Tuotantomuodot: Tilauksen kohdennuspiste (OPP)

Tilauksen kohdennuspisteellä tarkoitetaan sitä kohtaa materiaalivirrasta, jossa tuote kiinnitetään asiakkaan tilaukselle: esimerkiksi varasto-ohjautuvassa tuotannossa kohdennuspiste sijaitsee lopputuotevarastossa. Tällöin tuotteita valmistetaan sisäisten tuotantotilausten perusteella lopputuotevarastoon, josta ne asiakkaan tilauksen perusteella toimitetaan asiakkaalle.

Alla olevassa kuvassa esitetään keskeisimmät tilauksen kohdennuspisteen paikat ja niitä vastaavat tuotantotyypit: varasto-ohjautuva tuotanto (MTS = Make to Stock), tilauksesta kokonpano (ATO = Assemble to Order), tilauksesta valmistus (MTO = Make to Order) ja tilauksesta suunnittelu (ETO = Engineer to Order). Näiden perustyyppien lisäksi kohdennuspisteen mukaan voidaan kuvata muitakin tuotantotyyppejä, kun määritellään tarkemmin mitä tapahtuu asiakastilauksen laukaisemana, mitä taas sitä ennen. Tilauksen kohdennuspisteestä käytetään suomeksi myös termiä tilauksen iskupiste sekä englanninkielisestä nimestä Order Penetration Point tulevaa lyhennettä OPP. Englanniksi myös termiä (Order) Decoupling point on käytetty.

OPP
Order Penetration Point, OPP

Tilauksen kohdennuspiste vaikuttaa tuotantoon ja tuotannonohjaukseen sekä yrityksen muuhunkin toimintaan. Kohdennuspiste määrittää asiakastilauksen läpäisyaikaa: mitä lähempänä asiakasta (kuvassa oikealla) kohdennuspiste on, sitä lyhyempi on tilauksen toimitusaika. Asiakas saa varasto-ohjautuvan tuotteen nopeampana toimituksena kuin tilauksesta valmistettavan. Kohdennuspisteen jälkeiset aktiviteetit ovat osa asiakkaan kokemaa toimitusaikaa. Ennen kohdennuspistettä tuotanto on anonyymiä: se tapahtuu suunnitelmien ja ennusteiden perusteella. Tuotantoon liittyy epävarmuutta, mutta toisaalta tuotannon mahdollisuus tasoittaa tuotantoa tehokkaammaksi on suuremmat. Tilauksen kohdennuspisteessä sijaitsee yleensä jonkinlainen (väli)varasto.

Missä tilauksen kohdennuspisteen tulisi sijaita? Kysymykseen ei ole yksiselitteistä vastausta. Lyhyt toimitusaikavaatimus asiakkaalta johtaa yleensä lähempänä asiakasta sijaitsevaan tilauksen kohdennuspisteeseen: jos kuluttajatuotteen tyypillinen toimitusaika on vuorokausi, tilauksesta valmistaminen ei ole mahdollista. Suuri määrä variaatioita ja huono ennustettavuus taas viittaa kauempana asiakkaasta sijaitsevaan tilauksen kohdennuspisteeseen: lopputuotevaraston pitäminen tällaisessa tilanteessa voi olla taloudellisesti mahdotonta. Suurivolyymiset kuluttajatuotteet toimitetaan todennäköisemmin varasto-ohjautuvasti, kun taas asiakasräätälöidyt teollisuuslaitteet tilauksesta suunnitellen.

Yrityksellä on tyypillisesti useampi tilauksen kohdennuspiste riippuen tuotteiden kysynnästä, varioituvuudesta, varastointimahdollisuudesta ja toimitusajan kriittisyydestä. Eri kohdennuspisteet näkyvät käytännössä myynnille ja asiakkaalle erilaisina toimitusluokkina.

Esimerkki

Laitevalmistaja myy tuotteitaan kolmessa eri toimitusluokassa:

Suurimenekkisimmät tuotteet on moduloitu, mikä mahdollistaa näiden vakiotuotteiksi kutsuttujen tuotteiden kokoonpanon tilauksesta. Toimitusaika on yrityksessä näille tuotteille tyypillisesti kaksi viikkoa: asiakkaan tilauksen saavuttua haluttu tuote kokoonpannaan välivaraston vakiomoduleista, testataan, pakataan ja lähetään asiakkaalle. Lyhyen toimitusajan saadakseen tuotteen tulee koostua tarkoin rajatusta vakiomodulivalikoimasta eikä siinä saa olla erikoismateriaaleja. Tilausmäärä on myös rajattu: vaikka tilaus koostuisi vakiotuotteesta, mutta määrät ylittävät tämän toimitusluokan sovitut määrät, tuotteet valmistetaan tilauksesta. Moduleiden välivaraston määrä on mitoitettu heijastamaan sovittuja maksimitilausmääriä.

Suurempien tilausmäärien lisäksi tuotteet, joita ei ole moduloitu, valmistetaan tilauksesta, samoin kun moduloidut tuotteet jotka sisältävät jonkun ei-välivarastoitavan modulin. Tilauksesta valmistettavilla tuotteilla on pidempi, noin kuukauden toimitusaika. Tilauksesta valmistettavat tuotteet ovat esimerkkiyrityksessä kaikki sellaisia, jotka on jo suunniteltu ja piirustukset ja työohjeet ovat olemassa, ja joihin ei tule pitkän toimitusajan erikoismateriaaleja.

Kolmas toimitusluokka yrityksessä ovat tilauksesta suunniteltavat tuotteet: tuotteet, jotka vaativat suuunnittelutyötä tilaukselle esimerkiksi uuden toiminnallisuusvaatimuksen tai sovellusympäristön vuoksi. Näissä tapauksissa toimitusaika sovitaan tapauskohtaisesti.