Suuren riskin sisältävät vaaralliset aineet ja turvasuunnitelma

Terrorismin vastaisia toimia koskeva lainsäädäntö astui voimaan kuljetusmääräyksissä 1.7.2005. Näkyvintä on vaatimus turvasuunnitelman laatimisesta niissä yrityksissä, joissa lähetetään, kuljetetaan tai vastaanotetaan tiettyjä suuren riskin sisältäviä vaarallisia aineita yli ADR:n kohdassa 1.1.3.6 annetun ns. vapaarajataulukon määrien ja ADR:n kohta 1.10.5:n taulukon.

Turvasuunnitelmassa tulee mainita ja huomioida mm. seuraavat asiat:

  • yrityksen turvaorganisaatio, henkilöt, heidän tehtävänsä ja vastuunsa
  • kuljetettavat aineet, määrät ja lajit
  • turvariskit ja -vaarat on arvioitava ja niiden hallitsemiseen ja ennakointiin on luotava järjestelmä
  • henkilöstön koulutus, toimintaohjeet uhkatilanteissa
  • turvasuunnitelman ylläpito, miten hoidetaan päivitykset
  • turvasuunnitelman tarkoituksenmukainen jakelu ja siitä tiedottaminen huomioiden sisällön luottamuksellisuus

Liikenne- ja viestintäministeriö on laatinut mallin, jonka avulla yritys voi laatia oman turvasuunnitelmansa. Tärkeintä on käytännönläheisyys ja se, että yrityksen henkilöstö todella koulutetaan ja se motivoituu noudattamaan annettuja toimintaohjeita. Huolintaliikkeen tulee aktiivisesti olla yhteydessä alihankkijana toimiviin kuljetusliikkeisiin, että oikea turvallisuuden taso molempien osapuolten turvasuunnitelmia noudatettaessa voidaan taata.

Yrityksen turvallisuusneuvonantajan tulee valvoa, että turvasuunnitelma on yrityksessä tarvittaessa tehty, mutta hän ei automaattisesti vastaa siitä.

Taulukko suuren riskin sisältävistä vaarallisista aineista on julkaistu Traficomin määräyksen kohdassa 1.10.3.1.2.

Tärkeintä lähettäjän kannalta on se, että suuren riskin sisältävä vaarallinen aine luovutetaan aina vain tunnistetulle rahdinkuljettajalle, jonka varmistamiseksi ajoneuvon kuljettajan henkilöllisyys on aina tarkistettava.

  • SRVA = Suuren Riskin Sisältävä Vaarallinen Aine
  • HCDG = High Consequence Dangerous Goods = SRVA englanniksi

Tilapäisen vaarallisen aineen säilytyksen paikka on varmistettava turvalliseksi myös suuren riskin aineiden tilapäisen säilytyksen ajaksi. Sisäisen pelastussuunnitelman laadinnassa tämä asia on erityisesti otettava huomioon.