Tausta- ja lisätietoa vaarallisten aineiden kuljetuksista

Hyödyllisiä linkkejä

Merikuljetukset

Maantiekuljetukset

Rautatiekuljetukset

Ilmakuljetukset

Muita hyödyllisiä linkkejä

Lähteitä, lainsäädäntöä

Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Model Regulations, (UN Orange Book, oranssikirja, mallisäännöt)

Manual of Tests and Criteria

OECD Guidelines for Testing of Chemicals (Ohjeet kemikaalien testaukselle), nro 404, Acute Dermal Irritation/Corrosion (Akuutti ihon syöpyminen), 1992

CLP-asetus: Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus no: 1272/2008 kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta.

REACH-asetus: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus no: 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenet­telyistä ja rajoituksista.