Hankintamenettelyt

Eri hankintamenettelyjen käytettävyys riippuu muun muassa hankinnan taloudellisesta arvosta ja luonteesta. Seuraavaksi käsitellään lyhyesti eri hankintamenettelyjä.

Avoin menettely

Avointa menettelyä käytetään, kun hankitaan selkeästi määriteltäviä tuotteita tai palveluita ja kun kyseessä on hankinta, joka voidaan ratkaista vain hinnan perusteella. Avoimessa menettelyssä hankinnasta ilmoitetaan julkisesti (www.hankintailmoitukset.fi), ja ilmoituksen perusteella kaikilla halukkailla toimijoilla on mahdollisuus pyytää tarjouspyyntöasiakirjat ja tehdä tarjous. Avoimessa menettelyssä tarjoajien valinta eli tarjoajien kelpoisuuden tarkistaminen tehdään vasta, kun tarjoukset on saatu. Hankintapäätös tehdään saatujen hyväksyttävien tarjousten perusteella.

Rajoitettu menettely

Rajoitettua menettelyä käytetään, kun huomiota on kiinnitettävä ehdokkaiden soveltuvuuteen ja kun toimittaja valitaan tarjousten kokonaistaloudellisuuden perusteella. Rajoitetussa menettelyssä hankintayksikkö julkaisee hankintailmoituksen. Halukkaat toimittajat lähettävät osallistumishakemuksen ja niistä valitaan ne, joille tarjouspyyntö lähetetään ja jotka voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö on lähetettävä riittävän monelle yritykselle. Hankintapäätös tehdään saatujen hyväksyttävien tarjousten perusteella.

Neuvottelumenettely

Neuvottelumenettelyssä hankintayksikkö julkaisee hankinnasta ilmoituksen, johon kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä osallistumishakemuksen. Hankintayksikkö valitsee ne ehdokkaat, joiden kanssa se neuvottelee hankintasopimuksen ehdoista. Neuvottelumenettelyn käyttö edellyttää hankintalaissa olevaa perustetta. Neuvottelumenettelyssä ehdokkaita on kutsuttava vähintään kolme edellyttäen, että soveltuvia ehdokkaita on riittävä määrä. Neuvottelumenettely voi tulla kyseeseen esimerkiksi, jos aiemmassa tarjouskilpailussa ei ole saatu hyväksyttäviä tarjouksia. Neuvottelumenettelyä voidaan käyttää esimerkiksi konsulttien valinnassa ja tietoliikennehankinnoissa.

Kilpailullinen neuvottelumenettely

Kilpailullisella neuvottelumenettelyllä tarkoitetaan hankintamenettelyä, jossa hankintayksikkö neuvottelee hyväksyttyjen ehdokkaiden kanssa löytääkseen vähintään yhden ratkaisun, joka vastaa sen tarpeita. Kilpailullisesta neuvottelumenettelystä julkaistaan ilmoitus, johon kaikki toimittajat voivat pyytää saada osallistua. Kilpailullista neuvottelumenettelyä koskevia hankintalain säännöksiä sovelletaan sekä EU-kynnysarvot ylittäviin että kansallisiin hankintoihin. Kilpailullista neuvottelumenettelyä voidaan käyttää erityisen monimutkaisissa hankinnoissa.

Suunnittelukilpailu

Hankintayksikkö voi edellä mainittujen lisäksi järjestää suunnittelukilpailun hankkiakseen jonkin suunnitelman tai mallin. Tällöin erityinen tuomaristo valitsee voittajan kilpailun perusteella, ja tuomariston on laadittava menettelystä pöytäkirja.

Puitejärjestely

Puitejärjestelyä voidaan käyttää toistuvissa hankinnoissa, jos sopimusaika on enintään neljä vuotta.

Dynaaminen hankintajärjestelmä

Dynaamisella hankintajärjestelmällä tarkoitetaan sähköistä hankintamenettelyä tavanomaisille ja markkinoilla yleisesti saatavilla oleville hankinnoille. Menettely on rajoitetun kestonsa ajan avoin kaikille niille kelpoisuusehdot täyttäville tarjoajille, jotka ovat esittäneet tarjouspyynnön mukaisen alustavan tarjouksen.

Sähköinen huutokauppa

Sähköisen huutokaupan tavoitteena on löytää hankintayksikölle edullisin lopputulos. Sähköinen huutokauppa ei sovellu rakennusurakoihin tai henkisiä suorituksia edellyttäviin hankintoihin.

Suorahankinta

Hankintalaissa pääsääntönä on kaikkien julkisten hankintojen kilpailuttaminen. Suorahankinta on tästä poikkeus. Syy suorahankinnan käyttämiseen on aina todettava ennalta, ja se on myös perusteltava hankintapäätöksessä tai siihen liittyvässä muussa asiakirjassa. Suorahankinnassa hankintayksikkö valitsee hankintailmoitusta julkaisematta vähintään yhden toimittajan, jonka kanssa se neuvottelee sopimuksen ehdoista. Hankintayksikkö ei siis järjestä tarjouskilpailua.