Tulliyhteistyö – EU

Euroopan unioni on luonut järjestelmän, jolla tullipalveluja tarvitsevat yritykset voivat
hakeutua valtuutetuksi taloudelliseksi toimijaksi eli AEO:ksi. Mahdollisuuksia on kolme:

 • AEOC: Yksinkertaistetut tullimenettelyt
 • AEOS: Vaarattomuus ja turvallisuus
 • AEOF: Sekä yksinkertaistetut menettelyt ja turvallisuuden sekä vaarattomuuden sisältävä AEO-asema

AEO:ksi hakeutuminen lyhyesti

 • hakeutuminen on vapaaehtoista
 • lopullisesti AEO:sta syntyy tuntuvaa hyötyä muiden maiden vastavuoroisesti tunnustaessa menettelyt esim. turvallisuuden osalta etukäteisvarmistukseksi (esim. Yhdysvallat ei ole vahvistanut mahdollista vastavuoroista hyväksymistään omaan C-TPAT-järjestelmäänsä nähden ja yhtenä syynä saattaa olla se, ettei USA ole valmis valvomaan omaa vientiään näin tehokkaasti)
 • hakeutujan on täytettävä todistuskohtaiset vaatimukset ja kriteerit
 • tiukkojen turvallisuusnormien täyttäminen saattaa olla myös taloudellisesti haastavaa
 • hakemus on yrityskohtainen (Suomessa y-tunnus), joten esimerkiksi konserni ei voi hakeutua yhdellä hakemuksella
 • alkaen 1.5.2016 hakeutujan tulee myös suorittaa tullilaitoksemme sähköinen itsearviointi

Alkaen 1.10.2019 AEO-hakemukset tehdään EU:n yhteisen järjestelmän eAEO:n (Electronic Authorized Economic Operator) kautta. Itse käsittely ja myöntäminen tapahtuu edelleen pääosin Suomessa. Mikäli jo olemassa oleva AEO-hyväksytty asiakas toivoo muutoksia olemassa olevaan lupaansa, ne käsitellään edelleen aikaisemmassa paperisessa menettelyssä.

Turva- ja vaarattomuusosiossa kiinnitetään huomioita mm:

 • tavaran käsittelyyn ja kulkuun, jonka pitää olla turvattua niin, etteivät ulkopuoliset pääse tavaraan käsiksi (esim. tavarankuljetuskaluston pysäköinti vain turvatuilla alueilla, suljetut terminaali- ja muut alueet, kameravalvonta, ovivalvonta)
 • henkilökunnan ja vierailijoiden liikkumiseen (henkilökuntakortit, vieraskortit, vieraiden tunnistaminen, seurattava kulunvalvonta, ohjeet avainten tai vastaavien katoamiselle, porttivalvonta, turvalliset kulkuohjeet, valvotut tai suljetut ovet, kameravalvonta jne.)
 • asiakirjoihin pääsyn estäminen ulkopuolisilta, arkistointitilat lukittavat/suljetut
 • ohjeet onnettomuustilanteille
 • alihankkijoiden kanssa sopimukset vastaavan turvallisuustason noudattamisesta ja esimerkiksi salassapitovelvollisuudet ja henkilöstön luotettavuuden varmistaminen Suomen henkilösuojalain mukaisessa laajuudessa

Monet huolintaliikkeiden asiakkaat ovat jo ilmoitelleet halustaan asioida tulevaisuudessa AEO-turvavarmennettujen yritysten kanssa, joten selkeä imagoetu on jo nyt olemassa.

Useita hakemuksia on vireillä ja varsinkin huolinta- ja kuljetusliikkeet ovat olleet aktiivisia. Kuitenkin todellisen hyödyn saaminen edellyttää koko kuljetusketjun sertifiointia aina valmistajalta saakka. Mikäli hakija on jo tullilaitoksemme kumppani, se nopeuttaa todistuksen myöntämistä Tullin puolelta.

AEO-todistusta haetaan Euroopan yhteisön AEO-todistuksen hakemuslomakkeella (PDF). Lomake ja lisätietoa löytyy tullilaitoksemme Internet-sivuilta.

Hakemukseen kuuluu lisäksi seitsemän liitelomaketta, jotka nekin löytyvät tullilaitoksemme internet-sivuilta eli liitelomakkeet:

 • Nro 1: Luettelo pääasiallisista (yli 5 %:n osuus) omistajista (osa-kasluettelo) sekä heidän nimensä, osoitteensa ja etuyhteytensä
 • Nro 2: Tulliasioista vastaava ja tämän varahenkilö
 • Nro 3: Taloudellisen toiminnan kuvaus
 • Nro 4: Hakijan kaikki toimipisteet
 • Nro 5: Hakijan konsernirakenne ja intressiyhtiöt
 • Nro 6: Hakijan organisaatiokuvaus
 • Nro 7: Suostumus myönnetyn AEO-aseman julkaisemiksi komission Internet-sivuilla

Myönnetty AEO-asema tuo mukanaan myös lisäetuja jopa kumppanuuteen verrattuna. Mm. AEO-statuksen omaavaan toimijaan tehdään vähemmän tarkastuksia kuin muihin johtuen ennakkoarvioinnista ja mikäli tarkastuksia tehdään, ovat AEO-toimijat ensimmäisinä vuorossa.

Uusittavassa tullikoodeksissa luvataan myös AEO-toimijoille vihdoinkin todellisia lisäetuuksia:

 • AEOC- ja AEOF-statuksen omaavat saavat tullivakuuksiinsa alennusta 30% tullivelan osuudesta.
 • AEOC- ja AEOF-täyttävät yleisvakuuden vaatimuksen pätevyydestä.

Tullikoodeksiin tulevat uudet yksinkertaistukset keskitetty tullaus ja ilmoittajan kirjanpitoon tehtävä merkintä eli vapautus tavaroiden esittämisestä ja oma-aloitteinen määrääminen (Self Assessment eli mahdollinen luovuttaminen ilmoittajan kirjanpidossa mahdollistetaan vain AEOC- ja AEOF-toimijoille. AEO-arvioinneissa huomioidaan selkeämmin kokonaisuus ja aiemmat lupien arvioinnit. Toimijat saavat lisäksi käyttöliittymän komission tietojärjestelmään. Myös poistumisen ilmoitusten turvatietoja helpotetaan. Uusi pätevyyskriteeri tulee myös käyttöön AEO-toimijoille. Pätevyys tulee olla joko hakijalla, tulliasioinnista vastaavalla tai yhteistyökumppanilla, ja se osoitetaan joko käytännön pätevyydellä tai ammattipätevyydellä. Käytännön pätevyys osoitetaan vähintään kolmen vuoden kokemuksella tulliasioinnista ja ammattipätevyys näyttämällä todistus suoritetusta tutkinnosta. Voimaantulo osittain toivottavasti ainakin viimeistään 1.5.2016.

AEO-toimijan omavalvonta

Nyt vihdoinkin myönnettäessä AEO-toimijoille merkittäviäkin vastuita korostuu AEO-toimijan omavalvonta. Lainsäädäntö ja AEO-suuntaviivat edellyttävät valvontatoimenpiteitä niin toimijalta itseltään kuin tulliviranomaiseltakin:

 • Tulliviranomaisen on valvottava, että AEO-toimija täyttää aseman myöntämisen edellytykset
 • Toimijan sovittujen omavalvontatoimenpiteiden arviointi kuuluu tulliviranomaisen suorittamaan valvontaan
 • Järjestelmän lähtökohtana on, että toimija itse tunnistaa riskit ja omaa toimenpiteet niiden hallitsemiseksi
 • Valvonnan tulee kattaa myös mahdollisten uusien tunnistettujen riskien arviointi toiminnan muuttuessa ja niiden sisällyttäminen omavalvonnan piiriin

AEO-toimijan on pystyttävä osoittamaan tulliviranomaiselle pystyvänsä valvomaan oman tullitoimintansa oikeellisuutta ja mahdollisten virheiden korjaamista.

Virallinen AEO-logo.

Trust and Check

Komissiossa julkaistiin marraskuussa ns. Trust and Check -järjestelmä, joka astunee voimaan lopullisesti tosin ilmeisesti vasta vuonna 2032. Tämän hetken tiedon mukaan näyttää siltä, että se korvaisi Suomen AEO-järjestelmän koko Unionin laajuisella vihreä linja -yksinkertaistuksella.

Suomalaisen huolintaliikkeen kannalta tämä ei nopeasti tutkittuna ole ehkä toivetila. Suomessa valtaosa huolintaliikkeitä toimii tullausilmoituksissa ns. takaajan vastuulla, jolloin jälkiverotusvastuu koskee vain suoraa osallisuutta mahdolliseen virheeseen. Trust and Check -kuvio-oikeutta huolintaliike ei voi saada ns. takaajan vastuu-asiamiehenä, vaan se edellyttäisi välillistä edustusta tullausilmoituksiin, joka laajentaisi suomalaisen huolitsijan jälkiverotusvastuuta tuntuvasti.

Komission käsityksen mukaan nykyinen malli aiheuttaa eri EU-maiden kesken tulkintavaihteluita. Malliin sisältyy AEO:n kaltainen toiminnan ja osaamisen etukäteisarviointi. Trust and Check -vihreä linja mahdollistaisi suoran tavaran luovotuksen maahantulo- tai muussa tullauspisteessä ilman tulliviranomaisen osallistumista prosessiin tässä vaiheessa. Malli edellyttää sovittua sähköistä laatuvarmennettua yhteistyötä. Samalla poistettaisiin myös tullinkannon alaraja.