Tullietuussopimukset

Suomen kaupan kannalta merkittäviä ovat Euroopan unionin sopimukset Unioniin kuulumattomien ETA-maiden eli Islannin, Liechtensteinin ja Norjan sekä jäännös-EFTA-maan eli Sveitsin kanssa.

Muita merkittäviä tullietuuksia antavia sopimuksia ovat kehitysmaa eli GSP-sopimukset, EU-välimeri-sopimus, EU-Albania sopimus, Marokkoa, Tunisiaa, Egyptiä, Jordaniaa, Libanonia ja Syyriaa koskevat järjestelyt, AKT-maita koskeva järjestely, eräitä merentakaisia maita ja alueita koskeva MMA-sopimus, EU-Turkki-sopimus, Cariforum-sopimus, EU-Israel-sopimus, EU-Länsiranta ja Gaza-järjestely, EU-Ceuta/Melilla-sopimus, sopimukset Makedonian (Former Jugoslavian Republic of Macedonia), Montenegron, Serbian, Kosovan ja Moldovan kanssa, EU-Andorra-sopimus, EU- San Marino-sopimus ja mm. unionin sopimukset Etelä-Afrikan, Chilen, Färsaarten, Meksikon ja Korean tasavallan eli Etelä Korean kanssa.

Uusimmat sopimukset ovat vuonna 2016 sovitut EU:n sopimukset SADC-maiden ja Norsunluurannikon kanssa, jotka ovat jo astuneet voimaan väliaikaisesti. Uusin, 21.9.2017 väliaikaisena voimaan astunut merkittävä sopimus on Euroopan Unionin sopimus Kanadan kanssa eli CETA-sopimus. Vuoden 2017 alusta lisättiin Euroopan Unionin ja Kolumbian sekä Perun väliseen sopimukseen Ecuador.

Vapaakauppasopimus EU:n ja Ison Britannian välillä astui voimaan 1.1.2021.

Vapaakauppasopimuksilla ja vastaavilla tullietuusjärjestelyillä vapautetaan tai niillä alennetaan tai vähennetään

 • tulleja ja vaikutukseltaan vastaavia maksuja sekä
 • määrällisiä ja vaikutukseltaan vastaavia rajoituksia.

Vapaakauppaa käydään nk. kolmansien maiden kanssa, joiden kanssa EU:lla on jokin seuraavista sopimuksista tai vastaavista järjestelyistä.

Sopimuksia on neljänlaisia: vapaakauppasopimuksia, assosiaatiosopimuksia, yhteistyösopimuksia ja erilaisia järjestelmiä kuten kehitysmaajärjestely GSP. Kannattaa myös huomioida, että yksittäinen maa tai alue voi kuulua useamman järjestelyn piiriin, jolloin tavarakatteesta ja alkuperäsäännöistä pystyy arvioimaan kussakin tilanteessa edullisimman. Monessa sopimuksessa saattaa olla sopimuksen ulkopuolelle jätettyjä osia esim. maataloustuotteissa tai poikkeavia menettelyjä EHTY-tuotteissa. (EHTY – Euroopan Hiili ja Teräsyhteisö, yksi unionin perustajaosapuolista). Valtaosaan sopimuksia liittyy ns. tullinpalautuskielto tarkoittaen sitä, ettei valmistuksessa käytettävien ei-sopimusosapuolten raaka-aineiden ja komponenttien tullia ei palauteta, mikäli tuotteelle annetaan viennissä sopijamaihin sopimuksen mukaiseen kohteluun oikeuttava todistus tai asiakirja.

Yhteenveto sopimuksista

(tilanne 2021):

Unionin ja ETA/EFTA: unionin jäsenmaat ja Norja, Islanti, Liechtenstein ja Sveitsi, tavaratodistukset EUR.1., EUR-MED tai kauppalaskuilmoitus sääntöjensä puitteissa.

EU – Iso Britannia (Englanti, Wales, Skotlanti), sopimus saatu aikaan 24.12.2020, lopullinen sopimus vahvistettu hieman ennen vuodenvaihdetta 2020/2021 ja se astui voimaan 1.1.2021. Sopimukseen sisältyvät alkuperäsäännöt kumulaatioineen hyvin samankaltaisena kuin monessa muussakin EU:n tekemässä kauppasopimuksessa. Sopimus sisältää erillisiä määräyksiä mm. kalastuksesta, eri kuljetusmuodoista, teknisiä määräyksiä mm. atomienergiasta, sekä Irlannin tasavallan ja Pohjois-Irlannin välisestä rajasta. Tulliteknisiä ohjeita on mm. tavaroiden uusiokäytön ja korjauksen osalta. Käytännössä sopimus mahdollistaa Unionin ja Ison Britannian välisen kaupan jatkumisen ainakin teollisuustuotteitten osalta tullittomana kiintiöttömänä alkuperätuotteitten osalta, myöskään vientitulleja ei osapuolten välillä sallita. Tullaamisen ja tulli-ilmoittamisen velvoite ’ paperimuodollisuuksineen ’ osapuolten välille kuitenkin syntyi. Tullausarvot määritellään Gatt’in tullausarvosopimuksen mukaisesti. Sopimuksen mukaan alkuperätuote voi olla:

 • kokonaan valmistettu ( määritelty vastaavasti kuin muissakin EU-sopimuksissa )
 • riittävästi valmistettu, jolloin ulkopuolisen raaka-aineen tai komponentin käyttö on sallittua alkuperäsääntöjen mukaisin ehdoin, säännöt voivat olla arvo- tai painorajoja, sallittuja tai kiellettyjä jalostuksen muotoa, perustua tullinimikemuutoksiin jne.
 • kumulaatio osapuolten kesken on sallittua, tarkoittaen, että sopimuksen toisen osapuolen osien tai raaka-aineiden käyttö on sallittua
  Toimitettavan tuotteen alkuperäkelpoisuus osoitetaan kauppalaskuun tai muuhun toimitukseen liittyvään asiakirjaan kirjoitettavalla alkuperävakuutuksella tai ostajan tietämyksellä alkuperäkelpoisuudesta. Alkuperävakuutuksen malli:
Period from ……….. to ………… (täytetään vain, jos vakuutus koskee useampia lähetyksiä, maksimiaika yksi kalenterivuosi)

The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No…..) declares that, except otherwise clearly indicated, these products are of …………….. preferential origin.

Place and date:
Signature and printed name of exorter:

Kohtaan exporter reference No EU-viejät merkitsevät REX-tunnistenumeron ja Britannian viejät EORI-numeron. Vain REX-järjestelmään rekisteröidyt viejät voivat käyttää alkuperävakuutusta arvosta riippumatta, muut viejät voivat käyttää alkuperävakuutusta enintään 6000 euron arvoisiin lähetyksiin.

Toinen vaihtoehto on tuojan tietämys alkuperäkelpoisuudesta, jolloin tuojalla on erityinen vastuu tiedoista. Etuuskohteluvaatimuksen täytyy aina perustua sellaisiin tietoihin, jotka tuojalla on hallussaan jo ennen kuin etuuskohtelua haetaan ja näillä tiedoilla pitää pystyä tarvittaessa osoittamaan tullille, että tavara on sopimuksen alkuperäsääntöjen mukainen alkuperätuote.Se, että tavaraa on ennen 1.1.2021 tuotu Unionin sisäkaupan tuotteena ei ole tällainen todistus. Mikäli etuuskohtelu on myönnetty tuojan tiedon perusteella voi tullilaitos jälkitarkastuksessa vaatia esimerkiksi tietoja valmistusprosessista, materiaalien hankintahinnoista ja näiden alkuperämaista. Tiedot, joita tullilaitos voi vaatia, on lueteltu kauppasopimuksen 24 artiklassa. Usein nämä tiedot ovat luottamuksellisia eikä myyjä halua välttämättä toimittaa niitä ostajalle. Jos tuotteen alkuperäkelpoisuudeksi on tullauksessa ilmoitettu tuojan tietämys asiasta kyseistä asiaa ei voi mahdollisessa jälkitarkastustilaisuudessa enää vaihtaa kauppalaskuvakuutukseen.

EU-Turkki: tavaratodistus EUR.TR.1. (tulliliittotuotteet), EUR.1. tai EUR-MED tai kauppalaskuilmoitus rajauksin hiili- ja terästuotteet (EHTY-) ja perusmaataloustuotteet.

EU-Färsaaret: EUR.1. tai EUR-MED tai kauppalaskuilmoitus sääntöjensä puitteissa.

EU-Algeria, Marokko, Tunisia, Egypti, Jordania, ja Israel: EUR.1., EUR-MED tai kauppalaskuilmoitus sääntöjensä puitteissa. EU – Korean tasavalta, jossa alkuperäkelpoisuus osoitetaan vain kauppalaskuilmoituksella.

EU-Libanon, Syyria, Länsiranta ja Gaza, Albania, Makedonia (FYR), Montenegro, Bosnia ja Herzegovina, Serbia, Kosovo, Moldova, Andorra, Ceuta ja Melilla, Etelä-Afrikka, Chile ja Meksiko: EUR.1. tai kauppalaskuilmoitus sääntöjensä puitteissa.

BREXIT eli Iso-Britannian ero Euroopan Unionista:

Iso-Britannian kansanäänestyksessä päätettiin, että Iso-Britannia eroaa Euroopan Unionista. Lopulliset eromenettelyt ovat käynnissä siitäkin huolimatta, että Isossa Britanniassa merkittävä määrä ihmisiä myös vastustaa eroa. Hyvinkin vaikea saattaa tilanne olla Pohjois-Irlannin ja Irlannin tasavallan välisellä rajalla, johon syntynee tulliraja vastaavine menettelyineen. Eron toteutuessa lopullisesti, tavoite lienee edelleen vuonna 2019. erittäin todennäköisiä muutoksia ovat:

 • tulli-ilmoitukset kaikelta tuonnilta ja vienniltä ( Suomen tullilaitoksen arvon mukaan se tarkoittaa n 233000 uutta tuonnin tulli-ilmoitusta ja 36000 uutta viennin tulli-ilmoitusta )
 • ei tietenkään enää yhteisökaupan Intrastat-tilastoilmoituksia, jotka kuitenkin ovat huomattavasti vähemmän toimintaa vaativia kuin varsinaiset tulli-ilmoitukset
 • tullitasot tai tullittomuudet ja niihin liittyvät menettelyt vahvistetaan Euroopan Unionin ja Iso-Britannian välisissä neuvotteluissa. Todennäköisesti valtaosin jonkinlainen tullittomuus osapuolten alkuperätuotteille on sovittavissa
 • osapuolten välisissä toiminnoissa tulee kaikkia muitakin Unionin ja kolmansien osapuolten välisiä menettelyjä noudattaa kuten esimerkiksi passituksia, tullivarastointia, väliaikaista varastointia, jalostusmenettelyjä ja alusilmoituksia
 • selkeästi verrattuna nykyiseen yhteisökauppaan tuli kaikille osapuolille uusia kustannuksia

GSP-maat eli kehitysmaat viennissä: vain yhteisön alkuperätuotteille, jotka viedään sinne jalostusta varten kumulaation soveltamiseksi: EUR.1. tai kauppalaskuilmoitus sääntöjensä puitteissa.

GSP-maat tuonnissa: GSP Form A-alkuperätodistus tai kauppalaskuilmoitus vähäarvoisille sääntöjensä puitteissa. Alkaen 1.1.2017 kehitysmaiden viejät ovat asteittain rekisteröityneet maidensa viranomaisten välityksellä Euroopan Unionin ns. REX-järjestelmään. Kun rekisteröinti on suoritettu ja hyväksytty alkuperätodistuksena käytetään arvosta riippumatta kauppalaskuilmoitusta. Rekisteröinti on tarkistettavissa komission verkkosivuilta. Kauppalaskuilmoitus eli alkuperävakuutus voidaan laatia mille tahansa kaupalliselle asiakirjalle, josta asianomainen viejä kyseessä olevat tavarat voidaan tunnista. Alkuperävakuutus on laadittaa englannin, ranskan tai espanjan kielellä ja siinä on ilmoitettava mm. rekisteröidyn viejä numero, tavaran alkuperämaa ja nimike sekä maininta siitä, onko tuote kokonaan tuotettu vai riittävästi valmistettu. Kokonaan tuotettu merkitään kirjain ”P”, riittävästi valmistetut tai käsitellyt kirjain ”W” ja sen jälkeen harmonoidun järjestelmän nimike nelinumeroisena. Alkuperävakuutuksen teksti englannin kielisenä:

The exporter … (Number of Registered Exporter (2), (3), (4)) of the products covered by this document declares that, expect where otherwise clearly indicated, these products are of … preferential origin (5) according to rules of origin of the Generalized System of Preferences of the European Union and that the origin criterion net is … (6).

Kehitysmaat on jaettu kolmeen ryhmään hieman erilaisin etuuksin:

 • yleinen menettely ( 15 maata 7/2019)
 • kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa koskevan erityisen kannatusmenettelyn saavat ns. GSP+ maat (8 maata 7/2019)
 • vähiten kehittyneitä maita koskeva erityinen menettely EBA (48 maata 7/2019)

Lisäksi itse järjestelyyn kuuluu vielä viisi muutakin kehitysmaata, jotka eivät tällä hetkellä (heinäkuu 2019) saa mitään tullihelpotuksia.

Maaluettelot muuttuvat lähes jatkuvasti ja saatetaan maita esim. poliittisen tilanteen tai muun syyn takia poistaa luettelosta. Voimassa olevat GSP-maat löytyvät Komission delegoidusta asetuksesta 1421/2013 tai siihen tehdyistä lisäyksistä.

Myös kehitysmaatuotteita Unioniin tullaamattomassa tilassa edelleen Norjaan ja Sveitsiin ja muihin EU-maihin vietäessä tulee viejän arvon ylittäessä 6000 euroa rekisteröityä Unionin REX-tietokantaan (kts. Kanada-sopimus).

Afrikka, Karibia ja Tyynimeri

Eräät Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren alueen maat, jotka saavat ko. sopimuksen perusteella etuuksia (AKT = Afrikka, Karibia ja Tyynimeri tai ACP = African, Caribean and Pacific countries):

Angola, Antigua ja Barbuda, Bahama, Barbados, Belize, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Djibouti, Dominica, Dominikaaninen tasavalta, Eritrea, Etiopia, Fidzi, Gabon, Gambia, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Jamaika, Kamerun, Kap Verde, Kenia, Keski-Afrikan tasavalta, Kiribati, Komorit, Kongo, Kongon demokraattinen tasavalta, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mosambik, Namibia, Niger, Nigeria, Norsunluurannikko, Papua-Uusi-Guinea, Päiväntasaajan Guinea, Ruanda, Salomonsaaret, Sambia, Samoa, Sao Tomé ja Principe, Senegal, Seychellit, Sierra Leone, Somalia, St. Kitts ja Nevis, St. Lucia, St. Vincent, Sudan, Surinam, Swazimaa, Tansania, Togo, Tonga, Trinidad ja Tobago, Tsad, Tuvalu, Uganda, Vanuatu ja Zimbabwe.

Merentakaiset maat ja alueet

Eräät merentakaiset alueet, jotka ovat entisistä siirtomaaisännistään riippuvaisia tai muuten epäitsenäisiä (MMA = Merentakaiset maat ja alueet tai OCT = The association of Overseas countries and territories):

Grönlanti, Ranskan merentakaisista alueista Uusi Kaledonia, Ranskan Polynesia, Ranskan eteläiset arktiset alueet sekä Wallis- ja Futunasaaret, Ranskan yhteishallinta-alueet Mayotte ja Saint Pierre ja Miquelon, Alankomaiden merentakainen maa Aruba, Alankomaiden Antillit, Bonaire, Curacao, Saba, Sint Eustatius ja Sint Maarten sekä Ison Britannian merentakaiset maat ja alueet Anguilla, Caymansaaret, Falklandinsaaret, Eteläiset Sandwichsaaret, Montserrat, Pitcairn, Saint Helena, Ascension, Tristan da Cunha, Brittiläisen antarktiksen alue, Brittiläinen Intian valtameren alue, Turks- ja Caicossaaret sekä Brittiläiset Neitsytsaaret.

CARIFORUM-sopimus

Ns. CARIFORUM-sopimus astui väliaikaisesti voimaan 29.12.2008 tarkoituksenaan parantaa Cariforum-tuotteiden pääsyä Euroopan unionin markkinoille. Sopimus on molemminsuuntainen varsin laajoin tavarakattein muutamin poikkeuksin ja kiintiöin. Cariforum-valtiot ovat:

Antigua ja Barbuda, Bahama, Barbados, Belize, Dominican liittovaltio, Dominikaaninen tasavalta, Grenada, Guyanan tasavalta, Haiti (joka tosin ei ole vielä ilmoittanut saaneensa soveltamisen edellytyksiä päätökseen), Jamaika, Saint Kitts ja Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent ja Grenadiinit, Surinam sekä Trinidad ja Tobago.

EU-MED-välimerisopimus

Euroopan unionin, ETA:n, EX-EFTAn ja eräiden muiden maiden välinen EU-MED-välimerisopimus pitää sisällään laajan kumulaation, joka astuu sitä mukaa voimaan maiden ratifioidessa tähän liittyvän pöytäkirjan. EU-MED-sopimuksen maat ja alueet ovat:

Euroopan Unionin maat ja Algeria, Egypti, Färsaaret, Islanti, Israel, Jordania, Libanon, Liechtenstein, Marokko, Norja, Sveitsi, Syyria, Tunisia, Turkki sekä Länsiranta ja Gaza (Palestiina). Ns. diagonaalisen kumulaation (ristiinkäyttö sallittua).

Ecuador, Kolumbia ja Peru, sopimus EU: n kanssa. alkuperäselvityksenä EUR.1-tavaratodistus tai ( valtuutetun viejän ) kauppalaskuilmoitus.

Korean tasavalta

Arvoltaan hyvin merkittävä Euroopan unionin ja Korean tasavallan välinen vapaakauppasopimus. Alkuperätodistuksena vain kauppalaskuilmoitus, joka on käytettävissä kaikille viejille 6000 euron arvoon saakka ja muille vain itsevahvistusoikeuden saaneille. Ei tullinpalautuskieltoa.

SADC-maat

Botswana, Lesotho, Namibia, Etelä-Afrikka ja Swazimaa

Alkuperäilmoituksena EUR.1.-lomake tai kauppalaskuilmoitus, jota kaikki voivat käyttää 6000 euron arvoon saakka ja arvon ylittäneet vain tullilaitoksen antamalla luvalla (ns. valtuutettu viejä). Sopimukseen sisältyy myös laajahko kumulaatio eli oikeus käyttää usean järjestelyn alkuperätuotteita.

Kosovolle Euroopan Unionin myöntää yksipuolisesti tullietuuksia alkaen 1.1.2016.

Moldovan ja EU:n välinen sopimus koskee kaikkia Moldovan alueita alkaen 1.1.2016, alkuperätodisteena käytetään EUR.1.-tavaratodistusta tai valtuutetun viejän itse laatimaa alkuperäilmoitusta.

Norsunluurannikko

Alkuperätodistuksena EUR.1.- lomake tai kauppalaskuilmoitus, joka on sallittu kaikille viejille 6000 euron arvoon saakka ja arvon ylittäville vain tullilaitoksen luvalla ns. valtuutettuna viejänä.

EU ja Kanada, ns. CETA-sopimus

Neuvottelut saatu päätökseen ja sopimus on allekirjoitettu 30.10.2016. Astunee voimaan väliaikaisena vuoden 2017 aikana ilman ns. investointi- ja sijoitussuojaa, joka vaatii kaikkien Unionin jäsenmaiden parlamenttien hyväksymisen. Sopimus kattaa arvion mukaan n. 40% maailmankaupasta. Erittäin merkittävät tullinalennukset astuvat voimaan välittömästi ja vain pienehkölle alle 10%:ille tavaroita on tullinalennuksilla siirtymäajat aina seitsemään vuoteen asti. Tullinpalautuskielto astuu voimaan vasta kolmen vuoden kuluttua sopimuksen voimaanastumisesta. Alkuperätodistuksena vain kauppalaskuilmoitus, joka on kaikille sallittu 6000 euroa arvoon saakka ja arvon ylittäville erille vain tullilaitoksen luvalla eli ns. valtuutetulle viejälle. Kanadan kanssa sovittu sopimus edellyttää arvorajan ylittävieni yritysten rekisteröitymistä EU:n REX-tietokantaan ( Registered Exporter ) Suomen tullin kautta. Alkaen 1.1.2018 vain kyseiseen kantaan rekisteröidyt viejät voivat antaa alkuperäilmoituksia yli 6000 euron arvoisille lähetyksille. Hakemus rekisteröidyksi viejäksi tehdään Suomen tullin lomakkeella nro 1051s. Suomalaisen rekisteröidyn viejän yrityskohtainen tunnus on muodoltaan FIREX+yritystunnus ( esim: FIREFIX12345678 ).

Kannattaa tiedostaa, että monikin maa kuuluu kahden tai jopa useamman järjestelyn piiriin erilaisin tavarakattein, tullaustilanteessa sovelletaan alkuperäselvityksen mukaista järjestelmää. Ammattitaitoinen viejä osaa valita oikean ja osaava tuoja vaatia oikeaa alkuperäselvitystä.

Japani

Euroopan Unionin ja Japanin väliset vapaakauppaneuvottelut ovat päättyneet sopimukseen 8.12.2017. Sopimus on vahvistettu eri EU-maiden toimesta ja myös Japanin toimesta. Tämän hetkisen (14.12.2018) tiedon mukaan sopimus astuu voimaan 1.2.2019.

Japanin vaatimukset alkuperän todistusmenettelystä ja alkuperän jälkitarkastusmenettelystä ovat kuin eri maailmasta Unionin nykyisiin järjestelmiin nähden. Jälkitarkastuksen osalta Japani vaatii muun muassa tuontimaan viranomaisille oikeutta osallistumisesta tarkastuksiin vientimaassa, mihin Euroopan Unioni luultavasti ei tule suostumaan. Myös arvoperusteiseen alkuperän määrittämiseen Japani ehdottaa täysin erilaisia laskentatapoja, mikä aiheuttaisi kaupan osapuolille ongelmia. Japanin esittämät alkuperätodistusmallit sisältäisivät kymmentä erilaista tietosisältöä, joista suurehkoa osaa ei nykymallissa vaadita.

Noin 90% Japaniin tuotavista tuotteista vapautuvat tulleista heti sopimuksen voimaanastuessa. Lopuista tavaroista tullinalennukset toteutetaan siirtymäaikojen puitteissa niin, että siirtymäaikojen päättyessä 97% EU:n tavaraviennistä Japaniin on tullivapaata. Maataloustuotteitten osalta täydellinen tullittomuus tulee aikanaan koskemaan 87%:ia EU:n viennistä. Eräille lihatuotteille jää vielä siirtymäajan jälkeenkin 9%:in tulli, alennus on merkittävä nykyisestä 38,5%:sta. Juustojen osalta alennukset toteutuvat kiintiöiden puitteissa. Suomelle tärkeistä Japaniin vietävistä tuotteista tullit poistuvat heti kemiantuotteitten, muovin, kosmetiikan, tekstiilien ja vaatteiden osalta. Puutuotteitten tullit poistuvat seitsemän vuoden siirtymäajan jälkeen, paperituotteet ovat jo aikaisemminkin tullittomia.

Alkuperäkelpoisuus osoitetaan viennissä määrämuotoisella alkuperävakuutuksella, joka tavallisimmin kirjoitetaan kauppalaskuun. Voidakseen antaa alkuperävakuutuksia tulee suomalaisen viejän rekisteröityä Suomen tullin REX-tietokantaan saadakseen FIREX-rekisteröintinumeron, joka sisällytetään alkuperävakuutukseen EU:n alkuperätuotteen viennissä Japaniin. Rekisteröinti haetaan Suomen tullin lomakkeella nro 1051. Mikäli viejä on jo aikaisemmin rekisteröitynyt esimerkiksi Kanadan viennin takia ei tarvita uutta rekisteröintiä. Alkuperävakuutus voi olla kerrallaan voimassa jopa 12 kuukautta. Vaihtoehtoisesti todisteeksi alkuperästä riittää myös tuojan tieto alkuperästä. Alkuperäsäännöt ovat hyvinkin paljon vastaavia kuin muidenkin Euroopan Unionin sopimien vapaakauppajärjestelmien. Sopimukseen sisältyy myös yksityishenkilöiden toisilleen ei kaupallisia lähetyksiä koskeva helpotus artiklassa 3.20. Tuonnissa Euroopan Unioniin arvoltaan enintään 500 euroa olevat pienlähetykset ja matkustajan mukanaan tuomat arvoltaan enintään 1200 euroa katsotaan sopimusosapuolen alkuperätuotteiksi.

Alkuperäkelpoisuus tuojan tiedon perusteella EU-Japani sopimuksessa: Tällöin ei tarvita viejän alkuperävakuutusta eikä tuojan myöskään tarvitse olla rekisteröitynyt Euroopan Unionin REX-järjestelmään. Etuuskohteluvaatimuksen tulee tällöin perustua tuojan hallussa jo oleviin tietoihin, joilla on pystyttävä osoittamaan, että tuotava tavara on sopimuksen alkuperäsääntöjen mukainen toisen sopimusosapuolen alkuperätuote. Tällaisen tiedon asianmukaisuuden tarkistamisessa ei voida myöskään soveltaa hallinnollista yhteistyötä viejä- ja tuojamaan viranomaisten kesken.

Tuonnin etuuskohtelua tarkistettaessa kaikilta tuojilta pyydetään seuraavat tiedot:

 • alkuperävakuutus jos etuuskohtelua on vaadittu sen perusteella
 • nimike, sekä alkuperän määrityksessä käytetyt perusteet
 • tuotantoprosessin lyhyt kuvaus
 • tuotantoprosessin tarkka kuvaus, jos alkuperävaatimus perustui erityiseen tuotantoprosessiin
 • kuvaus käytetyistä alkuperä- ja ei-alkuperäaineksista
 • jos alkuperän perusteena on ’ kokonaan tuotettu ’ , niin on ilmoitettava tuotantotapa ( sadonkorjuu, kaivostoiminta, kalastus tms ) sekä tuotantopaikka
 • jos alkuperän perusteena on arvomenetelmä, niin on ilmoitettava tuotteen arvo, tuotannossa käytettyjen kaikkien ei-alkuperäaineisten arvo sekä soveltuvin osin alkuperäainesten arvo
 • jos alkuperä perustuu painoon, niin on ilmoitettava merkityksellisten ei-alkuperäainesten ja tarvittaessa ei-alkuperäainesten painot
 • jos alkuperä perustuu nimikkeenmuutokseen, on annettava luettelo kaikista ei-alkuperäainesten nimikkeistä 2-. 4- tai 6-numeroisina alkuperäsäännöistä riippuen
 • tiedot siitä, että tuotteen muuttumattomuutta koskevia määräyksiä on noudatettu
 • tuoja voi edellä mainittujen tietojen lisäksi ilmoittaa myös muita sellaisia tietoja, joilla voi olla merkitystä tuotteen alkuperäaseman tarkastamisessa

Tuojamaan tulliviranomainen voi pyytää myös muita tietoja tuotteen alkuperäkelpoisuuden tarkistamiseksi. Tullietuuskohtelun epäämisestä on säädetty sopimuksessa. Jos etuuskohteluvaatimus on perustunut tuojan tietoon etuuskohtelu voidaan evätä:

 • jos tuoja ei vastaa tullin tietopyyntöön
 • jos tuoja ei anna riittävän tarkkoja tietoja etuuskohtelunaseman varmistamiseksi
 • tiedot tullin tekemään kyselyyn on annettava kolmen kuukauden kuluessa pyynnöstä, jos tullilaitos on pyytänyt erikseen lisätietoja tuojan on toimitettava ne kolmessa kuukaudessa, muussa tapauksessa etuuskohtelu evätään

Mercosur

Euroopan Unionin ja Mercosur-maiden laaja tullittomuuksia ja kaupan esteitä poistava sopimus on hyväksytty komissiossa kesäkuussa 2019. Sopimuksen kuuluvat Mercosur-maat ovat Argentiina, Brasilia, Paraguay ja Uruguay. Myös Venezuela on kuulunut Mercosur-maihin, mutta ongelmallinen maa on sittemmin suljettu ryhmän ulkopuolelle. Vahvistuessaan sopimus muodostaa maailman suurimman vapaakauppa-alueen. Sopimukseen sisältyy tullinalennuksia ja kaupan esteiden poistamista. Suuri osa tulleista poistuisi kymmenen vuoden kuluessa ja sensitiivisten tuotteitten osalta 15 vuodessa. Sopimus vaatii kaikkien osallistujamaiden parlamenttien hyväksymisen, nopeimmillaan se kenties voisi tulla voimaan 1.1.2020.

Yhdysvallat

Euroopan Unionin ja Yhdysvaltojen välisestä TTIP-sopimuksesta on käyty neuvotteluja jo pitemmän aikaa. Yhdysvaltojen liittyminen Tyynenmeren maiden vapaakauppasopimukseen on kiihdyttänyt neuvotteluja samoin kuin EU:n keskustelut Japanin kanssa. Suurimpia ongelmia muodostavat kuluttajasuojelun ja ympäristönormien huomioiminen. Presidentti Trump ei ole ollut kovin innostunut tämän sopimuksen hyväksymisestä.

Venäjä

Kiintiö- ja lisenssointijärjestelmä on käytössä. Viennissä Venäjälle EU-tuotteet ovat ns. suosituimmuusjärjestelmän piirissä, jolloin ei kanneta kaksinkertaista tullia.  Merkittävä osa Euroopan Unionin ja Venäjän välisestä kaupasta on kiellettyä tai rajoitettua Venäjän Ukrainaa vastaan aloittaman sodan takia.

Yhteenveto EU:n alkuperäselvityksistä

AlkuperämaaAlkuperäselvitysMuu alkuperäselvitysArvo enintään, jos ei valtuutettu viejä
ETAEUR.1. tai EUR-MEDAlkuperäilmoitus tai EUR.MED-kauppalaskuilmoitus€6000,00
IslantiEUR.1. tai EUR-MEDAlkuperäilmoitus tai EUR.MED-kauppalaskuilmoitus€6000,00
LiechtensteinEUR.1. tai EUR-MEDAlkuperäilmoitus tai EUR.MED-kauppalaskuilmoitus€6000,00
NorjaEUR.1. tai EUR-MEDAlkuperäilmoitus tai EUR.MED-kauppalaskuilmoitus€6000,00
SveitsiEUR.1. tai EUR-MEDAlkuperäilmoitus tai EUR.MED-kauppalaskuilmoitus€6000,00
Fär-saaretEUR.1. tai EUR-MEDAlkuperäilmoitus tai EUR.MED-kauppalaskuilmoitus€6000,00
AlgeriaEUR.1. tai EUR-MEDAlkuperäilmoitus tai EUR.MED-kauppalaskuilmoitus€6000,00
Marokko ja LänsisaharaEUR.1. tai EUR-MEDAlkuperäilmoitus tai EUR.MED-kauppalaskuilmoitus€6000,00
TunisiaEUR.1. tai EUR-MEDAlkuperäilmoitus tai EUR.MED-kauppalaskuilmoitus€6000,00
EgyptiEUR.1. tai EUR-MEDAlkuperäilmoitus tai EUR.MED-kauppalaskuilmoitus€6000,00
JordaniaEUR.1. tai EUR-MEDAlkuperäilmoitus tai EUR.MED-kauppalaskuilmoitus€6000,00
LibanonEUR.1.Kauppalaskuilmoitus€6000,00
SyyriaEUR.1.EUR.2.Ei käytössä
IsraelEUR.1. tai EUR-MEDAlkuperäilmoitus tai EUR.MED-kauppalaskuilmoitus€6000,00
Länsiranta ja GazaEUR.1. tai EUR-MEDAlkuperäilmoitus tai EUR.MED-kauppalaskuilmoitus€6000,00
(Palestiina)Kauppalaskuilmoitus
Turkki, tulliliittotuotteetA.TREi käytössä
Turkki, hiili- ja teräs-EUR.1. tai EUR-MEDAlkuperäilmoitus tai EUR.MED-kauppalaskuilmoitus€6000,00
Turkki, maatalous-EUR.1. tai EUR-MEDAlkuperäilmoitus tai EUR.MED-kauppalaskuilmoitus€6000,00
AlbaniaEUR.1. tai EUR-MEDAlkuperäilmoitus tai EUR.MED-kauppalaskuilmoitus€6000,00
Pohjois-MakedoniaEUR.1. tai EUR-MEDAlkuperäilmoitus tai EUR.MED-kauppalaskuilmoitus€6000,00
MontenegroEUR.1. tai EUR-MEDAlkuperäilmoitus tai EUR.MED-kauppalaskuilmoitus€6000,00
Bosnia HertsegovinaEUR.1. tai EUR-MEDAlkuperäilmoitus tai EUR.MED-kauppalaskuilmoitus€6000,00
SerbiaEUR.1. tai EUR-MEDAlkuperäilmoitus tai EUR.MED-kauppalaskuilmoitus€6000,00
KosovoEUR.1. tai EUR-MEDAlkuperäilmoitus tai EUR.MED-kauppalaskuilmoitus€6000,00
MoldovaEUR.1. tai EUR-MEDAlkuperäilmoitus tai EUR.MED-kauppalaskuilmoitus€6000,00
GeorgiaEUR.1. tai EUR-MEDAlkuperäilmoitus tai EUR.MED-kauppalaskuilmoitus€6000,00
UkrainaEUR.1. tai EUR-MEDAlkuperäilmoitus tai EUR.MED-kauppalaskuilmoitus€6000,00
AndorraEUR.1.Alkuperäilmoitus€6000,00
Ceuta ja MelillaEUR.1.Alkuperäilmoitus€6000,00
KanadaEi käytössäAlkuperäilmoitusEi käytössä
JapaniEi käytössäAlkuperävakuutus tai tuojan tietoEi käytössä
Iso-BritanniaEi käytössäAlkuperävakuutus tai tuojan tietoEi käytössä
Etelä-KoreaEi käytössäAlkuperäilmoitus€6000,00
SingaporeEi käytössäAlkuperäilmoitus / rekisteröity viejä€6000,00
VietnamEUR.1.Alkuperäilmoitus€6000,00
MeksikoEUR.1.Kauppalaskuilmoitus€6000,00
ChileEUR.1.Kauppalaskuilmoitus€6000,00
Kolumbia, Peru, EcuadorEUR.1.Kauppalaskuilmoitus€6000,00
Keski-AmerikkaEUR.1.Kauppalaskuilmoitus€6000,00
GSP, rekisteröity viejäEi käytössäAlkuperävakuutus€6000,00
CARIFORUM-maatEUR.1.Kauppalaskuilmoitus€6000,00
Tyynenmeren valtiotEUR.1.Kauppalaskuilmoitus€6000,00
ESA-valtiotEUR.1.Kauppalaskuilmoitus€6000,00
Zimbabwe, MadagaskarEi käytössäKauppalaskuilmoitus REX-rekisteröidyltä viejältä€6000,00
KamerunEUR.1.Kauppalaskuilmoitus€6000,00
SADC-valtiotEUR.1.Alkuperäilmoitus€6000,00
NorsunluurannikkoEi käytössäKauppalaskuilmoitus REX-rekisteröidyltä viejältä€6000,00
GhanaEUR.1.Alkuperäilmoitus€6000,00
MMA-maat, rekisteröity viejäEi käytössäAlkuperävakuutus€10000,00
Yhteenveto EU:n alkuperäselvityksistä

Brexit

Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti jätti 29.3.2017 ilmoituksen Euroopan Unionille aikeestaan kansanäänestyksensä mukaisesti erota Euroopan Unionista ja astuisi ero voimaan 30.3.2019. Tämän jälkeen tehtiin paljonkin töitä eroamissopimuksen aikaansaamiseksi. Kaikki EU-maat hyväksyivät neuvotellun sopimuksen ja Isossa Britanniassa oli tarkoitus hyväksyttää sopimus parlamentissaan marras/joulukuun vaihteessa. Pääministeri Theresa May veti kuitenkin sopimuksen pois parlamentin esityslistalta päivää ennen äänestyspäivää, kun näytti varmalle, että sopimus hylätään. Uusi äänestys on tarkoitus pitää vuoden 2019 tammi-helmikuun aikana, jolloin jää huomattavan vähän aikaa käytännön toimenpiteille. Ennen uutta äänestystä Theresa May yrittää sopia tarkennuksia jo Unionin puolella hyväksyttyyn erosopimukseen.

Tilanne on kaikille osapuolille, myös eri kaupan toimijoille, hyvin hankala.
Vaihtoehtoja lienee kaksi joista ensimmäinen lähtee siitä, ettei molempien osapuolten hyväksymää erosopimusta saada aikaan. Tällöin ei tulisi mitään siirtymäaikaa ja Iso-Britanniasta ja Pohjois-Irlannista tulisi ns. kolmas maa, jolloin kaikki tavarat liikkuen osapuolten välillä tulee tulliselvittää niin viennissä kuin tuonnissakin. Tilastoilmoittaminen loppuisi saman tien ja osapuolten rajalla noudatetaan kaikkia kolmansiin maihin kohdistuvia säännöksiä, rajoituksia ja tarkastuksia.

Toinen vaihtoehto on erosopimuksen aikaansaaminen ja sen hyväksyminen Ison Britannian parlamentissä. Nyt tulisi Euroopan Unionin ja Iso-Britannian/Pohjois-Irlannin väliseen kauppaan siirtymäkausi vuoteen 31.12.2020 asti eikä siihen saakka sovellettaisi EU:n normaaleja kolmansien maiden kaupan säännöksiä. Velvollisuudet tehdä tuonti- ja vientitullauksia alkaisivat vasta siirtymäkauden päätyttyä. Vaikein kysymys lienee Pohjois-Irlannin ja Irlannin tasavallan välinen raja, johon ko alueet ja asukkaat eivät haluaisi tullirajaa. Myös Espanja toivoo Espanjan ja Gibraltarin väliselle rajalle erityissäännöksiä. Selvää lienee, ettei eron toteutuessa ole mitenkään mahdollista tavaran vapaa liikkuminen kuten Unionin sisämarkkinoilla on mahdollista. Mikäli tullimuurit halutaan välttää tarvitaan Iso-Britannian ja Euroopan Unionin välille ainakin jonkinlainen vapaakauppasopimus, jollaisesta löytyy esimerkkejä mm. Unionin sekä Sveitsin, Norjan ja Islannin välisistä kaupankäynneistä.
Joka tapauksessa tulee tuojien ja viejien varautua jonkinlaisiin asiakirja-tulliselvityksiin ja sen mukaisiin kustannuksiin.

Virallisesti Iso-Britannia alueineen erosi Euroopan Unionista alkaen 1.2.2020. Siirtymäaikana maa neuvottelee Euroopan Unionin kanssa mm. tullittomuus- ja vastaavista sopimuksista. Siirtymäaika kestää 31.12.2020 saakka ja siihen saakka säilynevät EU-jäsenyyden mukaiset kaupalliset menettelyt. Vaikkakin on todennäköistä, että Ison Britannian ja Euroopan Unionin välille saadaan sovittua jonkinlainen vapaakauppasopimus se ei mitenkään voi yltää EU-jäsenyyden mukaisiin ehtoihin ja helpotuksiin. Jonkinlaisia kaupan esteitä, ja tavaraliikenteen hidastumisia varmasti tulee, koska Iso-Britannia ei halua jäädä sisämarkkinoille eikä noudattaa EU:n tuomioistuinpäätöksiä, joka tekee mm. Euroopan talousalueen ehdot mahdottomiksi, sama koskenee myös EU:n sopimuksia Sveitsin, Turkin ja Ukrainan kanssa. Kanadan, Etelä-Korean ja Japanin kanssa sovitut toimintamallit voisivat tuoda jonkinlaista apua. Suomalaisten yritysten niin tuojien kuin viejienkin on syytä varautua ainakin vienti- ja tuontitullausmuodollisuuksiin, jotka ovat kuitenkin kustannus vaikka tullittomuus säilyisikin. Huomioitavia asioita on lukuisia. jotka jotenkin on otettava huomioon:

 • erilaisten tuonnin ja viennin luvat
 • tullinimikkeet
 • kuljetuksen ja varastoinnin määräykset
 • vakuudet, rekisteröitymiset
 • terveys- ja kasvinsuojelu
 • elintarvike- ja kulutustavaravalvonta
 • tuotteitten turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden valvonta
 • tuonti- ja vientikiellot sekä –rajoitukset
 • etuuskohteiden soveltaminen, alkuperäsäännöt

Mikäli yritys ei ole aikaisemmin käynyt kolmansien maiden (jollainen Iso-Britannia sitten on)  kauppaa tarvitaan tulli-ilmoittamiseen EORI-numero (Economic Operators Registration and Identication number). Numero haetaan tullilaitoksen asiointipalvelussa (www.tulli.fi). Isoja, sovittavia ongelmakohtia ovat mm. rajat Pohjois-Irlannin ja Irlannin sekä toisaalta Pohjois-Irlannin ja muun Iso- Britannian välillä. Koko maantiede on hieman vaikeaselkoista:

 • aikaisempi EU-jäsen oli Yhdistynyt kuningaskunta (UK), johon laskettiin mukaan Pohjois-Irlanti, UK ei kuitenkaan ole tulli-ilmoittamisen virallinen maakoodi
 • Englanti, Skotlanti ja Wales muodostavat Ison Britannian (maakoodi GB, joka on virallinen tulli-ilmoittamisessa)
 • Pohjois-Irlanti on osa UK:ta, mutta ei osa Iso-Britannia eikä Pohjois-Irlannilla ole omaa maakoodia, joten senkin virallinen maakoodi  tulli-ilmoittamisessa on GB.

Miten löytää kuhunkin sopimuskumppaniin kohdistuvan alkuperäsäännön tai rajoitteen:

Tehtävä ei ole helppo, jos ainoa keino on usein monisatasivuisen sopimuksen läpikäynti. Asiaa helpottaa usein avaamalla seuraavaksi mainittu Internetsivu, ja laittamalla siihen kyseessä olevan maan ja tullinimikkeen (usein riittää nelinumeroinen taso ):

https://madb.europa.eu/madb/datasetPreviewFormATpubli.htm?datacat_id=AT&from=publi

Tullietuudet

Tullietuudet myönnetään joko tullikohteluiden kautta (jalostusmenettelyt), jolloin ne ovat yrityskohtaisia, taikka kiintiöiden ja suspensioiden kautta, jolloin ne ovat tuotekohtaisia. Tavoitteena on asettaa Unionin alueen yritykset mahdollisimman tasa-arvoisiksi etuuksien suhteen.

Tuonti- ja vientirajoitukset

Tuonti- ja vientirajoitukset tai kiellot liittyvät Unionin omien etujen valvomiseen tai kansainvälisten sopimusten noudattamiseen. Esimerkiksi YK:n pakotteet, ase- ja ydinteknologian, kaksikäyttötuotteitten valvonnat, CITES-sopimus eli uhanalaisten kasvien ja eläinten ja näiden osien kaupan kieltäminen, kulttuurihistoriallisesti arvokkaitten esineitten rajoitukset, raakatimanttien sertifiointivaatimukset tuonnissa ja viennissä, huviveneisiin ja näiden moottoreihin liittyvät turvallisuus- ja päästövaateet, puisen pakkausmateriaalin merkinnät mäntyankeroisen leviämisen estämiseksi, kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon ja kiduttamiseen käytettävien tavaroiden rajoitukset, kissojen ja koirien turkisten ja niistä tehtyjen tavaroiden kiellot, huumausaineiden tuonti- ja vientiluvat, muuntogeenisen riisin tuontivalvonta jne.