos toimittajat tilaavat tuotteet tai raaka-aineet omilta toimittajiltaan ja asiakkaat toimittavat tuotteet edelleen loppuasiakkailleen.

Kuva 1. Logistiikan tieto-, raha-, materiaali- ja paluuvirrat.

Logistiikassa materiaalivirta kulkee aluksi toimittajilta asiakkaille (ylävirrasta alavirtaan) ja tieto- ja rahavirta asiakkailta toimittajille (alavirrasta ylävirtaan). Paluuvirran (kierrätysvirran) ollessa kyseessä, tuotteita kuitenkin palautuu toimittajille.

Tehokkaan logistiikan mahdollistamiseksi tiedon on luonnollisesti kuljettava myös toimittajilta asiakkaille. Näin ollen materiaali-, tieto- ja rahavirrat kulkevat ristiin rastiin. On syytä korostaa, että paluuvirtaankin voi liittyä toinen virta eli rahavirta. Tällöin rahavirralla tarkoitetaan rahaa, jonka kierrätettävän materiaalin vastaanottaja maksaa kierrätysmateriaalista. Esimerkiksi pullojen ja romumetallien kierrätyksestä maksetaan hyvitys.

Tietovirta

Logistiikkaan liittyy suuri määrä tiedonvaihtoa myynti- ja varastomääristä ja ennusteista, kuljetuksen tilaamisesta, vahvistamisesta ja laskuttamisesta sekä erilaisia sopimuksia ja toimitusehtoja.

Logistiikkaa voidaankin hahmottaa tietovirtana, joka alkaa asiakaskysynnän ennusteesta tai sen toteumasta, mikä siirtyy ketjua pitkin tuotantolaitokseen, raaka-ainetoimittajille, varastoon, kuljettajille ja muille palveluntuottajille ja alihankkijoille. Lisäksi viranomaiset, kuten tulli ja verottaja kaipaavat omat tietonsa.

Kaikkien toimitusketjun osapuolten tulee saada riittävä informaatio, jotta he voivat tehdä osansa asiakastarpeen tyydyttämisessä oikea-aikaisesti. Lisäksi ketjuun kuuluu valtaisa määrä erilaisia sopimuksia ja ennakkotietoja ja vahvistamisia sekä muutosilmoituksia, jotta tuotteet ovat toimitusketjun seuraavassa vaiheessa vaaditussa kunnossa ja oikeaan aikaan.

Materiaalivirta

Materiaalivirta sisältää materiaalien tai tuotteiden kuljettamisen ja säilyttämisen. Jos materiaalivirta sujuu hyvin, se näkyy käytännössä esimerkiksi tuotteen lyhyenä toimitusaikana ja lopulta asiakastyytyväisyytenä.

Materiaalivirta edellyttää tietovirtaa, sillä logistiikan hyviä periaatteita vastoin on se, jos materiaalia toimitetaan, vaikka siitä ei ole kenelläkään mitään tietoa. Tieto pitää kuitenkin liittää materiaaliin ja tuotteeseen. Esimerkiksi pakkauksissa on oltava tieto muun muassa niiden sisällöstä, lähettäjästä ja määränpäästä.

Pääoma- eli rahavirta

Pääoma- eli rahavirta on raaka-aineista ja tuotteista maksettava vastike ja siten se on materiaalivirran vastainen. Yleensä rahavirta on materiaalivirtaa jäljessä. Lisäksi logistiseen ketjuun on sitoutunut huomattavasti pääomaa. Pääomaa sitoutuu varastoissa ja väliterminaaleissa säilytettävään tavaraan. Myös kuljetuksen ajaksi tavaraan sitoutunut pääoma on huomattava.

Kuljetus- ja varastointikustannukset itsessään ovat merkittävä kustannustekijä. Lisäksi tavaran pakkaaminen ja logistisen ketjun suunnittelu, toteuttaminen ja johtaminen aiheuttavat kustannuksia. Tässä yhteydessä puhutaan usein logistisista kustannuksista, jotka voidaan jakaa

  1. kuljetuskustannuksiin,
  2. varastointikustannuksiin,
  3. hallintokustannuksiin,
  4. pakkauskustannuksiin ja
  5. pääomakustannuksiin.

Paluuvirta

Paluuvirralla tarkoitetaan materiaalivirran eri vaiheista poistuvan jäte- tai sivutuotevirran sekä käytöstä poistettujen tuotteiden ohjaamista takaisin kiertoon tai loppukäsiteltäväksi. Tähän sisältyy myös paluulogistiikka. Siksi tässä aineistossa puhutaan mieluummin paluu- kuin kierrätysvirrasta.