Rautatieliikenteen organisaatiot ja roolit

Suomessa vanhan VR:n eli Valtionrautateiden aika loppui vuonna 1995, jolloin VR-Yhtymä Oy perustettiin. Se on tästä lähtien toiminut osakeyhtiömuotoisena, täysin valtion omistamana yrityksenä, jonka pääasiallinen tehtävä on liikenteen operointi.

VR-Yhtymä jakaantuu eri divisiooniin, joita ovat

  • VR Matkustajaliikenne,
  • VR Transpoint ja
  • VR Track.

VR Matkustajaliikenne vastaa nimensä mukaisesti matkustajaliikenteen hoidosta, VR Transpoint vastaa tavaraliikenteestä ja VR Track on ratojen rakentamiseen ja kunnossapitoon erikoistunut yritys.

Valtionrautateiden perustamisen yhteydessä rataverkon hallinta ja ylläpito erotettiin VR:stä ja siirrettiin silloin perustetulle Ratahallintokeskukselle. Ratahallintokeskus sulautettiin vuonna 2010 perustettuun Liikennevirastoon, joka vastaa kaikkien liikennemuotojen infrastruktuurin ylläpidosta lentoliikennettä lukuun ottamatta. Ratahallintokeskus ja Liikennevirasto ovat molemmat hallinnollisia virastoja, jotka keskittyvät tilaamaan kaikki palvelut muilta palveluntuottajilta, ne eivät tee asioita itse.

Valtion liikennepolitiikasta kokonaisuutena vastaa Liikenne- ja viestintäministeriö, jonka linjauksia Väylä toteuttaa. Väylän pääjohtaja raportoi liikenneministerille.

Vuonna 2006 perustettiin EU:n vaatimuksesta Rautatievirasto, joka toimii rautatiejärjestelmän turvallisuutta valvovana viranomaisena, sääntelyelimenä ja rautatiejärjestelmän eurooppalaista yhteentoimivuutta kehittävänä tahona.

Rautatievirasto yhdistettiin muiden liikennemuotojen valvontavirastojen kanssa TraFiksi vuonna 2010 samaan aikaan Liikenneviraston perustamisen kanssa. TraFi vastaa rautatieliikenteeseen sekä radanpitoon liittyvien määräysten annosta ja valvonnasta.

Suomen rataverkko on ollut avoinna tavaraliikenteen kilpailulle vuodesta 2007 lähtien. VR-Yhtymä Oy on toistaiseksi ainoa henkilöliikenteen liikennöitsijä rataverkolla, mutta säännöllistä tavaraliikennettä on vuodesta 2016 alkaen ollut myös Fennia Rail Oy:llä. Rautatieliikennöinnin edellytyksenä Euroopan Unionin alueella ovat muun muassa turvallisuustodistus, toimilupa, hyväksytty kalusto, rataverkon käyttösopimus sekä myönnetty ratakapasiteetti.

Turvallisuustodistuksen myöntäminen kuuluu Trafille ja vuoden 2017 alkuun mennessä turvallisuustodistus on myönnetty noin 30 toimijalle. Toimiluvan myöntää Liikenne- ja viestintäministeriö ja 1.7.2017 alkaen toimiluvan on VR-Yhtymä Oy:n, Fennia Rail Oy:n ja Ratarahti Oy:n lisäksi saanut myös Aurora Rail Oy rautatieliikenteen tavarankuljetuksia varten. Aurora Rail Oy voi toimiluvan mukaisesti harjoittaa vaihtotyöliikennettä Suomen rataverkon kaikilla ratapihoilla. VR-Yhtymä Oy:llä on toimilupa rautateiden henkilö- ja tavarankuljetuksiin, Fennia Rail Oy:llä koko rataverkolla tapahtuviin tavarankuljetuksiin ja Ratarahti Oy:llä paikallisiin tavarankuljetuksiin.

Kaluston hyväksymisestä ja rekisteröinnistä Suomessa vastaa Trafi ja rataverkon käyttösopimuksesta sekä ratakapasiteetin myöntämisestä vastaa Liikennevirasto. Liikennevirasto myös tilaa valtion rataverkon liikenteenohjauspalvelun Finrail Oy:ltä, joka eriytettiin VR-Yhtymä Oy:stä vuonna 2015. Tie- ja meriliikenteen liikenteenohjaus on myös päätetty yhtiöittää rautatieliikenteen mallin mukaisesti. Uusi liikenteenohjausyhtiö ja nykyiset valtion liikenteenohjausyhtiöt Air Navigation Services Finland Oy ja Finrail Oy muodostavat Liikenne- ja viestintäministeriön tiedotteen mukaan 1.1.2019 alkaen konsernin, jossa tytäryhtiöt vastaavat liikennemuotokohtaisesti liikenteenohjauspalveluista.