Case-esimerkki vientikuljetuksesta

Metanolia 21600 kg, 18 IBC-pakkausta, 1200 L kappale, menossa Vantaalta Portugaliin, Lissaboniin.

 1. Asiakas tekee kuljetustilauksen huolintaliikkeelle: täysi trailerkuorma, 82 m3, metanolia Vantaalta Lissaboniin
  • pyydetään asiakkaalta vaarallisen aineen luokitustiedot ADR:n mukaan ja merikuljetusta varten Dangerous Goods Declaration (vaarallisen aineen deklaraatio) täytettynä luokitustiedon osalta
  • luokitustiedon perusteella pystytään huolintaliikkeessä valitsemaan kalusto, suunnittelemaan reititystä ja tarkistamaan, että laivakuljetus onnistuu käytettävillä aluksilla ja yhteyksillä
 2. IMDG:n eli merikuljetusmääräysten mukaiset luokitustiedot ovat tässä tapauksessa:
  • UN1230, METHANOL, CLASS 3, (6.1)
  • packing group II
  • flash point +12 C
  • Not marine pollutant
   • eli kysymyksessä on metanoli, palava ja myrkyllinen neste, ei merta pilaava, jonka pakkausryhmä on II ja leimahduspiste +12 astetta
 3. Tarvitaan myös maantiekuljetusluokitus ADR:n mukaan, että pystytään tarkistamaan sen osuuden vaatimukset; se kirjataan CMR-rahtikirjaan näin:
  • UN1230,METANOLI, 3,(6.1) II, (D/E)
  • UN1230, METHANOL,3,(6.1) II, (D/E)
   Eli: UN-numero, kuljetusnimi suomeksi ja yhdellä ADR-kielellä, tässä englanniksi, kuljetusluokka eli varoituslipukkeen numero ja mahdollinen lisäluokka, myös lipukenumeroineen ja pakkausryhmä sekä tunnelirajoituskoodi, koska kansainvälisessä maantiekuljetuksessa saattaa tulla eteen kuljetuksia tunnelien kautta.
 4. Asiakas ilmoittaa, että lähetys on erityisen kiireellinen, joten lähetetään kuorma suomalaisella puoliperäyhdistelmällä koko matka, perille asti.
 5. Reititys kulkee etukäteistiedon perusteella seuraavasti; myös noudatettavat säännöstöt mainittu:
  • Nouto Vantaalta: ADR-kuljetus, sovelletaan ADR-sopimusta alusta alkaen.
  • Laivaus Helsingin Vuosaaren satamasta Saksaan menevällä lautalla: IMDG-kuljetus, noudatetaan IMDG-koodia
  • Saapuminen Lyypekin satamaan
  • Lyypekistä eteenpäin Lissaboniin vetoauto jatkaa perävaunun kanssa maanteitse ADR-kuljetuksena seuraavia seikkoja huomioiden:
  • kaikki matkalle osuvien maantietunneleiden rajoitukset on tapauskohtaisesti tarkistettava metanolin tunnelirajoituskoodin D/E suhteen, mieluiten etukäteen ja mahdollisia kiertoreittejä on noudatettava. Mikäli reitti on tiedossa etukäteen, voidaan myös nämä asiat huomioida ajoissa.
  • Saksa – Belgia – Perinteisesti ollut huomioitavaa, että mm. Kennedy-tunnelia ei voi käyttää, useimmat tunnelit kun rajoittavat vaarallisten aineiden kuljetuksia! Kiertotie esim. Aachen-Lichtenbusch-Liege-Charleroi-Valenciennes
  • Ranska – Huomioitavaa: mm. Pariisi pitää kiertää ulointa reittiä pitkin
  • Espanja – Ajokieltoja
  • Espanja – Portugali – Huomioitavaa: rajanylityspaikka Vilar Formoso
 6. CMR-rahtikirja tehdään jo lastauspaikassa, jolloin lähettäjäasiakas myös täydentää DG-deklaraation suuryksikön pakkaustodistus-osan, koska kysymyksessä on täysi kuorma yhdeltä lähettäjältä ja lähettäjä vastaa silloin myös kuorman meriturvallisuuden varmistamisesta.
  • Kuljettaja on tässä tapauksessa suomenkielinen ja hän on saanut jo hyvissä ajoin etukäteen huolintaliikkeeltä asiakkaan sinne kuljetustilauksen yhteydessä toimittamat tavaratiedot, joiden perusteella hän tarkistaa hänelle kuljetuksen suorittajan toimittamasta turvallisuusohjeesta mahdolliset erityisvaatimukset ajoneuvon ADR-varusteiden ja omien turvavarusteidensa osalta.
  • Luokituksen ja pakkaustavan osalta on etukäteen tarkistettava IMDG:n mahdolliset kuljetusyksikölle asetettavat erityisvaatimukset (IMDG:n aineluettelon sarakkeessa 10: IBC02) ja ADR-kirjan aineluettelosta löytyvät erityismääräykset, onko mitään erityisvaatimuksia kuljetukselle; tässä tapauksessa sovellettava ADR:n kohdan 7.5.11 erityismääräykset CV13 ja CV28, kohta 8.1 ja kohdan 8.5 erityismääräykset S2 ja S19.
  • Todetaan seuraavien perusvarusteiden riittävyys (ADR 8.1, 8.1.5):
   • sammuttimet: mukaan otetaan 2x 6kg:n sammutinta
   • pyöräkiila, vähintään yksi, ajoneuvon massaan soveltuva
   • kaksi vilkkuvaa merkkivaloa antavaa lamppua tai voivat olla myös muunlaisia, kaksi itsestään pystyssä pysyvää varoitusmerkkiä, kuten varoituskolmiot
   • lapio, viemärisuoja, keräysastia, koska tälle nesteelle merkintänä käytetään varoituslipuketta nro 3
   • kuljettajan heijastava varoitusliivi
   • taskulamppu, jonka toiminta tarkistetaan etukäteen ja varmistetaan toimivaksi, huomattava, että on oltava kipinäsuojattu (ADR 8.3.4, ja S2)
   • kuljettajan henkilökohtaiset suojautumisvarusteet, mm.
    • silmänhuuhtelupullo, josta varmistettava, että siellä todella on riittävästi puhdasta vettä
    • silmäsuojaimet, esim. suojalasit
    • suojakäsineet
    • hengityksen suojain, jossa aineelle soveltuva, esim. yleistyypin A1B1E1K1-P1 tai A2B2E2K2-P2 yhdistettyä kaasu/pölysuodatinta vastaava suodatin ja voimassaoloaika tarkistettava
    • kuljettajalta luonnollisesti edellytetään voimassaoleva ADR-ajolupa ja ajoneuvon merkintään käytetään ADR-määräysten alueella toimittaessa kappaletavaran merkintää, eli oranssikilpeä keulassa ja perässä; merimatkalla vaaditaan IMDG-koodin mukaiset luokkalipukkeet, joiden hankkimisesta lähettäjän on hyvä sopia huolintaliikkeen kanssa etukäteen. Kuljettaja kiinnittää nämä merkintätarrat eli IMO-lipukkeet viimeistään sataman portilla ennen alueelle ja laivaan menoa. Mikäli yli 4000 kg:n erä yhtä ainetta, käytetään merkintänä myös YK-numeroa, tässä UN1230 (IMDG-säännöstön kohta 5.3.2.1.1., alakohta 2).
 7. Muuta yleistä huomioitavaa, jota lähettäjä ei välttämättä tiedä, mutta joka on ainakin huolintaliikkeessä tiedettävä, edellytettävä ja noudatettava:
  • kuorman sidonta on suoritettava siten, että kuorma kestää sekä normaalit maantiekuljetuksen olosuhteet että merikuljetuksen vaatimukset; tarvittaessa lisätään kitkamattoja pakkausten alle, sidontaan käytetään riittävästi kuormaliinoja, kiiloja, ketjuja ja tukia niin, että riittävä kuljetusturvallisuus saavutetaan kuorman sidonnassa ja tavara myös varmistetusti pysyy paikoillaan koko kuljetuksen ajan
  • laivayhtiö päättää ajoneuvoyhdistelmän sijainnin laivassa, joten paikalla satamassa on oltava hyvissä ajoin lastauksen alettua, mutta ei liian aikaisinkaan, koska vaarallisen aineen tilapäinen säilyttäminen satamassa on kallista
  • huolintaliike tekee ennakkoilmoituksen käytettävälle satamalle kuljetettavasta vaarallisesta aineesta. Tämä aine, UN1230 ei vaadi ennakkokyselyä Helsingin Vuosaaren satamassa, mutta ennakkoilmoituksen se vaatii.
  • käytettävä laiva noudattaa IMDG-säännöstön määräyksiä ja niiden mukaan ahtauskategoria on tälle aineelle B, joka merkitsee mahdollisuutta kuljettaa tätä yksikköä rahtialuksessa kannella tai kannen alla, matkustaja-aluksessa ja ROPAXissa vain kannella. Se on erotettava muista vaarallisia aineita sisältävistä yksiköistä IMDG-säännöstön erottelutaulukon mukaisesti. Tässä tapauksessa ajoneuvo joutuu todennäköisesti rahtialuksessa sääkannelle laivassa olevan muun lastin vuoksi. Tämä seikka on muuten aina syytä huomioida erityisesti talvenaikaisissa kuljetuksissa, mikäli kuljetettava vaarallinen aine on lisäksi pakkasarkaa!
  • ajorajoitukset esim. Saksassa sisältävät ajokieltoja ja rajoituksia ajoajoille, kiertoteitä, ja tämä kaikki vaikuttaa kuljetuksen kokonaiskestoaikaan, joten siksi kuljetuksia on paljon siirretty kiskoille irtoperiksi ns. huckepack-, piggypack tai multimodaaliliikenteeseen, eli trailer lastataan junan kyytiin. Sielläkin on eräitä rajoituksia vaarallisille aineille, koska joitakin ei ollenkaan hyväksytä junakuljetukseen; kannattaa selvittää etukäteen.
  • ajorajoitukset esim. Espanjan tietyillä alueilla, mm. terrorismin vastaisiin toimiin perustuen sisältävät rajoituksia mm. aseiden ja räjähteiksi luokiteltujen aineiden kuljettamiselle, jopa erityisiä paikallisia reitityksiä ja jopa saattoja viranomaisten toimesta saatetaan edellyttää.
  • ajoneuvoa koskevat valvontamääräykset (ADR 8.4), jotka asettavat vaatimuksia ajoneuvon pysäköinnille ja siis kuljettajan tauko- ja yöpymispaikoille.

Kaiken kaikkiaan vaarallisten aineiden kuljettaminen vaatii aikaa, paneutumista, huolellisuutta ja erityisesti ammattitaitoa ja osaamista.

Hyviksi todettujen kuljetusreittienkin käyttämisessä saattaa joskus tulla yllättäen eteen sellaisia yhtäkkisiä kieltoja ja rajoituksia, joiden hallitsemisessa todella kysytään huolintaliikkeen tilanteenhallintaa.

Esimerkissä mainitut merkintäkilvet ja suurlipukkeet

Kappaletavarakuljetuksen oranssikilpi
Lipuke nro 3, kaksi värivariaatiota
Lipuke 6.1